Maarkɩ 16​:​1-8

  • Pefezi Yesu (1-8)

16  Nɛ Sabaatɩ tɛma lɛ, Maarɩɩ Magdalaa tʋ, Yakubu ɖoo Maarɩɩ, nɛ Salomee paya sɔzɩŋ kɔɔ se pɔkɔɔ nɛ pataa-yɛ e-tomnaɣ.  Nɛ palɩɩ tanaŋ tɛɛ cu kpɩtaʋ kajalaɣ kɩyakʋ ñɩŋgʋ wiye, nɛ pɔkɔɔ pɩlaʋ* yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ kpawa yɔ.  Pɔpɔzaɣ ɖama se: “Akaɣ-ɖʋ pilisuu pɩyɛ pɩlaʋ nɔɔ?”  Ɛlɛ pakpazɩ pɛ-ɛsa lɛ, pana se pepilisi pɩyɛ nɖɩ, paa ɖɩɩpaɣlaa siŋŋ kɔyɔ.  Pasʋ pɩlaʋ taa lɛ, pana evebu nɔɔyʋ ɛcaɣ nesi kɩbanzɩ yɔɔ, esu toko kɩɖaɣlʋʋ kʋhʋlʋmʋʋ, nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ siŋŋ.  Eheyi-wɛ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ. Ɩwɛɛ nɛ ɩñɩnɩɣ Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ weyi paakamɩ-ɩ sizika yɔɔ yɔ. Efema. Ɛfɛyɩ cɩnɛ. Ɩna, lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa paahɩzɩ-ɩ.  Ɛlɛ iwolo, nɛ iheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ Pɩyɛɛrɩ se: ‘Ɛɖɛɣ-mɩ nɔɔ Galilee. Ɩkaɣ-ɩ naʋ peeɖe ɛzɩ eeheyuu-mɩ yɔ.’”  Pʋyɔɔ palɩnɩ pɩlaʋ taa lɛ, pakpaɣ seya nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ peseliɣ. Nɛ patiheyi nɔɔyʋ natʋyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ.*

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Takayɩsɩ kɩbɩnzɩ nzɩ pataɣ-sɩ liu yɔ, sɩwɩlɩɣ se Maarkɩ tɛ Evaŋgilim sɩnɩ tɔm ndʋ tɩwɛ kalɩtʋ 8 taa yɔ.