2 Tesalooniiki mba 3​:​1-18

  • Ɩwɛɛ nɛ ɩtɩmɩɣ (1-5)

  • Ɛpaɣ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩtɩtʋʋzɩ yɔ (6-15)

  • Kɛdɛzaɣ sɛtʋ (16-18)

3  Kɛdɛzaɣ lɛ, koobiya, ɩwɛɛ nɛ ɩtɩmɩɣ ɖɔ-yɔɔ, se pɩsa nɛ Yehowa* tɔm wɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ lɛɛ lɛɛ nɛ pasam-tʋ, ɛzɩ pasaŋʋʋ-tʋ mɩ-tɛ yɔ,  nɛ ɩtɩmɩ ɖɔɖɔ se poholi-ɖʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa nɛ kañatʋ tɩnaa nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa wɛnɩnɩ tisuu.  Ɛlɛ Kɩbaɣlʋ wɛ siɣsiɣ, nɛ ɛkaɣ-mɩ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ ehuuzi mɩ-yɔɔ se kañatʋ tʋ ɛtaalabɩ-mɩ pʋyʋ.  Pɩtasɩ lɛ, ɖɩtaɣ-mɩ liu Kɩbaɣlʋ taa se iɖiɣni ɖɔm tɔm ndʋ ɖiheyi-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ, nɛ ɩkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖɔ tɩ-yɔɔ.  Tɛtɛ nɛ Kɩbaɣlʋ wolo pɩ-yɔɔ nɛ eɖiyi mɩ-laŋa camɩyɛ se pɩsa nɛ ɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-laŋa Krɩstʋ yɔɔ.  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, koobiya, ɖiheyiɣ-mɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa se, iposi mɩ-tɩ nɛ koobiya mba payɩ pɔɖɔŋ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩtɩtʋʋzɩ nɛ paaɖɔŋ sɔnzɩ* nzɩ ɩmʋ* ɖɔ-cɔlɔ yɔ sɩ-yɔɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɩ-maɣmaɣ ɩsɩm ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩmaɣzɩnɩ-ɖʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩtɩtʋʋzɩ yɔ mɩ-hɛkʋ taa,  nɛ ɖɩtɩtɔɔ ɖɔɖɔ nɔɔyʋ tɔɔnaɣ falaa. Ɛlɛ, ɖɩlakaɣ tʋmɩyɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ ɖoo nɛ wɩsɩ nɛ ɖɔ-yɔɔ soŋuu se pɩsa nɛ ɖɩtaasʋʋ mɩ-taa nɔɔyʋ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ.  Pɩtɩkɛ se ɖɩfɛyɩnɩ ɖoŋ ɛnɩ, ɛlɛ ɖɩɩsɔɔlaa se ɖɩha-mɩ kɩɖaʋ nɛ ɩmaɣzɩnɩ-ɖʋ. 10  Toovenim taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩwɛ mɩ-cɔlɔ yɔ, ɖɩɖʋwaɣ-mɩ paɣtʋ tʋnɛ: “Ye nɔɔyʋ ɛtɩsɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ yɔ, ɛtaatɔɔ ɖɔɖɔ.” 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnɩɣ se nabɛyɛ ɩɩɖɔŋ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩtʋʋzaa yɔ mɩ-hɛkʋ taa, paalakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ, ɛlɛ paɖʋʋ pɔ-nɔsɩ tɔm ndʋ tɩtɩkɛ pa-ñɩndʋ yɔ tɩ-taa. 12  Ɛyaa mba, ɖɩɖʋʋ-wɛ paɣtʋ nɛ ɖɩsazɩɣ-wɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ taa se pɩwɛɛ se pala tʋmɩyɛ ɖiɣ ɖiɣ nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ ŋga pa-maɣmaɣ pehiɣaa yɔ. 13  Piyele nɛ mɩ yɔ, koobiya, itaayele kɩbandʋ labʋ. 14  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛɛñaŋ ɖɔ-tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, ɩyʋsɩ ɛyʋ ɛnʋ nɛ mɩ nɛ ɩ iyele taabalɩyɛ ɖʋʋ, se pɩsa nɛ fɛyɛ kpa-ɩ. 15  Paa mbʋ yɔ, ɩtaakpaɣ-ɩ ɛzɩ koyindu yɔ, ɛlɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩpaɣ-ɩ ɛzɩ koobu yɔ. 16  Lɛɛlɛɛyɔ, tɛtɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ tɛ Kɩbaɣlʋ maɣmaɣ ha-mɩ laŋhɛzɩyɛ paa ɛzɩmtaa, pɩtɩŋa pɩ-taa. Tɛtɛ nɛ Kɩbaɣlʋ wɛɛ mɩ-tɩŋa payɩ mɩ-cɔlɔ. 17  Ma Pɔɔlɩ mɛn-sɛtʋ yɔ, ma-maɣmaɣ me-nesi tɛɛ sɛtʋ, man-takayɩsɩ kpeekpe yʋsaɣ lɛ; mbʋ mamaɣ. 18  Ða-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ lootiye ɛwɛɛ mi-kpeekpe mɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “wɩlɩtʋ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “pamʋ.”