Natʋ 4​:​1-11

  • Natʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ Yehowa ɛsɔdaa yɔ (1-11)

    • Yehowa caɣ e-kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ (2)

    • Ɛzʋtʋyaa 24 caɣ kewiyaɣ kpelisi yɔɔ (4)

    • Ɛsadɩnaa naanza (6)

4  Pʋwayɩ lɛ, na, mana patʋlɩ nɔnɔɔ nakɛyɛ ɛsɔdaa, nɛ kajalaɣ nɔɔ ŋga manɩwa kɛwɛɛ nɛ kɔyɔɔdʋʋnɩ-m yɔ, kewiɣ ɛzɩ ɛgandɩyɛ yɔ, kɔtɔŋaɣ se: “Kpa cɩnɛ, nɛ mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ mbʋ pɩwɛɛ se pɩla yɔ.”  Pʋwayɩ lɛ, mancaŋ mana man-tɩ fezuu ɖoŋ taa, nɛ na, kewiyaɣ kpelaɣ nakɛyɛ kaawɛ ko-lone taa ɛsɔdaa, nɛ nɔɔyʋ kaacaɣ kewiyaɣ kpelaɣ ŋga kɔ-yɔɔ.  Nɛ Weyi ɛɛcaɣaa yɔ, ɛ-wɛtʋ kaawɛ ɛzɩ yaasɩpɩ pɩyɛ nɛ sarɩdʋwaanɩ pɩyɛ* yɔ, nɛ tɩŋgaɣyʋʋ nakʋyʋ kaacɔ kewiyaɣ kpelaɣ nɛ kɩta, kɩ-wɛtʋ kaawɛ ɛzɩ emeroodi pɩyɛ yɔ.  Kewiyaɣ kpelisi 24 cɔ kewiyaɣ kpelaɣ ŋga nɛ sɩta, nɛ mana ɛzʋtʋyaa 24 pacaɣ kewiyaɣ kpelisi nzɩ sɩ-yɔɔ, posu tokonaa kʋhʋlʋmaa, nɛ pa-ñʋŋ taa nɛ sika awiya hulasɩ.  Tɛʋ ñɩlɩsʋʋ nɛ nɔsɩ taŋ nɛ tɛʋ nazʋʋ palɩɣaɣnɩ kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ; nɛ kanɖʋnaa lʋbɛ kaawɛɛ nɛ pamʋʋ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa, nɛ pasɩŋnɩ Ɛsɔ feziŋ lʋbɛ.  Nabʋyʋ kaawɛ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa, pɩnɩɣzɩnɩ teŋgu ŋgʋ kɩwɛ ɛzɩ ñɩnʋʋ yɔ, ɛzɩ krisɩtaalɩ pɩyɛ yɔ. Ɛsadɩnaa naanza kaawɛ kewiyaɣ kpelaɣ hɛkʋ taa nɛ kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ kpɛɛɛ, ɛsa kaasu pɔ-yɔɔ ɖo, pɛ-ɛsɩndaa nɛ pa-wayɩ.  Ɛsadʋ kajalaɣ ñɩnʋ kaawɛ ɛzɩ mʋʋzʋʋ* yɔ, nɛ ɛsadʋ naalɛ ñɩnʋ kaawɛ ɛzɩ neɣye abalɩñɩnɖɛ yɔ, nɛ ɛsadʋ naadozo ñɩnʋ ɛsɩndaa kaawɛ ɛzɩ ɛyʋ ɛsɩndaa yɔ, nɛ ɛsadʋ naanza ñɩnʋ kaawɛ ɛzɩ keziye nɖɩ ɖiɖiɣni kʋyʋʋ yɔ.  Piyele nɛ ɛsadɩnaa naanza mba yɔ, pa-taa paa weyi kaawɛnɩ keŋ loɖo; ɛsa kaasu pɔ-yɔɔ nɛ pɩcɔɔ-wɛ nɛ pɩta nɛ pɛ-tɛɛ ɖɔɖɔ. Nɛ pɔyɔɔdʋʋ kaahɛzaɣ, ɖoo nɛ wɩsɩ se: “Kiɖeɖeu, kiɖeɖeu, kiɖeɖeu lɛ Yehowa* Ɛsɔ, Ðoŋ Tɩŋa Tʋ, weyi ɛɛwɛɛ nɛ weyi ɛwɛɛ nɛ weyi eɖiɣni kɔm yɔ.”  Alɩwaatʋ ndʋ ɛsadɩnaa cɛlɩɣ samtʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ sɛtʋ Weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ, Weyi ɛwɛ wezuu tamtam yɔ, 10  ɛzʋtʋyaa 24 mba, pɔtɔlʋʋ Weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ ɛ-ɛsɩndaa nɛ pɛsɛɣ Weyi ɛwɛ wezuu tamtam yɔ, nɛ pɛpɛɖɩɣ pa-awiya hulasɩ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa, nɛ pɔtɔŋ se: 11  “Ŋmʋnaa, Yehowa* ɖɛ-Ɛsɔ, se ŋmʋ samtʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋlɩzɩ pɩtɩŋa payɩ, nɛ ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ pɩwɛɛ nɛ ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ ŋlɩzɩ-pʋ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ ñɩɣlɩm pɩyɛ kɩsɛmɖɩyɛ.”
Yaa “tɔɔyʋʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.