2 Timootee 2​:​1-26

  • Ðʋzɩ tɔm ndʋ abalaa mba pamʋnaa yɔ pe-nesi tɛɛ (1-7)

  • Laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ tɔm kɩbandʋ yɔɔ (8-13)

  • Wɩlɩ Ɛsɔ tɔm camɩyɛ (14-19)

  • Se evebitu kɔɖɛyɩ (20-22)

  • Wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ mba pakaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ pɔ-yɔɔ yɔ (23-26)

2  Pʋyɔɔ lɛ, ña man-pɩɣa, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋhiɣ ɖoŋ lootiye nɖɩ ɖɩwɛ Krɩstʋ Yesu taa yɔ ɖɩ-taa;  nɛ tɔm ndʋ ŋnɩ mɔn-cɔlɔ, ndʋ aseɣɖe tɩnaa sakɩyɛ tisi tɩ-yɔɔ yɔ, ɖʋzɩ-tʋ abalaa siɣsiɣ tɩnaa nesi tɛɛ, mba pakaɣ mʋnʋʋ camɩyɛ se pawɩlɩ-tʋ lalaa yɔ.  Ɛzɩ Krɩstʋ Yesu sɔɔja kɩbanʋ yɔ, tisi nɛ ŋtɔɔ kʋñɔŋ kaɖɛ taa.  Ɛyʋ weyi ɛkɛ sɔɔja yɔ, ɛɛɖʋʋ ɛ-nɔɔ* wezuu caɣʋ taa tadɩyɛ labʋ taa,* se pɩsa nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ weyi ɛmʋ-ɩ sɔɔjatʋ yɔ.  Nɛ halɩ hola aleɣya taa maɣmaɣ, weyi ɛlakɩ-yɛ yɔ, ye ɛtɩlabɩ-yɛ ɛzɩ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ, paapaŋɩ-ɩ wabɩtʋ hulaɣ.  Haɖʋ weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka yɔ, ɛnʋ pɩwɛɛ se ɛcalɩ tɔɔʋ ɛ-hayɩm taa pee.  Maɣzɩɣ tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa; Kɩbaɣlʋ kaɣ-ŋ haʋ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ* pɩtɩŋa pɩ-taa.  Tɔzɩ se paafezi Yesu Krɩstʋ nɛ sɩɖaa taa nɛ ɛɛkɛ Daviid liɖe taa tʋ, ɛzɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ monsusuu yɔ tɩwɩlʋʋ yɔ,  ndʋ tɩ-yɔɔ menɖiɣni tɔɔʋ kʋñɔŋ nɛ paɖʋ-m salaka ɛzɩ kɩwɛɛkɩm laɖʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, patɩhɔkɩ Ɛsɔ tɔm. 10  Pʋyɔɔ lɛ, mowoki pɩ-yɔɔ nɛ mɔnɖɔkɩ ma-laŋɩyɛ pɩtɩŋa pɩ-taa mba palɩzaa yɔ pɔ-yɔɔ, se pɩsa nɛ mba ɖɔɖɔ pehiɣ ñʋʋ yabɩtʋ ndʋ tɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ nɛ tɩwɛɛ yɔ, pɩkpɛndɩnɩ tamtam samtʋ. 11  Tɔm tʋnɛ tɩmʋnaa se pataa-tʋ liu: Toovenim taa lɛ, ye ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndaa nɛ ɖɩsɩ yɔ, ɖa nɛ ɩ ɖɩkaɣ kpɛndʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩwɛɛ wezuu; 12  ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-laŋa yɔ, ɖa nɛ ɩ ɖɩkaɣ kpɛndʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩtɔɔ kewiyitu; ye ɖikizi-i yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ kizuu ɖɔɖɔ; 13  ye ɖɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, ɛnʋ ñɛwɛɣ siɣsiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ekizi ɛ-tɩ. 14  Wɛɛ nɛ ŋtɔzʋʋ-wɛ tɔm ndʋ, nɛ ŋwɩlɩɣ-wɛ* Ɛsɔ ɛsɩndaa se pataayoo tɔm pee yɔɔ, pɩkɛ mbʋ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ paa ññɩɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɔŋnɩ kaɖɛ mba pewelisiɣ yɔ.* 15  La mbʋ payɩ ŋpɩzɩɣ yɔ nɛ ŋwɩlɩ ña-tɩ ɛzɩ weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, ɛzɩ tʋmlaɖʋ weyi fɛyɛ ɛɛkpaɣ-ɩ nɛ pʋyʋ yɔ, weyi ɛwɩlɩɣ toovenim tɔm camɩyɛ yɔ. 16  Ɛlɛ kizi tɔm ndʋ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ nɛ tipisiɣ wondu kiɖeɖetu yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩkaɣ yebu nɛ Ɛsɔ yɔɔ kaañamtʋ wɛnʋʋ ɖɔɔ nɛ pɩkɩlɩ, 17  nɛ pɔ-tɔm kaɣ yɛlʋʋ ɛzɩ kɩjɩkpʋʋ ŋgʋ kɩtɛzɩɣ walʋʋ yɔ. Pa-taa kɛlɛ Imenee nɛ Filɛɛtɩ. 18  Ɛyaa mba, peyebi toovenim, nɛ pɔtɔŋ se pɛtɛm sɩɖaa fezuu, nɛ pɛwɛɛ paɖʋzʋʋ nabɛyɛ tisuu. 19  Paa mbʋ yɔ, Ɛsɔ tɛ tigiɖe nɖɩ ɖɩwɛ ɖoŋ yɔ ɖɩsɩŋ camɩyɛ, nɛ ɖɩwɛnɩ mayaɣ kanɛ: “Yehowa* sɩm mba pɛkɛ ɛ-ñɩma yɔ,” nɛ: “Weyi ɛyaɣ Yehowa* hɩɖɛ yɔ, ekizi mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ.” 20  Piyele nɛ ɖɩɣa sɔsɔɔ taa lɛ, pɩtɩkɛ sika nɛ liidiye ñɩɣyʋʋ wondu* ɖeke wɛna, ɛlɛ ɖasɩ nɛ cʋʋ wondu ɖɔɖɔ wɛɛ, nɛ palakɩnɩ natʋyʋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ siŋŋ yɔ ɛlɛ lɛɛtʋ lɛ, palakɩnɩ-tʋ mbʋ pɩfɛyɩ wazaɣ siŋŋ yɔ. 21  Pʋyɔɔ lɛ, ye nɔɔyʋ eposini kɛdɛzaɣ ñɩndʋ yɔ, ɛkaɣ kɛʋ wonuu* ŋgʋ palakɩnɩ mbʋ pɩwɛ wazaɣ siŋŋ yɔ, ɛkaɣ wɛʋ kele kele, ɛkaɣ wɛʋ ɛ-tʋ wazaɣ, ɛkaɣ kɛʋ weyi pɔñɔɔzɩ-ɩ se ɛla paa tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ yɔ. 22  Pʋyɔɔ lɛ, se evebitu kɔɖɛyɩ, ɛlɛ ñɩnɩ siɣsiɣ wɛtʋ, tisuu, sɔɔlɩm, laŋhɛzɩyɛ, ña nɛ mba payaɣ Kɩbaɣlʋ nɛ laŋɩyɛ kele kele ñɩnɖɛ yɔ. 23  Pɩtasɩ lɛ, kizi kɩmɛlɛndʋ nɛ kɩɩsɩŋɩyɩtʋ tɔm hɔm, ŋsɩm mbʋ se pɩkɔŋnɩ yoŋ. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩmʋna se Kɩbaɣlʋ yom eyoo, ɛlɛ pɩmʋnaa se ɛla ɛyaa tɩŋa camɩyɛ, ɛtɩlɩ tɔm wɩlʋʋ, ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋʋ-ɩ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, 25  ɛwɩlɩ tɔm mba pakaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ nɛ hɛɛɛ wɛtʋ. Pʋtɔma yɔ Ɛsɔ yeki nɛ pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ* nɛ pɛwɛɛnɩ toovenim tɛ sɩmtʋ siŋŋ, 26  nɛ pa-maɣzɩm pɩzɩɣ pife nɛ palɩɩ Eleeu kpaca taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkpa-wɛ nɛ pɛ-ɛsa se pala ɛ-sɔɔlɩm.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ɛɛsʋzʋʋ ɛ-tɩ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɛ-nɔɔ paa evemiye nɖɩ ɖɩ-tʋma labʋ taa.”
Yaa “kaɣ-ŋ haʋ lɛɣtʋ.”
Piye piye, “ŋlɩzɩɣ-wɛ aseɣɖe tete.”
Yaa “pɩɖɩzɩɣ mba pewelisiɣ yɔ; pɩlɛɣzɩɣ mba pewelisiɣ yɔ pa-lɩmaɣza.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ñanzɩ.”
Yaa “ñanaɣ.”
Yaa “nɛ pɛlɛɣzɩ pa-lɩmaɣza.”