Natʋ 1​:​1-20

  • Ɛsɔ natʋ pɩtɩŋnɩ Yesu yɔɔ (1-3)

  • Pɛsɛ agbaa lʋbɛ (4-8)

    • “Mɛkɛnɩ Alɩfaa nɛ Omega” (8)

  • Yohanɛɛsɩ na ɛ-tɩ Kɩbaɣlʋ kɩyakʋ wiye pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ (9-11)

  • Ɛna Yesu weyi pasamɩ-ɩ yɔ (12-20)

1  Natʋ* ndʋ tɩ-yɔɔ Yesu Krɩstʋ kulaa yɔ, ndʋ Ɛsɔ cɛlɩ-ɩ se ɛwɩlɩ e-yomaa mbʋ piileɖiɣ lɛ, pɩwɛɛ se pɩla yɔ. Nɛ etiyi e-tiyiyu nɛ ɛtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-tʋ pɩtɩŋnɩ yʋsasɩ yɔɔ e-yom Yohanɛɛsɩ,  weyi ɛlɩzɩ aseɣɖe tɔm ndʋ Ɛsɔ cɛlaa nɛ aseɣɖe nɖɩ Yesu Krɩstʋ lɩzaa yɔ pɔ-yɔɔ yɔ, ɛɛɛ, ɛlɩzɩ aseɣɖe mbʋ payɩ ɛnawa yɔ pɩ-yɔɔ.  Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛkalɩɣ natʋ tɔm tʋnɛ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ yɔ nɛ mba pewelisiɣ-tʋ nɛ pɔɖɔŋ tɔm ndʋ pama tɩ-taa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩñɔtaa.  Ma Yohanɛɛsɩ mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ agbaa lʋbɛ wena awɛ Aazii egeetiye taa yɔ: Tɛtɛ nɛ ɩwɛɛnɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ “Weyi ɛwɛɛ nɛ weyi ɛɛwɛɛ nɛ weyi eɖiɣni kɔm yɔ” ɛ-cɔlɔ yɔ, nɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ feziŋ lʋbɛ weyi ɩwɛ e-kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa yɔ ɩ-cɔlɔ yɔ,  nɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Yesu Krɩstʋ, weyi ɛkɛ “Aseɣɖe Tʋ Siɣsiɣ tʋ,” “sɩɖaa taa kajalaɣ pɩɣa” nɛ “tɛtʋ yɔɔ awiya Ñʋʋdʋ” yɔ ɛ-cɔlɔ yɔ. Ɛnʋ weyi ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ eholi-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm taa pɩtɩŋnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-calɩm yɔɔ yɔ—  nɛ ɛlabɩ-ɖʋ se ɖɩkɛ kewiyaɣ nakɛyɛ, nɛ cɔjɔnaa se ɖɩɖʋ ɛ-Caa Ɛsɔ lɩm—ɛɛɛ, ɛnʋ tɩnɩ samtʋ nɛ ɖoŋ tamtam. Amɛn.  Ɩna! Eɖiɣni kɔm nɛ ɛsɔmɩndʋ, nɛ paa ɛsɩyɛ nɖɩ lɛ ɖɩkaɣ-ɩ naʋ, pɩkpɛndɩnɩ mba paasɔbɩ-ɩ kɩgbɛzɛŋ yɔ; nɛ ɛ-yɔɔ lɛ, tɛtʋ yɔɔ cejewe kpeekpe kaɣ nɩʋ siziŋ nɛ ama a-laŋa taa. Ɛɛɛ, Amɛn.  “Mɛkɛnɩ Alɩfaa nɛ Omega,”* Yehowa* Ɛsɔ yɔɔdʋʋna, “Weyi ɛwɛɛ nɛ weyi ɛɛwɛɛ nɛ weyi eɖiɣni kɔm yɔ, Ðoŋ Tɩŋa Tʋ.”  Ma Yohanɛɛsɩ, mi-koobu nɛ weyi mɩ nɛ ɩ ɩka kʋñɔŋ nɛ kewiyaɣ nɛ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ ɖa nɛ Yesu ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ, maawɛ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Patɩmoosi yɔ tɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔyɔɔdaɣ Ɛsɔ tɔm nɛ malɩzɩɣ aseɣɖe Yesu yɔɔ. 10  Pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ lɛ, mana man-tɩ Kɩbaɣlʋ kɩyakʋ wiye, nɛ manɩɩ nɔɔ ɖoŋ ñɩŋga nakɛyɛ ma-wayɩ, kewiɣ ɛzɩ ɛgandɩyɛ yɔ, 11  kɔtɔŋaɣ se: “Mbʋ ŋnaɣ yɔ, ma-pʋ takayaɣ kikpiyaɣ taa nɛ ŋtiyini-kɛ agbaa lʋbɛ wena awɛ: Efɛɛzɩ, Simiirɩnɩ, Pɛɛrɩgam, Tiyaatiiri, Saardɩ, Filaadɛlɩfii, nɛ Lawodisee yɔ.” 12  Menkisi se mana se awɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-m, nɛ menkisaa lɛ, mana sika kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ lʋbɛ, 13  nɛ mana nɔɔyʋ kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ hɛkʋ taa, ɛwɛ ɛzɩ ɛyʋ pɩyalʋ yɔ, esu toko ŋgʋ kitibi ɖooo ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ nɛ ɛta sika tambaɖɛ naɖɩyɛ ɛ-laŋɩyɛ taa. 14  Pɩtasɩ lɛ, ɛ-ñʋʋ nɛ ɛ-ñɔsɩ pahʋlʋmaa ɛzɩ kpɛm kʋhʋlʋmʋm yɔ, ɛzɩ ɖɔmbɛɛ yɔ, nɛ ɛ-ɛsa wɛɛ ɛzɩ miŋ nzʋlʋmɩyɛ yɔ, 15  nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ wɛ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ kɩbaŋʋ alɩwaatʋ ndʋ kɩsɛ cɩɩɩ miŋ momoɖe taa yɔ, nɛ ɛ-nɔɔ tiliɣ ɛzɩ lɩm sakɩyɛ falʋʋ yɔ. 16  Nɛ tɩɩnzɩ lʋbɛ wɛ e-nesi kɩbanzɩ taa, nɛ laɣɖɛ* naɖɩyɛ lɩɣnɩ ɛ-nɔɔ taa, ɖɩɖaɣlaa nɛ pɛsɛyɩ-ɖɩ nɛ ɖɩwɛɛ lɔŋ ceemenje, nɛ ɛ-ɛsɩndaa wɛɛ ɛzɩ wɩsɩ alɩwaatʋ ndʋ sɩñakɩ siŋŋ yɔ. 17  Mana-ɩ lɛ, mɔntɔlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ ɛzɩ mansɩba yɔ. Nɛ ɛtɩnɩ e-nesi kɩbanzɩ mɔ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. Mɛkɛnɩ Kajalaɣ tʋ nɛ Kɛdɛzaɣ tʋ, 18  nɛ ɛsadʋ, nɛ maasɩba, ɛlɛ na, mɛwɛ wezuu tamtam, nɛ mɛwɛnɩ sɩm nɛ Pɩlaʋ* ñɩma. 19  Pʋyɔɔ lɛ, ma mbʋ ŋnawa yɔ, mbʋ pɩwɛɛ yɔ, nɛ mbʋ pɩkaɣ labʋ pʋnɛ pʋwayɩ yɔ. 20  Piyele nɛ tɩɩnzɩ lʋbɛ nzɩ ŋna me-nesi kɩbanzɩ taa nɛ sika kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ lʋbɛ yɔ, pɔ-yɔɔ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu yɔ: Tɩɩnzɩ lʋbɛ nzɩ sɩsɩŋnɩ agbaa lʋbɛ tɛ Ɛsɔ tiyiyaa, nɛ kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ lʋbɛ ñasɩŋnɩ agbaa lʋbɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Kuluu.”
Yaa “A nɛ Z.” Alɩfaa nɛ Omega pɛkɛ Grɛɛkɩ kʋnʋŋ masɩ taa kajalaɣ nɛ kɛdɛzaɣ ñɩnzɩ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.