Maarkɩ 15​:​1-47

  • Yesu wɛ Pilaatɩ ɛsɩndaa (1-15)

  • Powoŋi-i ɛyaa ɛsɩndaa (16-20)

  • Pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ Goligota (21-32)

  • Yesu sɩm (33-41)

  • Yesu pimtu (42-47)

15  Pɩñandɩ kpaagbaa lɛ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa, pʋ-tɔbʋʋ se Sahedrɛɛ kpeekpe, kpeɣli nɛ pɔyɔɔdɩ, nɛ pɔhɔkɩ Yesu nɛ powoni-i paɖʋzɩ Pilaatɩ nesi tɛɛ.  Nɛ Pilaatɩ pɔzɩ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Yuuda mba Wiyaʋ yaa we?” Ecosi-i nɛ ɛtɔ se: “Ña-maɣmaɣ ñɔtɔŋnɩ mbʋ.”  Ɛlɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa wɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ tɔm sakɩyɛ se pakʋ ɛ-tɔm.  Nɛ Pilaatɩ tasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Ŋŋcosuu natʋyʋ? Na tɔm sakɩyɛ ndʋ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ñɔ-yɔɔ yɔ.”  Ɛlɛ Yesu tɩtasɩ natʋyʋ cosuu, piyeba nɛ pɩɖɩɣzɩ Pilaatɩ.  Paa paska kazandʋ ndʋ lɛ, etiiyeki salaka tʋ nɔɔyʋ, weyi ɛyaa samaɣ pɔzʋʋ yɔ.  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, abalʋ weyi payaɣ se Baraabaasɩ yɔ ɛɛwɛ salaka taa, ɛ nɛ ñam ñam lakasɩ laɖaa mba paakʋ nɔɔyʋ pa-ñam ñam lakasɩ taa yɔ.  Pʋyɔɔ ɛyaa samaɣ kɔm nɛ kapaɣzɩ pɔzʋʋ Pilaatɩ se ɛlabɩ-kɛ mbʋ ɛtɩɩlakɩ-kɛ yɔ.  Ecosi-kɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɩsɔɔlaa se meyebi-mɩ Yuuda mba Wiyaʋ na?” 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Pilaatɩ kaanawa se ɛsɩsɛmɩyɛ yɔɔ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa kpa-ɩ nɛ paɖʋzɩ e-nesi tɛɛ. 11  Ɛlɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa seɣti ɛyaa samaɣ se kɔpɔzɩ nɛ peyele-kɛ Baraabaasɩ na. 12  Pilaatɩ tasɩ-kɛ pɔzʋʋ se: “Ye mbʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala weyi ɩyaɣ-ɩ se Yuuda mba Wiyaʋ yɔ?” 13  Katasɩ mabʋ kubusi se: “Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ!” 14  Ɛlɛ Pilaatɩ wolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-kɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ? Kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɛlaba?” Ɛlɛ kɛtɛzɩɣ kubusi mabʋ ɖoŋ se: “Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ!” 15  Nɛ Pilaatɩ ñɩnaɣ se ɛla mbʋ ɛyaa samaɣ liu wɛɛ yɔ lɛ, eyele-kɛ Baraabaasɩ; nɛ eyeba nɛ polu Yesu agbazɛɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛɖʋzɩ-ɩ pe-nesi tɛɛ se pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ. 16  Ðɩnɛ ɛlɛ sɔɔjanaa kpaɣ-ɩ nɛ powoni-i wiyaʋ ɖɩɣa kadaɣ taa, nɛ payaa sɔɔjanaa tɩŋa se pekpeɣli. 17  Nɛ posuu-i toko kɩsɛɛmʋʋ yuulee nɛ palʋʋ sɔɔ awiya hulaɣ nɛ papamɩ-ɩ kɛ; 18  nɛ papaɣzɩ-ɩ heyuu se: “Ðɩsɛ-ŋ,* Yuuda mba Wiyaʋ!” 19  Pɩtasɩ lɛ, pamakaɣ ɛ-ñʋʋ taa ɖaʋ nɛ pɔtɔʋ ɛ-yɔɔ ndaatʋ, nɛ poluŋuu pa-nʋmbɔla yɔɔ nɛ palakɩ ɛzɩ pahaɣ-ɩ ñamtʋ yɔ. 20  Nɛ pɛtɛmɩ-ɩ woŋuu lɛ, pɔhɔzɩ ɛ-yɔɔ toko kɩsɛɛmʋʋ yuulee nɛ posuu-i e-tokonaa kɩtɩnaa. Nɛ powoni-i se pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ. 21  Pɩtasɩ lɛ, pakpa Siirɛɛnɩ abalʋ nɔɔyʋ nɛ ɖoŋ se ɛhɔɔlɩ Yesu nazɩm sizika,* ɛɛlɩnɩ kɔfɩ taa nɛ ɛɖɛɣ, payaɣ-ɩ se Siimɔɔ, ɛkɛ Alɛkɩsandrɩ nɛ Rufuusi pa-caa. 22  Nɛ powoni-i lone nɖɩ payaɣ se Goligota yɔ ɖɩ-taa, nɛ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Ñʋmbɔɔyaɣ Lone.” 23  Peeɖe pañɩnaa se paha-ɩ vɛɛ ŋgʋ pesidi kɩ-taa miiri yɔ, ɛlɛ ekizi se ɛɛñɔʋ. 24  Nɛ pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ, nɛ pɔlɔ e-tokonaa kɩtɩnaa yɔɔ piye se pana ŋgʋ pa-taa paa weyi ɛkpakɩɣ yɔ, nɛ patayɩ-wɛ ɖama. 25  Pɩɩkɛ ñɩɣyʋʋ naadozo ñɩŋgʋ* yɔɔ, nɛ pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ. 26  Nɛ pama tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pakʋ-ɩ yɔ, ndʋ yɔ: “Yuuda mba Wiyaʋ.” 27  Pɩtasɩ lɛ, paakam mɩlaa sɔsaa naalɛ sizikasɩ yɔɔ ɛ-cɔlɔ, kʋɖʋm e-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ kʋɖʋm ɛ-nɩmɩyɛ yɔɔ. 28  *⁠—— 29  Nɛ mba pɛɖɛɣaɣ yɔ, patʋʋ-ɩ nɛ pekpiɣyiɣ pa-ñʋŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Hoyi! Ña weyi ŋŋtɔm se ŋyɔkʋʋ templo nɛ ŋkpaɣ kɩyakɩŋ naadozo nɛ ŋmanɩ-kʋ yɔ, 30  ya ña-maɣmaɣ ña-ñʋʋ nɛ ŋtii nazɩm sizika* yɔɔ.” 31  Mbʋ ɖɔɖɔ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa wɛɛ nɛ powoŋuu-i pa-taa pe-ɖeke nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛyabɩ lalaa ñʋʋ; ɛɛpɩzɩɣ se ɛya ɛ-maɣmaɣ ɛ-ñʋʋ! 32  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Krɩstʋ Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ etii nazɩm sizika* yɔɔ, nɛ ɖɩna nɛ ɖitisi ɛ-yɔɔ.” Halɩ mba paawɛ ɛ-cɔlɔ sizikasɩ yɔɔ yɔ, pɛwɛɛ nɛ patʋʋ-ɩ. 33  Pɩtalɩ ñɩɣyʋʋ loɖo ñɩŋgʋ* yɔɔ lɛ, cɩkpɛndʋʋ yu tɛtʋ tɩŋa taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ñɩɣyʋʋ nakʋ ñɩŋgʋ* yɔɔ. 34  Nɛ ñɩɣyʋʋ nakʋ ñɩŋgʋ yɔɔ lɛ, Yesu ma kubuka sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ ɛtɔ se: “Elii, Elii, lamaa sabakɩtanii?” pʋ-tɔbʋʋ se: “Mɛ-Ɛsɔ, mɛ-Ɛsɔ, ɛbɛ yɔɔ ŋlɔ-m?” 35  Nɛ mba paasɩŋ pɩ-cɔlɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ nɩ-tʋ lɛ, papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɩna! Ɛwɛɛ nɛ ɛyaɣ Eliya.” 36  Ðɩnɛ ɛlɛ nɔɔyʋ se nɛ elii kʋca vɛɛ ŋgʋ kɩwɛ ñɩmɩŋ yɔ kɩ-taa, nɛ ɛtʋʋ-kʋ ɖaʋ yɔɔ nɛ ɛcɛlɩ-ɩ se ɛsɔyɩ, nɛ ɛtɔŋ se: “Iyebi-i! Iyele nɛ ɖɩna se Eliya kɔŋ nɛ etisi-i na.” 37  Ɛlɛ Yesu ma kubuka sɔsɔɔ nɛ etisi fezuu. 38  Nɛ kooka kiɖeɖeɣa taa pɩsaʋ cɩyɩ nabʋlɛ taa, kpaɣnɩ hayo nɛ pitii pɩ-tɛɛ. 39  Nɛ sɔɔja sɔsɔ weyi ɛɛsɩŋ ɛ-ɛsɩndaa yɔ, ɛnawa se etisi fezuu wɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛtɔ se: “Toovenim taa lɛ, abalʋ ɛnɛ ɛɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” 40  Halaa nabɛyɛ ɖɔɖɔ kaasɩŋ poliŋ taa nɛ pɔcɔŋna, pa-taa nabɛyɛ lɛ Maarɩɩ Magdalaa tʋ nɛ Yakubu Cikpelu nɛ Yosɛɛsɩ po-ɖoo Maarɩɩ, nɛ Salomee, 41  mba tɩŋaɣnɩ ɛ-wayɩ nɛ paɖʋʋ-ɩ lɩm alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Galilee yɔ, nɛ halaa lalaa sakɩyɛ mba pa nɛ ɩ pɛkpɛndaa nɛ powolo Yeruzalɛm yɔ. 42  Nɛ ɖanaɣ tɛm ɖanʋʋ, nɛ pɩɩkɛ Sabaatɩ Ñɔɔzʋʋ, pʋ-tɔbʋʋ se tɛʋ feŋaɣ se pɩkɛ Sabaatɩ kɩyakʋ, 43  nɛ pʋyɔɔ lɛ, Yosɛɛfʋ Ariimatee tʋ kɔɔ, ɛɛkɛ Sahedrɛɛ taa tʋ weyi pañaŋɩ-ɩ yɔ, nɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛɛɖaŋ Ɛsɔ Kewiyaɣ. Ɛla abalɩtʋ nɛ ewolo Pilaatɩ ɛsɩndaa nɛ ɛpɔzɩ-ɩ Yesu tomnaɣ. 44  Ɛlɛ Pilaatɩ ñɩnaɣ se ɛna se ɛzɩ Yesu tɛm sɩbʋ na, pʋyɔɔ ɛya sɔɔja sɔsɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se Yesu tɛm sɩbʋ na. 45  Nɛ sɔɔja sɔsɔ heyi-i se toovenim taa Yesu sɩba lɛ, ɛha Yosɛɛfʋ nʋmɔʋ se ɛkpaɣ e-tomnaɣ. 46  Ɛyabɩ pɩsaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ etisi-i sizika yɔɔ lɛ, ɛhɔkɩ-ɩ pɩsaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ ɛhɩzɩ-ɩ pɩlaʋ* ŋgʋ paahuyi-kʋ kaaʋ taa yɔ kɩ-taa; nɛ epilisi kaaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ ɛɖɩɣ pɩlaʋ nɔɔ. 47  Ɛlɛ Maarɩɩ Magdalaa tʋ nɛ Yosɛɛsɩ ɖoo Maarɩɩ pɛwɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ ɖenɖe paahɩzɩ-ɩ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ðɩsamɩ-ŋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 9 yɔɔ mbʋ yɔ.
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ taa ñɩɣtʋ 12 yɔɔ mbʋ yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ wɛlʋʋ ñɩɣtʋ 3 yɔɔ mbʋ yɔ.
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”