Maarkɩ 11​:​1-33

  • Yesu sʋ Yeruzalɛm ɛzɩ wiyaʋ yɔ (1-11)

  • Ɛlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ fiigi tɩʋ yɔɔ (12-14)

  • Yesu pɩsɩ templo kele kele (15-18)

  • Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ fiigi tɩʋ ŋgʋ kɩwɩlaa yɔ kɩ-yɔɔ yɔ (19-26)

  • Pakaɖɩnɩ ɖoŋ weyi Yesu lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ (27-33)

11  Paawɛɛ nɛ pɔñɔtʋʋnɩ Yeruzalɛm lɛ, patalɩ Oliivi Pʋʋ yɔɔ ɖenɖe Bɛtɩfaajee nɛ Betaanii pɛwɛɛ yɔ, nɛ Yesu tiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ  nɛ eheyi-wɛ se: “Iwolo tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩnaɣ ɛsɩndaa mbʋ yɔ tɩ-taa, nɛ ɩñɩtɩɣ nɛ ɩsʋʋ tɩ-taa lɛ, ɩkaɣ naʋ paɖɩ kpaŋaɣ pɩɣa nakɛyɛ, ŋga kɔ-yɔɔ nɔɔyʋ tɩcaɣ wiɖiyi yɔ. Ɩhɛɖɩ-kɛ nɛ ɩkɔnɩ-kɛ cɩnɛ.  Nɛ ye nɔɔyʋ ɛpɔzɩ-mɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ɩlakɩ mbʋ?’ lɛ, icosi-i se: ‘Kɩbaɣlʋ ñɩnɩɣnɩ-kɛ; nɛ piileɖiɣ lɛ ɛkaɣ-kɛ pɩsɩnʋʋ cɩnɛ.’”  Peeɖe powoba nɛ pana kpaŋaɣ pɩɣa paɖɩ-kɛ ɖɩɣa nakɛyɛ nɔnɔɔ taa, nɛ ɖɩɣa ŋga kɛwɛ nʋmɔʋ nɔɔ, nɛ pɛhɛɖɩ-kɛ.  Ɛlɛ mba paasɩŋ peeɖe yɔ, pa-taa nabɛyɛ pɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩhɛɖɩɣ kpaŋaɣ pɩɣa?”  Peheyi-wɛ ndʋ ɖeyi ɖeyi Yesu kaaheyi-wɛ yɔ, nɛ peyebi-wɛ nɛ pɛɖɛɛ.  Nɛ pɔkɔnɩ Yesu kpaŋaɣ pɩɣa, nɛ pɔpɔ kɔ-yɔɔ po-tokonaa kɩtɩnaa, nɛ ɛcaɣ kɔ-yɔɔ.  Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ pɔ po-tokonaa kɩtɩnaa nʋmɔʋ taa, ɛlɛ lalaa ñɛsɛtɩ tɩŋ pilinzi hayɩm taa.  Nɛ mba paaɖɛ nɔɔ nɛ mba paawɛ wayɩ yɔ, pɛwɛɛ nɛ pamakɩ kubusi se: “Ðitendi-ŋ, ya ɛ-ñʋʋ!* Pawazɩ weyi ɛkɔŋ Yehowa* hɩɖɛ taa yɔ! 10  Pawazɩ ɖa-caa Daviid Kewiyaɣ ŋga kɔkɔŋ yɔ! Ðitendi-ŋ, ya ɛ-ñʋʋ, ña weyi ŋwɛ ɖooo ɛsɔdaa yɔ!” 11  Nɛ ɛsʋʋ Yeruzalɛm taa nɛ ewolo templo taa, nɛ ɛcɔnɩ pɩtɩŋa kpɛɛɛ, ɛlɛ ɛnawa se wɩsɩ tɛm ɖʋʋ lɛ, ɛlɩɩ nɛ ewolo Betaanii ɛ nɛ Hiu nɛ Naalɛ. 12  Tɛʋ fema nɛ palɩɣaɣ Betaanii lɛ, ñɔɔsɩ wɩɩ-ɩ. 13  Ɛna poliŋ taa fiigi tɩʋ nakʋyʋ, kɩ-yɔɔ nɛ hatʋ, nɛ ewolo se ɛna se ɛpɩzɩɣ nɛ ehiɣ nabʋyʋ kɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛtalɩ kɩ-cɔlɔ lɛ, ɛtɩna nabʋyʋ kɩ-yɔɔ ɛlɛ hatʋ ɖeke, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtaakɛ fiigi pee alɩwaatʋ. 14  Pʋyɔɔ eheyi-kʋ se: “Nɔɔyʋ ɛtaatasɩ tɔɔʋ ñe-piye wiɖiyi kpa.” Nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawɛɛ nɛ pewelisiɣ. 15  Nɛ pɔkɔɔ Yeruzalɛm. Peeɖe ɛsʋ templo taa nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔɔnʋʋ mba pɛpɛdɩɣ nɛ payakɩ wondu templo taa yɔ, nɛ etuzi liidiye lɛɣzɩyaa taabɩlɩnaa nɛ ahoo pɛdɩyaa kpelisi nɛ ɛpɛɖɩ, 16  nɛ etaayele se nɔɔyʋ ɛkpaɣ wonuu nakʋyʋ nɛ ɛtɩŋnɩ templo taa. 17  Ɛwɩlaɣ-wɛ tɔm nɛ eheyiɣ-wɛ se: “Ɛzɩ patɩma se: ‘Pakaɣ yaʋ man-ɖɩɣa se ajɛɛ kpeekpe adɩma ɖɩɣa’ na? Ɛlɛ ɩpɩsɩ-kɛ mɩlaa sɔsaa ɖɩjaɣyɛ.” 18  Nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa panɩɩ-tʋ, nɛ papaɣzɩ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ se pakʋ-ɩ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ peseɣaɣ-ɩ sɔɔndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-tɔm wɩlʋʋ lakaɣ ɛyaa samaɣ tɩŋa piti siŋŋ. 19  Wɩsɩ ɖʋwa lɛ, palɩɩ tɛtʋ taa. 20  Ɛlɛ pɛɖɛɣaɣ tanaŋ tɛɛ cu lɛ, pana fiigi tɩʋ kɩtɛm wɩlʋʋ pɩkpɛndɩnɩ ki-lila. 21  Pɩyɛɛrɩ tɔzɩ kɩ-yɔɔ lɛ, eheyi-i se: “Raabi, na! Fiigi tɩʋ ŋgʋ ŋlɔ kɩ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ yɔ kɩwɩlaa.” 22  Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɩwɛɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ. 23  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ye nɔɔyʋ eheyi pʋʋ kʋnɛ yɔ se: ‘Kpɛzɩ nɛ ŋtɔlɩ teŋgu taa,’ nɛ ɛɛpɩtɩɣ ɛ-laŋɩyɛ taa, ɛlɛ ɛwɛnɩ tisuu se ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ tɩkaɣ labʋ yɔ, pɩkaɣ labʋ mbʋ. 24  Pʋyɔɔ meheyiɣ-mɩ se mbʋ payɩ ɩtɩmɩɣ nɛ ɩpɔzʋʋ yɔ, ɩwɛɛnɩ tisuu se ɩmʋ-pʋ, nɛ ɩkaɣ-pʋ wɛnʋʋ. 25  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɩsɩŋɩɣ se ɩtɩmɩɣ yɔ, ye mɩ-taa ɛwɛnɩ nɔɔyʋ yɔ ɩkpaɣ nɛ ikpeɣ-i, se pɩsa nɛ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛpɩzɩ nɛ ekpeɣ-mɩ ɖɔɖɔ mɩ-kɩwɛɛkɩm.” 26  *⁠—— 27  Patasɩ kɔm Yeruzalɛm. Nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛɖɔŋ templo taa lɛ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ ɛzʋtʋyaa pɔkɔɔ 28  nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ðoŋ weyi ŋlakɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ? Yaa aha-ŋ ɖoŋ ɛnɩ se ŋla pɩtɩŋa mbʋ yɔ?” 29  Yesu heyi-wɛ se: “Mɔnpɔzʋʋ-mɩ tɔm kʋɖʋmtʋ. Icosi-m, nɛ mankaɣ-mɩ heyuu ɖoŋ weyi malakɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ. 30  Yohanɛɛsɩ tɛ lɩm mɩyɩsʋʋ lɩnɩ ɛsɔdaa yaa ɛyaa cɔlɔ? Icosi-m.” 31  Peeɖe papaɣzɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Ye ɖɩtɔm se: ‘Pɩlɩnɩ ɛsɔdaa’ yɔ, ɛkaɣ tɔm se: ‘Nɛ ɛbɛ yɔɔ ititisi ɛ-yɔɔ yɔ?’ 32  Ɛlɛ ɛzɩ ɖɩkatɩɣ nɛ ɖɩtɔ se: ‘Pɩlɩnɩ ɛyaa cɔlɔ’?” Sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ nɛ ɛyaa samaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa pamaɣzaɣ se toovenim taa lɛ, Yohanɛɛsɩ kaakɛ nayʋ. 33  Pʋyɔɔ pocosi Yesu se: “Ðɩɩsɩŋ.” Yesu heyi-wɛ se: “Ma ɖɔɖɔ maaheyiɣ-mɩ ɖoŋ weyi malakɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se petendiɣ Ɛsɔ se ɛya Yesu ñʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.