2 Timootee 3​:​1-17

  • Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ (1-7)

  • Ɛmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ kɩɖaʋ ɖeyi ɖeyi (8-13)

  • ‘Ðɔkɩ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ’ (14-17)

    • Ɛsɔ fezuu ɖiyina nɛ pama Masɩ kpeekpe (16)

3  Ɛlɛ tɩlɩ tɔm tʋnɛ, se kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa lɛ, alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-lʋbɩnʋʋ wɛɣ kaɖɛ yɔ, tɩkaɣ wɛʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa kaɣ pa-tɩ sɔɔlʋʋ, pakaɣ liidiye sɔɔlʋʋ, pakaɣ wɛnʋʋ agʋnda, pakaɣ pa-tɩ kpazʋʋ, pakaɣ kɛʋ Ɛsɔ yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdɩyaa, paakaɣ pa-lʋlɩyaa ñam, paakaɣ wɛnʋʋ ɛsɩmɩyɛ, paakaɣ wɛʋ siɣsiɣ,  paakaɣ wɛnʋʋ sɔɔlɩm, paakaɣ tisuu lalaa tɔm yɔɔ, pakaɣ kɛʋ kɔlɔmɔtʋ tɩnaa, paakaɣ wɛnʋʋ tɩ ɖɔkʋʋ, pakaɣ wɛʋ ñaŋ, paakaɣ kɩbandʋ sɔɔlʋʋ,  pakaɣ kɛʋ ɛyaa wayɩ lɩyaa, pakaɣ kɛʋ ñʋʋ taa ɖoŋ tɩnaa, pa-taa kaɣ suu nɛ tɩ kpazʋʋ, mbʋ ɛzɩ paasɔɔlɩ Ɛsɔ lɛ, pakaɣ sɔɔlʋʋ leleŋ nɩʋ na,  pɩkaɣ naʋ ɛsa yɔɔ yem se pɛwɛnɩ Ɛsɔ sɔɔndʋ seu, ɛlɛ pekiziɣ pi-ɖoŋ; ha ɛyaa mba siɣye.  Pa-taa nabɛyɛ sʋʋ ɖɩsɩ taa mɛsaɣ tɛɛ nɛ papɩsɩɣ halaa mba pɛwɛnɩ ɛjandʋ nɛ kɩwɛɛkɩm wɛɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ, nɛ kɔɖɛyɩ ndɩ ndɩ ɖiyiɣ-wɛ yɔ yomaa,  halaa mba pɛkpɛlɩkɩɣ paa ɛzɩmtaa, ɛlɛ paapɩzɩɣ kpa se patɩlɩ toovenim tɛ sɩmtʋ siŋŋ.  Nɛ ɛzɩma Yaanɛɛsɩ nɛ Yambrɛɛsɩ paakaɖɩnɩ Moyizi yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyaa mba, powoki pɩ-yɔɔ nɛ pakaɖɩɣnɩ toovenim. Ɛyaa mba, pa-lɩmaɣza wɛɛkaa, nɛ tisuu hɔɔlʋʋ taa lɛ, pɔ-tɔm tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ.  Paa mbʋ yɔ, paakaɣ tasʋʋ wobinuu ɛsɩndaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-kpaanzɩyɩtʋ* yɔɔ kaɣ kuluu kaɣlaa ɛyaa tɩŋa ɛsɩndaa, ɛzɩ ɛyaa naalɛ mba, pa-kpaanzɩyɩtʋ yɔɔ kaakuluu yɔ. 10  Ɛlɛ ña lɛ, ŋtɩŋ ɖeyi ɖeyi ma-wɩlɩtʋ, me-wezuu caɣʋ, man-kaɖʋwa, men-tisuu, mon-suuɖu, mɔn-sɔɔlɩm, ma-laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, 11  nɛ ŋsɩm nazɩm nɛ kʋñɔmɩŋ weyi mankatɩ Antɩyɔɔsɩ, Ikoniyɔm, nɛ Lisɩtrɩ yɔ. Mɔnɖɔkɩ ma-laŋɩyɛ nazɩm mbʋ pɩ-taa, nɛ Kɩbaɣlʋ holi-m pɩtɩŋa pɩ-taa. 12  Toovenim taa lɛ, mba payɩ pɔsɔɔlaa se pɔñɔɔnɩ Ɛsɔ pe-wezuu caɣʋ taa pa nɛ Krɩstʋ Yesu pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ, pakaɣ-wɛ nazʋʋ ɖɔɖɔ. 13  Ɛlɛ kañatʋ laɖaa nɛ cɛtɩyaa pakaɣ kpaʋ ɖoŋ tam kɩdɛkɛdɩm labʋ taa, pepeɣziɣ ɛyaa nɛ ɛyaa peɣziɣ-wɛ ɖɔɖɔ. 14  Ɛlɛ ña lɛ, ɖɔkɩ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa nɛ peseɣti-ŋ se ŋtisi tɩ-yɔɔ yɔ, nɛ ŋsɩm mba pɔ-cɔlɔ ŋkpɛlɩkɩ-tʋ yɔ 15  nɛ ŋsɩm ɖɔɖɔ se ɖooo pɩjatʋ taa ŋsɩm takayɩsɩ kiɖeɖesi, nzɩ sɩpɩzɩɣ siyele nɛ ŋwɛɛ lɔŋ se pɩsa nɛ ŋhiɣ ñʋʋ yabɩtʋ pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. 16  Ɛsɔ fezuu ɖiyina nɛ pama Masɩ kpeekpe nɛ sɩwazɩɣ tɔm wɩlʋʋ, tɔm kizinuu, wondu sɩnzʋʋ,* nɛ lɔŋ sɩɣzʋʋ siɣsiɣ wɛtʋ taa, 17  se pɩsa nɛ Ɛsɔ tɛ ɛyʋ mʋnɩ camɩyɛ, pɔñɔɔzɩ-ɩ camɩyɛ se ɛpɩzɩ nɛ ɛla paa tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pa-kɩmɛlɛndʋ.”
Yaa “ñɔɔzʋʋ.”