Maarkɩ 6​:​1-56

  • Pɔlɔ Yesu e-egeetiye taa (1-6)

  • Ɛɖʋ Hiu nɛ Naalɛ paɣtʋ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ (7-13)

  • Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ sɩm (14-29)

  • Yesu calɩ ɛyaa 5 000 (30-44)

  • Yesu ɖɔŋ lɩm yɔɔ (45-52)

  • Ɛwa ɛyaa kʋdɔmɩŋ Jeneezaarɛɛtɩ (53-56)

6  Ɛɖɛɛ peeɖe nɛ ɛkɔɔ e-egeetiye taa, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩŋ ɛ-wayɩ.  Pɩtalɩ Sabaatɩ wiye lɛ, ɛpaɣzɩ tɔm wɩlʋʋ sinaagɔɔgɩ taa, nɛ mba pewelisaɣni-i yɔ, pɩɖɩɣzɩ pa-taa sakɩyɛ siŋŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Le abalʋ ɛnɛ ɛlɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ pɩha-ɩ lɔŋsɩnɖɛ ɖɩnɛ, nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛlakɩ maamaaci lakasɩ nzɩ?  Pɩtɩkɛ Maarɩɩ pɩyalʋ kafɩnda lɛ? Nɛ pɩtɩkɛ Yakubu, Yosɛɛfʋ, Yudaasɩ nɛ Siimɔɔ, pa-ɖalʋ lɛ? Ɛzɩ e-newaa halɩñɩma fɛyɩ ɖɛ-hɛkʋ taa cɩnɛ?” Nɛ ɛ-yɔɔ lɛ, pɩpaɣzɩ-wɛ tuuluu.  Ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: “Paɖʋʋ nayʋ hɩɖɛ paa le, ɛlɛ e-egeetiye taa, ɛ-ñɩma hɛkʋ taa nɛ ɛ-ɖɩɣa maɣmaɣ taa paaɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ.”  Pʋyɔɔ lɛ, ɛtɩpɩzɩ nɛ ɛla maamaaci lakasɩ nasɩyɩ peeɖe, ɛlɛ kʋdɔndɩnaa nabɛyɛ pazɩ yɔɔ ɛtɩnɩ e-nesi nɛ pɔ-yɔɔ cɛ.  Toovenim taa lɛ, pɩɩlabɩ-ɩ piti se pataawɛɛnɩ tisuu. Nɛ ɛwɛɛ ɛcɔʋ tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩɩwɛ pɩ-cɔlɔ kpɛɛɛ yɔ tɩ-taa nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm.  Nɛ ɛyaa Hiu nɛ Naalɛ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ tiyuu naalɛ naalɛ, nɛ ɛha-wɛ ɖoŋ azuluma feziŋ yɔɔ.  Pɩtasɩ lɛ, ɛɖʋ-wɛ paɣtʋ se pataakpɛndɩnɩ nabʋyʋ pa-nʋmɔʋ ɖɔm taa—pataakpaɣ kpɔnʋ, tɔɔnaɣ huyuu, nɛ pataaɖʋ liidiye* pe-liidiye huyiŋ taa—nɛ pɩtasɩnɩ ɖaʋ,  ɛlɛ se pɛlɛɛ naataŋgbala nɛ pataasuu tokonaa naalɛ.* 10  Ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Ye ɩsʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa yɔ, ɩcaɣ peeɖe nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩkʋyɩ peeɖe yɔ. 11  Nɛ ye patɩmʋ-mɩ yaa petiwelisini-mɩ lone naɖɩyɛ taa yɔ, ɩɩlɩɣ peeɖe se ɩɖɛɣ lɛ, ikpizi tɛtʋ mɩ-nɩŋgbanzɩ yɔɔ se pɩkɛnɩ-wɛ aseɣɖe.” 12  Ðɩnɛ ɛlɛ, palɩɩ nɛ posusi ɛyaa tɔm se pɩwɛɛ se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, 13  nɛ pɔɖɔɔnɩ aleewaa sakɩyɛ, nɛ pataa kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ num nɛ pɔ-yɔɔ cɛ. 14  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Wiyaʋ Eroodi nɩɩ-tʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa sɩm Yesu hɩɖɛ paa le nɛ pɔtɔŋ se: “Pefezi Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ nɛ sɩɖaa taa, nɛ pʋyɔɔ ɛlakɩ maamaaci lakasɩ.” 15  Ɛlɛ lalaa wɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛnʋ lɛ Eliya.” Lalaa ɖɔɖɔ ñɛwɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛnʋ lɛ nayʋ nɔɔyʋ ɛzɩ caanaʋ taa nayaa taa nɔɔyʋ yɔ.” 16  Ɛlɛ Eroodi nɩ mbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Yohanɛɛsɩ weyi maasɛtɩ ɛ-ñʋʋ yɔ, ɛnʋ femna.” 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eroodi maɣmaɣ kaatiyaa nɛ pakpa Yohanɛɛsɩ nɛ pɔhɔkɩ-ɩ nɛ paɖʋ-ɩ salaka ɛ-ɖalʋ Filiipu halʋ Eroodiyaadɩ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkpaɣ-ɩ halʋ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yohanɛɛsɩ kaawɛɛ nɛ eheyiɣ Eroodi se: “Paɣtʋ tɩha-ŋ nʋmɔʋ se ŋkpaɣ ña-ɖalʋ halʋ.” 19  Pʋyɔɔ Eroodiyaadɩ kaacaɣnɩ-ɩ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛkʋ-ɩ, ɛlɛ ɛtaapɩzɩɣ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eroodi seɣaɣ Yohanɛɛsɩ sɔɔndʋ, ɛɛnawa se ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ ɛyʋ kiɖeɖeu; nɛ ɛwɛɛ ɛkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ. Ewelisiɣni-i nɛ pɩtɛ lɛ, ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma; paa mbʋ yɔ ɛwɛɛ nɛ ewelisiɣni-i nɛ taa leleŋ. 21  Ɛlɛ Eroodiyaadɩ hiɣ waɖɛ kɩyakʋ nakʋyʋ, alɩwaatʋ ndʋ Eroodi labɩ ɖanaɣ tɔɔnaɣ nakɛyɛ ɛ-lʋlʋʋ kazandʋ wiye, nɛ ɛyaa ɛ-kaɖɩsɩ sɔsɔsɩ nɛ sɔɔjanaa ñʋndɩnaa nɛ Galilee taa ɛyaa sɔsaa yɔ. 22  Nɛ Eroodiyaadɩ pɛlɛ kɔɔ nɛ ɛpaa nɛ pɩkɛdɩnɩ Eroodi nɛ mba ɛ nɛ wɛ pɔtɔkaɣ tɔɔnaɣ* yɔ siŋŋ. Wiyaʋ heyi pɛlɛ ɛnʋ se: “Pɔzɩ-m mbʋ payɩ ŋsɔɔlaa yɔ, mankaɣ-ŋ pʋ haʋ.” 23  Nɛ eɖuuni-i nɛ ɛtɔ se: “Mbʋ payɩ ŋpɔzʋʋ-m yɔ, mankaɣ-ŋ pʋ haʋ, halɩ paa men-kewiyaɣ hɔɔlʋʋ kɔyɔ, mɛncɛlɩɣ-ŋ.” 24  Peeɖe ɛlɩwa nɛ ɛpɔzɩ e-ɖoo se: “Ɛbɛ pɩwɛɛ se mɔnpɔzɩ?” Ɛlɛ heyi-i se: “Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ñʋʋ.” 25  Kpaagbaa mbʋ lɛ, ese nɛ ewolo wiyaʋ cɔlɔ, nɛ eheyi-i se: “Mɔnsɔɔlaa se lɛɛlɛɛyɔ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ŋcɛlɩ-m tɛlɛm nakʋyʋ taa Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ñʋʋ.” 26  Paa pɩɩcɛyɩ wiyaʋ siŋŋ yɔ, e-ɖuutu nɛ mba ɛya-wɛ* yɔ pɔ-yɔɔ lɛ, ɛtaasɔɔlɩ se ekizi mbʋ pɛlɛ pɔzɩ-ɩ yɔ. 27  Ðɩnɛ ɛlɛ, wiyaʋ tiyi sɔɔja nɔɔyʋ kpaagbaa nɛ eheyi-i se ɛkɔnɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ. Peeɖe ɛlɛ woba nɛ ɛsɛtɩ ɛ-ñʋʋ salaka taa 28  nɛ ɛɖʋ-kʋ tɛlɛm nakʋyʋ taa nɛ ɛkɔna. Ɛcɛlɩ-kʋ pɛlɛ, nɛ ɛlɛ woni-kʋ nɛ ɛcɛlɩ e-ɖoo. 29  Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩ mbʋ lɛ, pɔkɔɔ nɛ pakpaɣ e-tomnaɣ nɛ powoni-kɛ pahɩzɩ-kɛ pɩlaʋ* nakʋyʋ taa. 30  Apostoloowaa kpeɣli Yesu cɔlɔ nɛ pɛkɛdɩ-ɩ mbʋ payɩ palaba nɛ tɔm ndʋ payɩ pawɩlaa yɔ. 31  Nɛ eheyi-wɛ se: “Mi-ɖeke ɩkɔɔ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ nɛ ɩhɛzɩ pazɩ.” Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa sakɩyɛ kɔŋaɣ nɛ pɛɖɛɣ, nɛ pataahikiɣ alɩwaatʋ se pɔtɔɔ tɔɔnaɣ maɣmaɣ. 32  Pʋyɔɔ pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ powolo lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ se pɛwɛɛ pe-ɖeke. 33  Ɛlɛ ɛyaa na-wɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛɖɛɣaɣ yɔ, nɛ ɛyaa sakɩyɛ nɩɩ-tʋ, nɛ palɩɩnɩ tɛtʋ tɩŋa taa nɛ pese nɛ pɛlɛyɩ-wɛ talʋʋ peeɖe. 34  Nɛ ɛlɩ kpɩyʋʋ taa lɛ, ɛna ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, nɛ kalabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kaawɛ ɛzɩ heŋ weyi ɩfɛyɩnɩ ninɖiɣyu yɔ. Nɛ ɛpaɣzɩ-kɛ tɔm sakɩyɛ wɩlʋʋ. 35  Nɛ wɩsɩ caɣaɣ ɖʋʋ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ peheyi-i se: “Pɩkɛ lone nɖɩ ɖiposini ɖɩsɩ yɔ nɛ alɩwaatʋ tɛm ɖɛʋ. 36  Yele samaɣ nɛ kɛɖɛɛ, nɛ kapɩzɩ kowolo kɔfɩnaa nɛ tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩwɛ pɩ-cɔlɔ yɔ tɩ-taa, nɛ kaya ka-tɩ nabʋyʋ nɛ kɔtɔɔ.” 37  Ecosi-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ ɩha-kɛ nabʋyʋ nɛ kɔtɔɔ.” Nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩ pɩwɛɛ se ɖiwolo nɛ ɖɩya kpɔnʋnaa dinaarɩwaa* 200 nɛ ɖɩha ɛyaa se pɔtɔɔ yaa we?” 38  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Kpɔnʋnaa ɛzɩma ɩwɛna? Iwolo nɛ ɩna!” Powoba nɛ pewili lɛ, pocosi-i se: “Kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ naalɛ.” 39  Nɛ ɛpɔzɩ ɛyaa se pacaɣ huwa huwa ñɩtʋ lɛŋ ñɩndʋ yɔɔ. 40  Peeɖe pekpeɣli ɖama, huwa naayɛ taa 100, nɛ lɛɛna taa 50. 41  Nɛ ɛkpaɣ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ nzɩ sɩ-naalɛ, nɛ ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛsɔdaa nɛ ɛwazɩ pɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛpɛlɩ kpɔnʋnaa nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ cɛlʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa se paba ɩsɩɩ-wɛ ɛyaa ɛsɩndaa, nɛ ɛtayɩ kpakpasɩ nzɩ sɩ-naalɛ ɛyaa tɩŋa. 42  Nɛ pa-tɩŋa pɔtɔɔ nɛ pahaɣ, 43  nɛ pekpeɣli hɔɔlasɩ nzɩ sɩkazaa yɔ, nɛ sisu ɖɔkɩŋ 12, patɩkpɛndɩnɩ kpakpasɩ. 44  Mba pɔtɔɔ kpɔnʋnaa yɔ, pa-taa abalaa kaakpɛndɩ 5 000. 45  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ pɛɖɛɛ-ɩ nɔɔ kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ Bɛtɩsayidaa hɔɔlʋʋ taa, nɛ ɛ-maɣmaɣ eyele ɛyaa samaɣ nɛ kɛɖɛɛ. 46  Ɛlɛ ɛlabɩ-wɛ wele wele nɛ pɩtɛ lɛ, ɛɖɛɛ ɛkpa pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ se ɛtɩmɩ. 47  Wɩsɩ ɖʋwa lɛ, kpɩyʋʋ kaawɛ teŋgu hɛkʋ taa, ɛlɛ ɛnʋ ñɛwɛɛ e-ɖeke tataa. 48  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛna-wɛ pɛwɛɛ nɛ palʋkɩ se pasaa kpɩyʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ helim makaɣ tuluŋa lɛ, ɛɖɔ nɛ ewobini pɔ-yɔɔ tanaŋ tɛɛ pala,* nɛ ɛɖɔŋaɣ lɩm yɔɔ; ɛlɛ ɛla ɛzɩ ɛcaɣaɣ se ɛɖɛɛ pɔ-yɔɔ yɔ. 49  Pana-ɩ ɛwɛɛ nɛ ɛɖɔŋ teŋgu yɔɔ lɛ, pamaɣzɩ se: “Ðoziye yaa!” Nɛ pama kubuka. 50  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa pana-ɩ nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ. Ɛlɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ! Ma na; itaase sɔɔndʋ.” 51  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛkpa pɔ-cɔlɔ kpɩyʋʋ taa, nɛ helim yele mabʋ. Nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ, 52  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataanɩɩ kpɔnʋnaa mba ɛɛtayaa yɔ pɔ-tɔbʋʋ, nɛ pa-laŋa taanɩɣ tɔm taa lɛɛ lɛɛ. 53  Pɛtɛzɩ teŋgu lɛ, pɔkɔɔ Jeneezaarɛɛtɩ nɛ pasɩɩ kpɩyʋʋ pɩ-cɔlɔ. 54  Ɛlɛ pañɩtaa nɛ palɩɩ kpɩyʋʋ taa lɛ, ɛyaa tɩlɩ Yesu. 55  Pese nɛ pɔcɔɔ egeetiye nɖɩ ɖɩ-tɩŋa, nɛ papaɣzɩ kʋdɔndɩnaa kpaɣʋ taya yɔɔ nɛ powokini ɖenɖe panɩɣ se ɛwɛɛ yɔ. 56  Nɛ ɖenɖe payɩ ewokaɣ yɔ, paa pɩtɩɩkɛ tɛtʋ cikpetu taa, yaa tɛtʋ sɔsɔtʋ taa, yaa kɔfɩnaa taa kɔyɔ, pasɩɣaɣ kʋdɔndɩnaa kɩyakɩŋ taa,* nɛ petendiɣ-i se eyele nɛ potukuni cɛɛkɛ e-toko kɩtɩnʋʋ nɔɔ. Nɛ mba pa-tɩŋa payɩ potukuni-kʋ yɔ, pɔ-yɔɔ cɛba.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ.”
Yaa “pataasuu toko ŋgʋ paalɛɣzɩ yɔ.”
Yaa “ɛ nɛ wɛ paacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Yaa “mba paacaɣ taabɩlɩ yɔɔ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 3 nɛ piwolo ñɩɣtʋ 6 yɔɔ mbʋ yɔ.
Yaa “kʋdɔndɩnaa ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”