Maarkɩ 13​:​1-37

 • ƐJAÐƐ YƆƆ ÐƲTƲ TƐM ALƖWAATƲ (1-37)

  • Yoŋ, tɛtʋ ñamsʋʋ, ñɔɔsɩ (8)

  • Pakaɣ susuu tɔm kɩbandʋ (10)

  • Kʋñɔŋ sɔsɔʋ (19)

  • Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ (26)

  • Fiigi tɩʋ yɔɔ eduuye (28-31)

  • Ɩwɛɛ nɛ ifeŋiɣ (32-37)

13  Ɛlɩɣaɣnɩ templo taa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa kʋɖʋm heyi-i se: “Wɩlɩyʋ, na, pɛɛ sɔsɔna nɛ kuduyuŋ sɔsɔŋ weyi lɛ mbʋ yɔ!”  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Ŋnaɣ kuduyuŋ sɔsɔŋ ɛnɩ yɔ? Paakaɣ yebu pɩyɛ naɖɩyɛ pɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ cɩnɛ kaaʋ nɛ patituzi-ɖɩ nɛ pɛpɛɖɩ.”  Nɛ ɛcaɣ Oliivi Pʋʋ yɔɔ nɛ ɛha ɛ-ɛsa nɛ templo lɛ, Pɩyɛɛrɩ, Yakubu, Yohanɛɛsɩ nɛ Andree pɔpɔzɩ-ɩ pa-taa pe-ɖeke se:  “Heyi-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ, ɛzɩmtaa pɩkaɣ labʋ mbʋ, nɛ yʋsaɣ ŋga kaɣ wɩlʋʋ se lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa payɩ, sɩcaɣ tɛm?”  Nɛ Yesu paɣzɩ-wɛ heyuu se: “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ etaapeɣzi-mɩ.  Sakɩyɛ kaɣ kɔm ma-hɩɖɛ taa, nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ma lɛ Krɩstʋ,’ nɛ pakaɣ peɣzuu ɛyaa sakɩyɛ.  Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɩnɩɣ yoŋ taŋ pɩ-cɔlɔ nɛ poliŋ taa yɔ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ; pɩwɛɛ se lakasɩ nzɩ sɩla, ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm tɩtalɩta.  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ lɛɛka yɔɔ, tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ lona ndɩ ndɩ taa; ñɔɔsɩ ɖɔɖɔ kaɣ lɩʋ. Lakasɩ nzɩ sɩkɛ wɩzasɩ ɖɩbazɩyɛ.  “Mɩ lɛ, ɩkpa mɩ-tɩ. Ɛyaa kaɣ-mɩ kpaʋ nɛ powoni tɔm ɖɩhʋyɛ, nɛ pakaɣ-mɩ mabʋ sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ powoni-mɩ komina ñʋndɩnaa nɛ awiya ɛsɩndaa mɔ-yɔɔ, se pɩkɛnɩ-wɛ aseɣɖe. 10  Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se pacalɩnɩ susuu tɔm kɩbandʋ ajɛɛ kpeekpe taa. 11  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ-mɩ nɛ pɛcɛlɩ yɔ, ɩtaacalɩ nɩɣzʋʋ ndʋ ɩkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ; ɛlɛ tɔm ndʋ payɩ pɩhaɣ-mɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ yɔ ɩyɔɔdɩ-tʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ mɩyɔɔdʋʋna, ɛlɛ fezuu kiɖeɖeu yɔɔdʋʋna. 12  Pɩtasɩ lɛ, ɖalʋ kaɣ yebu nɛ pakʋ neu yaa neu kaɣ yebu nɛ pakʋ ɖalʋ, nɛ caja kaɣ yebu nɛ pakʋ ɛ-pɩɣa, nɛ piya kaɣ kʋyʋʋ sɩ-lʋlɩyaa yɔɔ nɛ siyele nɛ pakʋ-wɛ. 13  Nɛ ɛyaa kpeekpe kaɣ-mɩ paɖʋʋ ma-hɩɖɛ yɔɔ. Ɛlɛ weyi ɛɖɔkɩ ɛ-laŋɩyɛ* nɛ pɩkɔɔ pɩtɛ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ. 14  “Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ kʋzɔɔtʋ wonuu ŋgʋ kɩyɔkʋʋ pɩtɩŋa payɩ yɔ, kɩsɩŋ ɖenɖe pɩtaamʋna se kɩsɩŋ yɔ lɛ (kalɩyʋ ɛlabɩnɩ lɛɣtʋ tʋmɩyɛ), ɖɩnɛ ɛlɛ mba pɛwɛ Yuudee yɔ, papaɣzɩ seu nɛ pakpa pʋŋ taa. 15  Weyi ɛwɛ ɖɩɣa ñʋʋ taa yɔ, etaatii nɛ ɛtaasʋʋ ɖɔɖɔ se ɛkpakɩɣ nabʋyʋ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛkpɛndɩna; 16  nɛ weyi ɛwɛ hayɩm taa yɔ, ɛtaapɩsɩ wondu ndʋ eyebini ɛ-wayɩ yɔ tɩ-wayɩ se ɛkpaɣ e-toko kɩtɩnʋʋ. 17  Pɩtɔɔ halaa hosi tɩnaa nɛ mba pɛkɛ asɔŋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa yɔ! 18  Ɩwɛɛ tɩmʋʋ yɔɔ se pɩtaatʋʋzɩnɩ niŋkaɣ alɩwaatʋ taa; 19  mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩkaɣ kɛʋ kʋñɔŋ kɩyakɩŋ weyi ɩtɩlɩtɩ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ paɣzɩ wondu lɩzʋʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, nɛ ɩɩkaɣ tasʋʋ lɩʋ wiɖiyi. 20  Toovenim taa lɛ, ye Yehowa* ɛtaapasɩ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ kɔyɔ, nɔɔyʋ* taahiɣ ñʋʋ yabʋ. Ɛlɛ mba ɛlɩzɩ-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ lɛ, ɛpasɩ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ. 21  “Nɛ ye nɔɔyʋ eheyi-mɩ ɖɔɖɔ se: ‘Ɩna! Krɩstʋ wɛ cɩnɛ,’ yaa ‘Ɩna! Ɛwɛ peeɖe yɔ’ yɔ, itaatisi. 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, cɛtɩm Krɩstʋwaa nɛ cɛtɩm nayaa pakaɣ lɩʋ nɛ pala yʋsasɩ nɛ piti lakasɩ se ye pɩsaŋ kɔyɔ, pepeɣzi mba palɩzɩ-wɛ yɔ. 23  Pʋyɔɔ lɛ, mɩ lɛ, ɩɖaŋ mɩ-tɩ yɔɔ. Maatɛm-mɩ heyuu pɩtɩŋa. 24  “Ɛlɛ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa, kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-wayɩ lɛ, wɩsɩ kaɣ yuu cɩkpɛndʋʋ, nɛ fenaɣ ɛɛkaɣ tasʋʋ ñandʋʋ, 25  nɛ tɩɩnzɩ kaɣ lɩnʋʋ ɛsɔdaa nɛ sɩtɔlɩ, nɛ ɖoŋ weyi ɩwɛ ɛsɔdaa yɔ ɩkaɣ ñamsʋʋ. 26  Nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ, pakaɣ naʋ ɛyʋ Pɩyalʋ ɛwɛɛ nɛ ɛkɔŋ ɛsɔmɩndʋ taa nɛ ɖoŋ sɔsɔŋ nɛ samtʋ. 27  Nɛ peeɖe ɛkaɣ tiyuu Ɛsɔ tiyiyaa, nɛ pakaɣ kpeɣluu ɛyaa mba ɛlɩzaa yɔ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ naanza taa,* kpaɣnɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ nɛ piwolo pɩtalɩ ɛsɔdaa kamaɣ yɔɔ. 28  “Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩkpɛlɩkɩ lɔŋ fiigi tɩʋ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-taa: Alɩwaatʋ ndʋ ki-piliŋa hɔʋ nɛ kalɩɣ hatʋ yɔ, ɩtɩlɩɣ se tɛzoŋgiye ñɔtaa. 29  Mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ lakasɩ nzɩ siɖiɣni labʋ lɛ, ɩtɩlɩ se ɛñɔtɩnɩ nɔnɔsɩ kpam. 30  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se kpaɖʋʋ kʋnɛ yɔ, kɩɩkaɣ ɖɛʋ kaaʋ pʋcɔ nɛ lakasɩ nzɩ yɔ sɩ-tɩŋa payɩ sɩla. 31  Ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pakaɣ ɖɛʋ, ɛlɛ mɔn-tɔm ɛɛkaɣ ɖɛʋ kaaʋ. 32  “Piyele nɛ kɩyakʋ ŋgʋ yaa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ, Ɛsɔ tiyiyaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ nɛ ɛyʋ Pɩyalʋ ɖɔɖɔ paasɩŋ, ɛlɛ Caa sɩmna. 33  Ɩkpa mɩ-tɩ, ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ. 34  Pɩwɛ ɛzɩ abalʋ nɔɔyʋ weyi eyebi ɛ-ɖɩɣa se ɛɖɛɣ nʋmɔʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ. Ɛha e-yomaa ɖoŋ, ɛɖʋ paa weyi tʋmɩyɛ, nɛ ɛɖʋ nɔnɔɔ yɔɔ cɔnɩyʋ paɣtʋ se ɛwɛɛ nɛ efeŋiɣ. 35  Pʋyɔɔ lɛ, ɩwɛɛ feŋuu yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɣa tʋ kɔŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ ɖʋʋ yɔ yaa ɖoo hɛkʋ taa yaa tɛbɩyɛ tɛɛ* yaa tanaŋ tɛɛ cu, 36  se pɩsa nɛ ye ɛkɔm tuda yɔ, ɛtaamaɣnɩ-mɩ iɖiɣni ɖou. 37  Ɛlɛ ndʋ meheyiɣ-mɩ yɔ, ɛyaa tɩŋa meheyiɣ-tʋ: Ɩwɛɛ nɛ ifeŋiɣ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “weyi ɛɖɔkʋʋ ɛ-laŋɩyɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “tomnaɣ nakɛyɛ.”
Piye piye, “mba ɛlɩzɩ helim naanza taa.”
Piye piye, “yaa alɩwaatʋ ndʋ kalɩmaʋ kou yɔ.”