Maarkɩ 7​:​1-37

  • Ekuli ɛyaa sɔnzɩ yɔɔ (1-13)

  • Mbʋ pipisiɣ ɛyʋ yɔ pɩlɩɣnɩ laŋɩyɛ taa (14-23)

  • Fenisii, Siirii egeetiye taa halʋ nɔɔyʋ tisuu (24-30)

  • Yesu wa tandam nɔɔyʋ (31-37)

7  Farɩsɩ mba nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa taa nabɛyɛ mba paalɩnɩ Yeruzalɛm nɛ pɔkɔɔ yɔ pekpeɣli ɛ-cɔlɔ.  Nɛ pana ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ, pɔtɔkaɣ tɔɔnaɣ nɛ pe-nesi yɔɔ nɛ azuluma, pʋ-tɔbʋʋ se patɩsaŋ.*  (Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Farɩsɩ mba nɛ Yuuda mba tɩŋa paatɔkɩ tɔɔnaɣ nɛ patɩsaŋ pe-nesi nɛ pɩtalɩ nuŋgoloŋa, paañɔnɩ caanaʋ taa mba sɔnzɩ kpam,  nɛ alɩwaatʋ ndʋ palɩɣnɩ kɩyakʋ yɔ, ye patɩsɔ lɩm yɔ, paatɔkɩ tɔɔnaɣ. Paamʋ sɔnzɩ lɛɛsɩ sakɩyɛ nɛ pɔñɔɔnɩ-sɩ kpam; sɩ-taa nasɩyɩ yɔ kɔpʋnaa, peeɣsi nɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ ñanzɩ lɩm mɩyɩsʋʋ.)  Pʋyɔɔ Farɩsɩ mba nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩɩɖɔŋ caanaʋ taa mba sɔnzɩ yɔɔ, ɛlɛ pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ nɛ pe-nesi yɔɔ nɛ azuluma?”  Ecosi-wɛ se: “Pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, Izaayii kaawɛnɩ toovenim se ɛyɔɔdɩ mɩ-yɔɔ natʋ tɔm, ɛzɩ pamaʋ yɔ se: ‘Samaɣ kanɛ, kaɖʋʋ-m hɩɖɛ yem nɛ ko-ndomee, ɛlɛ ka-laŋɩyɛ posini-m kpem.  Falaa yem kɛwɛɛ nɛ kɛsɛɣ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ kawɩlɩɣ yɔ, ɛyaa paɣtʋ tɩkɛnaa.’  Ɩkɛzɩ Ɛsɔ paɣtʋ hɔɔlʋʋ nɛ ɩñɔɔnɩ ɛyaa sɔnzɩ.”  Ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Ɩtɩŋɩɣnɩ ajitu nʋmɔŋ yɔɔ nɛ ɩkɛzɩɣ Ɛsɔ paɣtʋ hɔɔlʋʋ se pɩsa nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-sɔnzɩ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Moyizi yɔɔdaa se: ‘Ðʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ,’ nɛ ‘Weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩɖʋʋ ɖɩwɩzɩyɛ* ɛ-caa yaa e-ɖoo yɔ, pɩwɛɛ se pakʋ-ɩ.’ 11  Ɛlɛ mɩ yɔ, ɩyɔɔdʋʋ se: ‘Ye nɔɔyʋ eheyi ɛ-caa yaa e-ɖoo se: “Mbʋ payɩ mɛwɛna se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ yɔ, pɩkɛ kɔrbaanɩ (pʋ-tɔbʋʋ se kʋjɔʋ ŋgʋ palabɩ Ɛsɔ yɔ),”’ 12  ɩɩtasɩɣ-ɩ yebu se ɛla pʋyʋ kʋɖʋm maɣmaɣ nɛ ɛsɩnɩ ɛ-caa yaa e-ɖoo. 13  Mbʋ lɛ, mɩ-sɔnzɩ nzɩ ɩɖʋwa yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, ɩlakɩ se Ɛsɔ tɔm ɛtaatasɩ wɛnʋʋ wazaɣ. Nɛ ɩlakɩ lakasɩ sakɩyɛ mbʋ.” 14  Ɛtasɩ yaʋ ɛyaa samaɣ nɛ kɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ lɛ, eheyi-kɛ se: “Mɩ-tɩŋa payɩ, iwelisini-m nɛ ɩnɩɩ pʋ-tɔbʋʋ. 15  Mbʋ pɩwɛ awayɩ nɛ pɩsʋʋ ɛyʋ taa yɔ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ pipisi-i; ɛlɛ mbʋ pɩlɩɣnɩ ɛyʋ taa yɔ, mbʋ pisiɣni-i.” 16  *⁠—— 17  Yesu ɖɛ ɛyaa samaɣ cɔlɔ nɛ ɛsʋʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa paɣzɩ-ɩ tɔm pɔzʋʋ eduuye nɖɩ etuwaa yɔ ɖɩ-yɔɔ. 18  Peeɖe ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛzɩ mɩ ɖɔɖɔ ɩɩnɩɣ tɔm taa ɛzɩ mba yɔ? Ɛzɩ ɩɩsɩŋ se mbʋ pɩlɩɣnɩ awayɩ nɛ pɩsʋʋ ɛyʋ taa yɔ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ pipisi-i? 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩɩsʋʋ ɛ-laŋɩyɛ taa, ɛlɛ e-lotu taa, nɛ piwolo pitii awayɩ ɖɩlɩyɛ taa.” Ye mbʋ Yesu wɩlaa se tɔɔnasɩ tɩŋa wɛ kele kele. 20  Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Mbʋ pɩlɩɣnɩ ɛyʋ taa yɔ, mbʋ pisiɣni-i. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa laŋa taa lɩmaɣza kɩdɛkɛda lɩɣna: kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ,* mɩlɩm, ɛyaa kʋʋ, 22  acɛyɛ lakasɩ, ɛsa naɣ naɣ, kañatʋ lakasɩ, ɛyaa peɣzuu, lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ,* ɛsɩsɛmɩyɛ, Ɛsɔ yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ, tɩ kpazʋʋ, nɛ kɩmɛlɛndʋ. 23  Lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩ-tɩŋa sɩlɩɣnɩ ɛyʋ taa nɛ sipisiɣ-i.” 24  Ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ɛɖɛɛ ewolo Tiirɩ nɛ Siidɔɔ egeetiye taa. Ɛtalaa lɛ, ɛsʋʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa nɛ ɛtaasɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛtɩlɩ se ɛwɛ peeɖe, ɛlɛ ɛtaapɩzɩɣ se eyele nɛ nɔɔyʋ ɛtaana-ɩ. 25  Kpaagbaa mbʋ lɛ, halʋ nɔɔyʋ weyi ɛ-pɛlɛ kaawɛnɩ azuluma fezuu nakʋyʋ yɔ, ɛnɩɩ ɛ-yɔɔ tɔm nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛtɔlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ. 26  Halʋ ɛnʋ ɛɛkɛ Grɛɛkɩ tʋ, nɛ ɛlɩnɩ* Fenisii, Siirii egeetiye taa; nɛ ɛwɛɛ ɛpɔzʋʋ-ɩ se ɛɖɔɔnɩ eleeu ɛ-pɛlɛ taa. 27  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Yele nɛ piya haɣ nɛ pʋcɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩmʋna se pakpaɣ piya kpɔnʋ nɛ pɛpɛɖɩ hasɩ piya.” 28  Ɛlɛ ekitini-i se: “Pɩkɛ toovenim, ɖajaa, ɛlɛ hasɩ piya nzɩ sɩwɛ taabɩlɩ tɛɛ yɔ sɩtɔkɩ kpɔnʋ hɔɔlasɩ nzɩ sɩtɔlʋʋ piya tɛɛ yɔ.” 29  Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu heyi-i se: “Tɔm ndʋ ŋyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, wolo; eleeu lɩ ñɛ-pɛlɛ taa.” 30  Peeɖe ɛɖɛwa nɛ ewolo ɛ-ɖɩɣa nɛ ɛna pɩɣa hɩnɩ kaɖʋ yɔɔ, nɛ eleeu lɩ ka-taa. 31  Yesu lɩnɩ Tiirɩ egeetiye taa lɛ, ɛtɩŋnɩ Siidɔɔ nɛ Dekapooli* egeetiye taa nɛ ewolo Galilee teŋgu hɔɔlʋʋ taa. 32  Pɔkɔnɩ-ɩ abalʋ nɔɔyʋ peeɖe, ɛkɛ tandam nɛ ɛɛpɩzɩɣ yɔɔdʋʋ camɩyɛ, nɛ petendi-i se ɛtɩnɩ e-nesi ɛ-yɔɔ. 33  Nɛ ɛlɩzɩ-ɩ ɛyaa samaɣ taa nɛ ɛkɛzɩ-ɩ kɩjaʋ. Pʋwayɩ lɛ ɛsʋzɩ e-niwee abalʋ ɛnʋ ɛ-nɩŋgbaaŋ taa, nɛ ɛtɔ ndaatʋ lɛ, etukuni ɛ-nzʋlʋmɩyɛ. 34  Nɛ ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛcɔnɩ ɛsɔdaa nɛ etisi fezuu nɛ ɛtɔ se: “Efataa,” pʋ-tɔbʋʋ se “Tʋlɩ.” 35  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-nɩŋgbaaŋ tʋlɩ nɛ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ hɛɖɩ, nɛ ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ camɩyɛ. 36  Nɛ ɛpaɣ-wɛ se pataaheyi nɔɔyʋ, ɛlɛ eɖiɣni-wɛ kizinuu lɛ, pɛtɛzɩɣ-tʋ susuu. 37  Toovenim taa lɛ, pɩɩɖɩɣzɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɔtɔ se: “Ɛlabɩ pɩtɩŋa payɩ camɩyɛ. Halɩ eyeki nɛ tandamaa nɩɣ nɛ kaayɔɔdasɩ yɔɔdʋʋ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩwɩlɩɣ se patɩsaŋ pe-nesi ɛzɩ Yuuda mba sɔnzɩ pɔzʋʋ se pala yɔ.
Yaa “Weyi ɛtʋʋ.”
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ palʋlɩ-ɩ.”
Yaa “Tɛtʋ Hiu Egeetiye.”