Efɛɛzɩ mba 5​:​1-33

  • Yɔɔdaɣ kele kele ñɩŋga nɛ ɖɔnɛ kele kele ñɩnɖɛ (1-5)

  • Ɩɖɔ ɛzɩ ñalɩmɩyɛ piya yɔ (6-14)

  • Fezuu esu mɩ-taa (15-20)

    • Ɩlabɩnɩ mɩ-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ (16)

  • Lɔŋ tasʋʋ walaa nɛ halaa (21-33)

5  Pʋyɔɔ lɛ, ɛzɩ piya kʋsɔɔlɩsɩ yɔ, ɩpɩsɩ mba pamaɣzɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ,  nɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖɔ sɔɔlɩm taa ɛzɩ Krɩstʋ ɖɔɖɔ sɔɔlʋʋ-ɖʋ* nɛ ɛcɛlɩ ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ* ɛzɩ haɖɛ nɛ kɩlaʋ nɛ pɩkɛnɩ Ɛsɔ sɔzɩŋ tɩlaaɖɩ yɔ.  Pataatɩɩyɔɔdʋʋ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* nɛ paa azuluma wena yaa ɛsa naɣ naɣ tɔm mɩ-hɛkʋ taa, ɛzɩ pɩmʋnaʋ ɛyaa kiɖeɖema yɔ;  yaa lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ yaa kɩmɛlɛndʋ tɔm yaa ɛzaɣtʋ tanaʋ—mbʋ pɩtɩmʋna yɔ—ɛlɛ pɩwɛɛ se pɩkɛnɩ ɛsɩmɩyɛ tɔm.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm tɔm tʋnɛ, iɖiɣzini-tʋ mɩ-maɣmaɣ se weyi ɛcakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ yaa azuluma tʋ yaa ɛsa naɣ naɣ tʋ, pʋ-tɔbʋʋ se sɩɩnaa layʋ, fɛyɩnɩ ñɩm nabʋyʋ Krɩstʋ nɛ Ɛsɔ pe-Kewiyaɣ taa.  Itaayele nɛ nɔɔyʋ peɣzi-mɩ nɛ tɔm pee wena aawazɩɣ pʋyʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ Ɛsɔ pana tiki kaañamtʋ pɩyalaa yɔɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, mɩ nɛ wɛ ɩtaakaa pa-lakasɩ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖooo lɛ, ɩɩkɛ cɩkpɛndʋʋ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩkɛ ñalɩmɩyɛ mɩ nɛ Kɩbaɣlʋ mɩ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa. Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖɔŋ ɛzɩ ñalɩmɩyɛ piya yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ piye nɖɩ ñalɩmɩyɛ lʋlʋʋ yɔ, nɖɩ lɛ paa kɩbandʋ labʋ mbʋ nɛ paa siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ nɛ paa toovenim mbʋ. 10  Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩtɩlɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ Kɩbaɣlʋ yɔ; 11  nɛ iyele labʋ tʋma wena aalʋlʋʋ pee nɛ akɛ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ pʋyʋ yɔ; ɛlɛ ikuli a-yɔɔ nɛ ɩwɩlɩ mbʋ akɛnaa yɔ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ palakɩ mɛsaɣ tɛɛ yɔ, halɩ pɩwɛ fɛyɛ se pɔyɔɔdɩ pɩ-tɔm. 13  Nɛ mbʋ payɩ pokuli pɩ-yɔɔ yɔ, ñalɩmɩyɛ wɩlɩ-pʋ kaɣlaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ payɩ pawɩlɩ-pʋ kaɣlaa yɔ, pɩkɛ ñalɩmɩyɛ. 14  Pʋyɔɔ pɔyɔɔdaa se: “Hayɩ, ña weyi ŋɖou yɔ, fe, nɛ ŋkʋyɩnɩ sɩɖaa taa, nɛ Krɩstʋ kaɣ ñɔ-yɔɔ ñandʋʋ.” 15  Ye mbʋ, ɩcɔnɩ ɛzɩma ɩɖɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ pɩtaawɛɛ ɛzɩ ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, ɛlɛ ɛzɩ lɔŋsɩnɖaa yɔ, 16  ɩlabɩnɩ mɩ-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakɩŋ kɛ kɩdɛkɛdɩŋ. 17  Pʋyɔɔ lɛ, iyele kɛʋ kɩmɛlɛmɩŋ, ɛlɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩtɩlɩ mbʋ Yehowa* sɔɔlɩm kɛnaa yɔ. 18  Pɩtasɩ lɛ, itaayele nɛ sʋlʋm kʋ-mɩ, pɩ-taa wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ lɩɣna, ɛlɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, iyele nɛ fezuu wɛɛ nɛ kisuu mɩ-taa. 19  Ɩyɔɔdɩnɩ ɖama* nɛ keɣsi, Ɛsɔ samtʋ, nɛ fezuu taa hendu, nɛ itee hendu Yehowa* nɛ ɩmabɩ-ɩ minziiki mɩ-laŋa taa, 20  paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩsɛɛ ɖɛ-Ɛsɔ nɛ ɖa-Caa pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa. 21  Iluzi mɩ-tɩ ɖama tɛɛ Krɩstʋ sɔɔndʋ seu taa. 22  Halaa iluzi pa-tɩ pa-walaa tɛɛ ɛzɩ poluzuu pa-tɩ Kɩbaɣlʋ tɛɛ yɔ, 23  mbʋ pʋyɔɔ yɔ walʋ kɛnɩ ɛ-halʋ ñʋʋdʋ ɛzɩ Krɩstʋ kɛʋ ɛgbɛyɛ ñʋʋdʋ yɔ, ɛnʋ weyi ɛkɛ tomnaɣ ŋga, ka-ñʋʋ yaɖʋ yɔ. 24  Toovenim taa lɛ, ɛzɩ ɛgbɛyɛ luzuu ɖɩ-tɩ Krɩstʋ tɛɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se halaa iluzi pa-tɩ pa-walaa tɛɛ pɩtɩŋa pɩ-taa. 25  Walaa, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩsɔɔlɩ mɩ-halaa ɛzɩ Krɩstʋ ɖɔɖɔ sɔɔlʋʋ ɛgbɛyɛ nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛcɛlɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ, 26  se pɩsa nɛ ɛpɩsɩ-ɖɩ kele kele, ɛtɩŋnɩ tɔm yɔɔ nɛ ɛsɔ-ɖɩ lɩm nɛ ɖɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ, 27  nɛ ɛpɩzɩ ɛwɩlɩ ɛgbɛyɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ ɖɩ nɛ ɖi-keɖeɣa, nabʋyʋ tipisi-ɖɩ yaa ɖɩtɩcɔyɩ mɩndʋ yaa mbʋ pɩnɩɣzɩnɩ mbʋ yɔ pɩtɩwɛɛkɩ-ɖɩ, ɛlɛ ɖɩwɛ kele kele nɛ ɖɩfɛyɩnɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. 28  Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se walaa ɩsɔɔlɩ pa-halaa ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ pa-maɣmaɣ po-tomnasɩ yɔ. Abalʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ yɔ, ɛ-tɩ ɛsɔɔlaa, 29  mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔɔyʋ tɩpaɖɩ ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ wiɖiyi, ɛlɛ ɛcalɩɣ-kɛ nɛ ɛsɔɔlʋʋ-kɛ ɛzɩ Krɩstʋ lakʋʋ ɛgbɛyɛ yɔ, 30  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkɛ e-tomnaɣ pilinzi. 31  “Pʋyɔɔ lɛ, abalʋ kaɣ yebu ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛkaɣ ñɔnʋʋ ɛ-halʋ, nɛ pa-naalɛ pakaɣ kɛʋ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ.” 32  Mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu ndʋ, tɩpaɣlaa. Nɛ menɖiɣni yɔɔdʋʋ Krɩstʋ nɛ ɛgbɛyɛ pɔ-yɔɔ tɔm na. 33  Paa mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se mɩ-taa paa weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ yɔ; ɛlɛ pɩwɛɛ se halʋ ɛña ɛ-walʋ siŋŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “sɔɔlʋʋ-mɩ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “mɩ-yɔɔ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ɩya alɩwaatʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Ɩyɔɔdɩnɩ mɩ-tɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.