Natʋ 7​:​1-17

  • Ɛsɔ tiyiyaa naanza kpa helim mbʋ pɩkɔŋnɩ ɖɩzʋʋ yɔ (1-3)

  • Pañɩɣ mayaɣ ɛyaa 144 000 yɔɔ (4-8)

  • Samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ su tokonaa kɩɖaɣlaa kʋhʋlʋmaa (9-17)

7  Pʋwayɩ lɛ, mana Ɛsɔ tiyiyaa naanza, pasɩŋ tɛtʋ kɔnanaa naanza taa, pakpa tɛtʋ yɔɔ helim naanza, se pɩsa nɛ helim ɛtaama tɛtʋ yɔɔ yaa teŋgu yɔɔ yaa tɩʋ nakʋyʋ yɔɔ.  Nɛ mana Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ, ɛlɩnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ ɛkpaɣ, ɛwɛnɩ Ɛsɔ ɛsadʋ mayaɣ; nɛ ɛma kubuka nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ Ɛsɔ tiyiyaa naanza mba paha-wɛ waɖɛ se pala tɛtʋ nɛ teŋgu kɩdɛkɛdɩm yɔ pɔ-cɔlɔ kiŋ,  nɛ ɛtɔŋ se: “Ɩtaala tɛtʋ yaa teŋgu yaa tɩŋ kɩdɛkɛdɩm nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɛŋ ñɩɣʋ mayaɣ ɖɛ-Ɛsɔ yomaa kila taa yɔ.”  Nɛ manɩɩ mba pañɩɣ pɔ-yɔɔ mayaɣ yɔ pa-ñʋʋ: pañɩɣ mayaɣ ɛyaa 144 000 yɔɔ, nɛ palɩnɩ Izrayɛɛlɩ pɩyalaa cejewe kpeekpe taa:  Yuuda cejewiye taa, pañɩɣ mayaɣ ɛyaa 12 000 yɔɔ;Rubɛɛnɩ cejewiye taa, 12 000;Gaadɩ cejewiye taa, 12 000;  Asɛɛrɩ cejewiye taa, 12 000;Naftalii cejewiye taa, 12 000;Manaasee cejewiye taa, 12 000;  Siimeyɔɔ cejewiye taa, 12 000;Leevi cejewiye taa, 12 000;Isakaarɩ cejewiye taa, 12 000;  Zebulɔɔnɩ cejewiye taa, 12 000;Yosɛɛfʋ cejewiye taa, 12 000;Bɛnjamɛɛ cejewiye taa, pañɩɣ mayaɣ ɛyaa 12 000 yɔɔ.  Pʋwayɩ lɛ, na, mana samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, ŋga ɛyʋ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ-kɛ kalʋʋ yɔ, kalɩnɩ ajɛɛ kpeekpe nɛ cejewe kpeekpe nɛ samasɩ kpeekpe nɛ kʋnʋmɩŋ* kpeekpe taa, kasɩŋ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa nɛ Heɣa ɛsɩndaa, kosu tokonaa kɩɖaɣlaa kʋhʋlʋmaa; nɛ paadɛtʋ kaawɛ ke-nesi taa. 10  Nɛ kɛwɛɛ kamakɩ kubusi nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ nɛ kɔtɔŋ se: “Ða-ñʋʋ yabɩtʋ lɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ ɛ-cɔlɔ, nɛ Heɣa cɔlɔ.” 11  Ɛsɔ tiyiyaa kpeekpe kaasɩŋaa nɛ pɔcɔɔ kewiyaɣ kpelaɣ nɛ ɛzʋtʋyaa nɛ ɛsadɩnaa naanza mba nɛ pata, nɛ pɔtɔlɩ papa ɛsa nɛ tɛtʋ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ, 12  nɛ pɔtɔŋ se: “Amɛn! Ðɛ-Ɛsɔ tɩnɩ samtʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ sɛtʋ nɛ ñamtʋ nɛ ɖoŋ nɛ hoɖe tamtam. Amɛn.” 13  Ɛzʋtʋyaa taa kʋɖʋm pɔzɩ-m se: “Mba posu tokonaa kɩɖaɣlaa kʋhʋlʋmaa yɔ, mba pɛkɛnaa nɛ le palɩnaa?” 14  Peeɖe meheyi-i kpaagbaa se: “Man-kɩbaɣlʋ, ñasɩmna.” Nɛ eheyi-m se: “Mba lɛ ɛyaa mba palɩnɩ kʋñɔŋ sɔsɔʋ taa yɔ, nɛ pɔcɔtɩ po-tokonaa kɩɖaɣlaa nɛ pahʋlʋnzɩ-wɛ Heɣa calɩm taa. 15  Pʋyɔɔ pɛwɛ Ɛsɔ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa, nɛ palakɩ-ɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee wɩsɩ nɛ ɖoo e-templo taa; nɛ Weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ ɛkaɣ posuu e-kizinziku pɔ-yɔɔ. 16  Ñɔɔsɩ ɛɛkaɣ-wɛ tasʋʋ wɩʋ nɛ lɔkɔtʋ ɛɛtasɩɣ-wɛ ɖɛʋ ɖɔɖɔ, nɛ wɩsɩ ɛɛkaɣ-wɛ tasʋʋ ñaɣʋ nɛ soŋaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ ɛɛtasɩɣ-wɛ kʋʋ, 17  mbʋ pʋyɔɔ yɔ Heɣa ŋga kɛwɛ kewiyaɣ kpelaɣ hɛkʋ taa yɔ, kakaɣ-wɛ ɖiyuu nɛ kowoni-wɛ wezuu lɩm hila cɔlɔ. Nɛ Ɛsɔ kaɣ hɩzʋʋ ɛsɩtɛɣlɩm tɩŋa pɛ-ɛsɩndaa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nzʋlʋma.”