Maarkɩ 8​:​1-38

  • Yesu calɩ ɛyaa 4 000 (1-9)

  • Pɔpɔzaa se pawɩlɩ-wɛ yʋsaɣ nakɛyɛ (10-13)

  • Farɩsɩ mba lɔlɔm nɛ Eroodi lɔlɔm (14-21)

  • Pokuli abalʋ yʋlʋm nɔɔyʋ ɛsa Bɛtɩsayidaa (22-26)

  • Pɩyɛɛrɩ ɖiɣzinaa se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ (27-30)

  • Yesu yɔɔdɩ ɛ-sɩm tɔm (31-33)

  • Mbʋ pɩwɩlɩɣ se ɛyʋ kɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ toovenim taa yɔ (34-38)

8  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa, ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ tasɩ kpeɣluu nɛ kataawɛɛnɩ nabʋyʋ se kɔtɔɔ. Peeɖe ɛya ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ eheyi-wɛ se:  “Ɛyaa samaɣ tɔm lakɩ-m pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakɩŋ naadozo yɔ pɛwɛʋ mɔn-cɔlɔ yɔ, nɛ petihiɣ nabʋyʋ se pɔtɔɔ.  Ye meyebi-wɛ se pekpe pɛ-tɛ ñɔɔsɩ yɔ, pɛ-ɛsa kaɣ piyuu nʋmɔʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-taa nabɛyɛ lɩnɩ ɖooo poliŋ taa.”  Ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ se: “Le ɛyʋ kaɣ lɩʋ kpɔnʋnaa sakɩyɛ yɔɔ lone nɖɩ ɖiposini ɖɩsɩ ɛzʋnɔ yɔ ɖɩ-taa, nɛ ɛyaa samaɣ kanɛ kɔtɔɔ nɛ kahaɣ?”  Peeɖe ɛpɔzɩ-wɛ se: “Kpɔnʋnaa ɛzɩma ɩwɛna?” Pocosi-i se: “Lʋbɛ.”  Nɛ ɛpɔzɩ samaɣ se kacaɣ tataa. Pʋwayɩ lɛ, ɛkpaɣ kpɔnʋnaa lʋbɛ mba, ɛtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛha-ɩ sɛtʋ, ɛpɛlɩ-wɛ, nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ cɛlʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se patayɩ, nɛ paba tayɩ-wɛ ɛyaa samaɣ.  Paawɛnɩ ɖɔɖɔ kpakpasɩ cikpesi nasɩyɩ pazɩ, nɛ ɛwazɩ sɩ-yɔɔ, nɛ eheyi-wɛ se patayɩ-sɩ ɖɔɖɔ ɛyaa.  Nɛ pɔtɔɔ nɛ pahaɣ, nɛ pekpeɣli hɔɔlasɩ nzɩ sɩkazaa yɔ nɛ sisu ɖɔkɩŋ sɔsɔŋ lʋbɛ.  Abalaa kaakpɛndɩ 4 000 mbʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, eyele-wɛ nɛ pɛɖɛɛ. 10  Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ powolo Dalɩmanuuta egeetiye taa. 11  Farɩsɩ mba kɔɔ peeɖe nɛ papaɣzɩ-ɩ kaɖɩnʋʋ, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se ɛwɩlɩ-wɛ ɛsɔdaa yʋsaɣ nakɛyɛ, se pɩsa nɛ patakɩ-ɩ. 12  Peeɖe emuzi siŋŋ nɛ ɛ-taa kiŋ nɛ ɛtɔ se: “Ɛbɛ yɔɔ kpaɖʋʋ kʋnɛ kɩñɩnɩɣ yʋsaɣ nakɛyɛ? Toovenim taa lɛ mɔyɔɔdʋʋ se, paakaɣ wɩlʋʋ kpaɖʋʋ kʋnɛ yʋsaɣ nakɛyɛ.” 13  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛɖɛɛ nɛ eyebi-wɛ, nɛ ɛtasɩ kpaʋ kpɩyʋʋ taa nɛ ewolo kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ. 14  Ɛlɛ, pɔsɔɔ se pɛkpɛndɩnɩ kpɔnʋnaa, nɛ nabʋyʋ taawɛɛ pɔ-cɔlɔ kpɩyʋʋ taa nɛ pɩtasɩnɩ kpɔnʋ kʋɖʋmʋʋ. 15  Nɛ ɛpaɣ-wɛ kpayɩ se: “Ikuli mɩ-ɛsa; ɩkpa mɩ-tɩ nɛ Farɩsɩ mba lɔlɔm nɛ Eroodi lɔlɔm.” 16  Peeɖe papaɣzɩ ɖama tɔm hɔmnʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataawɛɛnɩ kpɔnʋnaa. 17  Ɛna mbʋ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩwɛɛ nɛ ɩhɔŋ tɔm mɩ-hɛkʋ taa se ɩfɛyɩnɩ kpɔnʋnaa? Ɛzɩ ɩtɩtɩlɩta nɛ ɩtɩnɩtɩ pʋ-tɔbʋʋ? Ɛzɩ mɩ-laŋa tɩnɩtɩ tɔm taa? 18  ‘Paa ɩwɛnɩ ɛsa yɔ, ɩɩnaɣ; nɛ paa ɩwɛnɩ nɩŋgbaaŋ yɔ, ɩɩnɩɣ?’ Ɩɩtɔzʋʋ 19  ɖɔkɩŋ ɛzɩma taa iteɣzi kpɔnʋnaa hɔɔlasɩ alɩwaatʋ ndʋ mɛnpɛlɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ abalaa 5 000 tɔɔ yɔ yaa we?” Pocosi-i se: “Hiu nɛ naalɛ.” 20  “Alɩwaatʋ ndʋ mɛnpɛlɩ kpɔnʋnaa lʋbɛ nɛ abalaa 4 000 tɔɔ yɔ, ɖɔkɩŋ sɔsɔŋ ɛzɩma taa iteɣzi kpɔnʋnaa hɔɔlasɩ?” Nɛ pocosi-i se: “Lʋbɛ.” 21  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɩtɩnɩtɩ pɩ-taa?” 22  Nɛ patalɩ Bɛtɩsayidaa. Pɔkɔnɩ-ɩ abalʋ yʋlʋm nɔɔyʋ peeɖe, nɛ petendi-i se etukuni-i. 23  Nɛ ɛɖɔkɩ abalʋ yʋlʋm ɛnʋ e-nesi tɛɛ nɛ ɛlɩnɩ-ɩ tɛtʋ wayɩ. Ɛtɔ ndaatʋ ɛ-ɛsa yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtɩnɩ e-nesi ɛ-yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ŋnaɣ nabʋyʋ yaa we?” 24  Abalʋ ɛnʋ ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛtɔ se: “Manaɣ ɛyaa, ɛlɛ pɛwɛ ɛzɩ tɩŋ weyi iɖiɣni ɖɔm yɔ.” 25  Ɛtasɩ tɩnʋʋ e-nesi abalʋ ɛnʋ ɛ-ɛsa yɔɔ, nɛ abalʋ na kpayɩ kpayɩ. Ɛ-ɛsa kulaa, nɛ ɛpɩzaɣ se ɛna pɩtɩŋa camɩyɛ. 26  Peeɖe eyebi-i se ekpe ɛ-tɛ, nɛ eheyi-i se: “Taasʋʋ tɛtʋ taa.” 27  Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ nɛ powoki Sezaaree Filiipu tɛtʋ cikpetu taa, nɛ pɛwɛ nʋmɔʋ taa lɛ ɛpaɣzɩ pɔzʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɛyaa tɔŋ se mɛnkɛ anɩ?” 28  Pocosi-i se: “Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ, ɛlɛ lalaa se Eliya, nɛ lalaa ɖɔɖɔ se nayaa taa nɔɔyʋ.” 29  Nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛlɛ mɩ yɔ, ɩtɔŋ se mɛnkɛ anɩ?” Pɩyɛɛrɩ cosi-i se: “Ñɛkɛnɩ Krɩstʋ.” 30  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛpaɣ-wɛ siŋŋ se pataaheyi nɔɔyʋ ɛ-tɔm. 31  Pɩtasɩ lɛ, ɛpaɣzɩ-wɛ heyuu se pɩwɛɛ se ɛyʋ Pɩyalʋ ɛtɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ, nɛ ɛzʋtʋyaa nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa pɔlɔ-ɩ nɛ pakʋ-ɩ, nɛ efe kɩyakɩŋ naadozo wayɩ. 32  Toovenim taa lɛ, ɛyɔɔdaɣ tɔm ndʋ kaɣlaa. Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ kɛzɩ-ɩ kɩjaʋ nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ kalʋʋ. 33  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛkɛzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa, nɛ ɛkalɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ eheyi-i se: “Kɛɛ ma-wayɩ, Sataŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋfɛyɩnɩ Ɛsɔ lɩmaɣza, ɛlɛ ɛyaa ñɩna.” 34  Nɛ ɛyaa ɛyaa samaɣ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ, nɛ eheyi-wɛ se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛtɩŋ ma-wayɩ yɔ, ekizi ɛ-tɩ nɛ ɛkpaɣ ɛ-nazɩm sizika* nɛ ɛwɛɛ ɛtɩŋɩɣ ma-wayɩ. 35  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛñɩnɩɣ se ɛya e-wezuu* ñʋʋ yɔ, ɛkaɣ-kʋ lesuu; ɛlɛ weyi elesiɣ e-wezuu* mɔ-yɔɔ nɛ tɔm kɩbandʋ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ kɩ-ñʋʋ yabʋ. 36  Toovenim taa lɛ, pɩkaɣ ɛyʋ wazʋʋ we se ɛjaɖɛ kpeekpe ɛpɩsɩ ɛ-pʋyʋ nɛ elesi e-wezuu?* 37  Ɛbɛ ɖeyi ɖeyi ɛyʋ kaɣ kpaɣʋ nɛ ɛcɛlɩ se ɛlɛɣzɩnɩ e-wezuu* lone taa? 38  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛsɩkɩ fɛyɛ mɔ-yɔɔ nɛ mɔn-tɔm yɔɔ kpaɖʋʋ kʋnɛ, ŋgʋ kɩlakɩ acɛyɛ* nɛ kɩwɛɛkɩm yɔ kɩ-taa yɔ, ɛyʋ Pɩyalʋ ɖɔɖɔ kaɣ sɩbʋ fɛyɛ ɛ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔŋ ɛ-Caa samtʋ taa, ɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kiɖeɖema yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ɛ-kalɩzaɣ.”
Piye piye, “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ŋgʋ kɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ.”