Maarkɩ 2​:​1-28

  • Yesu laba nɛ kaakalaɣ nakɛyɛ yɔɔ cɛ (1-12)

  • Yesu yaɣ Leevi (13-17)

  • Nɔɔ hɔkʋʋ yɔɔ tɔm pɔzʋʋ (18-22)

  • Yesu, “Sabaatɩ Kɩbaɣlʋ” (23-28)

2  Ɛlɛ pɩlabɩ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ pʋwayɩ lɛ, ɛɖaɣnɩ sʋʋ Kapɛrɩnawum taa, nɛ ɛyaa nɩɩ se ɛwɛ ɖɩɣa.  Nɛ ɛyaa sakɩyɛ kpeɣli pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ nʋmɔʋ tɩtasɩ wɛʋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ nɔnɔɔ taa, nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ tɔm heyuu.  Nɛ pɔkɔnɩ-ɩ kaakalaɣ nakɛyɛ, abalaa naanza sɩɣlɩnɩ-kɛ.  Ɛlɛ pataapɩzɩɣ se powoni-kɛ Yesu cɔlɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa samaɣ kaañɩɣaa, pʋyɔɔ pokuli lɔbʋtʋ ɖenɖe Yesu kaawɛɛ yɔ pɩ-ñʋʋ yɔɔ, nɛ patʋlɩ pɔʋ lɛ, petisi taya wena a-yɔɔ paahɩzɩ kaakalaɣ ŋga yɔ.  Yesu na pe-tisuu lɛ, eheyi kaakalaɣ ŋga se: “Man-pɩɣa, pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm.”  Paɣtʋ wɩlɩyaa taa nabɛyɛ kaacaɣ peeɖe nɛ pamaɣzɩɣ pa-laŋa taa se:  “Ɛbɛ yɔɔ abalʋ ɛnɛ ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ? Ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ. Apɩzɩɣ nɛ ekpeɣ kɩwɛɛkɩm ye pɩtɩkɛ Ɛsɔ ɖeke koŋ?”  Ɛlɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, Yesu ɖiɣzina se tɔm ndʋ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ pa-taa pe-ɖeke, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩwɛɛ nɛ ɩmaɣzɩɣ lɩmaɣza ana mɩ-laŋa taa?  Ɛbɛ wɛ kɛlɛʋ nɛ pɩkɩlɩ, peheyi kaakalaɣ se: ‘Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm,’ yaa pɔtɔ se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋkpaɣ ña-taya nɛ ŋɖɔ’? 10  Ɛlɛ pɩsa nɛ ɩtɩlɩ se ɛyʋ Pɩyalʋ wɛnɩ ɖoŋ se ekpeɣ kɩwɛɛkɩm tɛtʋ yɔɔ lɛ—” eheyi kaakalaɣ ŋga se: 11  “Meheyiɣ-ŋ se: Kʋyɩ, kpaɣ ña-taya nɛ ŋkpe ñɛ-tɛ.” 12  Peeɖe kakʋyaa, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ kakpaɣ ka-taya nɛ kɔɖɔ nɛ kalɩɩ pa-tɩŋa pɛ-ɛsɩndaa. Nɛ pɩɖɩɣzɩ pa-tɩŋa pɩŋŋ, nɛ pasa Ɛsɔ nɛ pɔtɔ se: “Wiɖiyi ɖɩtɩna nabʋyʋ ɛzʋnɔ.” 13  Ɛtasɩ lɩʋ nɛ ewolo teŋgu nɔɔ, nɛ ɛyaa samaɣ kpeekpe wɛɛ nɛ kɔkɔŋ ɛ-cɔlɔ, nɛ ɛpaɣzɩ-kɛ tɔm wɩlʋʋ. 14  Nɛ ɛɖɛɣaɣ lɛ, ɛna Alfee pɩyalʋ Leevi, ɛcaɣ lambuu ɖɩmʋyɛ, nɛ eheyi-i se: “Pɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ. 15  Pʋwayɩ, Yesu wɛɛ nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ* Leevi ɖɩɣa taa lɛ, lambuu mʋyaa sakɩyɛ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa sakɩyɛ pɔkɔɔ nɛ pa nɛ ɩ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-taa sakɩyɛ tɩŋaɣ ɛ-wayɩ. 16  Ɛlɛ Farɩsɩ mba tɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nawa se ɛ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ lambuu mʋyaa pɛwɛɛ nɛ pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ lɛ, papaɣzɩ pɔzʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɛ nɛ lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pɛkpɛndɩɣ nɛ pɔtɔkɩ?” 17  Yesu nɩ mbʋ lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɛyaa mba pɛwɛnɩ po-ɖoŋ yɔ, pɩtɩkɛ mba pɩpɔzʋʋ ɖɔkɔtɔ, ɛlɛ kʋdɔndɩnaa pɩpɔzʋʋ ɖɔkɔtɔ. Pɩtɩkɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mɔnkɔm yaʋ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa.” 18  Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ Farɩsɩ mba pɔhɔkaɣ nɔɔ. Pʋyɔɔ pɔkɔm nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ Farɩsɩ mba tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔhɔkʋʋ nɔɔ, ɛlɛ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñaahɔkʋʋ nɔɔ?” 19  Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu cosi-wɛ se: “Pɩtɩmʋna se alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋ walʋ wɛ ɛ-taabalaa cɔlɔ yɔ, pɔhɔkɩ nɔɔ, yaa we? Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋ walʋ kpɛndɩ ɛwɛ pɔ-cɔlɔ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ pɔhɔkɩ nɔɔ. 20  Ɛlɛ kɩyakɩŋ kaɣ kɔm nɛ pakaɣ kʋsʋʋ asɛyʋ walʋ pɔ-cɔlɔ, nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ pakaɣ nɔɔ hɔkʋʋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa. 21  Nɔɔyʋ ɛɛkpakɩɣ pɩsaʋ kɩfalʋʋ hɔɔlaɣ nɛ ɛtɔ toko kɩtɩnʋʋ ŋgʋ kɩpɩnaa yɔ kɩ-yɔɔ. Ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩsaʋ kɩfalʋʋ hɔɔlaɣ hɔŋ toko kɩbɩnʋʋ nɛ kɩtɛzɩ cɩyʋʋ. 22  Pɩtasɩ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛɖʋʋ vɛɛ kɩfalʋʋ tɔnɛ kokola* kɩbɩna taa. Ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, vɛɛ kaɣ labʋ nɛ kokola ya, nɛ pelesi vɛɛ nɛ kokola. Ɛlɛ paɖʋʋ vɛɛ kɩfalʋʋ tɔnɛ kokola kɩfana taa.” 23  Nɛ Yesu tɛzaɣ blee hayɩm nabʋyʋ Sabaatɩ wiye lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa paɣzɩ loyuu blee ñʋŋ nɛ pɔɖɔŋ. 24  Ðɩnɛ ɛlɛ, Farɩsɩ mba heyi-i se: “Cɔna nɛ ŋna! Ɛbɛ yɔɔ pɛwɛɛ nɛ palakɩ mbʋ paɣtʋ tɩha nʋmɔʋ se pala Sabaatɩ wiye yɔ?” 25  Ɛlɛ ekitini-wɛ se: “Wiɖiyi ɩtɩkalɩ mbʋ Daviid kaalaba alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ kɩcɛyɩm taa nɛ ñɔɔsɩ wɩɣaɣ ɛ nɛ ɛyaa mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ? 26  Ɩtɩkalɩ kɛdaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ layʋ sɔsɔ Abiyaataarɩ tɔm yɔ ka-taa, ɛzɩma Daviid sʋ Ɛsɔ ɖɩɣa taa nɛ ɛtɔɔ kpɔnʋnaa mba pasɩɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ, ŋgʋ paɣtʋ tɩha nɔɔyʋ nʋmɔʋ se ɛtɔɔ, ye pɩtɩkɛ cɔjɔnaa ɖeke yɔ, nɛ ɛha ɖɔɖɔ kpɔnʋnaa nabɛyɛ ɛyaa mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ?” 27  Peeɖe eheyi-wɛ se: “Ɛyʋ yɔɔ palɩzɩ Sabaatɩ, pɩtɩkɛ Sabaatɩ yɔɔ palɩzɩ ɛyʋ. 28  Pʋyɔɔ lɛ, ɛyʋ Pɩyalʋ kɛ Sabaatɩ Kɩbaɣlʋ maɣmaɣ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ ɛcaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Yaa “ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.