Natʋ 20​:​1-15

  • Pɔhɔkɩ Sataŋ pɩnzɩ 1 000 (1-3)

  • Mba pa nɛ Krɩstʋ pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu pɩnzɩ kudoku yɔ (4-6)

  • Palɩzɩ Sataŋ, pʋwayɩ lɛ paɖɩzɩ-ɩ (7-10)

  • Pahʋʋnɩ sɩɖaa tɔm kewiyaɣ kpelaɣ kʋhʋlʋmaɣ ɛsɩndaa (11-15)

20  Nɛ mana Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ, ɛlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etiki, ɛɖɔkɩ pɔʋ sɔsɔʋ ñɩmɩyɛ nɛ kpasɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ e-nesi taa.  Ɛkpa ɖʋmanʋʋ, ɖooo kiɖe tɛɛ ɖʋm, weyi ɛkɛ Eleeu nɛ Sataŋ yɔ, nɛ ɛhɔkɩ-ɩ pɩnzɩ 1 000.  Nɛ ɛlɔ-ɩ pɔʋ sɔsɔʋ taa nɛ ɛɖɩɣ-kʋ nɛ ɛtaaɖɩ kɩ-yɔɔ, se pɩsa nɛ ɛtaatasɩ peɣzuu ajɛɛ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩnzɩ 1 000 ŋgʋ kɩtɛŋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pɩwɛɛ se peyebi-i alɩwaatʋ pazɩ.  Nɛ mana kewiyaɣ kpelisi, nɛ mba pacaɣ sɩ-yɔɔ yɔ paha-wɛ ɖoŋ se pahʋʋ tɔm. Ɛɛɛ, mba pakʋ-wɛ* aseɣɖe nɖɩ palɩzɩ Yesu yɔɔ nɛ Ɛsɔ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, nɛ mba patɩsɛɛ tɛtɛgbɩnɛ yaa ɖɩ-sɩʋ kpeliɣa nɛ patɩmʋ yʋsaɣ pe-kiɖe taa nɛ pe-nesi yɔɔ yɔ mana pa-kalɩzasɩ.* Nɛ pefe nɛ pa nɛ Krɩstʋ pɔtɔɔ kewiyitu pɩnzɩ 1 000.  (Sɩɖaa mba pɩkazaa yɔ, patife pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩnzɩ 1 000 ŋgʋ kɩtɛma yɔ.) Kajalaɣ femtu lɛ.  Koboyaɣ tʋ nɛ kiɖeɖeu kɛlɛ weyi efeŋ kajalaɣ femtu taa yɔ; sɩm naalɛ ñɩmbʋ fɛyɩnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ, ɛlɛ pakaɣ kɛʋ Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ pɔ-cɔjɔnaa, nɛ pa nɛ ɩ pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu pɩnzɩ 1 000.  Nɛ pɩnzɩ 1 000 ŋgʋ kɩñɩtɩɣ nɛ kɩtɛ lɛ, pakaɣ lɩzʋʋ Sataŋ ɛ-salaka taa,  nɛ ɛkaɣ lɩʋ se epeɣzi ajɛɛ wena awɛ tɛtʋ hɔɔlɩŋ naanza taa yɔ, Gɔɔgɩ nɛ Maagɔɔgɩ, se ekpeɣli-yɛ nɛ ala you. Aɖɔ ɛzɩ teŋgu nɔɔ kañɩŋa yɔ.  Nɛ awadɩ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ nɛ acɔɔ ɛyaa kiɖeɖema maalika nɛ tɛtʋ kʋsɔɔlɩtʋ nɛ ata. Ɛlɛ miŋ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ itii nɛ ɩñaɣ-yɛ. 10  Nɛ Eleeu weyi epeɣzaɣ-yɛ yɔ, pɔlɔ-ɩ miŋ nɛ tɩm lɩyɛ taa, ɖenɖe tɛtɛgbɩnɛ nɛ cɛtɩm nayʋ pa-naalɛ paatɛm wɛʋ yɔ; nɛ pakaɣ-wɛ kʋñɔŋ wɩlʋʋ* wɩsɩ nɛ ɖoo tamtam. 11  Nɛ mana kewiyaɣ kpelaɣ sɔsɔɔ kʋhʋlʋmaɣ nakɛyɛ nɛ Weyi ɛcaɣ kɔ-yɔɔ yɔ. Tɛtʋ nɛ ɛsɔdaa pese ɛ-ɛsɩndaa, nɛ patɩtasɩ-wɛ hiɣu lone naɖɩyɛ. 12  Nɛ mana sɩɖaa, sɔsaa nɛ cikpema, pasɩŋ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa; nɛ pokuli takayɩsɩ kikpiyisi. Ɛlɛ pokuli takayaɣ kikpiyaɣ lɛɛka; kɛkɛ wezuu takayaɣ kikpiyaɣ. Patɩŋnɩ tɔm ndʋ pama takayɩsɩ kikpiyisi nzɩ sɩ-taa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pahʋʋnɩ sɩɖaa tɔm pa-lakasɩ yɔɔ. 13  Nɛ teŋgu lɩzɩ sɩɖaa mba paawɛ kɩ-taa yɔ, nɛ sɩm nɛ Pɩlaʋ* palɩzɩ sɩɖaa mba paawɛ pa-taa yɔ, nɛ pahʋʋnɩ paa weyi tɔm ɛ-lakasɩ yɔɔ. 14  Nɛ pɔlɔ sɩm nɛ Pɩlaʋ* miŋ lɩyɛ taa. Miŋ lɩyɛ nɖɩ, ɖɩsɩŋnɩ sɩm naalɛ ñɩmbʋ. 15  Pɩtasɩ lɛ, weyi patɩna ɛ-hɩɖɛ wezuu takayaɣ taa yɔ, pɔlɔ-ɩ miŋ lɩyɛ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “mba pakʋ-wɛ nɛ laɖɩyɛ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ nɛ Natʋ 6:9 tɛ pɩ-tɛɛ tɔm.
Yaa “pakaɣ-wɛ nʋmɔʋ ɖɩɣʋ; pakaɣ-wɛ salaka ɖʋʋ.”
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.