Natʋ 18​:​1-24

  • “Babilɔɔnɩ Sɔsɔʋ” tɔlaa (1-8)

    • “Ɩlɩɩ kɩ-taa, man-samaɣ” (4)

  • Pacaɣ kʋñɔwiye Babilɔɔnɩ tɔlʋʋ yɔɔ (9-19)

  • Taa leleŋ wɛ ɛsɔdaa Babilɔɔnɩ tɔlʋʋ yɔɔ (20)

  • Pɔlɔʋ Babilɔɔnɩ teŋgu taa ɛzɩ pɔlɔʋ pɩyɛ naɖɩyɛ yɔ (21-24)

18  Pʋwayɩ lɛ, mana Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ lɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etiki, ɛɛwɛnɩ ɖoŋ sɔsɔŋ, nɛ ɛ-samtʋ ñandɩ tɛtʋ yɔɔ.  Nɛ ɛma kubuka sɔsɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Kɩtɔlaa! Babilɔɔnɩ Sɔsɔʋ tɔlaa, nɛ kɩpɩsɩ aleewaa ɖɩjaɣyɛ nɛ ɖenɖe azuluma feziŋ tɩŋa nɛ azuluma sumasɩ nzɩ papaɖɩɣ-sɩ yɔ sɩ-tɩŋa sɩmɛlɩɣ yɔ!  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩ-kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* kɔɖɛyɩ* tɛ vɛɛ yɔɔ lɛ, ajɛɛ tɩŋa tɔlɩ kɩ-kpaca taa, nɛ kɩ nɛ tɛtʋ yɔɔ awiya pacaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu, nɛ tɛtʋ yɔɔ tadɩyɛ laɖaa* pɩsɩ ñɩm tɩnaa leleŋ nɩʋ wezuu ŋgʋ kɩcakɩ nɛ fɛyɛ ɛɛkpaɣ-kʋ yɔ ki-ɖoŋ yɔɔ.”  Nɛ manɩɩ nɔɔ lɛɛka lɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔtɔŋ se: “Ɩlɩɩ kɩ-taa, man-samaɣ, ye ɩtɩsɔɔlɩ se mɩ nɛ kʋ ɩkaa kɩ-kɩwɛɛkɩm yɔ, nɛ ye ɩtɩsɔɔlɩ se ihiɣ kɩ-kɩjɩkpɩŋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩ-kɩwɛɛkɩm kpa huuye nɛ pɩtalɩ ɖooo ɛsɔdaa, nɛ Ɛsɔ tɔzɩ kɩ-lakasɩ nzɩ sɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ,* sɩ-yɔɔ.  Ɩhɛyɩ-kʋ ɛzɩ kɩlabʋ lalaa yɔ, ɛɛɛ, ɩhɛyɩ-kʋ tam nabʋlɛ mbʋ kɩlaba yɔ pɩ-yɔɔ; kɔpʋ ŋgʋ kɩ-taa kisidaa yɔ, isidi tam nabʋlɛ nɛ ɩcɛlɩ-kʋ.  Ɛzɩ kɩkpazʋʋ kɩ-tɩ nɛ kɩcaɣ leleŋ nɩʋ wezuu nɛ fɛyɛ tɩkpa-kʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɩnazɩ-kʋ nɛ kɩcaɣ kʋñɔwiye. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩwɛɛ nɛ kɩyɔɔdʋʋ kɩ-laŋɩyɛ taa se: ‘Mancaɣaa ɛzɩ abiɖe yɔ, nɛ mantɩkɛ lelu, nɛ maakaɣ caɣʋ kʋñɔwiye wiɖiyi.’  Pʋyɔɔ kɩ-kɩjɩkpɩŋ kaɣ kɔm kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ, sɩm nɛ kʋñɔwiye nɛ ñɔɔsɩ, nɛ pakaɣ-kʋ ñaɣzʋʋ miŋ caɣ caɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* Ɛsɔ, weyi ɛhʋnɩ-kʋ tɔm yɔ, ɛwɛ ɖoŋ.  “Nɛ tɛtʋ yɔɔ awiya wena a nɛ kʋ pacaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu nɛ a nɛ kʋ pacaɣ leleŋ nɩʋ wezuu nɛ fɛyɛ tɩkpa-wɛ yɔ, akaɣ wiu nɛ anɩɩ siziŋ nɛ ama a-laŋa taa kɩ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ anaɣ miŋ weyi ɩñakɩ-kʋ yɔ ɩ-ñɔsɩ yɔ. 10  Kʋñɔŋ ŋgʋ kɩtalɩ-kʋ yɔ kɩ-sɔɔndʋ yɔɔ lɛ, akaɣ sɩŋʋʋ poliŋ taa nɛ atɔ se: ‘Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ, pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ, tɛtʋ sɔsɔtʋ ña, Babilɔɔnɩ, tɛtʋ ɖoŋ ñɩndʋ ña, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɔ-tɔm hʋʋ talɩ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ taa!’ 11  “Pɩtasɩ lɛ, tɛtʋ yɔɔ tadɩyɛ laɖaa wɛɛ nɛ pewiɣ nɛ pacakɩ kʋñɔwiye kɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔɔyʋ tɩtasɩ wɛʋ se ɛya wondu ndʋ payɩ pɛpɛdɩɣ yɔ; 12  wondu ndʋ yɔ: sika, liidiye ñɩɣyʋʋ, ñɩɣlɩm pɛɛ, kijisi, pɩsaŋ kɩbaŋ, pɩsaŋ kɩsɛɛmɩŋ yuulee, pɩsaŋ sotu ñɩŋ, nɛ pɩsaŋ kɩsɛɛmɩŋ cɩɩɩ; nɛ mbʋ payɩ palabɩnɩ sɔzɩŋ ɖasɩ yɔ; nɛ wondu ndʋ payɩ palabɩnɩ tu keɖe, nɛ ɖasɩ nzɩ sɩwɛ ñɩm, ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ, ñɩɣyʋʋ, nɛ maarɩbɩɖɩ pɛɛ yɔ; 13  nɛ sinamɔɔm, Ɛndɩ mba sɔzɩŋ ñɩtʋ, tɩlaaɖɩ, sɔzɩŋ num, tɩlaaɖɩ kʋhʋlʋmʋʋ, vɛɛ, oliivi num, mʋlʋm kɩbam, blee, naŋ, heŋ, kpaŋnaŋ, kpaŋnaŋ kɛɛkɛɛnaa, yomaa, nɛ ɛyaa weziŋ.* 14  Ɛɛɛ, piye kɩbanɖɛ nɖɩ ñe-liu* kaawɛ-ɖɩ yɔ, ɖɩɖɛwa nɛ ɖiyebi-ŋ, nɛ leleŋ wondu nɛ wondu kajʋka ñɩndʋ kpeekpe lebi ñɔ-cɔlɔ, paatasɩɣ-tʋ naʋ wiɖiyi. 15  “Tadɩyɛ laɖaa mba pɛpɛdaɣ wondu ndʋ yɔ, mba papɩsɩ ñɩm tɩnaa kɩ-yɔɔ yɔ, pakaɣ sɩŋʋʋ poliŋ taa kʋñɔŋ ŋgʋ kɩtalɩ-kʋ yɔ kɩ-sɔɔndʋ yɔɔ nɛ pakaɣ wiu nɛ pacaɣ kʋñɔwiye, 16  nɛ pɔtɔŋ se: ‘Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ, pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ, tɛtʋ sɔsɔtʋ, ndʋ tisu wondu kɩbandʋ, kɩsɛɛmtʋ yuulee, nɛ kɩsɛɛmtʋ cɩɩɩ, nɛ tɩcanɩ tɩ-tɩ nɛ sika ajana wondu nɛ ñɩɣlɩm pɛɛ, nɛ kijisi yɔ, 17  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɩm sɔsɔm mbʋ, pɩwɛɛkɩ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ taa!’ “Nɛ paa mɛlɛ yɔɔ cɔnɩyʋ weyi, nɛ paa teŋgu yɔɔ nʋmɔɖɔnʋ weyi nɛ mɛlɛ taa tʋmlaɖaa nɛ mba payɩ palakɩ tʋmɩyɛ teŋgu yɔɔ se pehiɣ nɛ pɔtɔɔ yɔ, pasɩŋ poliŋ taa 18  nɛ pama kubuka alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ miŋ weyi ɩñakɩ-kʋ yɔ ɩ-ñɔsɩ yɔ, nɛ pɔtɔ se: ‘Tɛtʋ ndʋ wɛ ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ tʋnɛ yɔ?’ 19  Paɖʋ mʋzʋʋ pa-ñʋŋ taa nɛ pama kubuka, pɛwɛɛ nɛ pewiɣ nɛ pacaɣ kʋñɔwiye, nɛ pɔtɔ se: ‘Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ, pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ, tɛtʋ sɔsɔtʋ, ndʋ tɩ-taa mba payɩ pɛwɛnɩ mɛlɛnaa teŋgu yɔɔ yɔ papɩsɩ ñɩm tɩnaa kɩ-ñɩm yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɖɩzɩ-kʋ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ taa!’ 20  “Ña-taa ɛla leleŋ kɩ-yɔɔ, hayɩ ɛsɔdaa, nɛ mɩ ɖɔɖɔ ɛyaa kiɖeɖema nɛ apostoloowaa nɛ nayaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ hʋnɩ-kʋ tɔm mɩ-yɔɔ!” 21  Nɛ Ɛsɔ tiyiyu ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ sɛlɩ pɩyɛ naɖɩyɛ, ɖɩwɛ ɛzɩ nem sɔsɔ yɔ, nɛ ɛlɔ-ɖɩ teŋgu taa, nɛ ɛtɔ se: “Mbʋ pakaɣ lɔʋ tɛtʋ sɔsɔtʋ Babilɔɔnɩ tam kʋɖʋm taa, nɛ paakaɣ-kʋ tasʋʋ naʋ wiɖiyi. 22  Nɛ paakaɣ tasʋʋ nɩʋ hendu teyaa mba pamakɩ cɩmɩŋ pe-hendu teu taa yɔ, minziiki maɖaa, hɩsɩ hʋlɩyaa, aganda hʋlɩyaa taŋ ña-taa wiɖiyi. Nɛ paakaɣ tasʋʋ naʋ nesi tɛɛ tʋmlaɖʋ nɔɔyʋ se ɛlakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ ña-taa wiɖiyi, nɛ paakaɣ tasʋʋ nɩʋ nem taŋ ña-taa wiɖiyi. 23  Kanɖʋ nakʋyʋ tɛ ñalɩmɩyɛ ɛɛkaɣ tasʋʋ ñandʋʋ ña-taa wiɖiyi, nɛ paakaɣ tasʋʋ nɩʋ asɛyʋ walʋ nɔɔ nɛ asɛyʋ nɔɔ taŋ ña-taa wiɖiyi; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ña-tadɩyɛ laɖaa kaakɛ tɛtʋ yɔɔ ɛyaa mba pa-hɩla sɛwa yɔ, nɛ ŋtɩŋnɩ ñe-feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yɔɔ nɛ ŋpeɣzi ajɛɛ kpeekpe. 24  Ɛɛɛ, pana kɩ-taa nayaa nɛ ɛyaa kiɖeɖema nɛ ɛyaa mba payɩ pakʋ-wɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ pa-calɩm.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pana.”
Yaa “tadɩyɛ laɖaa nʋmɔɖɔnaa.”
Yaa “Ɛsɔ tɔzɩ kɩ-kɩdɛkɛdɩm.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kalɩzasɩ.”
Yaa “ña-kalɩzaɣ.”