Natʋ 11​:​1-19

 • Aseɣɖe tɩnaa naalɛ (1-13)

  • Posuu fɔlɔtɔnaa nɛ pɔyɔɔdɩ natʋ tɔm kɩyakɩŋ 1 260 (3)

  • Pakʋ-wɛ ɛlɛ petipim-wɛ (7-10)

  • Pefezi-wɛ kɩyakɩŋ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ wayɩ (11, 12)

 • Kʋñɔŋ naalɛ ñɩŋgʋ ɖɛwa, naadozo ñɩŋgʋ ɖiɣni kɔm (14)

 • Ɛgandɩyɛ lʋbɛ ñɩnɖɛ (15-19)

  • Ða-Kɩbaɣlʋ nɛ ɛ-tɛ Krɩstʋ pe-Kewiyaɣ (15)

  • Pakaɣ ɖɩzʋʋ mba pɛwɛɛkɩɣ tɛtʋ yɔ (18)

11  Nɛ pɛcɛlɩ-m kañɩŋgbayaɣ nakɛyɛ kɛwɛ ɛzɩ ɖaʋ* yɔ nɛ nɔɔ nakɛyɛ yɔɔdɩ se: “Kʋyɩ nɛ ŋmaɣzɩ Ɛsɔ tɛ templo kooka kiɖeɖeɣa nɛ altaaru nɛ mba pɛsɛɣ Ɛsɔ kɩ-taa yɔ.  Piyele nɛ kadaɣ ŋga kɛwɛ templo kooka kiɖeɖeɣa wayɩ yɔ, yebi-kɛ nɛ taamaɣzɩ-kɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paha-kɛ ajɛɛ, nɛ akaɣ tɛtʋ kiɖeɖetu fɛyʋʋ nɩŋgbanzɩ fenasɩ 42.  Mankaɣ yebu nɛ ma-aseɣɖe tɩnaa naalɛ suu fɔlɔtɔnaa nɛ pɔyɔɔdɩ natʋ tɔm kɩyakɩŋ 1 260.”  Ɛyaa mba oliivi tɩŋ naalɛ ɛnɩ nɛ kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ naalɛ mba pasɩŋnaa, nɛ pasɩŋ tɛtʋ Kɩbaɣlʋ ɛsɩndaa.  Ye nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ se ɛlabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ, miŋ lɩɣnɩ pɔ-nɔsɩ taa nɛ ɩñaɣ po-koyindinaa. Ye nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ se ɛlabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ, mbʋ pɩwɛɛ se pakʋ-ɩ.  Pɛwɛnɩ ɖoŋ se paɖɩɣ ɛsɔdaa nɛ tɛʋ ɛtaanɩɩ kɩyakɩŋ weyi pɔyɔɔdʋʋ natʋ tɔm yɔ ɩ-taa, nɛ pɛwɛnɩ ɖoŋ lɩm yɔɔ se papɩsɩ-pʋ calɩm nɛ patɩŋnɩ kɩjɩkpɩŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pɔkɔnɩ kʋñɔmɩŋ tɛtʋ yɔɔ tam sakɩyɛ ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ.  Alɩwaatʋ ndʋ pɛtɛŋ pa-aseɣɖe lɩzʋʋ yɔ, tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ pɔʋ sɔsɔʋ taa nɛ ɖɩkpaɣ yɔ, ɖɩkaɣ-wɛ yonuu nɛ ɖɩwabɩ-wɛ nɛ ɖɩkʋ-wɛ.  Nɛ po-tomnasɩ kaɣ wɛʋ tɛtʋ sɔsɔtʋ habɩyɛ sɔsɔɖɛ yɔɔ, ɖenɖe paakam ɖɔɖɔ pa-Kɩbaɣlʋ sizika yɔɔ yɔ, nɛ Sodom nɛ Ejipiti pasɩŋnɩ tɛtʋ ndʋ.  Nɛ samasɩ nɛ cejewe nɛ kʋnʋmɩŋ* nɛ ajɛɛ pa-taa mba kaɣ cɔnʋʋ po-tomnasɩ kɩyakɩŋ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ, nɛ paakaɣ haʋ nʋmɔʋ se pahɩzɩ po-tomnasɩ pɩlaʋ nakʋyʋ taa. 10  Nɛ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ pɛmɛyɩɣ amɛya pɔ-yɔɔ nɛ pɔtɔɔ kazandʋ, nɛ pakaɣ ɖama tiyinuu kʋjɔŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nayaa mba pa-naalɛ paawɩlɩ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ kʋñɔŋ. 11  Kɩyakɩŋ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ ɛnɩ ɩ-wayɩ lɛ, wezuu fezuu ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ kɩsʋʋ pa-taa, nɛ pakʋyɩ pasɩŋ pa-nɩŋgbanzɩ yɔɔ, nɛ sɔɔndʋ sɔsɔtʋ kpa mba pana-wɛ yɔ. 12  Nɛ panɩɩ nɔɔ sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ ɛsɔdaa, keheyaɣ-wɛ se: “Ɩkpa cɩnɛ.” Nɛ pakpa ɛsɔdaa ɛsɔmɩnʋʋ taa, nɛ po-koyindinaa na-wɛ.* 13  Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, tɛtʋ ñamsɩ siŋŋ, nɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ tɔlɩ; nɛ tɛtʋ ñamsʋʋ mbʋ, pɩkʋ ɛyaa 7 000, nɛ pɩkazɩ mba yɔ sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ paha Ɛsɔ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ samtʋ. 14  Kʋñɔŋ naalɛ ñɩŋgʋ ɖɛwa. Na! Kʋñɔŋ naadozo ñɩŋgʋ ɖiɣni kɔm lɛɛ lɛɛ. 15  Ɛsɔ tiyiyu lʋbɛ ñɩnʋ hʋlɩ ɛ-ɛgandɩyɛ. Nɛ nɔsɩ sɔsɔsɩ tili ɛsɔdaa nɛ sɩtɔŋ se: “Ɛjaɖɛ kewiyaɣ pɩsɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɛ-tɛ Krɩstʋ pe-Kewiyaɣ, nɛ ɛkaɣ tɔɔʋ kewiyitu tamtam.” 16  Nɛ ɛzʋtʋyaa 24 mba paacaɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa pe-kewiyaɣ kpelisi yɔɔ yɔ, pɔtɔlɩ papa pɛ-ɛsa nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ, 17  nɛ pɔtɔŋ se: “Ðɩsɛɣ-ŋ se ŋlabaɣ lɛ, Yehowa* Ɛsɔ, Ðoŋ Tɩŋa Tʋ, weyi ɛwɛɛ nɛ weyi ɛɛwɛɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋkpaɣ ño-ɖoŋ sɔsɔŋ, nɛ ŋpaɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ. 18  Ɛlɛ ajɛɛ mʋ pana, nɛ ña-maɣmaɣ ña-pana kɔɔ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩtalɩ se pahʋʋnɩ sɩɖaa tɔm nɛ pɛhɛyɩ nayaa mba pɛkɛ ño-yomaa yɔ nɛ ɛyaa kiɖeɖema nɛ mba peseɣ ña-hɩɖɛ sɔɔndʋ yɔ, cikpema nɛ sɔsaa, nɛ ŋɖɩzɩ mba pɛwɛɛkɩɣ* tɛtʋ yɔ.” 19  Nɛ patʋlɩ Ɛsɔ tɛ templo kooka kiɖeɖeɣa ɛsɔdaa, nɛ pana ɛ-ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ e-templo kooka kiɖeɖeɣa taa. Nɛ tɛʋ ñɩlɩsɩ nɛ nɔsɩ tili nɛ tɛʋ nazɩ nɛ tɛtʋ ñamsɩ nɛ ɖɔmbɛɛ tɔlɩ siŋŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɖaʋ ŋgʋ pamaɣzɩɣna yɔ.”
Yaa “nzʋlʋma.”
Yaa “wɛɛ nɛ pɔcɔŋna.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “paɖɩzɩɣ.”