Natʋ 12​:​1-17

  • Halʋ, abalɩbɩɣa, nɛ ɖʋmanʋʋ (1-6)

  • Mikayɛɛlɩ youni ɖʋmanʋʋ (7-12)

    • Pɔlɔ ɖʋmanʋʋ tɛtʋ yɔɔ (9)

    • Eleeu nawa se alɩwaatʋ pazɩ yem pɩkazɩ-ɩ (12)

  • Ðʋmanʋʋ nazɩɣ halʋ (13-17)

12  Ðɩnɛ ɛlɛ yʋsaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ lɩɩ ɛsɔdaa: Halʋ nɔɔyʋ su wɩsɩ, nɛ fenaɣ wɛɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ, nɛ ɛ-ñʋʋ taa nɛ awiya hulaɣ nakɛyɛ ŋga palabɩ-kɛ nɛ tɩɩnzɩ 12 yɔ,  nɛ ɛɛhaɣ hoɣa. Nɛ ɛzɩma ɛɛwɩzɩ lʋlʋʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛmakaɣ kubusi mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnɩɣaɣ lʋlʋʋ wɩzasɩ.  Yʋsaɣ lɛɛka lɩɩ ɛsɔdaa. Na! Ðʋmanʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ, kɩsɛ ɛzɩ miŋ yɔ, kɩwɛnɩ ñʋŋ lʋbɛ nɛ hɩŋ hiu nɛ kɩ-ñʋŋ yɔɔ nɛ ñɩɣlɩm hulasɩ lʋbɛ;  nɛ ki-suu hɔŋ ɛsɔdaa tɩɩnzɩ hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ, nɛ kɩlɔ-sɩ tɛtʋ yɔɔ. Nɛ ɖʋmanʋʋ sɩŋ halʋ weyi ɛɛwɩzɩ lʋlʋʋ yɔ ɛ-ɛsɩndaa, se pɩsa nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛlʋlʋʋ yɔ, kɩpɩzɩ nɛ kɩtɔɔ ɛ-pɩɣa.  Nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa nakɛyɛ, abalɩbɩɣa, ŋga kakaɣ ɖiyuu ajɛɛ kpeekpe nɛ ñɩɣyʋʋ ɖaʋ yɔ. Nɛ pico* ɛ-pɩɣa nɛ pɩkpazɩ-kɛ Ɛsɔ nɛ e-kewiyaɣ kpelaɣ pɔ-cɔlɔ.  Nɛ halʋ se nɛ ewolo kañɩmbusuu taa, ɖenɖe Ɛsɔ ñɔɔzɩ-ɩ lone naɖɩyɛ nɛ ɛsɩɩ nɛ ɖenɖe pacalɩɣ-ɩ kɩyakɩŋ 1 260 yɔ.  Nɛ you nakʋyʋ lɩɩ ɛsɔdaa: Mikayɛɛlɩ* nɛ e-tiyiyaa poyoni ɖʋmanʋʋ, nɛ ɖʋmanʋʋ nɛ ki-tiyiyaa poyooni-wɛ  ɛlɛ patɩwa,* nɛ patɩtasɩ-wɛ hiɣu lone naɖɩyɛ ɛsɔdaa.  Pʋyɔɔ pɔlɔ ɖʋmanʋʋ sɔsɔʋ, ɖooo kiɖe tɛɛ ɖʋm, weyi payaɣ-ɩ se Eleeu nɛ Sataŋ yɔ, weyi eɖiɣni peɣzuu tɛtʋ tɩŋa yɔ; pɔlɔ-ɩ tɛtʋ yɔɔ, nɛ pɛkpɛndɩ ɛ nɛ e-tiyiyaa nɛ pɔlɔ. 10  Manɩɩ nɔɔ sɔsɔɔ nakɛyɛ ɛsɔdaa, kɔtɔŋaɣ se: “Lɛɛlɛɛyɔ ɖɛ-Ɛsɔ ñʋʋ yabɩtʋ nɛ e-ɖoŋ nɛ e-Kewiyaɣ nɛ ɛ-Krɩstʋ ɖoŋ patalaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔlɔ weyi ɛkʋyʋʋ ɖo-koobiya yɔɔ yɔ, weyi ɛkʋyʋʋ pɔ-yɔɔ wɩsɩ nɛ ɖoo ɖɛ-Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ! 11  Nɛ pawabɩ-ɩ pɩtɩŋnɩ Heɣa calɩm yɔɔ nɛ pa-aseɣɖe tɔm yɔɔ, nɛ patɩsɔɔlɩ pa-kalɩzasɩ* halɩ pɩkpɛndɩnɩ sɩm ɛsɩndaa. 12  Pʋyɔɔ lɛ, mɩ-taa ɛla leleŋ, ɛsɔdaa nɛ mɩ mba ɩwɛ peeɖe yɔ! Pɩtɔɔ tɛtʋ nɛ teŋgu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eleeu tibi mɩ-cɔlɔ, nɛ ɛkɔ pana siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se alɩwaatʋ pazɩ yem pɩkazɩ-ɩ.” 13  Nɛ ɖʋmanʋʋ nawa se pɔlɔ-kʋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, kɩnazɩ halʋ weyi ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa yɔ. 14  Ɛlɛ pɛcɛlɩ halʋ keziye sɔsɔɖɛ keŋ naalɛ, se ɛpɩzɩ nɛ ɛkʋyɩ nɛ ewolo e-lone taa kañɩmbusuu taa, ɖenɖe pɩwɛɛ se pacalɩ-ɩ wɩyɛ nɛ wɛɛ nɛ wɩyɛ hɔɔlʋʋ* yɔ, ɖooo poliŋ nɛ ɖʋm. 15  Nɛ ɖʋm tɔ lɩm nɛ ɛ-nɔɔ taa, pɩwɛ ɛzɩ pɔɔ yɔ halʋ wayɩ, se eyele nɛ pɔɔ kpaɣ-ɩ. 16  Ɛlɛ tɛtʋ kɔɔ se tɩsɩnɩ halʋ, nɛ tɛtʋ haa tɩ-nɔɔ nɛ tili pɔɔ ŋga ɖʋmanʋʋ tɔnɩ kɩ-nɔɔ taa yɔ. 17  Ðɩnɛ ɛlɛ ɖʋmanʋʋ taa wɩɩnɩ halʋ siŋŋ nɛ kiwolo se kɩla you nɛ e-liɖe taa ñɩma mba pɩkazaa yɔ, mba pɔɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ paɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ se palɩzɩ aseɣɖe Yesu yɔɔ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pɩkpaɣ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se “Awɛ ɛzɩ Ɛsɔ?”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɛlɛ pawabɩ-kʋ [pʋ-tɔbʋʋ se ɖʋmanʋʋ].”
Yaa “pe-weziŋ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɛɛ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ.