Fileemɔɔ 1​:​1-25

  • Sɛtʋ (1-3)

  • Fileemɔɔ sɔɔlɩm nɛ e-tisuu (4-7)

  • Pɔɔlɩ tendiɣ Onezim yɔɔ (8-22)

  • Kɛdɛzaɣ sɛtʋ (23-25)

 Ma Pɔɔlɩ, salaka tʋ Krɩstʋ Yesu yɔɔ, nɛ ɖo-koobu Timootee, ɖetiyiɣni takayaɣ kanɛ ɖo-koobu kʋsɔɔlʋ Fileemɔɔ weyi ɖa nɛ ɩ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ,  nɛ ɖo-koobu halɩñɩnʋ Afiya, nɛ Arɩsiipu weyi ɛkɛ Krɩstʋ sɔɔja ɛzɩ ɖa yɔ, nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ña-ɖɩɣa taa yɔ:*  Tɛtɛ nɛ ihiɣ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɖa-Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ.  Mɛnsɛɣ mɛ-Ɛsɔ paa ɛzɩmtaa se ɛlabaɣ lɛ alɩwaatʋ ndʋ mɔntɔzʋʋ ñɔ-yɔɔ ma-adɩma taa yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɛwɛɛ nɛ manɩɣ pɔyɔɔdʋʋ ñe-tisuu nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋwɛnɩ Kɩbaɣlʋ Yesu nɛ ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa yɔɔ yɔ pɩ-tɔm.  Mantɩmɩɣ se tisuu mbʋ ña nɛ lalaa ɩkawa yɔ, piseɣti-ŋ nɛ ŋtɩlɩ paa pʋyʋ kɩbanʋ weyi ɖɩwɛna pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ yɔɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, koobu, mehiɣ taa leleŋ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ manɩ ñɔ-sɔɔlɩm tɔm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋhɛzɩ ɛyaa kiɖeɖema laŋa.  Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ lɛ, paa mɛwɛnɩ waɖɛ ma nɛ Krɩstʋ ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa se meheyi-ŋ kpayɩ se ŋla mbʋ pɩmʋnaa kɔyɔ,  sɔɔlɩm yɔɔ lɛ, ma Pɔɔlɩ mentendiɣ-ŋ kitenduu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansʋtʋyaa, nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖɔɖɔ lɛ mɛnkɛ salaka tʋ Krɩstʋ Yesu yɔɔ. 10  Mentendiɣ-ŋ man-pɩɣa Onezim yɔɔ, weyi manpɩsɩ ɛ-caa alɩwaatʋ ndʋ mɛwɛ salaka taa yɔ.* 11  Ðooo lɛ, ɛtaawɛ-ŋ wazaɣ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛwɛ ma nɛ ŋ wazaɣ. 12  Manpɩsɩɣnɩ-ŋ ɩ, ɛɛɛ, ɛnʋ weyi mɔnsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ yɔ.* 13  Maasɔɔlaa se mansɩɩ-ɩ mɔn-cɔlɔ cɩnɛ nɛ ɛɖʋ-m lɩm ño-lone taa alɩwaatʋ ndʋ mɛwɛ salaka taa tɔm kɩbandʋ yɔɔ yɔ. 14  Ɛlɛ mantɩsɔɔlɩ se mala nabʋyʋ nɛ ŋtitisi pɩ-yɔɔ, se pɩsa nɛ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ŋlakɩ yɔ, ŋtaalabɩ-ɖɩ ɛzɩ pañɩɣ ñɔ-yɔɔ kɩñɩɣʋ yɔ, ɛlɛ ŋlabɩ-ɖɩ nɛ ña-laŋɩyɛ faaa. 15  Pʋtɔma yɔ, pʋyɔɔ ɖeyi ɖeyi ese alɩwaatʋ pazɩ, se pɩsa nɛ ɛpɩsɩ nɛ ɛwɛɛ ñɔ-cɔlɔ tam, 16  nɛ ɛtaatasɩ wɛʋ ɛzɩ yom yɔ, ɛlɛ ɛkɛ weyi ɛkɩlɩ yom yɔ. Ɛpɩsɩ koobu kʋsɔɔlʋ, kɔzɩ kɔzɩ mɛ-ɛsɩndaa; ɛlɛ ñɛ-ɛsɩndaa lɛ, ɛpɩsɩ koobu kʋsɔɔlʋ tomnaɣ taa nɛ Kɩbaɣlʋ taa nɛ pɩkɩlɩ. 17  Ye mbʋ, ye ŋnawa se mɛnkɛ ña-taabalʋ yɔ, mʋ-ɩ camɩyɛ ɛzɩ ɛzɩma ŋmʋʋ ma-maɣmaɣ yɔ. 18  Pɩtasɩ lɛ, ye ɛɛlabɩ-ŋ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yaa ɛɛtɔɔ-ŋ kɩmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, yele nɛ pɩpɩsɩ man-sʋʋtʋ. 19  Ma Pɔɔlɩ, ma-maɣmaɣ mamaɣnɩ-ŋ nɛ me-nesi: Mankaɣ-ŋ pʋ hɛyʋʋ—nɛ maacazɩɣ yɔɔdʋʋ kɩmɩyɛ nɖɩ ŋwɛnɩ-m yɔ ɖɩ-tɔm, nɖɩ lɛ ña-maɣmaɣ. 20  Ɛɛɛ, koobu, Kɩbaɣlʋ taa lɛ, sɩnɩ-m mbʋ; hɛzɩ ma-laŋɩyɛ Krɩstʋ taa. 21  Mantaɣ liu se ŋkaɣ labʋ mbʋ, mbʋ yebina nɛ mamaɣ-ŋ takayaɣ kanɛ, nɛ manawa se ŋkaɣ labʋ nɛ pɩcɛzɩ ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ. 22  Pɩtasɩ lɛ, ñɔɔzɩ-m ɖɩzʋyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantaɣ liu se mɩ-adɩma yɔɔ lɛ, pakaɣ-m yebu nɛ manpɩsɩ mɩ-cɔlɔ. 23  Epafraasɩ, weyi ɛkɛ salaka tʋ ɛzɩ ma, ɛ nɛ Krɩstʋ Yesu pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ, etiyiɣni-ŋ ɛ-sɛtʋ; 24  Maarkɩ, Aristaarkɩ, Demaasɩ nɛ Luka, mba ma nɛ wɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, petiyiɣni-ŋ ɖɔɖɔ pɛ-sɛtʋ. 25  Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ lootiye ɛwɛɛ fezuu ŋgʋ ɩlɩzɩɣ nɛ ɩwɩlɩɣ yɔ kɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ koobiya mba palakɩ kediɣzisi ña-ɖɩɣa taa yɔ.”
Piye piye, “alɩwaatʋ ndʋ pɔhɔkɩ-m yɔ.”
Piye piye, “weyi ɛkɛ ma-maɣmaɣ ma-laŋɩyɛ yɔ.”