Maarkɩ 4​:​1-41

 • KEWIYAƔ YƆƆ ADUWA (1-34)

  • Ðomaɣ ɖuyu (1-9)

  • Mbʋ pʋyɔɔ Yesu labɩnɩ aduwa tʋmɩyɛ yɔ (10-12)

  • Ɛlɩzɩ ɖomaɣ ɖuyu yɔɔ eduuye tɔbʋʋ (13-20)

  • Paapaŋ kanɖʋ ɖɔkʋ tɛɛ (21-23)

  • Kɩmaɣzʋʋ ŋgʋ ɩmaɣzɩɣna yɔ (24, 25)

  • Ðomaɣ ɖuyu weyi eɖou yɔ (26-29)

  • Piye cikpeɖe (30-32)

  • Aduwa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ (33, 34)

 • Yesu laba nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ su ɖiɣ ɖiɣ (35-41)

4  Ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ tɔm wɩlʋʋ teŋgu nɔɔ, nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kpeɣli ɛ-cɔlɔ. Peeɖe ɛkpa kpɩyʋʋ nakʋyʋ taa nɛ ɛcaɣ nɛ eposi ɛ-tɩ pazɩ nɛ kidiiliŋ, ɛlɛ ɛyaa samaɣ tɩŋa ñɛwɛɛ teŋgu kidiiliŋ yɔɔ.  Nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ wɩlʋʋ tɔm sakɩyɛ aduwa taa, nɛ ɛwɩlaɣ-wɛ tɔm lɛ, ɛyɔɔdɩ se:  “Iwelisi. Ɩna! Ðomaɣ ɖuyu lɩwa se eɖuu ɖomaɣ.  Eɖuwaɣ lɛ, pee naayɛ tɔlɩ nʋmɔʋ nɔɔ, nɛ sumasɩ kɔɔ nɛ sɩtɔɔ-yɛ.  Lɛɛna tɔlɩ kaaŋ taa ɖenɖe tɛtʋ tɩɖɔɔ yɔ, nɛ añɔ lɛɛ lɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛtʋ fɛyɩ cukaŋ.  Ɛlɛ wɩsɩ lɩwa lɛ, sɩñaɣ-yɛ nɛ aloo, mbʋ pʋyɔɔ yɔ afɛyɩnɩ hosi.  Pee lɛɛna tɔlɩ sɔɔ taa, nɛ sɔɔ kpa nɛ ahu a-yɔɔ, nɛ atɩlʋlɩ pee.  Ɛlɛ lɛɛna ñɔtɔlɩ tɛtʋ kɩbandʋ taa, nɛ añɔwa nɛ apaɣlɩ lɛ, apaɣzɩ lʋlʋʋ pee, naayɛ tam 30, lɛɛna tam 60, nɛ lɛɛna ɖɔɖɔ tam 100.”  Nɛ ɛsɔzɩ se: “Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaaŋ se ewelisiɣ lɛ, ewelisi.” 10  Nɛ ɛkɔm nɛ ɛwɛɛ e-ɖeke lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ nɛ Hiu nɛ Naalɛ papaɣzɩ-ɩ tɔm pɔzʋʋ aduwa ana a-yɔɔ. 11  Eheyi-wɛ se: “Mɩ lɛ, paha-mɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu, ɛlɛ lalaa lɛ, mɔyɔɔdʋʋnɩ-wɛ aduwa taa, 12  se pɩsa nɛ paa pɔcɔŋna yɔ, pɔcɔna ɛlɛ pataana, nɛ paa pewelisiɣ yɔ, pewelisi ɛlɛ pataanɩɩ pʋ-tɔbʋʋ; nɛ pataapɩsɩnɩ Ɛsɔ yɔɔ kpa nɛ ekpeɣ-wɛ.” 13  Ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Ye ɩtɩnɩɩ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-tɔbʋʋ, ɛzɩma ɩkaɣ nɩʋ aduwa lɛɛna tɩŋa tɔbʋʋ yɔ? 14  “Ðomaɣ ɖuyu ɖuu Ɛsɔ tɔm. 15  Ðomaɣ pee wena poɖu nʋmɔʋ nɔɔ yɔ, ana lɛ ɛyaa mba pañɩtɩɣ nɛ panɩɩ tɔm lɛ, Sataŋ kɔɔ nɛ ɛlɩzɩ tɔm ndʋ poɖu pa-taa yɔ. 16  Mbʋ ɖɔɖɔ, ɖomaɣ pee wena poɖu kaaŋ taa yɔ, ana lɛ ɛyaa mba pañɩtɩɣ nɛ panɩɩ tɔm lɛ, pamʋ-tʋ nɛ taa leleŋ yɔ. 17  Ɛlɛ pɛfɛyɩnɩ hosi, paa mbʋ yɔ, pɔɖɔkʋʋ-tʋ alɩwaatʋ pazɩ; nɛ kʋñɔŋ yaa nazɩm ñɩtɩɣ nɛ pɩlɩɩ pɔ-yɔɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pɔlɔ pe-tisuu.* 18  Ðomaɣ pee lɛɛna ɖɔɖɔ lɛ, poɖu-yɛ sɔɔ taa. Ðomaɣ pee ana lɛ ɛyaa mba panɩ tɔm, 19  ɛlɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-taa nɩɣzɛ nɛ ɖoŋ weyi ñɩm wɛna se pipeɣzi ɛyaa yɔ nɛ wondu lɛɛtʋ kɔɖɛyɩ pasʋʋ pa-laŋa taa nɛ pohuu tɔm yɔɔ, nɛ tɩɩlʋlʋʋ pee. 20  Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ɖomaɣ pee wena poɖu tɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ, ana lɛ ɛyaa mba pewelisiɣ Ɛsɔ tɔm nɛ pamʋʋ-tʋ camɩyɛ nɛ palʋlʋʋ pee yɔ—nabɛyɛ tam 30, lalaa tam 60, nɛ lalaa ɖɔɖɔ tam 100.” 21  Nɛ ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Paasɔkɩ kanɖʋ nɛ papam-kʋ ɖɔkʋ tɛɛ yaa pasɩɩ-kʋ kaɖʋ tɛɛ, yaa we? Ɛzɩ pɩtɩkɛ kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ yɔɔ pasɩɣ-kʋ? 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nabʋyʋ fɛyɩ mɛsaɣ tɛɛ se paakaɣ-pʋ lɩzʋʋ nɛ pawɩlɩ; nɛ nabʋyʋ fɛyɩ se pohuuzi pɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ paakaɣ pɩ-yɔɔ kuluu. 23  Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaaŋ se ewelisiɣ lɛ, ewelisi.” 24  Ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ tɔm ndʋ ɩnɩɣ yɔ. Kɩmaɣzʋʋ ŋgʋ ɩmaɣzɩɣna yɔ, ŋgʋ ɖɔɖɔ pakaɣ-mɩ maɣzɩnʋʋ, ɛɛɛ, pakaɣ-mɩ sɔzʋʋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ. 25  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛwɛna yɔ, pakaɣ-ɩ tasʋʋ haʋ nɛ pɩkɩlɩ; ɛlɛ weyi ɛfɛyɩna yɔ, halɩ mbʋ ɛwɛna yɔ, pakaɣ-pʋ mʋʋ ɛ-cɔlɔ.” 26  Nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ abalʋ nɔɔyʋ ɖuuu ɖomaɣ pee tɛtɛɛ yɔ. 27  Eɖou ɖoo taa nɛ ɛkʋyʋʋ evemiye taa, nɛ ɖomaɣ pee ñɔʋ nɛ apaɣlɩɣ—ɛlɛ ɛɛsɩŋ ɛzɩma pɩlakɩ yɔ. 28  Tɛtʋ maɣmaɣ lʋlʋʋ pee pazɩ pazɩ, kajalaɣ lɛ hayʋʋ, pʋwayɩ lɛ lɔyʋʋ, nɛ kɛdɛzaɣ lɛ pee wena apɩwa yɔ. 29  Ɛlɛ pee ñɩtɩɣ nɛ apɩɩ lɛ, ɛkpaɣ loozo nɛ ɛkʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kʋmtʋ alɩwaatʋ talaa.” 30  Nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛzɩ ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ ɖɩmaɣzɩna, yaa eduuye nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩlɩzɩnɩ kɔ-tɔbʋʋ? 31  Kɛwɛ ɛzɩ piye cikpeɖe* nɖɩ ɖɩkɩlɩ kɔzʋʋ tɛtʋ yɔɔ ɖomasɩ kpeekpe taa alɩwaatʋ ndʋ poɖu-ɖɩ tɛtɛɛ yɔ. 32  Ɛlɛ poɖuu-ɖɩ lɛ, ɖɩñɔʋ nɛ ɖɩpɩsɩ tɩʋ sɔsɔʋ nɛ kɩkpaɖɩ kaɖaɣ taa tɩŋ lɛɛŋ nɛ kɩyɛzɩ pilinzi sɔsɔsɩ, nɛ ɛsɔdaa sumasɩ pɩzɩɣ nɛ sihiɣ ɖɩjɔzɩyɛ ki-kuzotuu taa.” 33  Ɛtɩŋaɣnɩ aduwa sakɩyɛ yɔɔ mbʋ na nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ Ɛsɔ tɔm, ɛzɩma papɩzaɣ se panɩɩ tɩ-tɔbʋʋ yɔ. 34  Toovenim taa lɛ, etaaheyiɣ-wɛ natʋyʋ nɛ ɛɛtɩŋɩɣnɩ aduwa yɔɔ, ɛlɛ ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛwɛɣ pe-ɖeke lɛ, ɛlɩzɩɣ-wɛ pɩtɩŋa pɩ-taa. 35  Nɛ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, ɖanaɣ ɖanaa lɛ, eheyi-wɛ se: “Ðɩtɛzɩ kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ.” 36  Nɛ peheyi ɛyaa samaɣ se kekpe lɛ, ɛcaɣ kpɩyʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛɛwɛɛ yɔ nɛ pakpaɣ-ɩ nɛ pɛɖɛɛ, nɛ kpɩyɩŋ lɛɛŋ kaawɛ ɛ-ñɩŋgʋ cɔlɔ. 37  Nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ lɩɩ, nɛ lɩm hola falɩɣ nɛ pɩsʋʋ kpɩyʋʋ taa, nɛ lɩm caɣaɣ suu kɩ-taa. 38  Ɛlɛ Yesu kaawɛ kpɩyʋʋ wayɩ, ɛɖʋ ɛ-ñʋʋ ñʋʋ kʋɖʋɖʋʋ nɛ ɛwɛɛ eɖou. Peeɖe pefezi-i nɛ peheyi-i se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩcaɣ sɩbʋ nɛ piiheyiɣ-ŋ natʋyʋ yaa we?” 39  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛkʋyɩ nɛ ɛkalɩ helim nɛ eheyi teŋgu se: “Su lɔŋ! Caɣ ɖiɣ ɖiɣ!” Nɛ helim hɛɛ nɛ pisu ɖiɣ ɖiɣ. 40  Nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ iseɣ sɔɔndʋ kpem mbʋ? Halɩ nɛ sɔnɔ ɩfɛyɩnɩ tisuu na?” 41  Ɛlɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ peheyi ɖama se: “Anɩ kpem ɛyʋ ɛnɛ ɛkɛnaa? Halɩ helim nɛ teŋgu pañaŋɩ-ɩ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “pituuli-wɛ.”
Yaa “ɛlɛ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa, “ɛzɩ sinaapi piye.” Sinaapi piye kɛ ɖomaɣ piye cikpeɖe nɖɩ ɖɩwɛ Izrayɛɛlɩ yɔ. Sinaapi tɩʋ pɩzɩɣ nɛ kɩpaɣlɩ nɛ kɩtalɩ mɛtanaa 4 mbʋ yɔ.