Maarkɩ 9​:​1-50

  • Yesu wɛtʋ lɛɣzʋʋ (1-13)

  • Ɛlaba nɛ abalɩbɩɣa ŋga kaawɛnɩ eleeu nɔɔyʋ yɔ kɔ-yɔɔ cɛ (14-29)

    • Weyi ɛwɛnɩ tisuu yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla pɩtɩŋa (23)

  • Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm tɔm (30-32)

  • Tɔmkpɛlɩkɩyaa hɔŋnɩ ɖama tɔm sɔsɔtʋ yɔɔ (33-37)

  • Weyi ɛɛkaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, ɛwɛ ɖɔ-hɔɔlʋʋ yɔɔ (38-41)

  • Mbʋ piyeki se pituuli ɛyaa yɔ (42-48)

  • “Iyele nɛ ɖɔm wɛɛ mɩ-taa” (49, 50)

9  Ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se mba pasɩŋ cɩnɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ ɩɩkaɣ ɖɩŋʋʋ sɩm kpa pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pana Ɛsɔ Kewiyaɣ tɛm kɔm ɖoŋ taa yɔ.”  Kɩyakɩŋ loɖo wayɩ lɛ, Yesu kpaɣ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ nɛ pakpa pʋʋ kʋkʋyʋʋ nakʋyʋ yɔɔ pe-ɖeke. Nɛ ɛ-wɛtʋ lɛɣzɩ pɛ-ɛsɩndaa;  e-tokonaa kɩtɩnaa paɣzɩ ñɩlɩsʋʋ, nɛ pahʋlʋmɩ siŋŋ, nɛ wondu cɔtɩyʋ nɔɔyʋ fɛyɩ tɛtʋ yɔɔ se ɛpɩzɩɣ ɛcɔtɩ-wɛ nɛ pahʋlʋmɩ mbʋ.  Pɩtasɩ lɛ, Eliya nɛ Moyizi palɩɩ pɔ-yɔɔ, nɛ pa nɛ Yesu pɛwɛɛ nɛ pɛkɛdɩɣ.  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ heyi Yesu se: “Raabi,* pɩwɛ ɖeu se ɖɩwɛɛ cɩnɛ. Pʋyɔɔ lɛ, yele nɛ ɖisiɣ kizinzikiŋ naadozo, ña kʋɖʋmʋʋ, Moyizi kʋɖʋmʋʋ, nɛ Eliya kʋɖʋmʋʋ.”  Toovenim taa lɛ, ɛtaatɩlɩ ɛzɩma ɛla yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɔɔndʋ kaakpa-wɛ siŋŋ.  Nɛ ɛsɔmɩnʋʋ nakʋyʋ lɩɩ nɛ kihuuzi pɔ-yɔɔ, nɛ nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ ɛsɔmɩnʋʋ taa se: “Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ. Iwelisini-i.”  Kpaagbaa mbʋ lɛ, pɔcɔnɩ pɔ-cɔlɔ kpɛɛɛ nɛ pana se nɔɔyʋ fɛyɩ pɔ-cɔlɔ nɛ pɩtasɩnɩ Yesu.  Palɩnɩ pʋʋ yɔɔ nɛ petiki lɛ, ɛpaɣ-wɛ siŋŋ se pataaheyi nɔɔyʋ mbʋ panawa yɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ Pɩyalʋ femni sɩɖaa taa yɔ. 10  Pɔɖɔkɩ tɔm ndʋ pa-laŋa taa,* ɛlɛ pɔpɔzʋʋ ɖama se pana se ɛyɔɔdʋʋ se efeŋni sɩɖaa taa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe. 11  Nɛ papaɣzɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Ɛbɛ yɔɔ paɣtʋ wɩlɩyaa yɔɔdʋʋ se pɩwɛɛ se Eliya ɛkɔɔ nɛ pʋcɔ?” 12  Ecosi-wɛ se: “Eliya calɩɣ kɔm nɛ ɛñɔɔzɩ pɩtɩŋa payɩ; ɛlɛ pɩlabɩ ɛzɩma nɛ pama se pɩwɛɛ se ɛyʋ Pɩyalʋ ɛtɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ nɛ penimi-i? 13  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se toovenim taa lɛ, Eliya kɔma nɛ palabɩ-ɩ mbʋ payɩ pɔsɔɔlaa yɔ, ɛzɩ pamaʋ ɛ-yɔɔ yɔ.” 14  Pɔkɔm tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa cɔlɔ lɛ, pana se ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kaacɔ-wɛ nɛ kata, nɛ pa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa pɛwɛɛ pɔhɔŋnɩ ɖama tɔm. 15  Ɛlɛ ɛyaa samaɣ tɩŋa ñɩtaa nɛ kana-ɩ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-kɛ, nɛ kese kakatɩ-ɩ se kɛsɛɛ-ɩ. 16  Peeɖe ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tɔm ndʋ mɩ nɛ wɛ ɩwɛɛ nɛ ɩhɔŋnɩ ɖama?” 17  Nɛ ɛyaa samaɣ taa nɔɔyʋ cosi-i se: “Wɩlɩyʋ, mɔnkɔnɩ-ŋ man-pɩyalʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛnɩ fezuu nakʋyʋ, nɛ kɩpɩsɩ-ɩ kaayɔɔdaɣ. 18  Paa le kɩkpa-ɩ kɔyɔ, kɩyakɩ-ɩ nɛ tɛtʋ, nɛ ɛ-nɔɔ ñɛyɩɣ huluu nɛ ɛsalɩɣ e-kela nɛ e-ɖoŋ tɛŋ. Mɔnpɔzɩ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔɖɔɔnɩ-kʋ, ɛlɛ patɩpɩzɩ nɛ pɔɖɔɔnɩ-kʋ.” 19  Yesu kitini-wɛ se: “Hayɩ, kpaɖʋʋ ŋgʋ kɩfɛyɩnɩ tisuu yɔ, alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se mantasɩ wɛʋ mɩ-cɔlɔ? Alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se mɔnɖɔkɩ man-tɩ mɩ-lakasɩ yɔɔ? Ɩkɔnɩ-m ɩ.” 20  Peeɖe powoni-i abalɩbɩɣa ŋga, ɛlɛ fezuu ŋgʋ kɩna-ɩ lɛ, kɩñamsɩ-kɛ kpaagbaa. Nɛ kɔtɔlɩ tataa lɛ, kɛwɛɛ nɛ kepilimiɣ nɛ kɔ-nɔɔ ñɛyɩɣ huluu. 21  Nɛ Yesu pɔzɩ ka-caa se: “Pɩpaɣzʋʋ-kɛ labʋ ɛzʋnɔ yɔ, pɩlakɩ alɩwaatʋ ɛzɩma yɔ?” Ecosi se: “Pɩkpaɣʋnɩ ɖooo ka-pɩjatʋ taa yɔ, 22  nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, kɩpɛɖɩɣ-kɛ miŋ taa, nɛ kɩpɛɖɩɣ-kɛ ɖɔɖɔ lɩm taa se kasɩ. Ɛlɛ ye ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nabʋyʋ yɔ, na ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ŋsɩnɩ-ɖʋ.” 23  Yesu heyi-i se: “Ŋtɔŋ se: ‘Ye ŋpɩzɩɣ’ yaa? Weyi ɛwɛnɩ tisuu yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla pɩtɩŋa.” 24  Kpaagbaa mbʋ lɛ, pɩɣa caa ma kubuka nɛ ɛtɔ se: “Mɛwɛnɩ tisuu! Sɩnɩ-m ɖenɖe pʋpɔzʋʋ-m tisuu yɔ!” 25  Yesu nawa se ɛyaa samaɣ nakɛyɛ wɛɛ nɛ keseɣ nɛ kowokini pɔ-yɔɔ lɛ, ɛkalɩ azuluma fezuu ŋgʋ nɛ eheyi-kʋ se: “Ña, fezuu ŋgʋ kɩpɩsɩɣ ɛyʋ kaayɔɔdaɣ nɛ tandam yɔ, meheyiɣ-ŋ se ŋlɩɩ ɛ-taa, nɛ taatasɩ sʋʋ ɛ-taa!” 26  Kɩmabɩ kubuka nɛ kɩñamsɩ pɩɣa ŋga tam sakɩyɛ lɛ, kɩlɩɩ, nɛ pɩɣa ŋga kɛwɛɛ ɛzɩ kasɩba yɔ, piyeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Kasɩba!” 27  Ɛlɛ Yesu ɖɔkɩ ke-nesi tɛɛ nɛ ɛkʋsɩ-kɛ, nɛ kakʋyɩ kasɩŋ. 28  Nɛ ɛsʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa nɛ ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛwɛɛ pe-ɖeke lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɩpɩzɩ nɛ ɖɩɖɔɔnɩ fezuu ŋgʋ?” 29  Ecosi-wɛ se: “Adɩma ɖeke yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ pɩ-tɛ fezuu pɩzɩ nɛ kɩlɩɩ.” 30  Pakʋyɩ peeɖe nɛ patɩŋnɩ Galilee, ɛlɛ ɛtaasɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛna ɖenɖe ɛwɛɛ yɔ. 31  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛwɩlaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ eheyiɣ-wɛ se: “Pakaɣ ɛyʋ Pɩyalʋ wayɩ lɩʋ nɛ paɖʋzɩ-ɩ ɛyaa nesi tɛɛ, nɛ pakaɣ-ɩ kʋʋ, ɛlɛ paa pakʋ-ɩ yɔ, ɛkaɣ fem kɩyakɩŋ naadozo wayɩ.” 32  Ɛlɛ patɩnɩɩ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ, nɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ se pɔpɔzɩ-ɩ. 33  Nɛ pɔkɔɔ patalɩ Kapɛrɩnawum. Ɛwɛ ɖɩɣa taa lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tɔm ndʋ ɩhɔŋaɣnɩ ɖama nʋmɔʋ taa?” 34  Posu ɖiɣ ɖiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paawɛɛ nɛ pɔhɔŋnɩ ɖama tɔm nʋmɔʋ taa se pana weyi ɛkɩlaa yɔ. 35  Peeɖe ɛcaɣaa nɛ eheyi Hiu nɛ Naalɛ se pɔkɔɔ, nɛ eheyi-wɛ se: “Ye nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ se ɛkɛ kajalaɣ tʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɛkɛ kɛdɛzaɣ tʋ ɛyaa tɩŋa taa, nɛ ɛkɛ ɛyaa tɩŋa lɩmɖʋyʋ.” 36  Nɛ ɛkpaɣ pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ nɛ ɛsɩnzɩ-kɛ pɛ-hɛkʋ taa; nɛ ɛlaɣyɩ e-nesi kɔ-yɔɔ lɛ, eheyi-wɛ se: 37  “Weyi ɛmʋʋ piya cikpesi nzɩ sɩ-taa nakɛyɛ ma-hɩɖɛ yɔɔ yɔ, ɛmʋʋ-m ɖɔɖɔ; nɛ weyi ɛmʋʋ-m yɔ, pɩtɩkɛ men-ɖeke ɛmʋʋ, ɛlɛ ɛmʋʋ ɖɔɖɔ Weyi etiyi-m yɔ.” 38  Yohanɛɛsɩ heyi-i se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩna nɔɔyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa ña-hɩɖɛ taa, nɛ ɖɩñaɣ pana se ɖikizini-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtaatɩŋɩɣ ɖa-wayɩ.” 39  Ɛlɛ Yesu tɔ se: “Itaakizini-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛkaɣ tɩŋnʋʋ ma-hɩɖɛ yɔɔ nɛ ɛla maamaaci lakasɩ, nɛ pʋwayɩ kpaagbaa lɛ ekiti nɛ ɛyɔɔdɩ mɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ. 40  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, weyi ɛɛkaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, ɛwɛ ɖɔ-yɔɔ. 41  Nɛ weyi ɛhaɣ-mɩ lɩm kɔpʋ taa se ɩñɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩtɩnɩɣ Krɩstʋ yɔɔ yɔ, meheyiɣ-mɩ toovenim taa se ɛɛkaɣ lesuu ɛ-kɩhɛyʋʋ kpa. 42  Ɛlɛ weyi eyeki se pituuli piya cikpesi sɩnɛ, nzɩ sɩwɛnɩ tisuu yɔ sɩ-taa nakɛyɛ yɔ, pɩkɩlɩɣ-ɩ ɖeu ye pɛlɛ e-liu tɛɛ nem sɔsɔ weyi kpaŋaɣ cɔzʋʋ yɔ nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ teŋgu taa yɔ. 43  “Ye ñe-nesi eyeki se pituuli-ŋ kɔyɔ, sɛtɩ-sɩ. Ye ŋwɛnɩ nesi kʋɖʋmsɩ nɛ ŋhiɣ wezuu yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se ŋwolo Gehena* taa, miŋ weyi paapɩzɩɣ nɛ paɖɩzɩ yɔ ɩ-taa nɛ ñe-nesi naalɛ. 44  *⁠—— 45  Nɛ ye ña-nɩŋgbaŋaɣ eyeki se pituuli-ŋ kɔyɔ, sɛtɩ-kɛ. Ye ŋwɛnɩ nɩŋgbaŋaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ ŋhiɣ wezuu yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se pɛpɛɖɩ-ŋ Gehena* taa nɛ ña-nɩŋgbanzɩ naalɛ. 46  *⁠—— 47  Nɛ ye ñɛ-ɛsɩyɛ eyeki se pituuli-ŋ yɔ, lɔ-ɖɩ. Ye ŋpɩsɩ ɛsɩkpɩyʋʋ tʋ nɛ ŋsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se pɛpɛɖɩ-ŋ ña nɛ ñɛ-ɛsa naalɛ Gehena* taa, 48  ɖenɖe sonzoowa ɩɩsɩkɩ nɛ miŋ eeɖeŋ yɔ. 49  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se pamɩzɩ paa weyi ɛ-yɔɔ miŋ ɛzɩ pamɩzʋʋ ɖɔm nabʋyʋ yɔɔ yɔ. 50  Ðɔm wɛ ɖeu, ɛlɛ ye pɩlaba se ɖɔm lesi pi-leleŋ yɔ, ɛzɩma ɩkaɣ labʋ nɛ pɩɖaɣnɩ wɛʋ leleŋ? Iyele nɛ ɖɔm wɛɛ mɩ-taa, nɛ iyele nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mɩ-hɛkʋ taa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Wɩlɩyʋ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Pasɩ tɔm ndʋ pa-tɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.