Efɛɛzɩ mba 1​:​1-23

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Fezuu taa wazasɩ (3-7)

  • Pekpeɣliɣ wondu tɩŋa Krɩstʋ taa (8-14)

    • “Wondu yɔɔ cɔnʋʋ ɖʋtʋ natʋyʋ” alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩ-yɔɔ (10)

    • Pañɩɣ mɩ-yɔɔ fezuu mayaɣ ɛzɩ “mbʋ pakaɣ-ɖʋ cɛlʋʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ pʋ-yʋsaɣ” yɔ (13, 14)

  • Pɔɔlɩ sɛɣ Ɛsɔ Efɛɛzɩ mba tisuu yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ nɛ ɛtɩmɩɣ pɔ-yɔɔ (15-23)

1  Ma Pɔɔlɩ, Krɩstʋ Yesu tɛ apostoloo pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ, mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ ɛyaa kiɖeɖema mba pɛwɛ Efɛɛzɩ nɛ pɛwɛɛ siɣsiɣ pa nɛ Krɩstʋ Yesu pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ:  Tɛtɛ nɛ ɩwɛɛnɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɖa-Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ.  Pasa ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ tɛ Ɛsɔ nɛ ɛ-Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkpaɣ paa fezuu taa wazaɣ ŋga lɛ nɛ ɛwazɩnɩ-ɖʋ ɛsɔdaa, ɖa nɛ Krɩstʋ ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa,  ɛzɩ ɛlɩzʋʋ-ɖʋ se ɖa nɛ ɩ* ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ pʋcɔ nɛ pasɩɣ ɛjaɖɛ tigiɖe yɔ, se pɩsa nɛ ɖɩkɛ kiɖeɖema nɛ pataana azuluma naayɛ ɖɔ-yɔɔ ɛ-ɛsɩndaa, sɔɔlɩm taa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛɖʋ ɖooo lɔŋ se ɛtɩŋɩɣnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɛkpaɣ-ɖʋ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-pɩyalaa yɔ, ɛzɩ pɩkɛdʋʋnɩ-ɩ yɔ nɛ ɛzɩ ɛ-sɔɔlɩm pɔzʋʋ yɔ;  ɛlabɩ mbʋ se pasa e-lootiye sɔsɔɖɛ nɖɩ ɛtɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ yɔɔ nɛ ɛlabɩ-ɖʋ faaa yɔ.  Pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ lɛ, poholi-ɖʋ pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ, ɛ-calɩm yɔɔ, ɛɛɛ, pekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm, pɩtɩŋnɩ e-lootiye sɔsɔɖɛ yɔɔ.  Ɛlaba nɛ ɖɩwɛɛnɩ lootiye nɖɩ sakɩyɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ pe-kpeekpe pa-taa  alɩwaatʋ ndʋ eyeba nɛ ɖɩtɩlɩ ɛ-sɔɔlɩm tɛ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu yɔ. Tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛɖʋwa se ɛlakɩ yɔ, 10  se alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩtɛŋ lɛ, ɛlakɩ wondu yɔɔ cɔnʋʋ ɖʋtʋ natʋyʋ,* nɛ ekpeɣli wondu tɩŋa Krɩstʋ taa, wondu ndʋ tɩwɛ ɛsɔdaa nɛ wondu ndʋ tɩwɛ tataa yɔ. Ɛɛɛ, ekpeɣliɣ-tʋ ɛ-taa, 11  ɛnʋ weyi ɖa nɛ ɩ ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ palɩzɩ-ɖʋ se ɖa nɛ ɩ ɖɩkaa ñɩm yɔ; Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ ɖooo lɔŋ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-tamaɣ, ɛnʋ weyi ɛlakɩ pɩtɩŋa ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ nɛ ɛɖʋ yɔ, 12  se pɩsa nɛ ɖa mba ɖɩcalɩ wɛnʋʋ lidaʋ Krɩstʋ yɔɔ yɔ, ɖɩɖʋ Ɛsɔ lɩm nɛ pɩɖʋ ɛ-samtʋ hɩɖɛ. 13  Ɛlɛ mɩ ɖɔɖɔ, ɩɩwɛnɩ lidaʋ ɛ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩnɩ toovenim tɔm, ndʋ tɩkɛ mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ itisaa yɔ, patɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pañɩɣ mɩ-yɔɔ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ paayɔɔdaa se pahaɣ-mɩ yɔ kɩ-mayaɣ, 14  kɩkɛ ñɩm mbʋ pakaɣ-ɖʋ cɛlʋʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ pɩ-yʋsaɣ, se pɩsa nɛ Ɛsɔ holi ɛ-maɣmaɣ ɛ-samaɣ* pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ, se pɩɖʋ ɛ-samtʋ hɩɖɛ. 15  Mbʋ yebina nɛ ma ɖɔɖɔ, alɩwaatʋ ndʋ manɩ tisuu mbʋ ɩwɛnɩ Kɩbaɣlʋ Yesu yɔɔ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɩwɩlɩ ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa yɔ pɩ-tɔm lɛ, 16  mantiyele Ɛsɔ sɛʋ mɩ-yɔɔ kpa se ɛlabaɣ lɛ. Mɛwɛɛ nɛ mɔntɔzʋʋ mɩ-yɔɔ ma-adɩma taa, 17  se ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ tɛ Ɛsɔ, weyi ɛkɛ samtʋ Caa yɔ, ɛha-mɩ lɔŋsɩnɖɛ fezuu nɛ lɩzʋʋ nɛ wɩlʋʋ fezuu nɛ ɩwɛɛnɩ toovenim sɩmtʋ ɛ-yɔɔ. 18  Ɛñandɩ ɛsa wena awɛ mɩ-laŋa taa yɔ a-yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩtɩlɩ lidaʋ ŋgʋ ɛya-mɩ se ɩwɛɛna yɔ, ñɩm sɔsɔm mbʋ ɛsɩwa se pɩkɛnɩ ɛyaa kiɖeɖema ñɩm yɔ, 19  nɛ ɩtɩlɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma e-ɖoŋ sɔsɔŋ wayɩ fɛyɩ yɔ, weyi ɛwɩlɩɣ ɖa mba ɖɩwɛnɩ tisuu yɔ. Panaɣ e-ɖoŋ paɣlɩka ɛzɩma ɛlakɩnɩ e-ɖoŋ sɔsɔŋ tʋmɩyɛ yɔ pɩ-taa, 20  weyi ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ Krɩstʋ hɔɔlʋʋ taa alɩwaatʋ ndʋ efezi-i nɛ sɩɖaa taa nɛ ɛcaɣzɩ-ɩ e-nesi kɩbanzɩ yɔɔ ɛsɔdaa, 21  kominawaa tɩŋa, ñʋndɩnaa tɩŋa, ɖoŋ tɩŋa, kɩbaɣlaa tɩŋa nɛ hɩla tɩŋa ñʋʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-taa ɖeke ɛlɛ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ tɩ-taa ɖɔɖɔ. 22  Eluzi ɖɔɖɔ wondu tɩŋa ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ɛpɩsɩ-ɩ ñʋʋdʋ ɛgbɛyɛ taa wondu tɩŋa yɔɔ, 23  nɖɩ ɖɩkɛ e-tomnaɣ yɔ, nɛ ɛnʋ suni ɖɩ-taa, nɛ ɛnʋ lakɩna nɛ pɩtɩŋa payɩ pisuu pɩtɩŋa pɩ-taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se ɖa nɛ Krɩstʋ.
Yaa “ɛcɔŋnɩ wondu yɔɔ.”
Piye piye, “ɛ-ñɩm.”
Yaa “pɩtɩkɛ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.