Maarkɩ 1​:​1-45

  • Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ susuu tɔm (1-8)

  • Yesu lɩm mɩyɩsʋʋ (9-11)

  • Sataŋ takɩ Yesu (12, 13)

  • Yesu paɣzɩ tɔm susuu Galilee (14, 15)

  • Ɛya kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa (16-20)

  • Ɛɖɔɔnɩ azuluma fezuu (21-28)

  • Yesu laba nɛ ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ cɛ Kapɛrɩnawum (29-34)

  • Ɛtɩmɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ (35-39)

  • Ɛlaba nɛ canaɣ nakɛyɛ yɔɔ cɛ (40-45)

1  Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ ɖɩbazɩyɛ:  Ɛzɩ pamaʋ nayʋ Izaayii takayaɣ taa yɔ: “(Na! Mentiyiɣ men-tiyiyu nɛ ɛɖɛ-ŋ nɔɔ,* nɛ ɛkaɣ ñɔɔzʋʋ ña-nʋmɔʋ.)  Nɔɔyʋ ɖiɣni mabʋ kubusi kañɩmbusuu taa se: ‘Ɩñɔɔzɩ Yehowa* nʋmɔʋ! Ɩla nɛ ɛ-nʋmɔŋ tʋʋzɩ.’”  Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ kaawɛ kañɩmbusuu taa, nɛ esusuu lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm yɔɔ kpiɖuu nɛ kɩwɛɛkɩm kpeɣu yʋsaɣ yɔ.  Nɛ Yuudee egeetiye kpeekpe nɛ Yeruzalɛm kpeekpe taa ɛyaa lɩɣaɣ nɛ powoki ɛ-cɔlɔ, nɛ ɛmɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa, nɛ pɔyɔɔdʋʋ pa-kɩwɛɛkɩm kaɣlaa.  Yohanɛɛsɩ kaasu wondu ndʋ palabɩnɩ aɖaaɖaanaa hʋndʋ yɔ nɛ ɛta tambaɖɛ nɖɩ palabɩnɩ tɔnɛ yɔ ɛ-tɩnaɣ taa; nɛ kudoloŋ* nɛ tɛyɛ tʋŋ num ɛtɔkaɣ.  Nɛ esusaɣ se: “Ma-wayɩ lɛ nɔɔyʋ kɔŋ nɛ ɛkɩlɩ-m ɖoŋ, nɛ mantɩmʋna se moluŋ nɛ mɛhɛɖɩ ɛ-naataŋgbala tɔnzɩ.  Lɩm taa mamɩyɩsɩ-mɩ, ɛlɛ ɛnʋ lɛ ɛkaɣ-mɩ mɩyɩsʋʋ fezuu kiɖeɖeu taa.”  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛ, Yesu lɩɩnɩ Nazarɛɛtɩ ŋgʋ kɩwɛ Galilee yɔ kɩ-taa nɛ ɛkɔɔ nɛ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ-ɩ lɩm Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa. 10  Nɛ Yesu lɩɣaɣnɩ lɩm taa kpaagbaa lɛ, ɛna ɛsɔdaa ɖiɣni tʋlʋʋ nɛ fezuu tiki ɛ-yɔɔ ɛzɩ ehooye yɔ. 11  Nɛ nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa kiŋ nɛ kɔtɔŋ se: “Ŋkɛ man-Pɩyalʋ, weyi mɔnsɔɔlɩ-ɩ yɔ; ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-m.” 12  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, fezuu ɖiyi-i nɛ kiwoni-i kañɩmbusuu taa. 13  Nɛ ɛcaɣ kañɩmbusuu taa kɩyakɩŋ 40, nɛ Sataŋ takɩ-ɩ. Ɛ nɛ tɛtɛgbɩna paawɛna, ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyaa ɖʋwaɣ-ɩ lɩm. 14  Nɛ pakpa Yohanɛɛsɩ nɛ pɩtɛ lɛ, Yesu ɖɛɛ nɛ ewolo Galilee, nɛ esusuu Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ 15  nɛ ɛtɔŋ se: “Alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩtalaa, nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtaa. Ikpiɖi, nɛ ɩwɛɛnɩ tisuu tɔm kɩbandʋ yɔɔ.” 16  Ɛɖɔŋaɣ Galilee Teŋgu nɔɔ lɛ, ɛna Siimɔɔ nɛ e-neu* Andree pɛwɛɛ nɛ pɔlɔʋ pe-piyiŋ teŋgu taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛkɛ kpakpasɩ kpayaa. 17  Peeɖe Yesu heyi-wɛ se: “Ɩtɩŋ ma-wayɩ, nɛ mankaɣ-mɩ pɩsʋʋ ɛyaa kpayaa.” 18  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, peyele pe-piyiŋ nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ. 19  Ɛtasɩ wobu nɛ ɛsɩndaa pazɩ lɛ, ɛna Zebedee pɩyalʋ Yakubu nɛ e-neu* Yohanɛɛsɩ paawɛ pa-kpɩyʋʋ taa nɛ pɔñɔɔzʋʋ pe-piyiŋ, 20  nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ ɛyaa-wɛ. Ðɩnɛ ɛlɛ, peyele pa-caa Zebedee nɛ ɛ-tʋmlaɖaa kpɩyʋʋ taa nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ. 21  Nɛ pɛɖɛɛ powolo Kapɛrɩnawum. Sabaatɩ paɣzɩ kpaagbaa lɛ, ewolo sinaagɔɔgɩ taa nɛ ɛpaɣzɩ tɔm wɩlʋʋ. 22  Nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ nɛ ɛzɩma ɛwɩlaɣ tɔm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɩlaɣ-wɛ tɔm ɛzɩ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ yɔ, ɛtaawɩlɩɣ-wɛ tɔm ɛzɩ paɣtʋ wɩlɩyaa yɔ. 23  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩ taa peeɖe, nɛ azuluma fezuu nakʋyʋ cɛyaɣ-ɩ, nɛ ɛma kubuka se: 24  “Ða nɛ ŋ suwe, Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ? Ŋkɔm se ŋɖɩzɩ-ɖʋ yaa we? Mansɩm weyi ŋkɛnɩ ɖeyi ɖeyi yɔ, ŋkɛ Ɛsɔ tɛ Kiɖeɖeu!” 25  Ɛlɛ Yesu kalɩ fezuu ŋgʋ nɛ ɛtɔ se: “Su lɔŋ nɛ ŋlɩɩ ɛ-taa!” 26  Nɛ azuluma fezuu ŋgʋ, kɩñamsɩ abalʋ ɛnʋ nɛ kɩma kubuka ɖoŋ nɛ pɩtɛ lɛ, kɩlɩɩ ɛ-taa. 27  Nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa tɩŋa siŋŋ nɛ papaɣzɩ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ pa-taa pe-ɖeke nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛbɛ lɛ mbʋ yɔ? Wɩlɩtʋ kɩfatʋ kpem! Halɩ ɛwɛnɩ ɖoŋ nɛ ɛñazɩɣ azuluma feziŋ nɛ ɛlɛ ñaŋɩ-ɩ.” 28  Piyeba nɛ tɔm ndʋ pɛkɛdaɣ ɛ-yɔɔ yɔ, tɩyɛlɩ lɛɛ lɛɛ Galilee egeetiye hɔɔlɩŋ kpeekpe taa. 29  Peeɖe pakʋyɩ sinaagɔɔgɩ taa nɛ powolo Siimɔɔ nɛ Andree pa-ɖɩɣa taa, pa nɛ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ. 30  Pɩyɛɛrɩ yɔsɔ kaahɩnaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩnamɩyɛ ɖɔkɩ-ɩ, nɛ pacaŋ peheyi Yesu ɛ-tɔm. 31  Nɛ Yesu wobi ɛ-cɔlɔ lɛ, ɛɖɔkɩ e-nesi taa nɛ ɛkʋsɩ-ɩ. Nɛ ɛ-kɩnamɩyɛ cɛ, nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ lɩm ɖʋʋ. 32  Ðanaɣ ɖanaa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ ɖʋwa yɔ, ɛyaa paɣzɩ-ɩ kɔnʋʋ mba payɩ pɛkɛ kʋdɔndɩnaa yɔ, nɛ mba pekem aleewaa yɔ; 33  nɛ tɛtʋ taa ɛyaa kpeekpe kpeɣli nɔnɔɔ taa. 34  Nɛ ɛla nɛ ɛyaa sakɩyɛ mba kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ cɛyaɣ-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ cɛ, nɛ ɛɖɔɔnɩ aleewaa sakɩyɛ, ɛlɛ etiyele aleewaa se pɔyɔɔdɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɩmɩ-ɩ se ɛkɛ Krɩstʋ.* 35  Nɛ tɛʋ fem tanaŋ tɛɛ cu, alɩwaatʋ ndʋ pɩtɩñandɩta yɔ lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛlɩɩ awayɩ nɛ ewolo lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ, nɛ ɛpaɣzɩ tɩmʋʋ peeɖe. 36  Ɛlɛ, Siimɔɔ nɛ mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ, papaɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ 37  nɛ pana-ɩ lɛ, peheyi-i se: “Paa weyi ɛwɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ-ŋ.” 38  Ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Ðiwolo lone lɛɛɖɛ taa, tɛtʋ ndʋ tɩwɛ pɩ-cɔlɔ yɔ tɩ-taa nɛ manpɩzɩ monsusi ɖɔɖɔ tɔm peeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pʋyɔɔ mɔnkɔma.” 39  Nɛ ewolo esusuu tɔm pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩwaa taa Galilee kpeekpe taa nɛ ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa. 40  Nɛ canaɣ nakɛyɛ kɔɔ ɖɔɖɔ ɛ-cɔlɔ nɛ ketendi-i, nɛ halɩ koluŋ ka-nʋmbɔla yɔɔ nɛ kɔtɔŋ se: “Ye ŋsɔɔlaa yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ mɔ-yɔɔ cɛ.”* 41  Ðɩnɛ ɛlɛ pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ, nɛ esezi e-nesi nɛ etukuni-kɛ nɛ eheyi-kɛ se: “Mɔnsɔɔlaa! Ñɔ-yɔɔ ɛcɛ.”* 42  Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛyʋ ɛnʋ ɛ-canatʋ mʋʋ, nɛ ɛpɩsɩ kele kele. 43  Nɛ ɛka ɛ-ñʋʋ taa siŋŋ, nɛ ɛcaŋ eyebi-i se ɛɖɛɛ, 44  eheyi-i se: “Kpa ña-tɩ nɛ taaheyi nɔɔyʋ natʋyʋ, ɛlɛ wolo nɛ ŋwɩlɩ ña-tɩ cɔjɔ, nɛ ŋha mbʋ Moyizi kaaɖʋwa se canaɣ ŋga kɔ-yɔɔ cɛba* yɔ kaha yɔ, nɛ pɩkɛnɩ cɔjɔnaa aseɣɖe.” 45  Ɛlɛ abalʋ ɛnʋ ɛɖɛwa lɛ, ɛpaɣzɩ-tʋ susuu kaalɛyɩtʋ nɛ ɛyɛlɩɣnɩ-tʋ paa le, piyeba nɛ Yesu taapɩzɩɣ se ɛtasɩ sʋʋ tɛtʋ natʋyʋ taa kaɣlaa, ɛlɛ ɛcakaɣ awayɩ lona wena a-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛyaa lɩɣaɣnɩ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa nɛ pɔkɔŋ ɛ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “men-tiyiyu ñɛ-ɛsɩndaa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nakaŋ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Siimɔɔ nɛ Andree pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “paasɩm weyi ɛkɛnaa yɔ.”
Piye piye, “nɛ mɛwɛɛ kele kele.”
Piye piye, “Wɛɛ kele kele.”
Yaa “ŋga kapɩsɩ kele kele.”