Natʋ 19​:​1-21

  • Ɩsa Yaah ɛ-tɔm hʋʋ yɔɔ (1-10)

    • Heɣa nesi ɖɔkʋʋ (7-9)

  • Weyi ɛcaɣ kpaŋnʋ kʋhʋlʋm nɔɔyʋ yɔɔ yɔ (11-16)

  • Ɛsɔ ɖanaɣ tɔɔnaɣ sɔsɔɔ (17, 18)

  • Pawabɩ tɛtɛgbɩnɛ (19-21)

19  Pʋwayɩ lɛ, manɩɩ nɔɔ ɖoŋ ñɩŋga nakɛyɛ ɛzɩ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ nɔɔ yɔ ɛsɔdaa. Pɔyɔɔdaɣ se: “Ɩsa Yah!* Ðɛ-Ɛsɔ tɩnɩ ñʋʋ yabɩtʋ nɛ samtʋ nɛ ɖoŋ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-tɔm hʋʋ kɛ toovenim nɛ pɩwɛ siɣsiɣ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛhʋnɩ halʋ tɩ pɛdɩyʋ sɔsɔ weyi ɛwɛɛkɩ tɛtʋ nɛ ɛ-kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* yɔ tɔm, nɛ ɛkpa e-yomaa calɩm mbʋ pɩwɛ e-nesi tɛɛ yɔ* pɩ-kɩmɩyɛ.”  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, patasɩ yɔɔdʋʋ nabʋlɛ ɖeɖe se: “Ɩsa Yah!* Nɛ miŋ weyi ɩñaɣ halʋ ɛnʋ yɔ, ɩ-ñɔsɩ wɛɛ nɛ sɩkpaɣ tamtam.”  Nɛ ɛzʋtʋyaa 24 mba nɛ ɛsadɩnaa naanza mba, pɔtɔlɩ nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ weyi ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ nɛ pɔtɔ se: “Amɛn! Ɩsa Yah!”*  Pɩtasɩ lɛ, nɔɔ nakɛyɛ lɩnɩ kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ nɛ kɔtɔ se: “Ɩsa ɖɛ-Ɛsɔ, mɩ e-yomaa kpeekpe, mba mɩ iseɣ-i sɔɔndʋ yɔ, cikpema nɛ sɔsaa.”  Nɛ manɩɩ nabʋyʋ taŋ ɛzɩ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ nɔɔ yɔ nɛ ɛzɩ lɩm sakɩyɛ falʋʋ yɔ nɛ ɛzɩ tɛʋ nazʋʋ ɖoŋ yɔ. Pɔtɔŋaɣ se: “Ɩsa Yah,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* ɖɛ-Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ!  Ðɩwɛɛ amɛya taa nɛ ɖɩmɛyɩ siŋŋ nɛ ɖɩha-ɩ samtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Heɣa nesi ɖɔkʋʋ talaa nɛ ka-halʋ ñɔɔzɩ ɛ-tɩ.  Ɛɛɛ, paha-ɩ nʋmɔʋ se esuu wondu ndʋ tɩñɩlɩsɩɣ, tɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ tɩkɛ kɩbandʋ yɔ—mbʋ pʋyɔɔ yɔ wondu kɩbandʋ sɩŋnɩ ɛyaa kiɖeɖema lakasɩ siɣsiɣ ñɩnzɩ.”  Nɛ eheyi-m se: “Ma se: Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba paya-wɛ Heɣa nesi ɖɔkʋʋ tɛ ɖanaɣ tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ yɔ.” Ɛtasɩ-m heyuu se: “Tɔm tʋnɛ tɩkɛ Ɛsɔ tɔm toovenim ñɩndʋ.” 10  Ðɩnɛ ɛlɛ mɔntɔlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ se mɛnsɛɛ-ɩ. Ɛlɛ eheyi-m se: “Kpa ña-tɩ! Taala mbʋ! Mɛnkɛ yom yem ɛzɩ ña nɛ ño-koobiya mba paɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ se palɩzɩ aseɣɖe Yesu yɔɔ yɔ. Sɛɛ Ɛsɔ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu yɔɔ aseɣɖe lɩzʋʋ ɖiyiɣni natʋ tɔm.” 11  Mana ɛsɔdaa tʋlaa, nɛ na, kpaŋnʋ kʋhʋlʋm nɔɔyʋ. Nɛ weyi ɛcaɣ ɛ-yɔɔ yɔ, payaɣ-ɩ se Siɣsiɣ Tʋ nɛ Toovenim Tʋ, nɛ ɛhʋʋ tɔm nɛ ɛlakɩ you nɛ siɣsiɣ wɛtʋ. 12  Ɛ-ɛsa kɛ miŋ weyi ɩmʋʋ pelu pelu yɔ, nɛ ñɩɣlɩm hulasɩ sakɩyɛ wɛ ɛ-ñʋʋ taa. Pama hɩɖɛ naɖɩyɛ ɛ-yɔɔ nɛ nɔɔyʋ tɩsɩm-ɖɩ nɛ pɩtasɩnɩ ɛ-maɣmaɣ, 13  nɛ esu toko kɩtɩnʋʋ nakʋyʋ nɛ calɩm ta-kʋ,* nɛ payaɣ-ɩ se Ɛsɔ Tɔm. 14  Pɩtasɩ lɛ, ɛsɔdaa yoyaa tɩŋaɣ ɛ-wayɩ kpaŋnaŋ kʋhʋlʋmɩŋ yɔɔ, nɛ posu wondu ndʋ tɩhʋlʋmaa, tɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ tɩkɛ kɩbandʋ yɔ. 15  Nɛ laɣɖɛ* naɖɩyɛ, nɖɩ ɖɩwɛ lɔŋ nɛ ɖɩɖaɣlɩ yɔ ɖɩlɩɣnɩ ɛ-nɔɔ taa, nɖɩ eloŋni ajɛɛ, nɛ ɛkaɣ-yɛ ɖiyuu nɛ ñɩɣyʋʋ ɖaʋ. Pɩtasɩ lɛ, ɛfɛyɩɣ viiñi Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ pana sɔsɔna tɛ viiñi ɖɩfɛyɩyɛ taa. 16  Pama hɩɖɛ naɖɩyɛ e-toko kɩtɩnʋʋ yɔɔ, ɛɛɛ, ɛ-taɖɩyɛ yɔɔ, awiya taa Wiyaʋ nɛ kɩbaɣlaa taa Kɩbaɣlʋ. 17  Mana ɖɔɖɔ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ, ɛsɩŋ wɩsɩ taa, nɛ ɛma kubuka sɔsɔɔ nɛ eheyi sumasɩ nzɩ sɩkʋyʋʋ ɛsɔdaa* yɔ sɩ-tɩŋa se: “Ɩkɔɔ cɩnɛ, ikpeɣli Ɛsɔ ɖanaɣ tɔɔnaɣ sɔsɔɔ ɖɩdɔɔyɛ, 18  se pɩsa nɛ ɩtɔɔ awiya nandʋ nɛ sɔɔjanaa ñʋndɩnaa nandʋ nɛ ɖoŋ tɩnaa nandʋ nɛ kpaŋnaŋ nandʋ nɛ mba pacaɣ ɩ-yɔɔ yɔ pa-nandʋ, nɛ ɛyaa tɩŋa nandʋ, mba pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ yɔ nɛ yomaa pa-nandʋ, nɛ cikpema nɛ sɔsaa pa-nandʋ.” 19  Nɛ mana tɛtɛgbɩnɛ nɛ tɛtʋ yɔɔ awiya nɛ a-yoyaa, pekpeɣlaa se poyooni weyi ɛcaɣ kpaŋnʋ yɔɔ yɔ nɛ e-yoyaa. 20  Nɛ pakpa tɛtɛgbɩnɛ, ɖɩ nɛ cɛtɩm nayʋ weyi ɛlabɩ ɖɩ-ɛsɩndaa yʋsasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ ɛtɩŋnaa nɛ epeɣzi mba pamʋ tɛtɛgbɩnɛ yʋsaɣ nɛ mba pɛsɛɣ ɖɩ-sɩʋ kpeliɣa yɔ. Pakpaɣ pa-naalɛ nɛ pɔlɔ-wɛ nɛ pɛ-ɛsa miŋ lɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa wɛ tɩm nɛ ɖɩmʋʋ siŋŋ yɔ ɖɩ-taa. 21  Ɛlɛ mba pɩkazaa yɔ, pakʋ-wɛ nɛ laɣɖɛ* kɩɖaɣlɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩɣaɣnɩ weyi ɛcaɣ kpaŋnʋ yɔɔ yɔ ɛ-nɔɔ taa yɔ. Nɛ sumasɩ tɩŋa tɔɔ pa-nandʋ nɛ sɩhaɣ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Aleluyah!” Yehowa hɩɖɛ potobiyaa nɛ pɩkɛ “Yah.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “mbʋ pɩlɩnɩ e-nesi tɛɛ yɔ.”
Yaa “Aleluyah!” Yehowa hɩɖɛ potobiyaa nɛ pɩkɛ “Yah.”
Yaa “Aleluyah!” Yehowa hɩɖɛ potobiyaa nɛ pɩkɛ “Yah.”
Yaa “Aleluyah!” Yehowa hɩɖɛ potobiyaa nɛ pɩkɛ “Yah.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “mɩzɩ kɩ-yɔɔ.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se pɩkɛ ɛsɔdaa ɖenɖe sumasɩ kʋyʋʋ yɔ.
Yaa “abalɩsɩɣa.”