Natʋ 15​:​1-8

  • Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ ɖɔkɩ kɩjɩkpɩŋ lʋbɛ (1-8)

    • Moyizi hendu nɛ Heɣa hendu (3, 4)

15  Nɛ mana yʋsaɣ lɛɛka ɛsɔdaa, yʋsaɣ sɔsɔɔ nɛ kɛwɛ piti: Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ ɖɔkɩ kɩjɩkpɩŋ lʋbɛ. Ɛnɩ kɛnɩ kɛdɛzaɣ ñɩŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ Ɛsɔ pana tɛzɩ tɛm.  Nɛ mana nabʋyʋ, pɩwɛ ɛzɩ teŋgu ŋgʋ kɩwɛ ɛzɩ ñɩnʋʋ yɔ, kisidini miŋ; nɛ mba pawabɩ tɛtɛgbɩnɛ nɛ ɖɩ-sɩʋ kpeliɣa nɛ ɖɩ-hɩɖɛ mayaɣ yɔ paasɩŋ teŋgu ŋgʋ kɩwɛ ɛzɩ ñɩnʋʋ yɔ kɩ-cɔlɔ, pɔɖɔkɩ Ɛsɔ cɩmɩŋ.  Paawɛɛ nɛ peteɣ Ɛsɔ yom Moyizi hendu nɛ Heɣa hendu, nɛ pɔtɔŋ se: “Ña-tʋma paɣlaa nɛ awɛ piti, Yehowa* Ɛsɔ, Ðoŋ Tɩŋa Tʋ. Ña-nʋmɔŋ wɛ siɣsiɣ nɛ ɩkɛ toovenim, tamtam Wiyaʋ.  Yehowa,* toovenim taa lɛ, aakaɣ-ŋ sɔɔndʋ seu nɛ ɛsa ña-hɩɖɛ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñe-ɖeke ñɛkɛnɩ siɣsiɣ tʋ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ajɛɛ tɩŋa kaɣ kɔm ñɛ-ɛsɩndaa nɛ asɛ-ŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ palɩzɩ ña-paɣtʋ siɣsiɣ ñɩndʋ nɛ pawɩlɩ.”  Pʋwayɩ lɛ mana, patʋlɩ aseɣɖe lɩzʋʋ kizinziku tɛ kooka kiɖeɖeɣa ɛsɔdaa,  nɛ Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ mba pɔɖɔkɩ kɩjɩkpɩŋ lʋbɛ yɔ, palɩɩnɩ kooka kiɖeɖeɣa taa, posu wondu ndʋ tɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ tɩñɩlɩsɩɣ yɔ nɛ pata sika tambala pa-laŋa taa.  Ɛsadɩnaa naanza taa kʋɖʋm cɛlɩ Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ mba sika ñanzɩ lʋbɛ nzɩ sɩ-taa Ɛsɔ pana su ɖo yɔ, ɛnʋ weyi ɛwɛ wezuu tamtam yɔ.  Nɛ ñɔsɩ su kooka kiɖeɖeɣa taa ɖo Ɛsɔ samtʋ yɔɔ nɛ e-ɖoŋ yɔɔ, nɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛsʋʋ kooka kiɖeɖeɣa taa pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ mba pa-kɩjɩkpɩŋ lʋbɛ tɛma yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.