Natʋ 13​:​1-18

  • Tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ ñʋŋ lʋbɛ yɔ ɖɩlɩnɩ teŋgu taa (1-10)

  • Tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ hɩŋ naalɛ yɔ ɖɩlɩnɩ tɛtɛɛ (11-13)

  • Tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ ñʋŋ lʋbɛ yɔ ɖɩ-sɩʋ kpeliɣa (14, 15)

  • Tɛtɛgbɩnɛ yʋsaɣ nɛ ɖɩ-mayaɣ (16-18)

13  Nɛ kɩsɩŋ* teŋgu kañɩŋa yɔɔ. Nɛ mana tɛtɛgbɩnɛ naɖɩyɛ, ɖɩlɩnɩ teŋgu taa nɛ ɖɩkpaɣ, ɖɩwɛnɩ hɩŋ hiu nɛ ñʋŋ lʋbɛ, nɛ ɖɩ-hɩŋ yɔɔ nɛ ñɩɣlɩm hulasɩ hiu, ɛlɛ ɖɩ-ñʋŋ yɔɔ nɛ hɩla wena ayɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ.  Nɛ tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ manawa yɔ, ɖɩɩwɛ ɛzɩ kpou yɔ, ɛlɛ ɖɩ-nɩŋgbanzɩ kaawɛ ɛzɩ kpemtɔɔyaɣ ñɩnzɩ yɔ, nɛ ɖɩ-nɔɔ kaawɛ ɛzɩ mʋʋzʋʋ* nɔɔ yɔ. Nɛ ɖʋmanʋʋ cɛlɩ kpɩnɛ nɖɩ ki-ɖoŋ nɛ ki-kewiyaɣ kpelaɣ nɛ ɖoŋ sɔsɔŋ.  Mana ɖɩ-ñʋʋ lɛɛkʋ kɩcaɣ ɛzɩ paɖʋ-kʋ heŋ sɩm yɔɔ sɩm yɔɔ yɔ, ɛlɛ ɖi-heŋ sɔsɔŋ ɛnɩ ɛwaa, nɛ pɩɖɩɣzɩ tɛtʋ kpeekpe nɛ tɩtɩŋ tɛtɛgbɩnɛ wayɩ.  Nɛ pɛsɛɛ ɖʋmanʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩha ɖoŋ tɛtɛgbɩnɛ, nɛ pɛsɛɛ tɛtɛgbɩnɛ nɛ pɔtɔ se: “Awɛ ɛzɩ tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ yɔ, nɛ apɩzɩɣ nɛ eyooni-ɖɩ?”  Paha-ɖɩ nɔɔ ŋga kɔyɔɔdʋʋ tɔm sɔsɔtʋ nɛ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ wondu kiɖeɖetu yɔɔ yɔ, nɛ paha-ɖɩ ɖoŋ se ɖɩla mbʋ ɖi-liu wɛɛ yɔ fenasɩ 42.  Nɛ ɖikuli ɖɩ-nɔɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ se ɖɩyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɛ-hɩɖɛ nɛ ɛ-ɖɩjaɣyɛ pɔ-yɔɔ, pʋ-tɔbʋʋ se mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ.  Paha-ɖɩ nʋmɔʋ se ɖiyooni ɛyaa kiɖeɖema nɛ ɖɩwabɩ-wɛ, nɛ paha-ɖɩ ɖoŋ cejewe nɛ samasɩ nɛ kʋnʋmɩŋ* nɛ ajɛɛ kpeekpe yɔɔ.  Nɛ mba payɩ pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pakaɣ-ɖɩ sɛʋ. Kpaɣnɩ ɖooo ɛjaɖɛ kiɖe tɛɛ, patɩma pa-taa nɔɔyʋ hɩɖɛ Heɣa ŋga paakʋ-kɛ yɔ ke-wezuu takayaɣ kikpiyaɣ taa.  Ye nɔɔyʋ ɛwɛnɩ nɩŋgbaŋʋʋ yɔ, ɛnɩɩ. 10  Ye pɩwɛɛ se nɔɔyʋ ewolo yomiye taa yɔ, ɛkaɣ wobu yomiye taa. Ye nɔɔyʋ ɛkʋʋnɩ laɣɖɛ* yɔ,* pɩwɛɛ se pakʋ-ɩ nɛ laɣɖɛ. Cɩnɛ pɩpɔzʋʋ ɛyaa kiɖeɖema laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nɛ tisuu. 11  Pʋwayɩ lɛ mana tɛtɛgbɩnɛ lɛɛɖɛ, ɖɩlɩnɩ tɛtɛɛ nɛ ɖɩkpaɣ, nɛ ɖɩwɛnɩ hɩŋ naalɛ ɛzɩ heɣa yɔ, ɛlɛ ɖɩpaɣzɩ yɔɔdʋʋ ɛzɩ ɖʋmanʋʋ yɔ. 12  Ðɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kajalaɣ tɛtɛgbɩnɛ ɖoŋ tɩŋa ɖɩ-ɛsɩndaa. Nɛ ɖɩlakɩ se tɛtʋ nɛ mba pɛwɛ tɩ-yɔɔ yɔ pɛsɛɛ kajalaɣ tɛtɛgbɩnɛ, nɖɩ ɖi-heŋ sɔsɔŋ wawa yɔ. 13  Nɛ ɖɩlakɩ yʋsasɩ sɔsɔsɩ ɛyaa ɛsɩndaa, halɩ ɖɩlakɩ nɛ miŋ lɩɣnɩ ɛsɔdaa nɛ etiki tataa. 14  Ðipeɣziɣ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, yʋsasɩ nzɩ paaha-ɖɩ nʋmɔʋ se ɖɩla tɛtɛgbɩnɛ ɛsɩndaa yɔ sɩ-yɔɔ, nɛ ɖiheyiɣ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ se pala sɩʋ kpeliɣa nakɛyɛ tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ paalom-ɖɩ laɣɖɛ* ɛlɛ ɖɩɖaɣnɩ wɛʋ wezuu yɔ. 15  Nɛ paaha-ɖɩ nʋmɔʋ se ɖɩha fezuu tɛtɛgbɩnɛ sɩʋ kpeliɣa, se pɩsa nɛ tɛtɛgbɩnɛ sɩʋ kpeliɣa pɩzɩ kɔyɔɔdɩ nɛ keyele ɖɔɖɔ nɛ pakʋ mba payɩ pekiziɣ se paasɛɣ tɛtɛgbɩnɛ sɩʋ kpeliɣa yɔ. 16  Ðɩñɩkɩɣ ɛyaa tɩŋa yɔɔ—cikpema nɛ sɔsaa, ñɩm tɩnaa nɛ kʋñɔndɩnaa, mba pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ yɔ nɛ yomaa—se pɩwɛɛ se peyele nɛ payʋsɩ pe-nesi kɩbanzɩ yɔɔ yaa pe-kila taa, 17  nɛ ɖɔɖɔ se nɔɔyʋ ɛtaapɩzɩ ɛya yaa ɛpɛdɩ ye pɩtɩkɛ ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ tɛtɛgbɩnɛ yʋsaɣ, ɖɩ-hɩɖɛ yaa ɖɩ-hɩɖɛ mayaɣ yɔ. 18  Cɩnɛ pɩpɔzʋʋ lɔŋsɩnɖɛ: Weyi ɛwɛnɩ lɛɣtʋ yɔ, ɛla tɛtɛgbɩnɛ mayaɣ akɔnta, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ ɛyʋ mayaɣ, nɛ ɖɩ-mayaɣ lɛ 666.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se ɖʋmanʋʋ.
Yaa “tɔɔyʋʋ.”
Yaa “nzʋlʋma.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Ye pɩwɛɛ se pakʋ nɔɔyʋ nɛ laɣɖɛ yɔ.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”