Natʋ 17​:​1-18

  • Pahʋʋnɩ tɔm “Babilɔɔnɩ Sɔsɔʋ” (1-18)

    • Halʋ tɩ pɛdɩyʋ sɔsɔ caɣ tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩsɛ cɩɩɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ (1-3)

    • Tɛtɛgbɩnɛ ‘kaawɛɛ, ɛlɛ ɖɩtɩtasɩ wɛʋ nɛ ɖɩkaɣ lɩnʋʋ pɔʋ sɔsɔʋ taa se ɖɩkpa’ (8)

    • Hɩŋ hiu kaɣ yonuu Heɣa (12-14)

    • Hɩŋ hiu kaɣ paɖʋʋ halʋ tɩ pɛdɩyʋ (16, 17)

17  Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ mba paaɖɔkɩ ñanzɩ lʋbɛ yɔ pa-taa kʋɖʋm kɔɔ nɛ eheyi-m se: “Kɔɔ, mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ halʋ tɩ pɛdɩyʋ sɔsɔ weyi ɛcaɣ lɩm sakɩyɛ yɔɔ yɔ ɛ-tɔm hʋʋ,  ɛnʋ weyi ɛcaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu nɛ tataa awiya, nɛ ɛ-kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* tɛ vɛɛ kʋ tɛtʋ yɔɔ ɛyaa yɔ.”  Nɛ ɛkpaɣ-m fezuu ɖoŋ taa nɛ ewoni kañɩmbusuu nakʋyʋ taa. Nɛ mana halʋ nɔɔyʋ ɛcaɣ tɛtɛgbɩnɛ naɖɩyɛ yɔɔ, ɖɩsɛ cɩɩɩ nɛ ɖɩ-yɔɔ suni hɩla wena ayɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, nɛ ɖɩwɛnɩ ñʋŋ lʋbɛ nɛ hɩŋ hiu.  Halʋ ɛnʋ eesu wondu kɩsɛɛmtʋ yuulee nɛ kɩsɛɛmtʋ cɩɩɩ, nɛ ɛɛcanɩ ɛ-tɩ nɛ sika nɛ ñɩɣlɩm pɛɛ nɛ kijisi, nɛ ɛɛɖɔkɩ e-nesi tɛɛ sika kɔpʋ ŋgʋ kisuni kʋzɔɔtʋ wondu nɛ ɛ-kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* azuluma wondu yɔ.  Paama e-kiɖe taa hɩɖɛ naɖɩyɛ, tɔm kɩmɛsɩtʋ natʋyʋ: “Babilɔɔnɩ Sɔsɔʋ, halaa tɩ pɛdɩyaa nɛ tɛtʋ yɔɔ kʋzɔɔtʋ wondu ɖoo.”  Nɛ mana se ɛyaa kiɖeɖema calɩm nɛ Yesu aseɣɖe tɩnaa calɩm kʋwaɣ halʋ ɛnʋ. Nɛ mana-ɩ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-m siŋŋ.  Ðɩnɛ ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu heyi-m se: “Ɛbɛ yɔɔ pɩɖɩɣzɩ-ŋ? Mankaɣ-ŋ heyuu halʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ tɔm kɩmɛsɩtʋ nɛ tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛcaɣaa nɛ ɖɩwɛnɩ ñʋŋ lʋbɛ nɛ hɩŋ hiu yɔ ɖɩ-yɔɔ tɔm kɩmɛsɩtʋ:  Tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ŋnawa yɔ, ɖɩɩwɛɛ, ɛlɛ ɖɩtɩtasɩ wɛʋ, nɛ ɖɩwɩzɩ lɩnʋʋ pɔʋ sɔsɔʋ taa se ɖɩkpa, nɛ ɖɩkaɣ wobu ɖɩzʋʋ taa. Nɛ pɩkaɣ ɖɩɣzʋʋ tɛtʋ yɔɔ ɛyaa—mba patɩma pa-hɩla wezuu takayaɣ kikpiyaɣ taa kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pasɩ ɛjaɖɛ tigiɖe yɔ—alɩwaatʋ ndʋ panaɣ ɛzɩma tɛtɛgbɩnɛ kaawɛɛ, ɛlɛ ɖɩtɩtasɩ wɛʋ, nɛ ɖɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ yɔ.  “Pʋnɛ yɔ, pɩpɔzʋʋ maɣzɩm* mbʋ pɩwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ: Ñʋŋ lʋbɛ sɩŋnɩ pʋŋ lʋbɛ, ɖenɖe halʋ ɛnʋ ɛcaɣaa yɔ, ɖooo ñʋʋ taa. 10  Nɛ awiya lʋbɛ wɛna: Kagbanzɩ tɔlaa, kʋɖʋm wɛɛ, nɛ lɛlʋ tɩtɩɩkɔmta; ɛlɛ ɛkɔŋ lɛ, pɩwɛɛ se ɛcaɣ alɩwaatʋ pazɩ. 11  Nɛ tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩɩwɛɛ ɛlɛ ɖɩtɩtasɩ wɛʋ yɔ, ɖɩkɛ ɖɔɖɔ wiyaʋ lutozo ñɩnʋ, ɛlɛ ɖɩlɩnɩ awiya lʋbɛ ana a-taa, nɛ ɖiwoki ɖɩzʋʋ taa. 12  “Hɩŋ hiu weyi ŋnawa yɔ, ɩsɩŋnɩ awiya hiu wena atɩmʋtɩ kewiyaɣ yɔ, ɛlɛ amʋʋ ɖoŋ se akɛ awiya ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ a nɛ tɛtɛgbɩnɛ. 13  Awɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ, pʋyɔɔ acɛlɩɣ a-ɖoŋ nɛ a-kewiyitu ɖoŋ tɛtɛgbɩnɛ. 14  Akaɣ yonuu Heɣa, ɛlɛ Heɣa kɛ kɩbaɣlaa taa Kɩbaɣlʋ nɛ awiya taa Wiyaʋ, pʋyɔɔ lɛ kakaɣ-yɛ wabʋ. Pɩtasɩ lɛ, mba pɛwɛ kɔ-cɔlɔ nɛ paya-wɛ nɛ palɩzɩ-wɛ nɛ pɛwɛ siɣsiɣ yɔ, pakaɣ-yɛ wabʋ ɖɔɖɔ.” 15  Eheyi-m se: “Lɩm mbʋ ŋnawa yɔ, ɖenɖe halʋ tɩ pɛdɩyʋ caɣaa yɔ, pɩsɩŋnɩ samasɩ nɛ ɛyaa sakɩyɛ nɛ ajɛɛ nɛ kʋnʋmɩŋ.* 16  Nɛ hɩŋ hiu weyi ŋnawa yɔ, nɛ tɛtɛgbɩnɛ, pakaɣ paɖʋʋ halʋ tɩ pɛdɩyʋ nɛ pakaɣ wɛɛkʋʋ ɛ-ñɩm tɩŋa nɛ peyebi-i ndaakpeɖe, nɛ pakaɣ tɔɔʋ e-tomnaɣ nɛ pañaɣzɩ-ɩ miŋ caɣ caɣ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɖʋ pa-laŋa taa se pala ɛ-lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ, ɛɛɛ, se pala pa-lɩmaɣzɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ yɔɔ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma pɛcɛlɩɣ tɛtɛgbɩnɛ pe-kewiyaɣ yɔ, nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ tɔm lakɩ yɔ. 18  Nɛ halʋ weyi ŋnawa yɔ, ɛsɩŋnɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩwɛnɩ kewiyaɣ tɛtʋ yɔɔ awiya yɔɔ yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “lɛɣtʋ.”
Yaa “nzʋlʋma.”