2 Tesalooniiki mba 1​:​1-12

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Tesalooniiki mba tisuu wɛɛ nɛ pɩpaɣlɩɣ (3-5)

  • Kɩmɩyɛ kpaʋ kaañamtʋ tɩnaa (6-10)

  • Ɛtɩmɩɣ ɛgbɛyɛ yɔɔ (11, 12)

1  Ma Pɔɔlɩ, Silɩvɛɛ* nɛ Timootee, ɖetiyiɣni takayaɣ kanɛ Tesalooniiki mba ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ nɛ ɖa-Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ:  Tɛtɛ nɛ ɩwɛɛnɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ.  Koobiya, pɩwɛnɩ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ mɩ-yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ. Pɩmʋnɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mi-tisuu wɛɛ nɛ pɩpaɣlɩɣ siŋŋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ mɩ-tɩŋa ɩsɔɔlɩnɩ ɖama yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩpaɣlɩɣ.  Piyeba nɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɩkʋndʋʋ mɩ-yɔɔ Ɛsɔ agbaa tɩŋa hɛkʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɩlɩ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nɛ tisuu nazɩm tɩŋa taa nɛ kaɖɛ wɛtʋ* ndʋ ɩkatɩɣ yɔ tɩ-taa.  Mbʋ wɩlɩɣna se Ɛsɔ tɔm hʋʋ wɛ siɣsiɣ, nɛ piyeki se pakpaɣ-mɩ se ɩmʋnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ, ŋga kɔ-yɔɔ toovenim taa lɛ, ɩwɛɛ nɛ ɩtɔkɩ kʋñɔŋ yɔ.  Pɩwɛ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa se ɛkpaɣ kʋñɔŋ nɛ ɛhɛyɩ mba peyeki nɛ ɩtɔkɩ kʋñɔŋ yɔ.  Ɛlɛ mɩ mba ɩtɔkɩ kʋñɔŋ yɔ, pakaɣ yebu nɛ ɖa nɛ mɩ ɖɩhɛzɩ, alɩwaatʋ ndʋ pokuluu Kɩbaɣlʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ pawɩlɩ, ɛ nɛ e-tiyiyaa ɖoŋ tɩnaa  miŋ pelu pelu nɩɩyɩ taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛkpaɣ kɩmɩyɛ mba paasɩŋ Ɛsɔ nɛ mba paañaŋ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu yɔɔ tɔm kɩbandʋ yɔ.  Pakaɣ hɔm ɛyaa mba pa-nɩŋgbaaŋ nɛ paɖɩzɩ-wɛ tamtam, Kɩbaɣlʋ nɛ e-ɖoŋ samtʋ pɛ-ɛsɩndaa, 10  alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔŋ se pasamɩ-ɩ ɛ-ɛyaa kiɖeɖema yɔɔ, nɛ mba payɩ petisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ pɔcɔnɩ-ɩ kɩyakʋ ŋgʋ nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ aseɣɖe nɖɩ ɖɩlɩzɩ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, itisi ɖɩ-yɔɔ. 11  Pʋyɔɔ ɖeyi ɖeyi ɖɩtɩmɩɣ mɩ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa, se ɖɛ-Ɛsɔ ɛkpaɣ-mɩ se ɩmʋnɩ ɛ-yatʋ nɛ ɛtɩŋnɩ e-ɖoŋ yɔɔ nɛ ɛla kɩbandʋ ndʋ tɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ tɩ-tɩŋa caɣ caɣ, nɛ ɛla ɖɔɖɔ paa tisuu tʋmɩyɛ nɖɩ lɛ caɣ caɣ. 12  Pɩlakɩ mbʋ se pɩsa nɛ pasa ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu hɩɖɛ mɩ-taa nɛ pasam-mɩ, mɩ nɛ ɩ mɩ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa, ɛzɩ ɖɛ-Ɛsɔ nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ po-lootiye pɔzʋʋ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Silaasɩ.
Yaa “nɛ kʋñɔmɩŋ.”