Natʋ 14​:​1-20

  • Heɣa nɛ ɛyaa 144 000 (1-5)

  • Tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ tiyiyaa naadozo cɔlɔ yɔ (6-12)

    • Ɛsɔ tiyiyu weyi eɖiɣni kʋyʋʋ ɛsɔdaa nɛ ɛwɛɛnɩ tɔm kɩbandʋ yɔ (6, 7)

  • Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pasɩkɩ pa nɛ Krɩstʋ pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ (13)

  • Tɛtʋ yɔɔ kʋmtʋ naalɛ (14-20)

14  Pʋwayɩ lɛ, na, mana Heɣa kasɩŋ Siyɔŋ Pʋʋ yɔɔ, ka nɛ ɛyaa 144 000 mba pama pe-kila taa ka-hɩɖɛ nɛ ka-Caa hɩɖɛ yɔ.  Manɩ kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ lɩnɩ ɛsɔdaa, ɖɩwɛ ɛzɩ lɩm sakɩyɛ falʋʋ yɔ nɛ ɛzɩ tɛʋ nazʋʋ ɖoŋ nɛ pɩlakɩ kɔkɔɖɛ yɔ; nɛ kɔkɔɖɛ nɖɩ manɩwa yɔ ɖɩɩwɛ ɛzɩ hendu teyaa mba pamakɩ cɩmɩŋ pe-hendu teu taa yɔ.  Nɛ pɛwɛɛ peteɣ hendu natʋyʋ ndʋ tɩwɛ ɛzɩ hendu kɩfatʋ natʋyʋ yɔ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa nɛ ɛsadɩnaa naanza nɛ ɛzʋtʋyaa pɛ-ɛsɩndaa, nɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛkpɛlɩkɩ hendu ndʋ nɛ pɩtasɩnɩ ɛyaa 144 000, mba payabɩ-wɛ nɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ.  Pɛkɛ mba petipisi pa-tɩ nɛ halaa yɔ; toovenim taa lɛ, pɛwɛ ɛzɩ pɛlaa mba patɩtɩlɩ abalaa yɔ. Pɛkɛ mba patɩŋɩɣ Heɣa wayɩ tam paa le kowoki yɔ. Payabɩ-wɛ nɛ ɛyaa taa se pɛkɛ kajalaɣ pee wena pahaɣ Ɛsɔ nɛ Heɣa yɔ,  nɛ patɩna cɛtɩm nabʋyʋ pɔ-nɔsɩ taa; pɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ.  Nɛ mana Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ, eɖiɣni kʋyʋʋ ɛsɔdaa,* nɛ ɛɛwɛnɩ tamtam tɔm kɩbandʋ se esusi-tʋ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ajɛɛ kpeekpe nɛ cejewe kpeekpe nɛ kʋnʋmɩŋ* kpeekpe nɛ samasɩ kpeekpe.  Ɛyɔɔdaɣnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Ise Ɛsɔ sɔɔndʋ nɛ ɩha-ɩ samtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-tɔm hʋʋ ñɩɣyʋʋ talaa, pʋyɔɔ lɛ ɩsɛɛ Weyi ɛlabɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ nɛ teŋgu nɛ lɩm hila yɔ.”  Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ, naalɛ ñɩnʋ, tɩŋ ɛ-wayɩ, nɛ ɛtɔŋ se: “Kɩtɔlaa! Babilɔɔnɩ Sɔsɔʋ tɔlaa, ŋgʋ kiyeba nɛ ajɛɛ tɩŋa ñɔɔ kɩ-kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* kɔɖɛyɩ* tɛ vɛɛ yɔ!”  Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ, naadozo ñɩnʋ, tɩŋ pa-wayɩ, nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɛɣ tɛtɛgbɩnɛ nɛ ɖɩ-sɩʋ kpeliɣa nɛ ɛmʋʋ yʋsaɣ nakɛyɛ e-kiɖe taa yaa e-nesi yɔɔ kɔyɔ, 10  ɛkaɣ ñɔʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ pana vɛɛ ŋgʋ papɩyɩ Ɛ-pana kɔpʋ taa nɛ patɩca kɩ-taa lɩm yɔ, nɛ pakaɣ kpaɣʋ miŋ nɛ tɩm nɛ pawɩlɩnɩ-ɩ kʋñɔŋ Ɛsɔ tiyiyaa kiɖeɖema ɛsɩndaa nɛ Heɣa ɛsɩndaa. 11  Nɛ pa-kʋñɔŋ wɩlʋʋ ñɔsɩ kpaɣ tamtam, nɛ mba pɛsɛɣ tɛtɛgbɩnɛ nɛ ɖɩ-sɩʋ kpeliɣa nɛ weyi ɛmʋʋ ɖɩ-hɩɖɛ yʋsaɣ yɔ, wɩsɩ nɛ ɖoo lɛ, pɛfɛyɩnɩ hɛzʋʋ. 12  Cɩnɛ pɩpɔzʋʋ ɛyaa kiɖeɖema laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, mba pɔɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ pɔñɔʋnɩ Yesu tisuu kpam yɔ.” 13  Nɛ manɩɩ nɔɔ nakɛyɛ kalɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔtɔŋ se: “Ma: Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ sɩɖaa mba pasɩkɩ pa nɛ Kɩbaɣlʋ pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa pɩkpaɣʋnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. Ɛɛɛ, fezuu yɔɔdʋʋna, pɛhɛzɩnɩ pa-tʋma ɖoŋ ñɩna labʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ palaba yɔ pɩtɩŋɩɣ-wɛ.” 14  Pʋwayɩ lɛ, na, mana ɛsɔmɩnʋʋ kʋhʋlʋmʋʋ nakʋyʋ, nɛ nɔɔyʋ kaacaɣ ɛsɔmɩnʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ, ɛwɛ ɛzɩ ɛyʋ pɩyalʋ yɔ, sika awiya hulaɣ wɛ ɛ-ñʋʋ taa nɛ loozo ŋgʋ kɩwɛ lɔŋ yɔ kɩwɛɛ e-nesi taa. 15  Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ lɩɩnɩ templo kooka kiɖeɖeɣa taa, ɛma kubuka sɔsɔɔ weyi ɛcaɣ ɛsɔmɩnʋʋ yɔɔ yɔ ɛ-cɔlɔ kiŋ se: “Tisi ño-loozo nɛ ŋkʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɩɣyʋʋ talaa se pakʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛtʋ yɔɔ tɔɔnaɣ kʋkʋmaɣ pɩ camɩyɛ.” 16  Nɛ weyi ɛcaɣ ɛsɔmɩnʋʋ yɔɔ yɔ, etisi e-loozo tɛtʋ yɔɔ, nɛ pakʋ tɛtʋ yɔɔ tɔɔnaɣ. 17  Nɛ Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ ɖɔɖɔ lɩɩnɩ templo kooka kiɖeɖeɣa ŋga kɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ka-taa, nɛ ɛɛwɛnɩ ɖɔɖɔ loozo ŋgʋ kɩwɛ lɔŋ yɔ. 18  Nɛ Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ ɖɔɖɔ lɩɩnɩ altaaru taa, nɛ ɛɛwɛnɩ ɖoŋ miŋ yɔɔ. Nɛ ɛma kubuka sɔsɔɔ weyi ɛɛwɛnɩ loozo ŋgʋ kɩwɛ lɔŋ yɔ ɛ-cɔlɔ kiŋ, nɛ ɛtɔ se: “Tisi ño-loozo ŋgʋ kɩwɛ lɔŋ yɔ nɛ ŋkpeɣli tɛtʋ yɔɔ viiñi tikiŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ki-pee pɩwa.” 19  Ɛsɔ tiyiyu tisi e-loozo tɛtʋ yɔɔ nɛ ekpeɣli viiñi ŋgʋ kɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, nɛ ɛlɔ-kʋ Ɛsɔ pana tɛ viiñi ɖɩfɛyɩyɛ sɔsɔɖɛ taa. 20  Pɛfɛyɩ viiñi tɛtʋ wayɩ, nɛ calɩm lɩɩnɩ viiñi ɖɩfɛyɩyɛ taa nɛ pɩkpa nɛ pɩtalɩ kpaŋnaŋ nɔsɩ yɔɔ ñɩɣtʋ, nɛ pikpe nɛ pɩtalɩ staadɩnaa 1 600.*

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se pɩkɛ ɛsɔdaa ɖenɖe sumasɩ kʋyʋʋ yɔ.
Yaa “nzʋlʋma.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pana.”
Pɩkɛ kilomɛtanaa ɛzɩ 296 mbʋ yɔ. Staadɩ kʋɖʋmʋʋ maɣnɩ mɛtanaa 185.