Efɛɛzɩ mba 4​:​1-32

  • Nɔɔ kʋɖʋmaɣ Krɩstʋ tomnaɣ taa (1-16)

    • Ɛha ɛyaa se pɛkɛ kʋjɔŋ (8)

  • Ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ nɛ ɛyʋtʋ kɩfatʋ (17-32)

4  Pʋyɔɔ lɛ, ma salaka tʋ Kɩbaɣlʋ taa, mentendiɣ-mɩ se ɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ yatʋ ndʋ payanɩ-mɩ yɔ  nɛ tɩ luzuu nɛ hɛɛɛ wɛtʋ tɩŋa, nɛ suuɖu, ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ ɖama lakasɩ yɔɔ nɛ sɔɔlɩm,  ɩñaɣ pana siŋŋ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga fezuu yeba nɛ ɩwɛɛna yɔ, kɛwɛɛ mbʋ tam laŋhɛzɩyɛ tomiye nɖɩ ɖɩhɔkɩ-mɩ nɛ ɖama yɔ ɖɩ-taa.  Tomnaɣ kʋɖʋmaɣ wɛna, nɛ fezuu kʋɖʋmʋʋ, ɛzɩ lidaʋ kʋɖʋmʋʋ wɛʋ nɛ payaa-mɩ kɩ-yɔɔ yɔ;  Kɩbaɣlʋ kʋɖʋm, tisuu kʋɖʋmʋm, lɩm mɩyɩsʋʋ kʋɖʋmʋm;  Ɛsɔ kʋɖʋm nɛ ɛkɛ ɛyaa tɩŋa Caa, ɛnʋ weyi ɛwɛ ɛyaa tɩŋa ñʋʋ yɔɔ, nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ ɛyaa tɩŋa yɔɔ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛlakɩ-ɖɩ pa-tɩŋa pa-taa yɔ.  Nɛ palabɩ ɖa-taa paa weyi lootiye nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛzɩma Krɩstʋ maɣzɩ kʋjɔʋ falaa nɛ ɛha-ɖʋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Masɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛkpa hayo lɛ, ɛkpɛndɩnɩ yomaa; ɛha ɛyaa se pɛkɛ kʋjɔŋ.”  Lɛɛlɛɛyɔ, pɔtɔm se “ɛkpawa” yɔ pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se etibi ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ ageeta taa, pʋ-tɔbʋʋ se tɛtʋ yɔɔ. 10  Weyi ɖeyi ɖeyi etiba yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ kpanɩ ɖooo ɛsɔdaa, se ɛpɩzɩ nɛ ɛha wondu kpeekpe mbʋ pɩwɛ pilim yɔ. 11  Nɛ ɛha nabɛyɛ se pɛkɛ apostoloowaa, nabɛyɛ se pɛkɛ nayaa, nabɛyɛ se pɛkɛ tɔm kɩbandʋ susuyaa, nabɛyɛ se pɛkɛ ninɖiɣyaa nɛ wɩlɩyaa, 12  ɛlabɩ mbʋ se ɛñɔɔzɩ* ɛyaa kiɖeɖema nɛ pala lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ, se ɛma* Krɩstʋ tomnaɣ, 13  pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖa-tɩŋa ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tisuu taa nɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ sɩmtʋ toovenim ñɩndʋ taa yɔ, nɛ ɖɩkɛ ɛyʋ weyi ɛpaɣlaa nɛ ɛtɛ* yɔ, ɖɩpɩɩ nɛ ɖɩtalɩ pilim wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Krɩstʋ cɔlɔ yɔ. 14  Pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩtasɩ kɛʋ piya, nɛ paa wɩlɩtʋ ndʋ lɛ ti-helim cɔzʋʋ-ɖʋ nɛ pɩkɛzɩɣ-ɖʋ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa ɛzɩ lɩm hola yɔ, pɩtɩŋnɩ ɛyaa cɛtɩm nɛ ajitu tɔm yɔɔ. 15  Ɛlɛ ɛzɩma ɖɩyɔɔdʋʋ toovenim yɔ pʋyɔɔ lɛ, iyele nɛ ɖɩtɩŋnɩ sɔɔlɩm yɔɔ nɛ ɖɩpaɣlɩ pɩtɩŋa pɩ-taa Krɩstʋ weyi ɛkɛ ñʋʋdʋ yɔ ɛ-taa. 16  Ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ tomnaɣ tɩŋa kpɛndɩ camɩyɛ nɛ kala nɔɔ kʋɖʋmaɣ pɩtɩŋnɩ paa ɖɩdanɖɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-kɛ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ paa piliŋa ŋga lɛ kalakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, piyeki se tomnaɣ ɛpaɣlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kamaɣ ka-tɩ* sɔɔlɩm taa. 17  Pʋyɔɔ lɛ, tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ nɛ malɩzɩɣ aseɣɖe Kɩbaɣlʋ taa yɔ, ndʋ lɛ se pɩtɩpɔzɩ se ɩtasɩ wɛʋ nɛ ɩɖɔŋ ɛzɩ ajɛɛ taa mba ɖɔɖɔ ɖɔŋʋʋ pa-falaa maɣzɩm* taa yɔ. 18  Pɛwɛ cɩkpɛndʋʋ taa pa-maɣzɩm taa nɛ poposini wezuu ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛwɛ kaatɩlɩtʋ taa nɛ pa-laŋa wɛɛ kpɩzɩŋ. 19  Ɛzɩma fɛyɛ ɛɛtasɩɣ-wɛ kpaʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɛcɛlɩ pa-tɩ lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ* se pɩsa nɛ pala azuluma lakasɩ ndɩ ndɩ, ɛlɛ paañɩɣzɩɣ.* 20  Ɛlɛ ɩtɩkpɛlɩkɩ se mbʋ Krɩstʋ wɛɛ, 21  ye toovenim taa ɩɩnɩ ɛ-tɔm nɛ patɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pawɩlɩ-mɩ tɔm, ɛzɩ toovenim wɛʋ Yesu taa yɔ. 22  Paawɩlɩ-mɩ se ɩlɔ ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ ndʋ tɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɔnɛ nɖɩ ɩɖɔŋaɣ ɖooo lɛ, nɛ ndʋ piɖiɣni-tʋ wɛɛkʋʋ pɩtɩŋnɩ tɩ-kɔɖɛyɩ ŋgʋ kipeɣziɣ yɔ kɩ-yɔɔ yɔ. 23  Nɛ pɩwɛɛ se iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩpɩsɩ ɛyaa kɩfama maɣzɩm mbʋ piɖiyiɣ-mɩ yɔ* pɩ-taa, 24  nɛ isuu ɛyʋtʋ kɩfatʋ ndʋ palɩzɩ-tʋ siɣsiɣ wɛtʋ toovenim ñɩndʋ nɛ Ɛsɔ ñɔnʋʋ siŋŋ pa-taa ɛzɩ Ɛsɔ sɔɔlʋʋ yɔ. 25  Ye mbʋ, ɛzɩma lɛɛlɛɛyɔ ɩlɔ cɛtɩm yɔ pʋyɔɔ lɛ, mɩ-taa paa weyi eheyi ɛ-taabalʋ toovenim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkɛ ɖama pilinzi. 26  Pɩwɩzɩ-mɩ, ɛlɛ ɩtaala kɩwɛɛkɩm; ɩtaawɛɛ pana taa mbʋ nɛ wɩsɩ ɖʋ; 27  ɩtaaha Eleeu waɖɛ naɖɩyɛ.* 28  Weyi ɛmɩlɩɣ yɔ ɛtaatasɩ mɩlʋʋ, ɛlɛ ɛla tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka, ɛla tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɛ e-nesi, se pɩsa nɛ ehiɣ nabʋyʋ nɛ ɛha weyi ɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ. 29  Tɔm kɩɖazɩtʋ natʋyʋ ɛtaalɩɩnɩ mɩ-nɔɔ taa, ɛlɛ tɔm ndʋ tɩwɛ ɖeu se tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ ɛyʋ ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ yɔ ti-ɖeke pɩwɛɛ se tɩlɩɩnɩ mɩ-nɔɔ taa, se tɩwazɩ mba panɩɣ-tʋ yɔ. 30  Pɩtasɩ lɛ, ɩtaawɛɛ nɛ ɩɖʋʋ ɖɩwɩzɩyɛ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu,* ŋgʋ pañɩɣnɩ mɩ-yɔɔ mayaɣ se poholi-mɩ kɩyakʋ nakʋyʋ pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ yɔ. 31  Ɩlɩzɩ mɩ-hɛkʋ taa paa ɛyaa caɣnʋʋ kadadayaɣ mbʋ lɛ, pana, ɖɩwɩzɩyɛ, hola, nɛ tɔm ndʋ tɩɖʋʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, nɛ mbʋ payɩ pɩkɔŋnɩ ɛyʋ kaɖɛ yɔ. 32  Ɛlɛ ɩlakɩ ɖama camɩyɛ, ɩpɩsɩ pʋtɔdɩyɛ nayaa siŋŋ, nɛ ikpeɣu ɖama faaa ɛzɩ Ɛsɔ ɖɔɖɔ tɩŋnʋʋ Krɩstʋ yɔɔ nɛ ekpeɣ-mɩ faaa yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛfalɩsɩ.”
Yaa “ɛkpazɩ ɖoŋ.”
Yaa “weyi ɛpɩwa.”
Yaa “kakpazɩɣ ka-tɩ ɖoŋ.”
Yaa “ɖɔŋʋʋ pa-maɣzɩm mbʋ pɩfɛyɩ wazaɣ yɔ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɛsa naɣ naɣ.”
Yaa “ɖoŋ weyi ɩlakɩ tʋmɩyɛ mɩ-maɣzɩm taa yɔ.” Piye piye, “mɩ-maɣzɩm fezuu.”
Yaa “ɩtaaha Eleeu nʋmɔʋ.”
Yaa “itaayele nɛ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu wɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa.”