2 Yohanɛɛsɩ 1​:​1-13

  • Sɛtʋ (1-3)

  • Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖɔ toovenim taa (4-6)

  • Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ peɣziyaa (7-11)

    • Ɩtaasɛɛ-ɩ (10, 11)

  • Pɔ-cɔlɔ wobu ɖʋtʋ nɛ sɛtʋ (12, 13)

 Ma abalʋ weyi ɛsʋtʋyaa yɔ,* mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ asɛyʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ nɛ e-piya, mba mɔnsɔɔlɩ-wɛ toovenim taa yɔ, nɛ pɩtɩkɛ men-ɖeke mɔnsɔɔlɩnɩ-wɛ ɛlɛ mba payɩ pɛkpɛlɩkaa nɛ patɩlɩ toovenim yɔ ɖɔɖɔ,  toovenim mbʋ pɩwɛ ɖa-taa nɛ pɩkaɣ wɛʋ ɖɔ-cɔlɔ tamtam yɔ pɩ-yɔɔ.  Caa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ weyi ɛkɛ Caa Pɩyalʋ yɔ po-lootiye, pa-pʋtɔdɩyɛ naʋ, nɛ pa-laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ ɖɔ-cɔlɔ, pɩ nɛ toovenim nɛ sɔɔlɩm.  Man-taa wɛ leleŋ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mana ñe-piya nasɩyɩ, siɖiɣni ɖɔm toovenim taa ɛzɩ Caa ɖʋʋ-ɖʋ paɣtʋ yɔ.  Pʋyɔɔ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, asɛyʋ, mɔnpɔzʋʋ-ŋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama. (Pɩtɩkɛ paɣtʋ kɩfatʋ natʋyʋ manɖʋʋ-ŋ, ɛlɛ ndʋ ɖɩɩwɛna kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ.)  Nɛ sɔɔlɩm tɔbʋʋ yɔ: ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔ ɛzɩ ɛ-paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ. Paɣtʋ yɔ, ɛzɩ ɩnɩʋ kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ: pɩwɛɛ se iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖɔ sɔɔlɩm taa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ peɣziyaa sakɩyɛ lɩ ɛjaɖɛ yɔɔ, mba paayɔɔdʋʋ kaɣlaa se Yesu Krɩstʋ kɔm tomnaɣ taa yɔ. Peɣziyu nɛ Krɩstʋ koyindu lɛ.  Ɩkpa mɩ-tɩ, se pɩsa nɛ itaalesi mbʋ ɖɩlabɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖihiɣ yɔ, ɛlɛ se ɩpɩzɩ nɛ ihiɣ kɩhɛyʋʋ pilim.  Weyi ɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa nɛ ɛɛwɛɣ Krɩstʋ wɩlɩtʋ taa tam yɔ, ɛfɛyɩnɩ Ɛsɔ. Weyi ɛwɛɣ wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-taa tam yɔ, ɛnʋ wɛnɩnɩ Caa nɛ Pɩyalʋ. 10  Ye nɔɔyʋ ɛkɔŋ mɩ-cɔlɔ nɛ ɛtɩɖɔkɩ wɩlɩtʋ ndʋ yɔ, ɩtaamʋ-ɩ mɩ-ɖɩsɩ taa yaa ɩtaasɛɛ-ɩ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛsɛɣ-ɩ yɔ, ɛ nɛ ɩ pakaɣ ɛ-tʋma kɩdɛkɛda. 12  Paa mɛwɛnɩ tɔm sakɩyɛ se mamaɣ-mɩ yɔ, mantɩsɔɔlɩ se mama-mɩ tʋ takayaɣ taa nɛ tɔlɩm, ɛlɛ mantaɣ liu se mankaɣ kɔm mɩ-cɔlɔ nɛ mɔyɔɔdɩnɩ-mɩ nɛ nɔɔ, se pɩsa nɛ mɩ-taa leleŋ wɛɛ pilim. 13  Ñɔ-kɔɔ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ, e-piya tiyiɣni-ŋ sɩ-sɛtʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ma ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ.”