Efɛɛzɩ mba 6​:​1-24

  • Lɔŋ tasʋʋ piya nɛ lʋlɩyaa (1-4)

  • Lɔŋ tasʋʋ yomaa nɛ pa-caanaa (5-9)

  • You wondu ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩ-tɩŋa (10-20)

  • Kɛdɛzaɣ sɛtʋ (21-24)

6  Piya, ɩña mɩ-lʋlɩyaa nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Kɩbaɣlʋ sɔɔlɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ wɛnɩ siɣsiɣ.  “Ðʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ,” mbʋ kɛnɩ kajalaɣ paɣtʋ ndʋ tɩ-taa wɛ lidaʋ tɔm tʋnɛ yɔ:  “Nɛ pɩɖɔmnɩ-ŋ camɩyɛ* nɛ ŋcaɣ tɛtʋ yɔɔ nɛ pileɖi.”  Nɛ mɩ caanaa lɛ, ɩtaawɛɛ nɛ ɩɖʋʋ mi-piya ɖɩwɩzɩyɛ, ɛlɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcɔnɩ sɩ-yɔɔ lɔŋ sɩɣzʋʋ nɛ paɣʋ* mbʋ pɩlɩnɩ Yehowa* cɔlɔ yɔ pɩ-taa.  Yomaa, ɩña ɛyaa mba pɛkɛ mɩ-caanaa* yɔ nɛ sɔɔndʋ seu nɛ seluu nɛ mɩ-laŋɩyɛ pilim, ɛzɩ ɩñaŋʋʋ Krɩstʋ yɔ,  pɩtaakɛ alɩwaatʋ ndʋ panaɣ-mɩ yɔ ti-ɖeke tɩ-taa, se iɖe ɛyaa ɛsɩndaa yem, ɛlɛ ɛzɩ Krɩstʋ yomaa mba palakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ kalɩzaɣ* pilim yɔ.  Ɩla yom tʋmɩyɛ nɛ maɣzɩm kɩbam, ɛzɩ Yehowa* ɩlakɩ-ɖɩ yɔ nɛ pɩtaawɛɛ ɛzɩ ɛyaa ɩlakɩ-ɖɩ yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm mbʋ se kɩbandʋ ndʋ payɩ paa weyi ɛlakɩ yɔ, Yehowa* kaɣ-ɩ tʋ pɩsɩnʋʋ, paa ɛkɛ yom yaa ɛyʋ weyi ɛwɛ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ.  Pɩtasɩ lɛ, mɩ caanaa, ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ-wɛ mbʋ ɖɔɖɔ, ɩtaalabɩ-wɛ kañatʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm mbʋ se pa-Caa weyi ɛkɛ ɖɔɖɔ mɩ-Caa yɔ ɛwɛ ɛsɔdaa, nɛ ɛɛɖʋʋ tʋkaɣ ɛyaa taa. 10  Kɛdɛzaɣ lɛ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩkpa ɖoŋ Kɩbaɣlʋ taa nɛ e-ɖoŋ sɔsɔŋ taa. 11  Isuu you wondu ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩ-tɩŋa, nɛ pɩsa nɛ ɩpɩzɩ ɩɖɔkɩ kpam nɛ ɩkaɖɩnɩ Eleeu ajitu lakasɩ; 12  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ ɖa nɛ calɩm nɛ tomnaɣ ɖɩlʋkɩna, ɛlɛ ɖa nɛ kominawaa, ɖa nɛ ñʋndɩnaa, ɖa nɛ cɩkpɛndʋʋ kʋnɛ kɩ-tɛ ɛjaɖɛ ñʋndɩnaa, ɖa nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi ɩwɛ ɛsɔdaa yɔ ɖɩlʋkɩna. 13  Pʋyɔɔ lɛ, ɩkpaɣ you wondu ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩ-tɩŋa, nɛ ɩpɩzɩ ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kɩyakʋ kɩdɛkɛdʋʋ wiye, nɛ ɩtɛŋ pɩtɩŋa payɩ pɩ-labʋ lɛ, ɩɖɔkɩ kpam. 14  Pʋyɔɔ lɛ, ɩɖɔkɩ kpam, nɛ ɩta toovenim tambaɖɛ mɩ-tɩnzɩ taa, nɛ isuu siɣsiɣ wɛtʋ ñɩɣyʋʋ toko ŋgʋ kihuuzuu laŋɩyɛ yɔɔ yɔ, 15  nɛ ɩlɛɛ mɩ-nɩŋgbanzɩ naakoma nɛ pɩwɩlɩ se ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ se isusi laŋhɛzɩyɛ tɔm kɩbandʋ. 16  Pɩtasɩnɩ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ lɛ, ɩkpaɣ tisuu kpayʋʋ sɔsɔʋ, ŋgʋ ɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɩɖɩzɩnɩ kɩdɛkɛdɩm tʋ tɔʋ ñɩma miŋ ñɩna tɩŋa yɔ. 17  Ɩpa ɖɔɖɔ ñʋʋ yabɩtʋ ñɩɣyʋʋ hulaɣ, nɛ ɩkpaɣ fezuu laɣɖɛ*, pʋ-tɔbʋʋ se Ɛsɔ tɔm, 18  nɛ ɩtɩŋnɩ adɩma ndɩ ndɩ nɛ tenduu ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɩtɩmɩɣ paa ɛzɩmtaa fezuu taa. Pʋyɔɔ lɛ, ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa nɛ itendiɣ alɩwaatʋ tɩŋa ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa yɔɔ. 19  Ɩtɩmɩ ɖɔɖɔ mɔ-yɔɔ nɛ pɩha-m tɔm pee alɩwaatʋ ndʋ monkuluu mɔ-nɔɔ yɔ, se pɩsa nɛ manpɩzɩ mɔyɔɔdɩnɩ abalɩtʋ alɩwaatʋ ndʋ meyeki se patɩlɩ tɔm kɩbandʋ tɛ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu yɔ, 20  ndʋ tɩ-yɔɔ menɖiɣni tʋmɩyɛ labʋ ɛzɩ lone taa caɣyʋ kpasɩ taa yɔ, nɛ ɖɔɖɔ se manpɩzɩ nɛ mɔyɔɔdɩ tɩ-yɔɔ tɔm nɛ abalɩtʋ, ɛzɩ pɩpɔzʋʋ se mɔyɔɔdɩ yɔ. 21  Lɛɛlɛɛyɔ, pɩsa nɛ ɩtɩlɩ ɖɔɖɔ mɔ-yɔɔ tɔm nɛ ɛzɩma mɛwɛɛ yɔ lɛ, Tisiiki weyi ɛkɛ koobu kʋsɔɔlʋ nɛ lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ Kɩbaɣlʋ taa yɔ, ɛkaɣ-mɩ kɛdʋʋ pɩtɩŋa. 22  Kaɖʋwa ŋga ka-maɣmaɣ kɔ-yɔɔ mentiyiɣ-i mɩ-cɔlɔ, se pɩsa nɛ ɩpɩzɩ ɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩwɛɛ yɔ nɛ ɛhɛzɩ ɖɔɖɔ mɩ-laŋa. 23  Tɛtɛ nɛ koobiya wɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ sɔɔlɩm, pɩ nɛ tisuu mbʋ pɩlɩnɩ Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ. 24  Tɛtɛ nɛ lootiye wɛɛ mba payɩ pɛwɛnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ sɔɔlɩm mbʋ pɩɩcadɩɣ yɔ pɔ-yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Nɛ piɖeni-ŋ camɩyɛ.”
Yaa “wɩlɩtʋ; nʋmɔʋ wɩlʋʋ.” Piye piye, “lɩmaɣzɩyɛ ɖʋʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “mba pɛkɛ mɩ-caanaa tomnaɣ taa yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “abalɩsɩɣa.”