Natʋ 5​:​1-14

  • Takayaɣ kikpiyaɣ nakɛyɛ nɛ kɩtaaɖɩŋ lʋbɛ (1-5)

  • Heɣa mʋ takayaɣ kikpiyaɣ (6-8)

  • Heɣa mʋnaa se kalɩzɩ kɩtaaɖɩŋ (9-14)

5  Nɛ Weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ, mana e-nesi kɩbanzɩ taa takayaɣ kikpiyaɣ nakɛyɛ, pama tɔm ka-taa nɛ ka-wayɩ, nɛ pataaɖɩ-kɛ nɛ kɩtaaɖɩŋ* lʋbɛ.  Nɛ mana Ɛsɔ tiyiyu ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ, esusaɣni nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Amʋnaa se ɛkpɛzɩ takayaɣ kikpiyaɣ yɔɔ kɩtaaɖɩŋ nɛ ekuli-kɛ?”  Ɛlɛ nɔɔyʋ taawɛɛ ɛsɔdaa yaa tataa yaa tɛtɛɛ se ɛpɩzɩɣ nɛ ekuli takayaɣ kikpiyaɣ yaa ɛcɔnɩ ka-taa.  Nɛ mɛwɛɛ mewiɣ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩna nɔɔyʋ se ɛmʋnaa se ekuli takayaɣ kikpiyaɣ yaa ɛcɔnɩ ka-taa.  Ɛlɛ ɛzʋtʋyaa taa kʋɖʋm heyi-m se: “Yele wiu. Na! Yuuda cejewiye taa mʋʋzʋʋ,* Daviid liɖe, waba se kikuli takayaɣ kikpiyaɣ nɛ ka-kɩtaaɖɩŋ lʋbɛ.”  Nɛ mana heɣa nakɛyɛ kasɩŋ kewiyaɣ kpelaɣ hɛkʋ taa nɛ ɛsadɩnaa naanza nɛ ɛzʋtʋyaa pɛ-hɛkʋ taa, kaawɛ ɛzɩ pakʋ-kɛ yɔ, kaawɛnɩ hɩŋ lʋbɛ nɛ ɛsa lʋbɛ, nɛ ɛsa sɩŋnɩ Ɛsɔ feziŋ lʋbɛ weyi etiyi-i tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ.  Kpaagbaa mbʋ lɛ, kɔkɔɔ nɛ kamʋ-kɛ Weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ e-nesi kɩbanzɩ tɛɛ.  Kamʋ takayaɣ kikpiyaɣ ŋga lɛ, ɛsadɩnaa naanza nɛ ɛzʋtʋyaa 24 mba pɔtɔlɩ Heɣa ɛsɩndaa, nɛ paa weyi ɛɛwɛnɩ cɩmʋʋ nɛ sika ñanzɩ nzɩ sɩ-taa kaasuni tɩlaaɖɩ ɖo yɔ. (Tɩlaaɖɩ sɩŋnɩ ɛyaa kiɖeɖema adɩma.)  Nɛ peteɣ hendu kɩfatʋ natʋyʋ, nɛ pɔtɔŋ se: “Ŋmʋnaa se ŋmʋ takayaɣ kikpiyaɣ nɛ ŋkpɛzɩ ka-kɩtaaɖɩŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paakʋ-ŋ nɛ ŋkpaɣ ña-calɩm nɛ ŋyabɩnɩ ɛyaa mba palɩnɩ cejewe kpeekpe nɛ kʋnʋmɩŋ* kpeekpe nɛ samasɩ kpeekpe nɛ ajɛɛ kpeekpe taa yɔ se pɛkɛ Ɛsɔ ñɩma, 10  nɛ ŋlabɩ-wɛ se pɛkɛ kewiyaɣ nakɛyɛ nɛ cɔjɔnaa se paɖʋ ɖɛ-Ɛsɔ lɩm, nɛ pɩwɛɛ se pɔtɔɔ kewiyitu tɛtʋ yɔɔ.” 11  Nɛ mana, nɛ manɩɩ Ɛsɔ tiyiyaa sakɩyɛ nɔɔ, pɔcɔ kewiyaɣ kpelaɣ nɛ ɛsadɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa nɛ pata, nɛ pɛkpɛndɩ kudokiŋ hiŋ sakɩyɛ tam kudokiŋ hiŋ sakɩyɛ nɛ kudokiŋ kudokiŋ, 12  nɛ pɔyɔɔdaɣnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Heɣa ŋga paakʋ-kɛ yɔ, kamʋnaa se kamʋ ɖoŋ nɛ ñɩm nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ hoɖe nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ samtʋ nɛ wazaɣ.” 13  Nɛ manɩɩ wondu kɩlɩzɩtʋ kpeekpe ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ yɔɔ nɛ tɛtɛɛ nɛ teŋgu yɔɔ, nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ pa-taa yɔ, tɩtɔŋaɣ se: “Weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ nɛ Heɣa, mba tɩnɩ wazaɣ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ samtʋ nɛ ɖoŋ tamtam.” 14  Ɛsadɩnaa naanza mba pɔyɔɔdaɣ se: “Amɛn!” nɛ ɛzʋtʋyaa tɔlɩ nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “tɔɔyʋʋ.”
Yaa “nzʋlʋma.”