Maarkɩ 10​:​1-52

  • Nesi ɖɔkʋʋ nɛ ɖama kizuu (1-12)

  • Yesu wazɩɣ piya (13-16)

  • Tɔm ndʋ abalʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ pɔzaa yɔ (17-25)

  • Kewiyaɣ yɔɔ kɩlaŋ laʋ (26-31)

  • Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm tɔm (32-34)

  • Mbʋ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɔpɔzaa yɔ (35-45)

    • Yesu kɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ (45)

  • Ekuli yʋlʋm Bartiimee ɛsa (46-52)

10  Nɛ ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ɛkɔɔ Yuudee kamasɩ yɔɔ Yɔɔrdaŋ wayɩ, nɛ ɛyaa samaɣ tasɩ kpeɣluu ɛ-cɔlɔ. Nɛ ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ yɔ, ɛɖaɣnɩ-kɛ paɣzʋʋ tɔm wɩlʋʋ.  Nɛ Farɩsɩ mba ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ pañɩnaɣ se patakɩ-ɩ, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se ɛzɩ paɣtʋ ha nʋmɔʋ se abalʋ ekizi halʋ na.  Ecosi-wɛ se: “Paɣtʋ ndʋ Moyizi ɖʋ-mɩ?”  Pocosi se: “Moyizi ha nʋmɔʋ se pama ɖɔɔnʋʋ takayaɣ nɛ pekizi-i.”  Ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: “Mɩ-laŋa kpɩzɩŋ yɔɔ ɛma-mɩ paɣtʋ ndʋ.  Ɛlɛ, wondu lɩzʋʋ kiɖe tɛɛ lɛ, ‘Ɛsɔ labɩ-wɛ abalʋ nɛ halʋ.  Pʋyɔɔ lɛ, abalʋ kaɣ yebu ɛ-caa nɛ e-ɖoo,  nɛ pa-naalɛ pakaɣ kɛʋ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ,’ piyeba nɛ patɩtasɩ kɛʋ ɛyaa naalɛ, ɛlɛ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ.  Ye mbʋ, mbʋ Ɛsɔ kpɛndaa yɔ, ɛyʋ nɔɔyʋ ɛtaayasɩ-pʋ.” 10  Patasɩ wɛʋ ɖɩɣa taa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa paɣzɩ-ɩ tɔm pɔzʋʋ pɩlɩɩnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. 11  Eheyi-wɛ se: “Weyi ekiziɣ ɛ-halʋ nɛ ɛkpaɣ halʋ lɛlʋ yɔ, ɛyʋsɩnɩ kajalaɣ ñɩnʋ, ɛlabɩ acɛyɛ, 12  nɛ ye halʋ nɔɔyʋ ekizi ɛ-walʋ nɛ ɛwalɩ abalʋ lɛlʋ yɔ, ɛlabɩ acɛyɛ.” 13  Nɛ ɛyaa paɣzɩ-ɩ kɔnʋʋ piya cikpesi se etukuni-sɩ, ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa kalɩ-wɛ. 14  Yesu na mbʋ lɛ, pɩwɩzɩ-ɩ nɛ eheyi-wɛ se: “Iyele piya cikpesi nɛ sɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ; ɩtaaɖaŋ-sɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pɛwɛ ɛzɩ piya nzɩ yɔ, mba tɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ. 15  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se, weyi ɛɛmʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛzɩ pɩɣa cikpelaɣ yɔ, ɛɛkaɣ sʋʋ ka-taa kpa.” 16  Nɛ ɛkpaɣ piya ɛ-nɔkɔyʋʋ taa, nɛ ɛtɩnɩ e-nesi sɩ-yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ-sɩ wazʋʋ. 17  Ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɣ lɛ, abalʋ nɔɔyʋ se nɛ ewolo eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ ɛ-ɛsɩndaa nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Wɩlɩyʋ kɩbanʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mehiɣ wezuu maatɛŋ?” 18  Yesu heyi-i se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋyaɣ-m se kɩbanʋ? Nɔɔyʋ tɩkɛ kɩbanʋ, ɛlɛ Ɛsɔ ɖeke koŋ. 19  Ŋsɩm paɣtʋ: ‘Taakʋ ɛyʋ, taala acɛyɛ, taamɩlɩ, taalɩzɩ cɛtɩm aseɣɖe, taamuli, ɖʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ.’” 20  Abalʋ ɛnʋ ekitini-i se: “Wɩlɩyʋ, mɔnɖɔm pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ pɩ-yɔɔ kpaɣnɩ ɖooo me-evebitu taa.” 21  Yesu cɔnɩ-ɩ nɛ ɛsɔɔlɩ-ɩ nɛ eheyi-i se: “Pɩkazɩ-ŋ pʋyʋ kʋɖʋm: Wolo, pɛdɩ mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋha kʋñɔndɩnaa, nɛ ŋkaɣ wɛnʋʋ ñɩm ɛsɔdaa; nɛ ŋkɔɔ ŋpɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” 22  Ɛlɛ Yesu heyi-i mbʋ lɛ, ɛ-ɛsɩndaa wɛɛkɩ, nɛ ɛɖɛɛnɩ laŋwɛɛkɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛnɩ ñɩm sakɩyɛ. 23  Yesu cɔnɩ ɛ-cɔlɔ kpɛɛɛ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Pɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ siŋŋ ɛyaa mba pɛwɛnɩ liidiye yɔ se pasʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa!” 24  Ɛlɛ ɛ-tɔm ndʋ, tɩla tɔmkpɛlɩkɩyaa piti. Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: “Men-piya, pɩwɛ kaɖɛ siŋŋ se ɛyʋ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa! 25  Pɩwɛ aɖaaɖaa kɛlɛʋ se ɛsʋʋnɩ ɛjɔʋ pɔʋ nɛ pɩkɩlɩ se ñɩm tʋ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.” 26  Pɩtasɩ-wɛ labʋ piti nɛ pɩkɩlɩ, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ* se: “Apɩzɩɣ nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ?” 27  Yesu cɔnɩ-wɛ cuɖuɖu nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɛyaa ɛsɩndaa lɛ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ mbʋ pɩwɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ñapɩzɩɣ nɛ ɛla pɩtɩŋa.” 28  Pɩyɛɛrɩ paɣzɩ-ɩ heyuu se: “Na! Ðiyebi pɩtɩŋa payɩ nɛ ɖɩtɩŋ ña-wayɩ.” 29  Yesu tɔ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se nɔɔyʋ tiyele ɖɩɣa yaa ɖalaa yaa newaa yaa kɔɔnaa yaa ɖoo yaa caa yaa piya yaa hayɩm mɔ-yɔɔ nɛ tɔm kɩbandʋ yɔɔ 30  nɛ eehikiɣ tam 100 nɛ pɩkɩlɩ, alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa ɖɩsɩ, ɖalaa, newaa, kɔɔnaa, ɖoonaa, piya nɛ hayɩm, nɛ nazɩm, nɛ wezuu maatɛŋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ* tɩ-taa. 31  Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ mba pɛkɛ kajalaɣ ñɩma yɔ, pakaɣ pɩsʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩma, nɛ kɛdɛzaɣ ñɩma ñapɩsɩ kajalaɣ ñɩma.” 32  Nɛ pɛwɛ nʋmɔʋ taa nɛ pakpaɣ Yeruzalɛm lɛ, Yesu ɖɛɛ-wɛ nɔɔ, nɛ pɩlabɩ-wɛ piti, ɛlɛ mba patɩŋaɣ-ɩ yɔ sɔɔndʋ paɣzɩ-wɛ kpaʋ. Ɛtasɩ kɛzʋʋ Hiu nɛ Naalɛ kɩjaʋ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ heyuu mbʋ pɩkaɣ-ɩ talʋʋ yɔ se: 33  “Ɩna! Ðiɖiɣni kpaʋ Yeruzalɛm, nɛ pakaɣ ɖʋzʋʋ ɛyʋ Pɩyalʋ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nesi tɛɛ. Pakaɣ hʋʋ ɛ-tɔm nɛ pɔtɔ se ɛmʋnɩ sɩm nɛ paɖʋzɩ-ɩ ajɛɛ taa ɛyaa nesi tɛɛ, 34  nɛ paba kaɣ-ɩ woŋuu nɛ pɔtɔ ɛ-yɔɔ ndaatʋ nɛ polu-i agbazɛɛ nɛ pakʋ-ɩ, ɛlɛ kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, ɛkaɣ fem.” 35  Zebedee pɩyalaa Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɔñɔtɩnɩ-ɩ nɛ peheyi-i se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩsɔɔlaa se ŋlabɩ-ɖʋ mbʋ payɩ ɖɩpɔzʋʋ-ŋ yɔ.” 36  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ ɩsɔɔlaa se malabɩ-mɩ?” 37  Pocosi-i se: “Ha-ɖʋ waɖɛ nɛ ɖɩcaɣ, kʋɖʋm ñe-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ kʋɖʋm ña-nɩmɩyɛ yɔɔ ña-samtʋ taa.” 38  Ɛlɛ Yesu cosi-wɛ se: “Ɩɩsɩŋ mbʋ iɖiɣni pɔzʋʋ yɔ. Ɩpɩzɩɣ nɛ ɩñɔɔ kɔpʋ ŋgʋ menɖiɣni ñɔʋ yɔ yaa pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm mbʋ peɖiɣni-m mɩyɩsʋʋ yɔ?” 39  Pocosi-i se: “Ðɩpɩzɩɣ.” Peeɖe Yesu heyi-wɛ se: “Kɔpʋ ŋgʋ menɖiɣni ñɔʋ yɔ, ɩkaɣ-kʋ ñɔʋ, nɛ lɩm mbʋ peɖiɣni-m mɩyɩsʋʋ yɔ, pakaɣ-mɩ pʋ mɩyɩsʋʋ. 40  Ɛlɛ me-nesi kɩbanzɩ nɛ ma-nɩmɩyɛ yɔɔ caɣʋ lɛ, pɩtɩkɛ mahaɣnɩ lona ana, ɛlɛ pɔñɔɔzɩ-yɛ nɛ pasɩɩ mba yɔ, mba tɩnɩ-yɛ.” 41  Alɩwaatʋ ndʋ hiu lalaa nɩ-tʋ lɛ, pa-taa wɩɩnɩ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ. 42  Ɛlɛ Yesu yaa-wɛ ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩsɩm mbʋ se mba pɔcɔŋnɩ-wɛ* se pɛkɛ ajɛɛ ñʋndɩnaa yɔ pañazɩɣ pɛ-ɛyaa, nɛ pɔ-sɔsaa tɔkɩ kewiyitu pɔ-yɔɔ. 43  Pɩtɩpɔzɩ se pɩwɛɛ mbʋ mɩ-hɛkʋ taa; ɛlɛ weyi ɛsɔɔlaa se ɛpɩsɩ sɔsɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɛkɛ mɩ-lɩmɖʋyʋ, 44  nɛ weyi ɛsɔɔlaa se ɛkɛ kajalaɣ tʋ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɛkɛ mɩ-tɩŋa payɩ mi-yom. 45  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ Pɩyalʋ tɩkɔɔ se paɖʋ-ɩ lɩm, ɛlɛ se ɛɖʋ lalaa lɩm nɛ ɛcɛlɩ e-wezuu* se pɩkɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ.” 46  Nɛ pɔkɔɔ patalɩ Yeriikoo. Ɛlɛ ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ palɩɣaɣ Yeriikoo taa lɛ, Bartiimee (Tiimee pɩyalʋ) weyi ɛkɛ yʋlʋm nɛ sʋlʋmʋyʋ yɔ, ɛɛcaɣ nʋmɔʋ nɔɔ. 47  Alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩwa se Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ ɖɛɣna lɛ, ɛpaɣzɩ kubusi mabʋ nɛ ɛtɔŋ se: “Daviid Pɩyalʋ, Yesu, na man-pʋtɔdɩyɛ!” 48  Peeɖe ɛyaa sakɩyɛ paɣzɩ-ɩ kalʋʋ nɛ peheyiɣ-i se esu, ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ɛtɛzɩɣ kubusi mabʋ ɖoŋ se: “Daviid Pɩyalʋ, na man-pʋtɔdɩyɛ!” 49  Nɛ Yesu sɩŋ nɛ ɛtɔ se: “Ɩya-m ɩ.” Peeɖe paya abalʋ yʋlʋm ɛnʋ nɛ peheyi-i se: “Ña-laŋɩyɛ ɛhɛɛ! Kʋyɩ; ɛyaɣ-ŋ.” 50  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛlɔ e-toko kɩtɩnʋʋ, ɛkʋyɩ kpaka nɛ ewolo Yesu cɔlɔ. 51  Nɛ Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ ŋsɔɔlaa se malabɩ-ŋ?” Abalʋ yʋlʋm ɛnʋ ecosi-i se: “Rabuunii,* yele nɛ mɛ-ɛsa kuli.” 52  Nɛ Yesu heyi-i se: “Wolo. Ñe-tisuu yeba nɛ ñɔ-yɔɔ cɛ.” Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛ-ɛsa kuli, nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ nʋmɔʋ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “nɛ pɔpɔzʋʋ ɖama.”
Yaa “wezuu maatɛŋ pɩnzɩ nzɩ sɩkaɣ kɔm yɔ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “mba pasɩm-wɛ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se “Wɩlɩyʋ.”