Efɛɛzɩ mba 2​:​1-22

  • Eyeba nɛ ɖɩɖaɣnɩ wɛʋ wezuu, ɖa nɛ Krɩstʋ (1-10)

  • Pɔyɔkɩ koloŋa ŋga kaatayɩ hɛkʋ taa yɔ (11-22)

2  Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ yeba nɛ ɩɖaɣnɩ wɛʋ wezuu, ŋgʋ ɩɩsɩbɩ mɩ-kɩdɛkɛdɩm nɛ mɩ-kɩwɛɛkɩm pa-taa,  mbʋ pɩ-taa ɩɖɔŋaɣ ɖooo lɛ ɛzɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ ɖʋtʋ pɔzʋʋ yɔ, ɛzɩ helim mbʋ piɖiyiɣ ɛyaa yɔ pʋ-ñʋʋdʋ pɔzʋʋ yɔ, fezuu ŋgʋ kɩlakɩ tʋmɩyɛ lɛɛlɛɛyɔ kaañamtʋ pɩyalaa taa yɔ.  Ɛɛɛ, ɖooo lɛ, ɖa-tɩŋa ɖɩɩwɛ pa-taa nɛ ɖɩɖɔŋ ɛzɩ ɖo-tomnaɣ kɔɖɛyɩ pɔzʋʋ yɔ, nɛ ɖɩlakɩ tomnaɣ nɛ ɖa-maɣzɩm pɔ-sɔɔlɩm, nɛ palʋlɩ-ɖʋ lɛ ɖɩɩkɛ pana piya ɛzɩ lalaa yɔ.  Ɛlɛ, Ɛsɔ pʋtɔdɩyɛ naʋ paɣlaa, nɛ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ ɛsɔɔlɩnɩ-ɖʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ,  eyeba nɛ ɖɩɖaɣnɩ wɛʋ wezuu, ɖa nɛ Krɩstʋ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩsɩbɩ ɖa-kɩdɛkɛdɩm taa yɔ—payabɩ mɩ-ñʋʋ pɩtɩŋnɩ lootiye yɔɔ.  Pɩtasɩ lɛ, efezi ɖa nɛ Krɩstʋ Yesu nɛ ɛcaɣzɩ ɖa nɛ ɩ ɛsɔdaa ɖa nɛ ɩ ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa,  se pɩsa nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ ndʋ tɩkɔŋ yɔ* tɩ-taa, ɛpɩzɩ nɛ ɛwɩlɩ e-lootiye sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ kʋjɔʋ ŋgʋ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ kɩ-taa, ɖa nɛ Krɩstʋ Yesu ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa.  Pɩtɩŋnɩ lootiye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ lɛ, payabɩ mɩ-ñʋʋ tisuu yɔɔ, nɛ pɩtɩkɛ mɩ-maɣmaɣ mɩ-lakasɩ yɔɔ; ɛlɛ pɩkɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ.  Aayɩ, pɩtɩlɩɩnɩ tʋma cɔlɔ, se pɩsa nɛ nɔɔyʋ ɛtaawɛɛnɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ɛkʋndɩ yɔ. 10  Ðɩkɛ Ɛsɔ nesi tɛɛ tʋmɩyɛ, nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ ɖa nɛ Krɩstʋ Yesu ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa se ɖɩla tʋma kɩbana, wena Ɛsɔ ɖʋ ɖooo lɔŋ se ɖɩlabɩ-yɛ yɔ. 11  Pʋyɔɔ lɛ, ɩtɔzɩ se ɖooo lɛ, mba ɛyʋ nesi pɛlɩ-wɛ nɛ payaɣ-wɛ se “pɛpɛlɩ-m waa” yɔ, payaɣaɣ mɩ mba ɩɩkɛ ajɛɛ taa mba yɔ se “kɩdɩpɛlɩŋ.” 12  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɩtaatɩlɩ Krɩstʋ, iiposini Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ, ɩtaawɛɛ lidaʋ tɔm agbaa wena Ɛsɔ ɖʋwa yɔ a-taa; ɛjaɖɛ yɔɔ lɛ, ɩtaawɛɛnɩ lidaʋ nɛ ɩtaatɩlɩ Ɛsɔ. 13  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, mɩ nɛ Krɩstʋ Yesu mɩ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa lɛ, mɩ mba ɖooo lɛ ɩɩwɛ poliŋ yɔ, ɩtɩŋnɩ Krɩstʋ calɩm yɔɔ nɛ ɩñɔtɩ mɩ-tɩ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ ɖa-laŋhɛzɩyɛ, ɛnʋ weyi ɛlaba nɛ tindima ana a-naalɛ apɩsɩ tindimiye kʋɖʋmɖɩyɛ nɛ ɛyɔkɩ hɛkʋ taa koloŋa ŋga kaatayɩ a-hɛkʋ taa yɔ. 15  Ɛtɩŋnɩ e-tomnaɣ yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ koyindiye, pʋ-tɔbʋʋ se tɔm ndʋ pama Paɣtʋ taa nɛ tɩwɩlɩɣ mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ, se pɩsa nɛ ɛla nɛ tindima naalɛ wena a nɛ ɩ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, apɩsɩ ɛyʋ kɩfalʋ kʋɖʋm, nɛ ɛla nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ, 16  nɛ eceɣ samasɩ nzɩ sɩ-naalɛ kiya nɛ sɩpɩsɩ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ Ɛsɔ yɔɔ pɩtɩŋnɩ nazɩm sizika* yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkʋ koyindiye pɩtɩŋnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-yɔɔ. 17  Nɛ ɛkɔɔ nɛ esusi laŋhɛzɩyɛ tɔm kɩbandʋ mɩ mba ɩɩwɛ poliŋ yɔ, nɛ esusi laŋhɛzɩyɛ mba pɛwɛ pɩ-cɔlɔ yɔ, 18  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ lɛ, ɖa, samasɩ nzɩ sɩ-naalɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Caa faaa pɩtɩŋnɩ fezuu kʋɖʋmʋʋ yɔɔ. 19  Pʋyɔɔ lɛ, ɩtɩtasɩ kɛʋ agɔma nɛ agbaaɣdaa mba, ɛlɛ mɩ nɛ ɛyaa kiɖeɖema ɩkɛ tɛtʋ kʋɖʋmtʋ taa piya nɛ Ɛsɔ ɖɩɣa taa mba, 20  nɛ pama-mɩ apostoloowaa nɛ nayaa pe-tigiɖe yɔɔ, nɛ Krɩstʋ Yesu maɣmaɣ kɛnɩ kɔna taa tigiɖe pɩyɛ. 21  Kuduyuu hɔɔlɩŋ tɩŋa kpɛndɩ camɩyɛ kɩ nɛ ɩ pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa, nɛ kɩwɛɛ nɛ kɩpaɣlɩɣ nɛ kɩpɩsɩɣ Yehowa* templo kiɖeɖeu. 22  Mɩ ɖɔɖɔ, mɩ nɛ ɩ mɩ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa lɛ, pɛkpɛndɩ mɩ nɛ lalaa nɛ pamaɣ-mɩ se ɩpɩsɩ lone naɖɩyɛ, nɖɩ ɖɩ-taa Ɛsɔ wɛɣ pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “se pɩsa nɛ pɩnzɩ nzɩ sɩkɔŋ yɔ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.