Natʋ 22​:​1-21

  • Wezuu lɩm pɔɔ (1-5)

  • Tɔm ñʋʋ kɔʋ (6-21)

    • ‘Kɔɔ! Mʋ wezuu lɩm falaa’ (17)

    • “Kɔɔ, Kɩbaɣlʋ Yesu” (20)

22  Nɛ ɛwɩlɩ-m wezuu lɩm pɔɔ nakɛyɛ, ka-taa lɩm wɛ kele kele ɛzɩ krisɩtaalɩ pɩyɛ yɔ, kalɩɣaɣnɩ Ɛsɔ nɛ Heɣa pe-kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ nɛ kekpeŋ  nɛ ketiki tɛtʋ habɩyɛ sɔsɔɖɛ hɛkʋ taa. Pɔɔ ŋga ke-kidiilimiŋ yɔɔ kaawɛ wezuu tɩŋ weyi ɩlʋlʋʋ pee tam 12 pɩnaɣ taa yɔ, ɩlʋlʋʋ pee paa fenaɣ ŋga. Nɛ tɩŋ ɛnɩ, ɩ-hatʋ yekaɣ se ajɛɛ yɔɔ ɩcɛ.  Nɛ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ lɔʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ peeɖe kpa. Ɛlɛ Ɛsɔ nɛ Heɣa pe-kewiyaɣ kpelaɣ kaɣ wɛʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa, nɛ Ɛsɔ yomaa kaɣ-ɩ labʋ tʋmɩyɛ kiɖeɖee;  nɛ pakaɣ naʋ ɛ-ɛsɩndaa, nɛ ɛ-hɩɖɛ kaɣ wɛʋ pe-kila taa.  Pɩtasɩ lɛ, ɖoo ɛɛkaɣ tasʋʋ yuu, nɛ pɩɩkaɣ-wɛ tasʋʋ pɔzʋʋ kanɖʋ ñalɩmɩyɛ yaa wɩsɩ ñalɩmɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* Ɛsɔ kaɣ ñalɩmɩyɛ ñandʋʋ pɔ-yɔɔ, nɛ pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ tamtam.  Eheyi-m se: “Tɔm ndʋ tɩwɛ siɣsiɣ* nɛ tɩkɛ toovenim; ɛɛɛ, Yehowa,* Ɛsɔ weyi e-fezuu ɖiyi nayaa yɔ, etiyi e-tiyiyu se ɛwɩlɩ e-yomaa mbʋ piileɖiɣ lɛ, pɩwɛɛ se pɩla yɔ.  Na! Menɖiɣni kɔm lɛɛ lɛɛ. Koboyaɣ tʋ lɛ ɛyʋ weyi ɛɖɔŋ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ kikpiyaɣ kanɛ ka-taa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ.”  Nɛ ma, Yohanɛɛsɩ, mɛkɛnɩ weyi ɛnɩɣaɣ nɛ ɛnaɣ wondu ndʋ yɔ. Manɩwa nɛ mana-tʋ lɛ, mɔntɔlɩ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛwɩlaɣ-m wondu ndʋ yɔ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ se mɛnsɛɛ-ɩ.  Ɛlɛ eheyi-m se: “Kpa ña-tɩ! Taala mbʋ! Mɛnkɛ yom yem ɛzɩ ña nɛ ño-koobiya nayaa nɛ mba pɔɖɔŋ tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ kikpiyaɣ kanɛ ka-taa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. Sɛɛ Ɛsɔ.” 10  Ɛtasɩ-m heyuu se: “Taataaɖɩ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ kikpiyaɣ kanɛ ka-taa yɔ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩñɔtaa. 11  Weyi ɛlakɩ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ ɛwɛɛ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɩ-labʋ yɔɔ, nɛ weyi ɛkɛ azuluma tʋ yɔ, ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɛɛ ɛ-azuluma taa; ɛlɛ weyi ɛkɛ siɣsiɣ tʋ yɔ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ, nɛ weyi ɛwɛ kele kele yɔ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɛɛ kele kele. 12  “‘Na! Menɖiɣni kɔm lɛɛ lɛɛ, nɛ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ mɛhɛyɩɣ yɔ kɩwɛ mɔn-cɔlɔ, se mɛhɛyɩ paa weyi lɛ ɛzɩ ɛ-tʋmɩyɛ pɔzʋʋ yɔ. 13  Mɛkɛnɩ Alɩfaa nɛ Omega,* kajalaɣ tʋ nɛ kɛdɛzaɣ tʋ, ɖɩbazɩyɛ nɛ tɩnaɣ. 14  Koboyaɣ tɩnaa lɛ mba pɔcɔtʋʋ po-tokonaa kɩɖaɣlaa, se pɩsa nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ se powolo wezuu tɩŋ cɔlɔ nɛ papɩzɩ patɩŋnɩ tɛtʋ nɔnɔsɩ nɛ pasʋʋ tɩ-taa yɔ. 15  Hasɩ* nɛ mba payaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ nɛ mba pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ nɛ ɛyaa kʋyaa nɛ sɩɩnaa layaa nɛ mba payɩ pɔsɔɔlɩ cɛtʋʋ nɛ cɛtɩm malɩnɩ-wɛ yɔ, paba ñɛwɛ awayɩ.’ 16  “‘Ma, Yesu, mentiyi men-tiyiyu se ɛlɩzɩ-mɩ aseɣɖe tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ se pɩwazɩ agbaa. Mɛkɛnɩ Daviid liɖe nɛ e-liɖe taa tʋ nɛ tanaŋ tɛɛ tɩɩŋa ŋga kañɩlɩsɩɣ yɔ.’” 17  Nɛ fezuu nɛ asɛyʋ pɛwɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Kɔɔ!” nɛ weyi ɛnɩɣ yɔ, ɛtɔ se: “Kɔɔ!” nɛ weyi lɔkɔtʋ ɖɛ-ɩ yɔ, ɛkɔɔ; weyi e-liu wɛɛ yɔ, ɛmʋ wezuu lɩm falaa. 18  “Malɩzɩɣ aseɣɖe paa weyi ɛnɩɣ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ kikpiyaɣ kanɛ ka-taa yɔ se: Ye nɔɔyʋ ɛsɔzɩ tɔm natʋyʋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, Ɛsɔ kaɣ-ɩ sɔzʋʋ kɩjɩkpɩŋ weyi pama takayaɣ kikpiyaɣ kanɛ ka-taa yɔ; 19  nɛ ye nɔɔyʋ ɛlɩzɩ tɔm natʋyʋ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ kikpiyaɣ kanɛ ka-taa yɔ, Ɛsɔ kaɣ lɩzʋʋ e-ɖeɖe wezuu tɩŋ taa nɛ tɛtʋ kiɖeɖetu taa, pɔ-tɔm pama takayaɣ kikpiyaɣ kanɛ ka-taa. 20  “Weyi ɛlɩzɩɣ aseɣɖe tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛtɔŋ se: ‘Ɛɛɛ, menɖiɣni kɔm lɛɛ lɛɛ.’” “Amɛn! Kɔɔ, Kɩbaɣlʋ Yesu.” 21  Tɛtɛ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu lootiye wɛɛ ɛyaa kiɖeɖema cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “tɔm ndʋ tɩmʋnaa se pataa-tʋ liu.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “A nɛ Z.” Alɩfaa nɛ Omega pɛkɛ Grɛɛkɩ kʋnʋŋ masɩ taa kajalaɣ nɛ kɛdɛzaɣ ñɩnzɩ.
Pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa mba pa-lakasɩ wɛ kʋzɔɔtʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.