Natʋ 3​:​1-22

  • Pama tɔm Saardɩ (1-6), Filaadɛlɩfii (7-13), Lawodisee (14-22)

3  “Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛwɛ Saardɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ma-ɩ se: Weyi ɛwɛnɩ Ɛsɔ feziŋ lʋbɛ nɛ tɩɩnzɩ lʋbɛ yɔ, tɔm tʋnɛ ɛyɔɔdʋʋ: ‘Mansɩm ña-lakasɩ, mansɩm mbʋ se ña-hɩɖɛ sɛwa se ŋwɛ wezuu, ɛlɛ ŋsɩba.  Feŋ, nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ mbʋ pɩkazaa nɛ pɩwɩzɩ sɩbʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩna ŋlabɩ ña-tʋma pilim* mɛ-Ɛsɔ ɛsɩndaa.  Pʋyɔɔ lɛ, wɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣ* mbʋ ŋmʋwa nɛ ndʋ ŋnɩwa yɔ tɩ-yɔɔ, nɛ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋɖɔkɩ-tʋ, nɛ ŋkpiɖi. Toovenim taa lɛ, ye ŋtife yɔ, mankaɣ kɔm ɛzɩ mɩlʋ yɔ, nɛ ŋŋkaɣ tɩlʋʋ kaaʋ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ mankaɣ kɔm ñɔ-yɔɔ yɔ.  “‘Ɛlɛ ŋwɛnɩ ɛyaa nabɛyɛ pazɩ* Saardɩ, mba petipisi po-tokonaa yɔ, nɛ pakaɣ suu tokonaa kʋhʋlʋmaa nɛ ma nɛ wɛ ɖɩɖɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamʋnaa.  Weyi ɛwakɩ yɔ, mbʋ ɛkaɣ suu tokonaa kʋhʋlʋmaa, nɛ maakaɣ hɩzʋʋ ɛ-hɩɖɛ wezuu takayaɣ taa kpa, ɛlɛ mankaɣ yɔɔdʋʋ kaɣlaa man-Caa nɛ e-tiyiyaa pɛ-ɛsɩndaa se mansɩm ɛ-hɩɖɛ.  Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaŋʋʋ yɔ, ɛnɩɩ tɔm ndʋ fezuu heyiɣ agbaa yɔ.’  “Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛwɛ Filaadɛlɩfii ɛgbɛyɛ taa yɔ, ma-ɩ se: Weyi ɛkɛ kiɖeɖeu yɔ, weyi ɛkɛ toovenim tʋ yɔ, weyi ɛwɛnɩ Daviid ñɩmɩyɛ yɔ, weyi ɛtʋlʋʋ nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ pɩzʋʋ ɖɩɣʋ nɛ ɛɖɩkɩ nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ tʋlʋʋ yɔ, tɔm tʋnɛ ɛyɔɔdʋʋ:  ‘Mansɩm ña-lakasɩ—na! Mansɩ ñɛ-ɛsɩndaa nɔnɔɔ ŋga patʋlɩ-kɛ yɔ, ŋga nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɩɣ yɔ. Nɛ manawa se ŋwɛnɩ ɖoŋ pazɩ, nɛ ŋɖɔkɩ mɔn-tɔm nɛ ŋtikizi ma-hɩɖɛ.  Na! Mankaɣ labʋ nɛ mba pɛkɛ Sataŋ sinaagɔɔgɩ taa mba nɛ pɔtɔŋ se pɛkɛ Yuuda ñɩma, ŋgʋ patɩkɛ mbʋ, ɛlɛ pɛcɛtɩɣ yɔ—na! Mankaɣ labʋ nɛ pɔkɔɔ poluŋ* ña-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ malakɩ nɛ patɩlɩ se mɔnsɔɔlɩ-ŋ. 10  Ɛzɩma ŋɖɔkɩ ma-laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ yɔɔ tɔm yɔ* pʋyɔɔ lɛ, mankaɣ-ŋ ɖɔkʋʋ ɖɔɖɔ takɩm ñɩɣyʋʋ taa, ŋgʋ kɩkɔŋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ se kɩtakɩ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ. 11  Menɖiɣni kɔm lɛɛ lɛɛ. Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋɖɔkɩ mbʋ ŋwɛna yɔ kpam, se pɩsa nɛ nɔɔyʋ ɛtaapɩzɩ nɛ ɛmʋ ña-wabɩtʋ hulaɣ. 12  “‘Weyi ɛwakɩ yɔ—mankaɣ-ɩ pɩsʋʋ tilimiye mɛ-Ɛsɔ tɛ templo taa, nɛ ɛɛkaɣ tasʋʋ lɩʋ kɩ-taa kpa, nɛ mankaɣ maʋ ɛ-yɔɔ mɛ-Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ mɛ-Ɛsɔ tɛtʋ hɩɖɛ, Yeruzalɛm Kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa mɛ-Ɛsɔ cɔlɔ nɛ kitiki yɔ, nɛ ma-maɣmaɣ ma-hɩɖɛ kɩfaɖɛ. 13  Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaŋʋʋ yɔ, ɛnɩɩ tɔm ndʋ fezuu heyiɣ agbaa yɔ.’ 14  “Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛwɛ Lawodisee ɛgbɛyɛ taa yɔ, ma-ɩ se: Tɔm tʋnɛ Amɛn yɔɔdʋʋ, aseɣɖe tʋ siɣsiɣ tʋ nɛ toovenim tʋ, Ɛsɔ wondu kɩlɩzɩtʋ ɖɩbazɩyɛ: 15  ‘Mansɩm ña-lakasɩ, mansɩm mbʋ se ŋfɛyɩ nikaɣ nɛ ŋfɛyɩ miŋ ɖɔɖɔ. Me-liu wɛɛ se ŋwɛɛ nikaɣ yaa ŋwɛɛ miŋ. 16  Ye mbʋ, ɛzɩma ŋwɛ tɛlɛmɛɛ nɛ ŋfɛyɩ miŋ nɛ ŋfɛyɩ ɖɔɖɔ nikaɣ yɔ pʋyɔɔ lɛ, mohokuu-ŋ nɛ mɔntɔnɩ mɔ-nɔɔ. 17  Ɛzɩma ŋtɔŋ se: “Mɛnkɛ ñɩm tʋ nɛ mehiɣ ñɩm nɛ maatɛɖɩɣ nabʋyʋ paa ññɩɩ,” ɛlɛ ŋŋsɩŋ se ŋwɛ tanɩm taa nɛ ŋwɛ pʋtɔdɩyɛ nɛ ŋkɛ kʋñɔndʋ nɛ yʋlʋm nɛ ŋwɛ ndaakpeɖe yɔ pʋyɔɔ lɛ, 18  mantasɩɣ-ŋ lɔŋ se ŋya mɔn-cɔlɔ sika ŋga pekelisi-kɛ nɛ miŋ yɔ se pɩsa nɛ ŋpɩsɩ ñɩm tʋ, nɛ tokonaa kʋhʋlʋmaa se pɩsa nɛ ŋsuu nɛ pɩtaana ña-ndaakpeɖe fɛyɛ, nɛ ɛsa kɔyɛ nɛ ŋtaa ñɛ-ɛsa se pɩsa nɛ ŋna. 19  “‘Mba payɩ mɔnsɔɔlɩ-wɛ yɔ, menkiziɣni-wɛ tɔm nɛ mansɩɣzɩɣ-wɛ lɔŋ. Pʋyɔɔ lɛ, wɛɛ kpekpeka nɛ ŋkpiɖi. 20  Na! Mansɩŋ nɔnɔɔ taa nɛ mɔnkɔtʋʋ. Ye nɔɔyʋ ɛnɩ mɔ-nɔɔ nɛ ɛtʋlɩ nɔnɔɔ yɔ, mankaɣ sʋʋ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ma nɛ ɩ nɛ ɛ nɛ m ɖɩtɔɔ ɖanaɣ tɔɔnaɣ. 21  Weyi ɛwakɩ yɔ, mankaɣ-ɩ haʋ waɖɛ se ma nɛ ɩ ɖɩcaɣ men-kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ, ɛzɩ mawabʋ nɛ ma nɛ man-Caa ɖɩcaɣ e-kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ. 22  Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaŋʋʋ yɔ, ɛnɩɩ tɔm ndʋ fezuu heyiɣ agbaa yɔ.’”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mantɩna ŋlabɩ ña-tʋma nɛ ŋtɛm-yɛ.”
Yaa “ŋtɔzʋʋ.”
Piye piye, “ŋwɛnɩ hɩla naayɛ pazɩ.”
Yaa “paha-ŋ ñamtʋ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Ɛzɩma ŋtɩŋ ma-laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ kɩɖaʋ yɔ.”