3 Yohanɛɛsɩ 1​:​1-14

  • Sɛtʋ nɛ adɩma (1-4)

  • Pasam Gayuusi (5-8)

  • Diyotrefɛɛsɩ weyi ɛsɔɔlɩ wɛnʋʋ kajalaɣ lone yɔ (9, 10)

  • Pɔyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ Demetriyuusi yɔɔ (11, 12)

  • Ɛ-cɔlɔ wobu ɖʋtʋ nɛ sɛtʋ (13, 14)

 Ma abalʋ weyi ɛsʋtʋyaa yɔ,* mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ man-kʋsɔɔlʋ Gayuusi, weyi mɔnsɔɔlɩ-ɩ toovenim taa yɔ.  Man-kʋsɔɔlʋ, mantɩmɩɣ se piɖeni-ŋ pɩtɩŋa pɩ-taa nɛ ŋwɛɛ alaafɩya, ɛzɩ lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛʋ nɛ piɖeɣni-ŋ* yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ man-taa labɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ koobiya kɔma nɛ palɩzɩ aseɣɖe toovenim tɔm ndʋ ŋɖɔkaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛzɩ ŋwɛʋ nɛ ŋɖɔŋ toovenim taa yɔ.  Nabʋyʋ fɛyɩ nɛ pɩhaɣ-m taa leleŋ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ pʋnɛ:* se manɩɩ se men-piya wɛɛ nɛ sɩɖɔŋ toovenim taa.  Man-kʋsɔɔlʋ, ŋwɩlɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ mbʋ ŋlakɩ koobiya yɔ pɩ-taa, paa pɛkɛ-ŋ agɔma yɔ.  Palɩzɩ aseɣɖe ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ ɛgbɛyɛ ɛsɩndaa. Mentendi-ŋ, sɩɩ-wɛ nɛ pɔɖɔ pa-nʋmɔʋ ɛzɩ pɩmʋnaʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ palɩwa, nɛ patɩmʋ nabʋyʋ ajɛɛ taa mba cɔlɔ.  Pʋyɔɔ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩjɛyʋʋ se ɖɩmʋ ɛyaa mba ɛgɔndʋ camɩyɛ, se pɩsa nɛ ɖɩpɩsɩ mba pa nɛ wɛ pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ toovenim taa yɔ.  Mama tɔm natʋyʋ ɛgbɛyɛ, ɛlɛ Diyotrefɛɛsɩ weyi ɛsɔɔlɩ wɛnʋʋ kajalaɣ lone pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɛɛmʋʋ mbʋ payɩ pɩlɩnɩ ɖɔ-cɔlɔ yɔ nɛ ñamtʋ. 10  Mbʋ yebina nɛ ye mɔnkɔma yɔ, mankaɣ yebu nɛ pɔtɔzɩ tʋma wena eɖiɣni labʋ yɔ a-yɔɔ, ɛzɩma ɛyɛlɩɣnɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Ɛlɛ lakasɩ nzɩ sɩtɩmaɣ-ɩ, ekiziɣ ɖɔɖɔ koobiya mʋʋ nɛ ñamtʋ; nɛ mba pɔsɔɔlɩ-wɛ mʋʋ yɔ, ɛñɩnɩɣ se ɛɖaŋ-wɛ nɛ ɛlɩzɩ-wɛ ɛgbɛyɛ taa. 11  Man-kʋsɔɔlʋ, taamaɣzɩnɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, ɛlɛ maɣzɩnɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Weyi ɛlakɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. Weyi ɛlakɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, ɛtɩna Ɛsɔ. 12  Pa-tɩŋa, nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ toovenim maɣmaɣ pɔyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ Demetriyuusi yɔɔ. Toovenim taa lɛ, ɖa ɖɔɖɔ ɖiɖiɣni lɩzʋʋ aseɣɖe ɛ-yɔɔ, nɛ ŋsɩm mbʋ se aseɣɖe nɖɩ ɖɩlɩzɩɣ yɔ ɖɩkɛ toovenim. 13  Maawɛnɩ tɔm sakɩyɛ se mama-ŋ, ɛlɛ mantɩsɔɔlɩ se mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mama-ŋ nɛ kɩmamaʋ nɛ tɔlɩm. 14  Ɛlɛ mantaɣ liu se piileɖiɣ lɛ mankaɣ-ŋ naʋ, nɛ ɖɩkaɣ ɖama yɔɔdɩnʋʋ nɛ nɔɔ. Tɛtɛ nɛ ŋwɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ. Taabalaa tiyiɣni-ŋ pɛ-sɛtʋ. Yaa taabalaa hɩla kʋɖʋm kʋɖʋm nɛ ŋcɛlɩ-wɛ mɛn-sɛtʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ.”
Yaa “piɖeɣni ña-kalɩzaɣ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Nabʋyʋ fɛyɩ se mɛwɛɣnɩ ɛsɩmɩyɛ pɩ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ se.”