Natʋ 10​:​1-11

  • Ɛsɔ tiyiyu ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ ɖɔkɩ takayaɣ kikpiyaɣ cikpelaɣ nakɛyɛ (1-7)

    • “Pɩɩkaɣ tasʋʋ caɣʋ wayɩ” (6)

    • Mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu kaɣ tɛzʋʋ labʋ (7)

  • Yohanɛɛsɩ tɔɔ takayaɣ kikpiyaɣ cikpelaɣ (8-11)

10  Nɛ mana Ɛsɔ tiyiyu ɖoŋ tʋ lɛlʋ, ɛlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etiki, esu* ɛsɔmɩnʋʋ nakʋyʋ, nɛ tɩŋgaɣyʋʋ nakʋyʋ wɛ ɛ-ñʋʋ yɔɔ, nɛ ɛ-ɛsɩndaa wɛ ɛzɩ wɩsɩ yɔ, nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ wɛ ɛzɩ miŋ tilima yɔ,  nɛ ɛɛɖɔkɩ takayaɣ kikpiyaɣ cikpelaɣ nakɛyɛ ŋga pokuli-kɛ yɔ e-nesi taa. Nɛ ɛsɩɩ ɛ-nɩwaŋ nɩŋgbaŋaɣ teŋgu yɔɔ, ɛlɛ ɛ-nɩmɩyɛ ñɩŋga tɛtʋ yɔɔ,  nɛ ɛma kubuka ɖoŋ ñɩŋga nakɛyɛ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ mʋʋzʋʋ* makɩ kubusi yɔ. Nɛ ɛmabɩ kubuka lɛ, tɛʋ nazʋʋ lʋbɛ yɔɔdɩ.  Nɛ tɛʋ nazʋʋ lʋbɛ yɔɔdaa lɛ, mancaɣaɣ maʋ, ɛlɛ manɩɩ nɔɔ nakɛyɛ nɛ ɛsɔdaa kiŋ se: “Taaɖɩ* tɔm ndʋ tɛʋ nazʋʋ lʋbɛ yɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ, nɛ taama-tʋ.”  Ɛsɔ tiyiyu weyi mana ɛsɩŋ teŋgu nɛ tɛtʋ pɔ-yɔɔ yɔ ɛkpazɩ e-nesi kɩbanzɩ ɛsɔdaa,  nɛ eɖuuni Weyi ɛwɛ wezuu tamtam yɔ, weyi ɛlɩzɩ ɛsɔdaa nɛ mbʋ pɩwɛ kɩ-taa yɔ nɛ tɛtʋ nɛ mbʋ pɩwɛ tɩ-yɔɔ yɔ nɛ teŋgu nɛ mbʋ pɩwɛ kɩ-taa yɔ, nɛ ɛtɔ se: “Pɩɩkaɣ tasʋʋ caɣʋ wayɩ.  Ɛlɛ kɩyakɩŋ weyi ɩ-taa Ɛsɔ tiyiyu lʋbɛ ñɩnʋ wɩzɩɣ hʋlʋʋ ɛ-ɛgandɩyɛ yɔ, mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu ndʋ Ɛsɔ heyi nayaa mba pɛkɛ ɛ-maɣmaɣ e-yomaa nɛ tɩkɛ tɔm kɩbandʋ yɔ, tɩkaɣ tɛzʋʋ labʋ.”  Nɛ manɩɩ nɔɔ ŋga kaayɔɔdɩnɩ-m nɛ ɛsɔdaa yɔ katasɩ-m yɔɔdɩnʋʋ nɛ kɔtɔŋ se: “Wolo nɛ ŋmʋ takayaɣ kikpiyaɣ ŋga pokuli-kɛ nɛ kɛwɛɛ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛsɩŋ teŋgu nɛ tɛtʋ pɔ-yɔɔ yɔ e-nesi tɛɛ yɔ.”  Nɛ mowolo Ɛsɔ tiyiyu cɔlɔ nɛ meheyi-i se ɛcɛlɩ-m takayaɣ kikpiyaɣ cikpelaɣ. Eheyi-m se: “Mʋ-kɛ nɛ ŋtɔɔ-kɛ, nɛ kakaɣ labʋ nɛ ño-lotu taa kpa ñaŋ, ɛlɛ ñɔ-nɔɔ taa lɛ, kakaɣ wɛʋ leleŋ ɛzɩ tʋŋ num yɔ.” 10  Mamʋ takayaɣ kikpiyaɣ cikpelaɣ ŋga Ɛsɔ tiyiyu nesi tɛɛ nɛ mɔntɔɔ-kɛ, nɛ kaawɛ leleŋ mɔ-nɔɔ taa ɛzɩ tʋŋ num yɔ, ɛlɛ mɔntɔɔ-kɛ nɛ pɩtɛ lɛ, mo-lotu taa kpa ñaŋ. 11  Nɛ peheyi-m se: “Pɩwɛɛ se ŋtasɩ yɔɔdʋʋ natʋ tɔm samasɩ nɛ ajɛɛ nɛ kʋnʋmɩŋ* nɛ awiya sakɩyɛ pɔ-yɔɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛhɔkɩ ɛ-tɩ nɛ.”
Yaa “tɔɔyʋʋ.”
Yaa “Mɛsɩ.”
Yaa “nzʋlʋma.”