Maarkɩ 5​:​1-43

  • Yesu ɖɔɔnɩ aleewaa nɛ powolo pasʋʋ afanaa taa (1-20)

  • Yayiruusi pɛlɛ; halʋ nɔɔyʋ tukuni Yesu toko kɩtɩnʋʋ (21-43)

5  Nɛ pɛtɛzɩ nɛ powolo teŋgu kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ, Jeraazaa mba egeetiye taa.  Nɛ Yesu lɩ kpɩyʋʋ taa kpaagbaa lɛ, abalʋ nɔɔyʋ weyi ɛɛwɛnɩ azuluma fezuu nakʋyʋ yɔ, ɛlɩɩnɩ pɩlaŋ* yɔɔ nɛ ɛkatɩ-ɩ.  Ɛ-ɖɩjaɣyɛ kaawɛ pɩlaŋ yɔɔ, nɛ pɩtalʋʋnɩ alɩwaatʋ ndʋ yɔ, nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛhɔkɩ-ɩ nɛ ɛcaɣ ɖoli kʋyʋm, halɩ paa pɔhɔkɩ-ɩ nɛ kpasɩ yɔ.  Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɔhɔkaɣ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ e-nesi kpasɩ, ɛlɛ ɛpʋʋtaɣ-sɩ nɛ ɛcɛkɩ mbʋ pɔhɔkaɣnɩ-ɩ yɔ, nɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ ɛ-tɔm.  Nɛ tam, ɖoo nɛ wɩsɩ lɛ, ɛmakaɣ kubusi pɩlaŋ yɔɔ nɛ pʋŋ taa nɛ ɛhɛdɩɣ ɛ-tɩ nɛ pɛɛ.  Ɛlɛ ɛna Yesu poliŋ taa lɛ, ese nɛ ewolo eluŋ ɛ-tɛɛ.  Nɛ ɛma kubuka sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ ɛtɔ se: “Ma nɛ ŋ suwe, Yesu, Ɛsɔ Kɩlɩm Pɩyalʋ? Mɔnpɔzʋʋ-ŋ se ŋɖuuni Ɛsɔ se ŋŋkaɣ-m kʋñɔŋ wɩlʋʋ.”  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu kaaheyi azuluma fezuu ŋgʋ se: “Lɩɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-taa, azuluma fezuu ña.”  Ɛlɛ Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Payaɣ-ŋ suwe?” Nɛ ecosi se: “Ma-hɩɖɛ lɛ Tikaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɖɔwa.” 10  Nɛ ɛwɛɛ etendiɣ Yesu se ɛtaaɖɔɔnɩ feziŋ se ɩlɩɩ ɛjaɖɛ taa. 11  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, afanaa ewiɖe sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ kaawɛ peeɖe nɛ ɖɩtɔkɩ tɔɔnaɣ pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ. 12  Pʋyɔɔ feziŋ tendi-i se: “Yele nɛ ɖiwolo ɖɩsʋʋ afanaa taa.” 13  Nɛ ɛha-ɩ nʋmɔʋ. Peeɖe azuluma feziŋ lɩwa nɛ iwolo ɩsʋʋ afanaa taa, nɛ afanaa ewiɖe nɖɩ, ɖɩlɩɩnɩ pʋʋ yɔɔ* nɛ seya nɛ ɖiwolo ɖɩfalɩ teŋgu taa, paakpɛndɩ ɛzɩ 2 000 mbʋ yɔ, nɛ peli lɩm nɛ pasɩ teŋgu taa. 14  Ɛlɛ afanaa yɔɔ cɔnɩyaa se nɛ powolo nɛ pɛkɛdɩ-tʋ tɛtʋ taa nɛ kɔfɩnaa taa, nɛ ɛyaa kɔɔ se pana mbʋ pɩlaba yɔ. 15  Nɛ pɔkɔɔ Yesu cɔlɔ nɛ pana eliikenu weyi ɛɛwɛnɩ aleewaa tikaɣ yɔ, esu wondu nɛ ɛcaɣ, ɛ-maɣzɩm wɛ ɖeyi ɖeyi, nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ siŋŋ. 16  Pɩtasɩ lɛ, mba paana mbʋ pɩlaba yɔ, pɛkɛdɩ-wɛ mbʋ pɩtalɩ eliikenu nɛ afanaa yɔ. 17  Peeɖe papaɣzɩ Yesu tenduu se ɛlɩɩ pe-egeetiye taa. 18  Ɛkpaɣaɣ kpɩyʋʋ taa lɛ, abalʋ weyi ɛɛwɛnɩ aleewaa yɔ, etendi-i se ɛtɩŋɩɣ ɛ-wayɩ. 19  Ɛlɛ ekizi nɛ eheyi-i se: “Wolo ñɛ-tɛ, ña-ñɩma cɔlɔ, nɛ ŋkɛdɩ-wɛ mbʋ payɩ Yehowa* labɩ-ŋ nɛ ɛzɩma ɛna ña-pʋtɔdɩyɛ yɔ.” 20  Abalʋ ɛnʋ, ɛɖɛɛ nɛ ɛpaɣzɩ susuu Dekapooli* taa mbʋ payɩ Yesu labɩ-ɩ yɔ, nɛ pɩla ɛyaa kpeekpe piti. 21  Yesu tasɩ kpaʋ kpɩyʋʋ taa nɛ ɛtɛzɩ kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ lɛ, ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kpeɣli ɛ-cɔlɔ, nɛ ɛɛwɛ teŋgu nɔɔ. 22  Sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyaa taa nɔɔyʋ kɔɔ, payaɣ-ɩ se Yayiruusi, nɛ ɛna Yesu lɛ, ɛtɔlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ. 23  Etendi-i tam sakɩyɛ nɛ eheyi-i se: “Pɩwɩɣ mɛn-pɛlɛ siŋŋ.* Mentendi-ŋ, kɔɔ nɛ ŋtɩnɩ ñe-nesi ɛ-yɔɔ se pɩsa nɛ ɛ-yɔɔ cɛ nɛ ɛwɛɛ wezuu.” 24  Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu tɩŋ ɛ-wayɩ, nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ wɛɛ nɛ katɩŋɩɣ-ɩ nɛ kañɩkɩɣ-ɩ. 25  Nɛ calɩm kpeŋaɣni halʋ nɔɔyʋ pɩlakɩ pɩnzɩ 12. 26  Ɛɛtɔɔ kʋñɔŋ pɩdɩɩfɛyɩ* ɖɔkɔtɔnaa sakɩyɛ nesi tɛɛ nɛ e-nesi tɛɛ kpizi cɩɖɩ cɩɖɩ, ɛlɛ pɩtaalakɩ sooci, halɩ pɩtɛzaɣ kɔzʋʋ kɩkɔzʋ. 27  Alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩ Yesu yɔɔ tɔm lɛ, ɛɖɔ ɛyaa samaɣ taa nɛ ɛñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɛ-wayɩ kiŋ nɛ etukuni e-toko kɩtɩnʋʋ, 28  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛɛ nɛ ɛtɔŋ se: “Ye montukuni cɛɛkɛ e-toko kɩtɩnʋʋ yɔ, mɔ-yɔɔ kaɣ cɛbʋ.” 29  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, calɩm mbʋ pikpeŋaɣni-i yɔ pɩsɩŋ, nɛ ɛnɩɩ e-tomnaɣ taa se ɛ-kʋdɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩcɛba. 30  Kpaagbaa mbʋ lɛ, Yesu ɖiɣzina se ɖoŋ nɩɩyɩ lɩ ɛ-taa, nɛ ekisini ɛ-wayɩ ɛyaa samaɣ hɛkʋ taa nɛ ɛpɔzɩ se: “Atukuni mon-toko kɩtɩnʋʋ?” 31  Ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kitini-i se: “Ŋnaɣ ɛzɩma ɛyaa samaɣ wɛɛ nɛ kañɩkɩɣ-ŋ yɔ, nɛ ŋpɔzʋʋ se: ‘Atukuni-m?’” 32  Paa mbʋ yɔ, ɛwɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ kpɛɛɛ se ɛna se alabɩ mbʋ. 33  Sɔɔndʋ kpa halʋ nɛ ɛwɛɛ eseliɣ, nɛ ɛna mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ lɛ, ɛkɔɔ nɛ ɛtɔlɩ ɛ-ɛsɩndaa nɛ eheyi-i toovenim tɩŋa. 34  Yesu heyi-i se: “Mɛn-pɛlɛ, ñe-tisuu yeba nɛ ñɔ-yɔɔ cɛ. Wobini laŋhɛzɩyɛ, nɛ ña-kʋdɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩcɛ.” 35  Ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyʋ ɖɩɣa taa mba nabɛyɛ kɔɔ nɛ pɔtɔ se: “Ñɛ-pɛlɛ sɩba! Ɛbɛ yɔɔ ŋtasɩɣ cɛyʋʋ Wɩlɩyʋ yɔ?” 36  Ɛlɛ pɔ-tɔm ndʋ, tɩɖʋ Yesu nɩŋgbaŋʋʋ taa nɛ eheyi Yayiruusi se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ,* ñɩtɩ ŋwɛɛnɩ tisuu.” 37  Nɛ etiyele se nɔɔyʋ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ nɛ pɩtasɩnɩ Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ e-neu* Yohanɛɛsɩ. 38  Nɛ pɔkɔɔ sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyʋ ɖɩɣa taa, nɛ ɛna ɛyaa pɛwɛɛ nɛ payakɩ kɔkɔɖɛ sɔsɔɖɛ nɛ pewiɣ nɛ pepeendiɣ sakɩyɛ. 39  Ɛsʋ ɖɩɣa taa lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ iwiɣ nɛ ɩyakɩ kɔkɔɖɛ sɔsɔɖɛ mbʋ? Pɩɣa ŋga katɩsɩ ɛlɛ keɖiɣni ɖou kiɖou.” 40  Peeɖe papaɣzɩ-ɩ woŋuu nɛ peniŋi-i. Ɛlɛ ɛlɩzɩ pa-tɩŋa awayɩ pɩtɛ lɛ, ɛkpaɣ pɩɣa caa nɛ ko-ɖoo nɛ mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ, nɛ pasʋʋ ɖenɖe pɩɣa kaawɛɛ yɔ. 41  Nɛ ɛɖɔkɩ pɩɣa ŋga ke-nesi tɛɛ nɛ eheyi-kɛ se: “Talita kumii,” pʋ-tɔbʋʋ se: “Halɩbɩɣa ña, meheyiɣ-ŋ se, kʋyɩ!” 42  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, halɩbɩɣa kʋyɩ nɛ kapaɣzɩ ɖɔm. (Kaawɛnɩ pɩnzɩ 12.) Nɛ pɩcaŋ pɩɖɩɣzɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pa-taa la leleŋ siŋŋ. 43  Ɛlɛ ɛpaɣ-wɛ tam sakɩyɛ* se pataayele nɛ nɔɔyʋ nɩɩ-tʋ, nɛ eheyi-wɛ se paha-kɛ nabʋyʋ nɛ kɔtɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pɩlaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pʋʋ hʋyʋʋ yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Tɛtʋ Hiu Egeetiye.”
Yaa “Mɛn-pɛlɛ caɣ sɩbʋ.”
Yaa “Ɛɛnɩ siziŋ sakɩyɛ.”
Yaa “Yele sɔɔndʋ seu mbʋ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Yaa “ɛpaɣ-wɛ ɖoŋ.”