Maarkɩ 14​:​1-72

  • Cɔjɔnaa labɩ nɔɔ se pakʋ Yesu (1, 2)

  • Papɩyɩ sɔzɩŋ num Yesu yɔɔ (3-9)

  • Yudaasɩ lɩ Yesu wayɩ (10, 11)

  • Kɛdɛzaɣ Paska (12-21)

  • Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ ɖʋʋ (22-26)

  • Yesu yɔɔdaa se Pɩyɛɛrɩ kaɣ-ɩ kizuu (27-31)

  • Yesu tɩmɩ Jɛtɩsemaanee (32-42)

  • Pakpa Yesu (43-52)

  • Pahʋnɩ Yesu tɔm Sahedrɛɛ ɛsɩndaa (53-65)

  • Pɩyɛɛrɩ kizi Yesu (66-72)

14  Pɩɩkazɩ kɩyakɩŋ naalɛ se pɔtɔɔ Paska nɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩ-taa patɩɖʋ lɔlɔm yɔ, kɩ-kazandʋ. Nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa paawɛɛ nɛ pañɩnɩɣ ajitu nʋmɔʋ nakʋyʋ se pakpa-ɩ nɛ pakʋ-ɩ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ paawɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Pɩtaakɛ kazandʋ wiye; pʋtɔma yɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ ñam ñam lakasɩ ɛyaa samaɣ taa.”  Nɛ ɛɛwɛ Betaanii nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ* canaɣ Siimɔɔ ɖɩɣa taa lɛ, halʋ nɔɔyʋ kɔɔ, ɛɖɔkɩ alɩbaatɩrɩ fiɣa nakɛyɛ nɛ ka-taa nɛ sɔzɩŋ num mbʋ palabɩnɩ naarɩ* ŋgʋ petisidi kɩ-taa nabʋyʋ yɔ, nɛ pɩwɛ liidiye siŋŋ. Ekuli alɩbaatɩrɩ fiɣa nɛ ɛpaɣzɩ-pʋ pɩyʋʋ Yesu ñʋʋ taa.  Peeɖe pɩwɩzɩ nabɛyɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ ɖama nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛbɛ yɔɔ pɛwɛɛkɩ sɔzɩŋ num pʋnɛ mbʋ?  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ papɩzaɣ se pɛpɛdɩ sɔzɩŋ num mbʋ nɛ pɩcɛzɩ dinaarɩwaa* 300 nɛ paha kʋñɔndɩnaa liidiye!” Nɛ pa-taa wɩɩnɩ-ɩ siŋŋ.*  Ɛlɛ Yesu tɔ se: “Iyebi-i. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩcaɣ-ɩ tɔm? Ɛlabɩ-m lakasɩ kɩbanzɩ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kʋñɔndɩnaa lɛ, pɛwɛ mɩ-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa, nɛ ɩpɩzɩɣ ɩlabɩ-wɛ kɩbandʋ alɩwaatʋ ndʋ ɩsɔɔlaa yɔ, ɛlɛ ma lɛ maakaɣ wɛʋ mɩ-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa.  Ɛlabɩ mbʋ ɛpɩzɩɣ yɔ; ɛlɛyɩ pɩyʋʋ sɔzɩŋ num mon-tomnaɣ yɔɔ se ɛñɔɔzɩnɩ men-pimtu.  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se paa le posusuu tɔm kɩbandʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, mbʋ halʋ ɛnɛ ɛlaba yɔ, pakaɣ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se pɔtɔzɩnɩ ɛ-yɔɔ.” 10  Nɛ Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ, Hiu nɛ Naalɛ taa kʋɖʋm, wolo cɔjɔnaa ñʋndɩnaa cɔlɔ se ɛɖʋzɩ-ɩ pe-nesi tɛɛ. 11  Panɩ mbʋ lɛ, pa-taa la leleŋ siŋŋ nɛ peheyi-i se pahaɣ-ɩ liidiye. Nɛ ɛpaɣzɩ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ se ɛɖʋzɩ-ɩ pe-nesi tɛɛ. 12  Nɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩ-taa patɩɖʋ lɔlɔm yɔ, kɩ-kazandʋ kajalaɣ kɩyakʋ ñɩŋgʋ wiye, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ palaɣ Paska kpɩnɛ yɔ tɩtalaa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ se: “Le ŋñɩnɩɣ se ɖiwolo nɛ ɖɩñɔɔzɩ-ŋ nɛ ŋtɔɔ Paska?” 13  Ðɩnɛ ɛlɛ, etiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ nɛ eheyi-wɛ se: “Iwolo tɛtʋ taa, nɛ abalʋ nɔɔyʋ kaɣ-mɩ katʋʋ, ɛsɩɣlɩ lɩm peɣa. Ɩtɩŋ ɛ-wayɩ, 14  nɛ ɖɩɣa ŋga ka-taa ɛsʋʋ yɔ, iheyi ɖɩɣa ñʋʋdʋ se: ‘Wɩlɩyʋ tɔŋ se: “Le agɔma kuduyuu ŋgʋ kɩ-taa ma nɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔɔ Paska yɔ kɩwɛɛ?”’ 15  Nɛ ɛkaɣ-mɩ wɩlʋʋ ɛsɔdaa kuduyuu sɔsɔʋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩ-taa pɛtɛm wondu ñɔɔzʋʋ nɛ pasɩɩ yɔ. Ɩñɔɔzɩ-ɖʋ Paska tɔɔnaɣ peeɖe.” 16  Peeɖe tɔmkpɛlɩkɩyaa lɩwa, nɛ pasʋʋ tɛtʋ taa nɛ pana pɩtɩŋa ɛzɩ eheyuu-wɛ yɔ, nɛ pɔñɔɔzɩ Paska. 17  Wɩsɩ ɖʋwa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛ nɛ Hiu nɛ Naalɛ pɔkɔɔ peeɖe. 18  Nɛ pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ nɛ pɔtɔkɩ lɛ, Yesu tɔ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se mɩ-taa kʋɖʋm weyi ma nɛ ɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩtɔkɩ yɔ, ɛkaɣ ma-wayɩ lɩʋ.” 19  Pa-laŋa paɣzɩ wɛɛkʋʋ siŋŋ nɛ pa-taa paa weyi lɛ, ɛpaɣzɩ-ɩ heyuu se: “Pɩtɩkɛ ma, yaa we?” 20  Eheyi-wɛ se: “Pɩkɛ Hiu nɛ Naalɛ taa kʋɖʋm, weyi ma nɛ ɩ ɖitisiɣ nesi ñanaɣ taa yɔ. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyʋ Pɩyalʋ ɖɛɣ ɛzɩ pamaʋ ɛ-tɔm yɔ, ɛlɛ pɩtɔɔ ɛyʋ weyi pɩtɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pakpa ɛyʋ Pɩyalʋ yɔ! Ye pataalʋlɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ, pɩɩkɩlɩ-ɩ ɖeu.” 22  Nɛ pɛwɛɛ nɛ pɔtɔkɩ lɛ, ɛkpaɣ kpɔnʋ, ɛwazɩ kɩ-yɔɔ, ɛpɛlɩ-kʋ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɩmʋ; pʋnɛ pɩsɩŋnɩ mon-tomnaɣ.” 23  Nɛ ɛkpaɣ kɔpʋ nɛ ɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ, nɛ pa-tɩŋa payɩ pɔñɔɔ. 24  Nɛ eheyi-wɛ se: “Pʋnɛ pɩsɩŋnɩ man-calɩm mbʋ pɩkɛ ‘ɛgbɛyɛ calɩm,’ mbʋ pakaɣ kpɛdʋʋ ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ yɔ. 25  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se maakaɣ tasʋʋ ñɔʋ vɛɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ mankaɣ ñɔʋ vɛɛ kɩfalʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ.” 26  Nɛ, pɛtɛm samtʋ hendu* teu lɛ, palɩɩ nɛ powolo Oliivi Pʋʋ yɔɔ. 27  Nɛ Yesu heyi-wɛ se: “Mɩ-tɩŋa payɩ pɩkaɣ-mɩ tuuluu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: ‘Mankaɣ mabʋ ninɖiɣyu, nɛ heŋ kaɣ mɩzʋʋ.’ 28  Ɛlɛ men-femtu wayɩ lɛ, mankaɣ-mɩ ɖɛʋ nɔɔ Galilee.” 29  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Paa pituuluu lalaa yɔ, ma lɛ pɩɩkaɣ-m tuuluu.” 30  Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu heyi-i se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-ŋ se sɔnɔ, ɛɛɛ, ɖoo anɛ a-taa maɣmaɣ, pʋcɔ nɛ kalɩmaʋ koo tam nabʋlɛ lɛ, ŋkaɣ-m kizuu tam nabudozo.” 31  Ɛlɛ ɛwɛɛ ɛñɩkɩɣ ɛ-tɔm yɔɔ niye nɛ ɛtɔŋ se: “Paa pɩwɛɛ se ma nɛ ŋ ɖɩsɩ yɔ, maakaɣ-ŋ kizuu kpa.” Lalaa tɩŋa ɖɔɖɔ paɣzɩ yɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ. 32  Nɛ powolo lone nɖɩ payaɣ se Jɛtɩsemaanee yɔ ɖɩ-taa, nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɩcaɣ cɩnɛ nɛ mowolo mantɩmɩ.” 33  Nɛ ɛkpɛndɩnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ, nɛ sɔɔndʋ paɣzɩ-ɩ kpaʋ nɛ ɛnɩɣzɩɣ siŋŋ. 34  Nɛ eheyi-wɛ se: “Mɛwɛɛ* nɛ manɩɣ siziŋ siŋŋ nɛ halɩ pɩtalɩ sɩm taa. Ɩcaɣ cɩnɛ nɛ ifeŋiɣ.” 35  Nɛ etuzi ɛ-tɩ nɛ ɛsɩndaa pazɩ lɛ, ɛtɔlɩ tataa nɛ ɛpaɣzɩ tɩmʋʋ nɛ ɛtɔŋ se ye pɩsaŋ yɔ, ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩɖɛɛ ɛ-yɔɔ. 36  Nɛ ɛtɔ se: “Aba,* Caa, ŋpɩzɩɣ pɩtɩŋa payɩ; ɖɛnɩ kɔpʋ kʋnɛ mɔ-yɔɔ. Paa mbʋ yɔ pɩtaakɛ ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ yɔ, ɛlɛ ɛzɩ ŋsɔɔlʋʋ yɔ.” 37  Ɛpɩsɩ nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛmaɣnɩ-wɛ peɖiɣni ɖou, nɛ ɛpɔzɩ Pɩyɛɛrɩ se: “Siimɔɔ, ŋwɛɛ nɛ ŋɖou? Ŋtɩpɩzɩ nɛ ŋwɛɛnɩ ɖoŋ se ŋfeŋ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ na? 38  Ɩwɛɛ feŋuu yɔɔ nɛ ɩwɛɛ adɩma yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩtaatɔlɩ takɩm taa. Toovenim taa lɛ, fezuu wɛ ɖoŋ* ɛlɛ tomnaɣ wɛnɩ ɛjandʋ.” 39  Nɛ ɛtasɩ wobu nɛ ɛtɩmɩ nɛ ɛɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ. 40  Nɛ ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ ɛkɔɔ nɛ ɛmaɣnɩ-wɛ peɖiɣni ɖou, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖom kaahɔkɩ pɛ-ɛsa, nɛ pʋyɔɔ lɛ paasɩŋ se pocosi-i suwe. 41  Nɛ ɛpɩsɩ ɛkɔɔ tozo ɖeɖe nɛ eheyi-wɛ se: “Alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ iɖiɣni ɖou nɛ ɩhɛzɩɣ! Pɩmaɣ mbʋ! Ñɩɣyʋʋ talaa! Ɩna! Pakpaɣ ɛyʋ Pɩyalʋ se paɖʋzɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa nesi tɛɛ. 42  Ɩkʋyɩ nɛ ɖɩɖɛɛ. Ɩna! Weyi ɛlɩɣ ma-wayɩ yɔ, ɛñɔtaa.” 43  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, eɖiɣni yɔɔdʋʋ lɛ, Yudaasɩ, Hiu nɛ Naalɛ taa kʋɖʋm talɩ, ɛ nɛ ɛyaa samaɣ nakɛyɛ, kɔɖɔkɩ laɣɖa* nɛ ɖaŋ; cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ ɛzʋtʋyaa kaatiyini-kɛ. 44  Nɛ weyi ɛlɩɣaɣ ɛ-wayɩ yɔ, ɛɛha-wɛ yʋsaɣ nakɛyɛ nɛ ɛtɔ se: “Weyi mamʋzʋʋ ɛ-lɩkpaɣzaɣ yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ; ɩkpa-ɩ, nɛ iwoni-i nɛ mɩ-ɛsɩyɛ wɛɛ ɛ-yɔɔ camɩyɛ.” 45  Nɛ ɛɖɔ nɛ ewolo Yesu yɔɔ kpaagbaa nɛ ɛtɔ se: “Raabi!” nɛ ɛmʋzɩ ɛ-lɩkpaɣzaɣ yɔɔ. 46  Peeɖe pesezi nesi nɛ pakpa-ɩ. 47  Ɛlɛ, mba paasɩŋ peeɖe yɔ, pa-taa kʋɖʋm kpɛɛ ɛ-laɣɖɛ* nɛ elo cɔjɔ sɔsɔ yom nɛ ɛsɛtɩ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ. 48  Ɛlɛ Yesu yɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɛzɩ mɩlʋ sɔsɔ nɔɔyʋ mɛnkɛnaa nɛ ɩkɔŋ ma-wayɩ se ɩkpa-m nɛ laɣɖa* nɛ ɖaŋ na? 49  Paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, ma nɛ mɩ ɖɩɩwɛ templo taa nɛ mawɩlɩɣ tɔm, ɛlɛ ɩtɩkpa-m. Ɛlɛ pɩlabɩ mbʋ se pɩsa nɛ Masɩ taa tɔm la.” 50  Nɛ pa-tɩŋa pese nɛ peyebi-i. 51  Ɛlɛ evebu nɔɔyʋ weyi eesu pɩsaʋ fɛlɛ fɛlɛ toko ɖeke yɔ, ɛpaɣzɩ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ kpam, nɛ pañɩnɩ se pakpa-ɩ, 52  ɛlɛ ɛhɔzɩ e-toko fɛlɛ fɛlɛ ñɩŋgʋ ŋgʋ nɛ ɛlɔnɩ ɛ-wayɩ nɛ ese ɛɖɛɛ ndaakpeɖe.* 53  Nɛ powoni Yesu cɔjɔ sɔsɔ tɛ, nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa pa-tɩŋa pekpeɣli. 54  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ tɩŋaɣ ɛ-wayɩ ɖooo poliŋ taa, nɛ ɛtalɩ ɛsʋʋ cɔjɔ sɔsɔ kadaɣ taa; nɛ ɛcaɣ ɖɩɣa taa tʋmlaɖaa cɔlɔ nɛ ehoyuu miŋ, nɛ miŋ ɛnɩ ɩnaɣaɣ camɩyɛ. 55  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Sahedrɛɛ* taa mba tɩŋa wɛɛ nɛ pañɩnɩɣ aseɣɖe tɔm Yesu yɔɔ se pɩsa nɛ pakʋ-ɩ, ɛlɛ pataahikiɣ natʋyʋ. 56  Toovenim taa lɛ, sakɩyɛ lɩzaɣ ɛ-yɔɔ cɛtɩm aseɣɖe, ɛlɛ pa-aseɣɖe tɔm taakɛ kʋɖʋmtʋ. 57  Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa nabɛyɛ kʋyaɣ nɛ palɩzɩɣ ɛ-yɔɔ cɛtɩm aseɣɖe, nɛ pɔtɔŋ se: 58  “Ðɩnɩ ɛyɔɔdaa se: ‘Mankaɣ yɔkʋʋ templo kʋnɛ, ŋgʋ pamanɩ nesi yɔ, nɛ mankpaɣ kɩyakɩŋ naadozo nɛ mamanɩ lɛɛkʋ ŋgʋ patɩma-kʋ nɛ nesi yɔ.’” 59  Ɛlɛ halɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, pa-aseɣɖe tɔm tɩkɛ kʋɖʋmtʋ. 60  Peeɖe cɔjɔ sɔsɔ kʋyɩ pɛ-hɛkʋ taa nɛ ɛpɔzɩ Yesu se: “Ŋŋcosuu natʋyʋ yaa we? Ŋŋnɩɣ aseɣɖe tɔm ndʋ abalaa panɛ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ñɔ-yɔɔ yɔ?” 61  Ɛlɛ esu ɖiɣ ɖiɣ nɛ eticosi natʋyʋ. Cɔjɔ sɔsɔ tasɩ-ɩ tɔm pɔzʋʋ se: “Ñɛkɛnɩ Krɩstʋ, Ɛsɔ Kɩlɩm* Pɩyalʋ?” 62  Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu cosi-i se: “Ɛɛɛ, mɛnkɛ-ɩ; nɛ ɩkaɣ naʋ ɛyʋ Pɩyalʋ, ɛcaɣ Ɛsɔ Ðoŋ tʋ nesi kɩbanzɩ yɔɔ, nɛ ɛkɔŋ ɛsɔdaa mɩndʋ yɔɔ.” 63  Peeɖe cɔjɔ sɔsɔ cɩyɩ e-tokonaa nɛ ɛtɔ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtasɩɣ ñɩnʋʋ aseɣɖe tɩnaa yɔ? 64  Ɩnɩ ɛzɩma ɛyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. Suwe ɩmaɣzɩɣ?” Pa-tɩŋa pakʋ ɛ-tɔm nɛ pɔtɔ se ɛmʋnɩ sɩm. 65  Nɛ nabɛyɛ paɣzɩ tɔʋ ndaatʋ ɛ-yɔɔ nɛ pohuuzuu ɛ-ɛsɩndaa nɛ pamakɩ-ɩ ŋgulumee nɛ peheyiɣ-i se: “Ye ŋkɛ nayʋ yɔ, heyi-ɖʋ weyi ɛmabɩ-ŋ yɔ.” Nɛ wiyaʋ kaɖɩsɩ cɛbɩ-ɩ kadanzɩ nɛ pɩtɛ lɛ, pakpaɣ-ɩ nɛ pɛɖɛna. 66  Pɩyɛɛrɩ kaawɛ kadaɣ taa pɩ-tɛɛ lɛ, cɔjɔ sɔsɔ pɛlaa lɩmɖʋyaa taa nɔɔyʋ kɔɔ. 67  Nɛ ɛna Pɩyɛɛrɩ wɛɛ nɛ ehoyuu miŋ lɛ, ɛcɔnɩ ɛ-ɛsɩndaa cuɖuɖu nɛ eheyi-i se: “Ña ɖɔɖɔ ŋŋwɛ Nazarɛɛtɩ tʋ Yesu ɛnʋ ɛ-cɔlɔ.” 68  Ɛlɛ ɛkpɛzɩ nɛ ɛtɔ se: “Maasɩŋɩ-ɩ nɛ maanɩɣ tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa,” nɛ ɛɖɛɛ ɛlɩɩ nɔnɔɔ taa.* 69  Pɛlɛ lɩmɖʋyʋ na-ɩ peeɖe nɛ ɛtasɩ paɣzʋʋ heyuu mba paawɛ peeɖe yɔ se: “Pa-taa nɔɔyʋ yɔ.” 70  Ɛtasɩ kpɛzʋʋ. Nɛ pɩlabɩ pazɩ lɛ, mba paasɩŋ peeɖe yɔ patasɩ paɣzʋʋ heyuu Pɩyɛɛrɩ se: “Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkɛ pa-taa nɔɔyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ŋkɛ Galilee tʋ.” 71  Ɛlɛ ɛpaɣzɩ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ lɔʋ nɛ eɖuki nɛ ɛtɔŋ se: “Maasɩŋ abalʋ ɛnʋ, weyi ɛ-tɔm ɩyɔɔdʋʋ yɔ!” 72  Kpaagbaa mbʋ lɛ, kalɩmaʋ koo nabʋlɛ ɖeɖe, nɛ Pɩyɛɛrɩ tɔzɩ tɔm ndʋ Yesu kaaheyi-i yɔ tɩ-yɔɔ: “Pʋcɔ nɛ kalɩmaʋ koo tam nabʋlɛ lɛ, ŋkaɣ-m kizuu tam nabudozo.” Nɛ ɛ-laŋɩyɛ wɛɛkɩ siŋŋ nɛ ɛpaɣzɩ wiu.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ ɛcaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Naarɩ kɛ tɩʋ ŋgʋ kɩlɩɣ sɔzɩŋ camɩyɛ yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Nɛ pɔyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ pana; Nɛ pakalɩ-ɩ.”
Yaa “keɣsi.”
Yaa “Man-kalɩzaɣ wɛɛ.”
Pɩkɛ Ebree yaa Arameya kʋnʋŋ taa tɔm piye, nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “Hayɩ Caa!”
Yaa “fezuu sɔɔlaa.”
Yaa “abalɩsɩsɩ.”
Yaa “ɛ-abalɩsɩɣa.”
Yaa “abalɩsɩsɩ.”
Yaa “eesu pɩ-tɛɛ wondu ɖeke.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “Weyi pawazɩ-ɩ yɔ.”
Yaa “ɛlɩɩ kʋjɔŋ tɛɛ.”