2 Timootee 1​:​1-18

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Pɔɔlɩ sɛɣ Ɛsɔ Timootee tisuu yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ (3-5)

  • Kpazɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ña-taa yɔ ɖoŋ ɛzɩ petikuu miŋ yɔ (6-11)

  • Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋɖɔkɩ tɔm kɩbandʋ (12-14)

  • Pɔɔlɩ koyindinaa nɛ ɛ-taabalaa (15-18)

1  Ma Pɔɔlɩ, Krɩstʋ Yesu tɛ apostoloo pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ, ɛzɩ wezuu lidaʋ ŋgʋ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ nɛ kɩwɛɛ yɔ kɩpɔzʋʋ yɔ,  mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ Timootee, man-pɩɣa kʋsɔɔlaɣ: Tɛtɛ nɛ ŋhiɣ lootiye, pʋtɔdɩyɛ naʋ, nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Caa Ɛsɔ nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu pɔ-cɔlɔ yɔ.  Mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ yɔɔ, ɛnʋ weyi malakɩ-ɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee nɛ ɛhʋyɛ kele kele ñɩnɖɛ ɛzɩ mɔn-cɔzɔnaa kaalabʋ yɔ, nɛ maayeki ñɔ-yɔɔ tɔzʋʋ kpa alɩwaatʋ ndʋ mentendiɣ Ɛsɔ ɖoo nɛ wɩsɩ yɔ.  Alɩwaatʋ ndʋ mɔntɔzʋʋ ñɛ-ɛsɩtɛɣlɩm yɔɔ yɔ, me-liu wɛɛ pɩŋŋ se mana-ŋ, nɛ taa leleŋ pɩzɩ nɛ isu man-taa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɔntɔzʋʋ ñe-tisuu mbʋ pɩ-taa fɛyɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔ pɩ-yɔɔ, mbʋ pɩcalɩ wɛʋ ñe-neze Loyiisi nɛ ño-ɖoo Eniisi pa-taa yɔ, nɛ maapɩtɩɣ se pɩwɛ ña-taa ɖɔɖɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, mantɩnɩ me-nesi ñɔ-yɔɔ nɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛɛ ña-taa yɔ, mɔntɔzʋʋ-ŋ se ŋkpazɩ-kʋ ɖoŋ ɛzɩ petikuu miŋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ sɔɔndʋ fezuu Ɛsɔ ha-ɖʋ, ɛlɛ ɛha-ɖʋ ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm nɛ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ pi-fezuu na.  Pʋyɔɔ lɛ, fɛyɛ ɛtaakpa-ŋ nɛ aseɣɖe lɩzʋʋ ɖa-Kɩbaɣlʋ yɔɔ yaa ma weyi mɛnkɛ salaka tʋ ɛ-yɔɔ yɔ mɔ-yɔɔ, ɛlɛ tisi nɛ ŋtɔɔ kʋñɔŋ kaɖɛ taa tɔm kɩbandʋ yɔɔ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ ɖoŋ yɔɔ.  Ɛyabɩ ɖa-ñʋʋ nɛ ɛyaa-ɖʋ nɛ yatʋ kiɖeɖetu, pɩtɩkɛ ɖa-tʋma yɔɔ ɛlabɩ mbʋ, ɛlɛ ɛlabɩ mbʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kaɖʋwa nɛ e-lootiye pɔ-yɔɔ. Ɛlabɩ-ɖʋ lootiye nɖɩ Krɩstʋ Yesu taa ɖooo lɔŋ, 10  ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, palɩzɩ-ɖɩ nɛ pawɩlɩ kpayɩ kpayɩ pɩtɩŋnɩ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Krɩstʋ Yesu yɔɔ kuluu yɔɔ, ɛnʋ weyi ɛɖɩzɩ sɩm nɛ eyele nɛ ñalɩmɩyɛ ñandɩ wezuu nɛ mbʋ pɩɩɖazɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ pɩtɩŋnɩ tɔm kɩbandʋ yɔɔ, 11  ndʋ tɩ-yɔɔ palɩzɩ-m se mɛnkɛ tɔm susuyu nɛ apostoloo nɛ wɩlɩyʋ yɔ. 12  Pʋyɔɔ ɖɔɖɔ mɔntɔkɩ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ, ɛlɛ fɛyɛ ɛɛkpaɣ-m. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansɩm Weyi ɛ-yɔɔ mentisaa yɔ, nɛ mantaɣ liu se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkandɩyɩ mbʋ manɖʋzɩ e-nesi tɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ, pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye. 13  Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋɖɔkɩ tɔm kɩbandʋ* kɩɖaʋ, ndʋ ŋnɩ mɔn-cɔlɔ yɔ, nɛ tisuu nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩlɩnɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ nɛ Krɩstʋ Yesu taa yɔ. 14  Pʋyʋ kɩbanʋ weyi paɖʋzɩ ñe-nesi tɛɛ pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu, ŋgʋ kɩwɛ ɖa-taa yɔ kɩ-yɔɔ yɔ, ɖɔkɩ-ɩ kpam. 15  Ŋsɩm mbʋ se mba payɩ pɛwɛ Aazii egeetiye taa yɔ, paha-m siɣye, pa-taa kɛlɛ Fiijɛɛlɩ nɛ Ɛrmoojɛɛnɩ. 16  Tɛtɛ nɛ Kɩbaɣlʋ na Onezifɔɔrɩ ɖɩɣa taa mba pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛhɛzaɣ ma-laŋɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ, nɛ fɛyɛ tɩkpa-ɩ nɛ man-salaka kpasɩ. 17  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔm Room yɔ, ɛñɩnɩ-m siŋŋ nɛ ɛna-m. 18  Tɛtɛ nɛ Kɩbaɣlʋ yele nɛ ehiɣ pʋtɔdɩyɛ naʋ Yehowa* cɔlɔ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye. Nɛ ŋsɩm tʋma wena payɩ ɛlabɩ Efɛɛzɩ taa yɔ camɩyɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “tɔm ndʋ tɩwazɩɣ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.