Natʋ 21​:​1-27

  • Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ (1-8)

    • Sɩm ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ (4)

    • Palakɩ wondu tɩŋa se tɩkɛ kɩfatʋ (5)

  • Pɛkɛdɩ ɛzɩma Yeruzalɛm kɩfalʋʋ wɛɛ yɔ (9-27)

21  Nɛ mana ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nakʋyʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ natʋyʋ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa kɩbɩnʋʋ nɛ tɛtʋ kɩbɩndʋ pamʋwaa, nɛ teŋgu tɩtasɩ wɛʋ.  Mana ɖɔɖɔ tɛtʋ kiɖeɖetu, Yeruzalɛm Kɩfalʋʋ, kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ ɛsɔdaa nɛ kitiki nɛ pɔñɔɔzɩ-kʋ ɛzɩ pacanʋʋ asɛyʋ se ɛkatɩ ɛ-walʋ yɔ.  Ðɩnɛ ɛlɛ manɩɩ nɔɔ ɖoŋ ñɩŋga nakɛyɛ lɩnɩ kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ nɛ kɔtɔŋ se: “Na! Ɛsɔ kizinziku wɛ ɛyaa cɔlɔ, nɛ ɛkaɣ wɛʋ pɔ-cɔlɔ, nɛ pakaɣ kɛʋ ɛ-samaɣ. Nɛ Ɛsɔ maɣmaɣ kaɣ wɛʋ pɔ-cɔlɔ.  Nɛ ɛkaɣ hɩzʋʋ ɛsɩtɛɣlɩm kpeekpe pɛ-ɛsɩndaa, nɛ sɩm ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ, kʋñɔwiye nɛ kubusi mabʋ nɛ wɩzasɩ paakaɣ tasʋʋ wɛʋ ɖɔɖɔ. Wondu kɩbɩndʋ mʋwaa.”  Nɛ Weyi ɛɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ ɛtɔ se: “Na! Menɖiɣni labʋ wondu tɩŋa se tɩkɛ kɩfatʋ.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ma, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ tɩwɛ siɣsiɣ* nɛ tɩkɛ toovenim.”  Nɛ eheyi-m se: “Pɩlabɩ mbʋ! Mɛkɛnɩ Alɩfaa nɛ Omega,* ɖɩbazɩyɛ nɛ tɩnaɣ. Weyi lɔkɔtʋ ɖɛ-ɩ yɔ, mankaɣ-ɩ haʋ hiɖe taa wezuu lɩm falaa.*  Weyi ɛwakɩ yɔ, ɛkaɣ hiɣu pɩtɩŋa mbʋ yɔ, nɛ mankaɣ kɛʋ ɛ-Ɛsɔ nɛ ɛkaɣ kɛʋ man-pɩyalʋ.  Ɛlɛ sɔɔndʋ tɩnaa nɛ mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ nɛ kʋzɔɔtʋ tɩnaa mba palakɩ azuluma lakasɩ yɔ nɛ ɛyaa kʋyaa nɛ mba pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ nɛ mba payaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ nɛ sɩɩnaa layaa nɛ cɛtɩyaa tɩŋa, pe-ɖeɖe kaɣ wɛʋ lɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa wɛ miŋ nɛ tɩm nɛ ɖɩmʋʋ yɔ ɖɩ-taa. Pɩsɩŋnɩ sɩm naalɛ ñɩmbʋ.”  Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ mba paaɖɔkɩ ñanzɩ lʋbɛ nzɩ sɩ-taa kaasuni kɛdɛzaɣ kɩjɩkpɩŋ lʋbɛ yɔ, pa-taa kʋɖʋm kɔɔ nɛ eheyi-m se: “Kɔɔ, nɛ mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ asɛyʋ, Heɣa halʋ.” 10  Nɛ ɛkpaɣ-m fezuu ɖoŋ taa nɛ ewoni-m pʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ cɔlɔ, kɩkʋyaa; nɛ ɛwɩlɩ-m tɛtʋ kiɖeɖetu Yeruzalɛm, tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ ɛsɔdaa nɛ titiki, 11  nɛ tɩwɛnɩ Ɛsɔ tɛ samtʋ. Tɩ-ñɩlɩsʋʋ kaawɛ ɛzɩ ñɩɣlɩm pɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ñɩm siŋŋ yɔ, ɛzɩ yaasɩpɩ pɩyɛ nɖɩ ɖɩñɩlɩsɩɣ ɛzɩ krisɩtaalɩ pɩyɛ nɖɩ ɖɩnaɣ kpayɩ kpayɩ yɔ. 12  Tɩɩwɛnɩ koloŋa sɔsɔɔ kɩkʋyaɣ nakɛyɛ, nɛ tɩɩwɛnɩ nɔnɔsɩ 12, nɛ Ɛsɔ tiyiyaa 12 kaawɛ nɔnɔsɩ nzɩ sɩ-taa, nɛ paama nɔnɔsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ Izrayɛɛlɩ pɩyalaa cejewe 12 hɩla. 13  Nɔnɔsɩ naadozo kaawɛnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ, nɛ nɔnɔsɩ naadozo hayo kiŋ, nɛ nɔnɔsɩ naadozo hadɛ kiŋ nɛ nɔnɔsɩ naadozo wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa kiŋ. 14  Tɛtʋ ndʋ ti-koloŋa kaawɛnɩ ɖɔɖɔ tigila pɛɛ 12, nɛ a-yɔɔ kaawɛ Heɣa apostoloowaa 12 hɩla 12. 15  Nɛ weyi ɛyɔɔdaɣnɩ-m yɔ, ɛɛɖɔkɩ sika kañɩŋgbayaɣ ɛzɩ kɩmaɣzʋʋ yɔ se ɛmaɣzɩ tɛtʋ nɛ tɩ-nɔnɔsɩ nɛ ti-koloŋa. 16  Nɛ tɛtʋ ndʋ tɩwɛnɩ kɔnanaa naanza nɛ pɛwɛ kɩmaŋ, nɛ tɩ-ɖaɣlɩkɩŋ nɛ tɩ-walanzɩ wɛ kɩmaŋ. Nɛ ɛmaɣzɩ tɛtʋ nɛ kañɩŋgbayaɣ, staadɩnaa 12 000;* tɩ-ɖaɣlɩkɩŋ nɛ tɩ-walanzɩ nɛ tɩ-kʋkʋyɩŋ wɛ kɩmaŋ. 17  Ɛmaɣzɩ ɖɔɖɔ ti-koloŋa, nuŋgolonzi 144,* pɩkɛ ɛyʋ kɩmaɣzʋʋ, nɛ pɩkɛ ɖɔɖɔ Ɛsɔ tiyiyu kɩmaɣzʋʋ. 18  Nɛ paama koloŋa ŋga nɛ yaasɩpɩ pɛɛ, nɛ tɛtʋ kaakɛ sika kele kele ñɩŋga ɛzɩ ñɩnʋʋ ŋgʋ kɩnaɣ kpayɩ kpayɩ yɔ. 19  Paacanɩ tɛtʋ koloŋa ŋga ke-tigila nɛ ñɩɣlɩm pɛɛ ndɩ ndɩ: kajalaɣ tigiɖe kaakɛ yaasɩpɩ, naalɛ ñɩnɖɛ kaakɛ saafiirɩ, naadozo ñɩnɖɛ kaakɛ kalɩseduwaanɩ, naanza ñɩnɖɛ kaakɛ emeroodi, 20  kagbanzɩ ñɩnɖɛ kaakɛ saarɩdonikɩsɩ, loɖo ñɩnɖɛ kaakɛ saarɩduwaanɩ, lʋbɛ ñɩnɖɛ kaakɛ krizooliitɩ, lutozo ñɩnɖɛ kaakɛ beeriilɩ, nakʋ ñɩnɖɛ kaakɛ toopaazɩ, hiu ñɩnɖɛ kaakɛ krizoopraazɩ, hiu nɛ kʋɖʋm ñɩnɖɛ kaakɛ yaasɛntɩ, hiu nɛ naalɛ ñɩnɖɛ kaakɛ ameetiistɩ. 21  Pɩtasɩ lɛ, nɔnɔsɩ 12 nzɩ sɩkɛ kijisi 12; paa nɔnɔɔ ŋga lɛ palabɩ-kɛ nɛ kijiɣa kʋɖʋmaɣ. Nɛ tɛtʋ taa habɩyɛ sɔsɔɖɛ kaakɛ sika kele kele ñɩŋga, ɛzɩ ñɩnʋʋ ŋgʋ kɩ-taa panaɣnɩ wayɩ yɔ. 22  Mantɩna templo tɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ kɛnɩ ti-templo, nɛ Heɣa ɖɔɖɔ. 23  Nɛ pɩtɩcɛyɩ se wɩsɩ yaa fenaɣ ɛñandɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ samtʋ ñandɩ tɩ-yɔɔ, nɛ Heɣa kaakɛnɩ tɩ-kanɖʋ. 24  Nɛ tɩ-ñalɩmɩyɛ kaɣ ajɛɛ ñandʋʋ nɛ aɖɔ, nɛ tɛtʋ yɔɔ awiya kaɣ kɔnʋʋ a-samtʋ tɩ-taa. 25  Paakaɣ tɩ-nɔnɔsɩ ɖɩɣʋ evemiye kpeekpe taa kpa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖoo ɛɛkaɣ yuu peeɖe. 26  Nɛ pakaɣ kɔnʋʋ ajɛɛ samtʋ nɛ a-hɩɖɛ ɖʋʋ tɩ-taa. 27  Ɛlɛ azuluma pʋyʋ nɛ ɛyʋ weyi ɛlakɩ kʋzɔɔtʋ lakasɩ nɛ ɛkɛ cɛtɩyʋ yɔ, paakaɣ sʋʋ tɩ-taa kpa; mba pama pa-hɩla Heɣa wezuu takayaɣ kikpiyaɣ taa yɔ, pe-ɖeke pakaɣnɩ sʋʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “tɔm ndʋ tɩmʋnaa se pataa-tʋ liu.”
Yaa “A nɛ Z.” Alɩfaa nɛ Omega pɛkɛ Grɛɛkɩ kʋnʋŋ masɩ taa kajalaɣ nɛ kɛdɛzaɣ ñɩnzɩ.
Yaa “ɛɛhɛyɩɣ nabʋyʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩkɛ kilomɛtanaa ɛzɩ 2 220 mbʋ yɔ. Staadɩ kʋɖʋmʋʋ maɣnɩ mɛtanaa 185.
Pɩkɛ ɛzɩ mɛtanaa 64 mbʋ yɔ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.