Natʋ 6​:​1-17

 • Heɣa lɩzɩ kajalaɣ kɩtaaɖɩŋ loɖo (1-17)

  • Waɖʋ caɣ kpaŋnʋ kʋhʋlʋm yɔɔ (1, 2)

  • Paha nʋmɔʋ weyi ɛcaɣ kpaŋnʋ weyi ɛsɛwa ɛzɩ miŋ yɔ ɛ-yɔɔ yɔ se ɛlɩzɩ laŋhɛzɩyɛ (3, 4)

  • Paha nʋmɔʋ weyi ɛcaɣ kpaŋnʋ kɩkpɛɛdʋ yɔɔ yɔ se ɛkɔnɩ ñɔɔsɩ (5, 6)

  • Payaɣ weyi ɛcaɣ kpaŋnʋ weyi ɛwɛ ɛzɩ tɔlɩma yɔ ɛ-yɔɔ yɔ se Sɩm (7, 8)

  • Ɛyaa mba pakʋ-wɛ yɔ pɛwɛ altaaru tɛɛ (9-11)

  • Tɛtʋ ñamsʋʋ sɔsɔm (12-17)

6  Nɛ mana alɩwaatʋ ndʋ Heɣa kpɛzɩ kɩtaaɖɩŋ lʋbɛ ɛnɩ ɩ-taa kʋɖʋmʋʋ yɔ, nɛ manɩɩ ɛsadɩnaa naanza mba pa-taa kʋɖʋm yɔɔdɩnɩ nɔɔ ŋga kɛwɛ ɛzɩ tɛʋ nazʋʋ yɔ se: “Kɔɔ!”  Nɛ na, mana kpaŋnʋ kʋhʋlʋm nɔɔyʋ, nɛ weyi ɛɛcaɣ ɛ-yɔɔ yɔ ɛɖɔkɩ tɔʋ; nɛ pɛcɛlɩ-ɩ awiya hulaɣ, nɛ ɛlɩɩ ɛzɩ waɖʋ yɔ se ɛtɛzɩ wabʋ.  Ɛkpɛzɩ kɩtaaɖʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ lɛ, manɩɩ ɛsadʋ naalɛ ñɩnʋ yɔɔdaa se: “Kɔɔ!”  Kpaŋnʋ lɛlʋ lɩɩ, ɛsɛwa ɛzɩ miŋ yɔ, nɛ weyi ɛɛcaɣ ɛ-yɔɔ yɔ paha-ɩ nʋmɔʋ se ɛlɩzɩ laŋhɛzɩyɛ tɛtʋ yɔɔ se pɩsa nɛ ɛyaa kʋ ɖama, nɛ paacɛlɩ-ɩ laɣɖɛ* sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ.  Ɛkpɛzɩ kɩtaaɖʋʋ naadozo ñɩŋgʋ lɛ, manɩɩ ɛsadʋ naadozo ñɩnʋ yɔɔdaa se: “Kɔɔ!” Nɛ na, mana kpaŋnʋ kɩkpɛɛdʋ nɔɔyʋ, nɛ weyi ɛɛcaɣ ɛ-yɔɔ yɔ ɛɖɔkɩ kɩmaɣzʋʋ e-nesi taa.  Manɩ nabʋyʋ taŋ ɛzɩ nɔɔ nakɛyɛ yɔ ɛsadɩnaa naanza mba pɛ-hɛkʋ taa nɛ kɔtɔŋ se: “Payakɩ blee litri kʋɖʋmʋʋ dinaarɩ* kʋɖʋmʋʋ, nɛ orjɩ litrinaa naadozo dinaarɩ kʋɖʋmʋʋ; nɛ taawɛɛkɩ oliivi num nɛ vɛɛ.”  Ɛkpɛzɩ kɩtaaɖʋʋ naanza ñɩŋgʋ lɛ, manɩɩ ɛsadʋ naanza ñɩnʋ yɔɔdaa se: “Kɔɔ!”  Nɛ na, mana kpaŋnʋ nɔɔyʋ, ɛ-yɔɔ wɛ ɛzɩ tɔlɩma yɔ, nɛ weyi ɛɛcaɣ ɛ-yɔɔ yɔ ɛ-hɩɖɛ lɛ Sɩm. Nɛ Pɩlaʋ* tɩŋaɣ ɛ-wayɩ kpam. Nɛ paha-wɛ ɖoŋ tɛtʋ hɔɔlʋʋ naanza ñɩŋgʋ yɔɔ, se patɩŋnɩ laɣɖɛ* nɖɩ ɖɩɖaɣlaa yɔ nɛ ñɔɔsɩ nɛ kɩjɩkpʋʋ ŋgʋ kɩhaɣ sɩm yɔ nɛ tɛtɛgbɩna wena awɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ nɛ pakʋ ɛyaa.  Ɛkpɛzɩ kɩtaaɖʋʋ kagbanzɩ ñɩŋgʋ lɛ, mana altaaru tɛɛ ɛyaa mba paakʋ-wɛ Ɛsɔ tɔm yɔɔ nɛ aseɣɖe nɖɩ palɩzaa yɔ ɖɩ-yɔɔ yɔ pa-kalɩzasɩ.* 10  Nɛ pama kubuka nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ nɛ pɔtɔŋ se: “Kɩbaɣlʋ Kɩlɩm, kiɖeɖeu nɛ toovenim tʋ, ŋyeki tɔm hʋnʋʋ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ nɛ ŋyeki-wɛ kpaʋ ɖa-calɩm kɩmɩyɛ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɖooye?” 11  Nɛ paha pa-taa paa weyi toko kɩɖaɣlʋʋ kʋhʋlʋmʋʋ, nɛ peheyi-wɛ se patasɩ hɛzʋʋ alɩwaatʋ pazɩ, nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ mba pɛkɛ yomaa ɛzɩ mba yɔ nɛ po-koobiya mba pawɩzɩ-wɛ kʋʋ ɛzɩ paakʋʋ-wɛ yɔ, pa-tɩŋa poyozaa yɔ. 12  Nɛ mana alɩwaatʋ ndʋ ɛkpɛzɩ kɩtaaɖʋʋ loɖo ñɩŋgʋ yɔ, nɛ tɛtʋ ñamsɩ siŋŋ; nɛ wɩsɩ piyi ɛzɩ fɔlɔtɔ ŋgʋ palabɩ-kʋ nɛ hʋndʋ* yɔ, nɛ fenaɣ tɩŋa pɩsɩ ɛzɩ calɩm yɔ, 13  nɛ ɛsɔdaa tɩɩnzɩ tɔlɩ tataa ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ helim sɔsɔm ñamsɩɣ fiigi tɩʋ nɛ ki-pee wena atɩpɩɩ yɔ atɔʋ yɔ. 14  Nɛ ɛsɔdaa ɖɛɛ ɛzɩ takayaɣ kikpiyaɣ ŋga peɖiɣni-kɛ kpiyuu yɔ, nɛ pakʋsɩ paa pʋʋ ŋgʋ nɛ paa lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ lɛ ti-lone taa. 15  Ðɩnɛ ɛlɛ tɛtʋ yɔɔ awiya, kaɖɩsɩ sɔsɔsɩ, sɔɔjanaa ñʋndɩnaa, ñɩm tɩnaa, ɖoŋ tɩnaa, paa yom weyi, nɛ ɛyaa mba pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ yɔ pa-tɩŋa pɛmɛlɩ ɛwasɩ pɔŋ taa nɛ pʋŋ yɔɔ kaaŋ hɛkɩŋ taa. 16  Nɛ pɛwɛɛ peheyiɣ pʋŋ nɛ kaaŋ se: “Ɩtɔlɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɩmɛsɩ-ɖʋ nɛ Weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ ɛtaana-ɖʋ, nɛ Heɣa pana ɛtaakɔɔ ɖɔ-yɔɔ, 17  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-pana kɩyakʋ sɔsɔʋ talaa, nɛ apɩzɩɣ nɛ ɛsɩŋ kɩ-ɛsɩndaa?”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “abalɩsɩɣa.”
Roma mba liidiye pɔɔyaɣ ŋga pɛhɛyɩɣ tʋmlaɖʋ evemiye taa yɔ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Pɩtʋʋ fɛyɩ se pa-calɩm mbʋ paakpɛdɩ altaaru yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋtɔma pɩkɛ pʋnʋ hʋndʋ.