Maarkɩ 12​:​1-44

  • Haɖaa mba pɛkɛ ɛyaa kʋyaa yɔ pɔ-yɔɔ eduuye (1-12)

  • Ɛsɔ nɛ Sezaarɩ (13-17)

  • Sɩɖaa femtu yɔɔ tɔm pɔzʋʋ (18-27)

  • Paɣtʋ naalɛ ndʋ tɩkɩlaa yɔ (28-34)

  • Krɩstʋ kɛ Daviid pɩyalʋ yaa we? (35-37a)

  • Pakpa pa-tɩ nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa (37b-40)

  • Lelu kʋñɔndʋ liidiye pɔɔyɩsɩ naalɛ (41-44)

12  Nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ yɔɔdɩnʋʋ aduwa taa se: “Abalʋ nɔɔyʋ kaaɖʋ viiñi hayɩm nɛ ɛcɔzɩ-pʋ koloŋa nɛ ɛta, nɛ ehuyi viiñi ɖɩfɛyɩyɛ nɛ ɛma tilimiye; nɛ eyebini haɖaa hayɩm nɛ ɛɖɛɛ nʋmɔʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa.  Pee koyuu alɩwaatʋ talaa lɛ, etiyi yom nɔɔyʋ haɖaa cɔlɔ se ɛmʋ viiñi pee naayɛ pɔ-cɔlɔ nɛ ɛkɔna.  Ɛlɛ pakpa-ɩ, pamabɩ-ɩ, nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ ndaakpasɩ.  Ɛtasɩ tiyuu yom lɛlʋ pɔ-cɔlɔ, nɛ ɛlɛ lɛ pama ɛ-ñʋʋ taa nɛ paɖʋ-ɩ fɛyɛ.  Nɛ etiyi lɛlʋ, nɛ ɛlɛ lɛ pakʋ-ɩ; nɛ etiyi lalaa sakɩyɛ ɖɔɖɔ, nɛ pama pa-taa nabɛyɛ nɛ pakʋ pa-taa nabɛyɛ.  Pɩɩkazɩ-ɩ nɔɔyʋ, ɛ-pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ. Ɛtɛzɩ ɛlɛ tiyuu pɔ-cɔlɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Pakaɣ man-pɩyalʋ ñam.’  Ɛlɛ haɖaa mba pɔyɔɔdɩ pa-taa pe-ɖeke se: ‘Ɩɩnaɣ weyi ɛkaɣ tɔɔʋ ɛ-caa ñɩm yɔ. Ɩkɔɔ ɖɩkʋ-ɩ, nɛ ñɩm mbʋ, pɩpɩsɩ ɖa-ñɩmbʋ.’  Peeɖe pakpa-ɩ nɛ pakʋ-ɩ nɛ pɔlɔ-ɩ viiñi hayɩm wayɩ.  Ɛbɛ viiñi hayɩm tʋ kaɣ labʋ? Ɛkaɣ kɔm nɛ ɛkʋ haɖaa mba, nɛ ɛcɛlɩ lalaa viiñi hayɩm. 10  Ɩtɩkalɩ mayaɣ kanɛ wiɖiyi se: ‘Pɩyɛ nɖɩ kuduyuu mayaa lɔwa yɔ, nɖɩ pɩsɩnɩ kɔna taa pɩyɛ sɔsɔɖɛ na? 11  Yehowa* cɔlɔ pɩlɩnaa, nɛ pɩkɛ piti lakasɩ ɖɛ-ɛsɩndaa.’” 12  Nɛ pañɩnaɣ se pakpa-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paanawa se mba etuu eduuye nɖɩ. Ɛlɛ peseɣaɣ ɛyaa samaɣ sɔɔndʋ, pʋyɔɔ peyebi-i nɛ pɛɖɛɛ. 13  Pʋwayɩ lɛ, petiyi Farɩsɩ mba taa nabɛyɛ nɛ Eroodi hɔɔlʋʋ taa ñɩma nabɛyɛ ɛ-cɔlɔ se pɩsa nɛ pañɩbɩ-ɩ kpaca nɛ pakpa-ɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ taa. 14  Paba talaa lɛ, peheyi-i se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩnawa se ŋyɔɔdʋʋ toovenim nɛ ŋŋtɩnɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋcɔŋnɩ ɛyaa ɛsɩndaa, ɛlɛ ŋwɩlɩɣ Ɛsɔ nʋmɔʋ nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim. Paɣtʋ haɣ nʋmɔʋ* se pɛhɛyɩ Sezaarɩ lambuu* yaa pataahɛyɩ? 15  Pɩwɛɛ se ɖɩhɛyɩ, yaa ɖɩtaahɛyɩ?” Ɛnawa se pɛkɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩtakɩɣ-m se ɩna? Ɩkɔnɩ-m dinaarɩ* pɔɔyaɣ nɛ mana.” 16  Nɛ pɔkɔnɩ-ɩ kʋɖʋmaɣ, nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “A-kɩlɛmʋʋ nɛ a-matʋ yɔ?” Pocosi-i se: “Sezaarɩ.” 17  Peeɖe eheyi-wɛ se: “Ɩcɛlɩ Sezaarɩ mbʋ pɩkɛ Sezaarɩ pʋyʋ yɔ, ɛlɛ ɩcɛlɩ Ɛsɔ mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ pʋyʋ yɔ.” Nɛ ɛ-tɔm labɩ-wɛ piti. 18  Nɛ Saduki ñɩma mba pɔtɔŋ se sɩɖaa femtu fɛyɩ yɔ, pɔkɔɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: 19  “Wɩlɩyʋ, Moyizi ma-ɖʋ se ye nɔɔyʋ ɖalʋ* ɛsɩba nɛ eyele ɛ-halʋ ɛlɛ ɛfɛyɩnɩ pɩɣa yɔ, pɩwɛɛ se e-neu* ɛkpaɣ halʋ ɛnʋ nɛ ɛlʋlɩ ɛ-ɖalʋ piya. 20  Abalaa nabɛyɛ lʋbɛ kaawɛɛ, nɛ paakɛ ɛyʋ kʋɖʋm piya. Kajalaɣ ñɩnʋ kpaɣ halʋ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩba yɔ, ɛtaawɛɛnɩ pɩɣa. 21  Nɛ naalɛ ñɩnʋ kpaɣ halʋ ɛnʋ ɛlɛ ɛsɩ nɛ ɛfɛyɩnɩ pɩɣa, nɛ naadozo ñɩnʋ ɖɔɖɔ mbʋ. 22  Nɛ pa-lʋbɛ pasɩ nɛ pɛfɛyɩnɩ pɩɣa. Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, halʋ ɖɔɖɔ sɩ. 23  Alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ sɩɖaa yɔ, a-halʋ ɛkaɣ kɛʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-lʋbɛ paakpaɣ-ɩ halʋ.” 24  Yesu heyi-wɛ se: “Ɛzɩ pɩtɩkɛ pʋyɔɔ piyiɣdi-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ Masɩ nɛ ɩɩsɩŋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ ɖoŋ? 25  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ sɩɖaa feŋ yɔ, abalaa ɩɩkpakɩɣ halaa nɛ halaa ɖɔɖɔ ɩɩwalɩɣ, ɛlɛ pɛwɛɣ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔ ɛsɔdaa. 26  Ɛlɛ sɩɖaa femtu yɔɔ tɔm lɛ, ɩtɩkalɩ Moyizi takayaɣ taa, sɔɔ cɔkɔyɛ yɔɔ tɔm taa se Ɛsɔ heyi-i se: ‘Mɛnkɛ Abraham tɛ Ɛsɔ nɛ Izaakɩ tɛ Ɛsɔ nɛ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ’ yaa we? 27  Ɛtɩkɛ sɩɖaa tɛ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛsadɩnaa tɛ Ɛsɔ. Piyiɣdi-mɩ siŋŋ.” 28  Paɣtʋ wɩlɩyaa taa nɔɔyʋ kaakɔm nɛ ɛnɩɩ ɛzɩma pɔhɔŋaɣnɩ ɖama tɔm yɔ, nɛ ɛnawa se ecosi-wɛ camɩyɛ lɛ, ɛpɔzɩ-ɩ se: “Paɣtʋ ndʋ kɛ kajalaɣ ñɩndʋ* paɣtʋ tɩŋa taa?” 29  Yesu cosi se: “Kajalaɣ ñɩndʋ yɔ: ‘Welisi, hayɩ Izrayɛɛlɩ, Yehowa* ɖɛ-Ɛsɔ kɛ Yehowa* kʋɖʋm, 30  nɛ pɩwɛɛ se ŋsɔɔlɩ Yehowa* ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim nɛ ña-kalɩzaɣ* pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim nɛ ño-ɖoŋ pilim.’ 31  Naalɛ ñɩndʋ yɔ: ‘Sɔɔlɩ ña-taabalʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.’ Paɣtʋ natʋyʋ tɩkɩlɩ tʋnɛ yɔ tɩ-naalɛ.” 32  Paɣtʋ wɩlɩyʋ heyi-i se: “Wɩlɩyʋ, ŋyɔɔdɩ camɩyɛ, nɛ pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim, ‘Ɛkɛ Kʋɖʋm, nɛ nɔɔyʋ fɛyɩ nɛ pɩtasɩnɩ-ɩ’; 33  nɛ ye ɛyʋ ɛsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim, ɛ-tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ pilim, nɛ e-ɖoŋ pilim nɛ ɛsɔɔlɩ ɛ-taabalʋ* ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ, pɩwɛ wazaɣ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ kɩlaŋ kɩñaɣzɩŋ tɩŋa nɛ kɩlaŋ lɛɛŋ.” 34  Nɛ Yesu ɖiɣzinaa se ecosi tɔm nɛ lɛɣtʋ lɛ, eheyi-i se: “Ŋtiposini Ɛsɔ Kewiyaɣ.” Nɛ nɔɔyʋ taawɛnɩ abalɩtʋ se ɛtasɩ-ɩ tɔm pɔzʋʋ. 35  Ɛlɛ Yesu kaawɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm templo taa lɛ, ɛpɔzɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa tɔŋ se Krɩstʋ kɛ Daviid pɩyalʋ? 36  Pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ lɛ, Daviid maɣmaɣ yɔɔdaa se: ‘Yehowa* heyi man-Kɩbaɣlʋ se: “Caɣ me-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mansɩɣ ño-koyindinaa ña-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ.”’ 37  Daviid maɣmaɣ yaɣ-ɩ se Kɩbaɣlʋ, ye mbʋ ɛzɩma tɩyɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ ɛ-pɩyalʋ yɔ?” Nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ kaawɛɛ nɛ kewelisiɣni-i nɛ taa leleŋ. 38  Nɛ ewolo ɛ-tɔm wɩlʋʋ yɔɔ nɛ ɛtɔŋ se: “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa mba pɔsɔɔlɩ suu tokonaa kɩɖaɣlaa nɛ pɔcɔʋ, nɛ pɔsɔɔlɩ se ɛyaa ɩsɛɛ-wɛ kɩyakɩŋ taa,* 39  nɛ pɔsɔɔlɩ ɛsɩndaa kpelisi* yɔɔ caɣʋ sinaagɔɔgɩwaa taa, nɛ lona sɔsɔna taa caɣʋ ɖanaɣ tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ yɔ. 40  Palazɩɣ lelaa ñɩm,* nɛ palakɩ adɩma wena aɖaɣlaa yɔ se pɩsa nɛ pawɩlɩ pa-tɩ.* Ɛyaa mba, pakaɣ-wɛ tɔm hʋnʋʋ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ.” 41  Nɛ ɛcaɣ haɖɛ aɖakasɩ ɛsɩndaa, nɛ ɛpaɣzɩ cɔnʋʋ ɛzɩma ɛyaa samaɣ ɖʋwaɣ liidiye haɖɛ aɖakasɩ taa yɔ, nɛ ñɩm tɩnaa sakɩyɛ ɖʋwaɣ sɩ-taa liidiye pɔɔyɩsɩ sakɩyɛ. 42  Pɩkɛdaa lɛ, lelu kʋñɔndʋ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ɛɖʋ liidiye pɔɔyɩsɩ cikpesi naalɛ nzɩ sɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ.* 43  Peeɖe ɛya ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ eheyi-wɛ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se lelu kʋñɔndʋ ɛnɛ, ɛɖʋwa nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa lalaa tɩŋa, mba paɖʋ liidiye haɖɛ aɖakasɩ taa yɔ. 44  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa pɔkɔyɩ mbʋ pɩtɩnɩ pa-ñɩm yɔɔ yɔ na nɛ paɖʋ, ɛlɛ ɛnʋ lɛ, ɛ-kɩcɛyɩm taa* ɛɖʋ mbʋ payɩ ɛwɛna yɔ, mbʋ ɛwɛna se ɛcaɣ wezuu yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Pɩmʋnaa.”
Yaa “lambuu ŋgʋ pɩwɛɛ se paa weyi ɛhɛyɩ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “neu.”
Yaa “ɛ-ɖalʋ.”
Yaa “Paɣtʋ ndʋ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɩsɛɛ-wɛ ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Yaa “pɔsɔɔlɩ lona kɩbana.”
Piye piye, “Pɔtɔkɩ lelaa ɖɩsɩ.”
Yaa “se pɩsa nɛ pañɩnɩ kawanaɣ.”
Piye piye, “ɛɖʋ lɛpɩta naalɛ, nɛ pɩkɛ kadɩraŋ kʋɖʋmʋʋ.”
Yaa “ɛ-kʋñɔndʋtʋ taa.”