2 Pɩyɛɛrɩ 3​:​1-18

  • Woŋiyaa huuzuu ɛsa ɖɩzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ (1-7)

  • Yehowa fɛyɩ ninika (8-10)

  • Ɩmaɣzɩ nɛ ɩna ɛyaa mba pɩwɛɛ se ɩkɛna yɔ (11-16)

    • Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ (13)

  • Ɩɖaŋ mɩ-tɩ yɔɔ nɛ nɔɔyʋ etaapeɣzi-mɩ (17, 18)

3  Man-kʋsɔɔlaa, takayaɣ naalɛ ñɩŋga mamaɣ-mɩ lɛɛlɛɛyɔ, nɛ ɛzɩ malabʋ kajalaɣ ñɩŋga taa yɔ, kanɛ ka-taa ɖɔɖɔ mantɩŋɩɣnɩ tɔm kɩtɔzɩtʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ menfeziɣ ɖoŋ weyi ɩwɛna se ɩmaɣzɩ camɩyɛ yɔ,  se pɩsa nɛ ɩtɔzɩ tɔm ndʋ nayaa kiɖeɖema kaayɔɔdɩ ɖooo lɔŋ yɔ nɛ Kɩbaɣlʋ nɛ Ñʋʋ Yaɖʋ paɣtʋ ndʋ mɩ-apostoloowaa cɛlɩ-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ.  Kajalaɣ lɛ ɩtɩlɩ tɔm tʋnɛ, se kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa lɛ, woŋiyaa kaɣ lɩʋ pa nɛ po-woŋa, nɛ palakɩ ɛzɩ pa-maɣmaɣ pe-liu wɛʋ yɔ  nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛ-wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-tɔm paayɔɔdaa yɔ, le tɩwɛɛ? Ɛɛɛ, kpaɣnɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɖɔ-cɔzɔnaa ɖo sɩm taa yɔ, pɩtɩŋa piɖiɣni ɖɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩɩwɛʋ kpaɣnɩ wondu lɩzʋʋ ɖɩbazɩyɛ yɔ.”  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔsɔʋ faɖaɖa toovenim tɔm tʋnɛ, se ɖooo lɛ ɛsɔdaa kaawɛɛ nɛ tɛtʋ kaalɩnɩ lɩm tɛɛ nɛ tɩka camɩyɛ nɛ tɩwɛɛ lɩm hɛkʋ taa pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ tɔm yɔɔ;  nɛ pɔsɔʋ se pɩtɩŋnɩ wondu ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, paɖɩzɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ lɩm wadɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ.  Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pasɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ ndʋ tɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ nɛ paɖaŋnɩ miŋ, nɛ pasɩ-wɛ se piwolo nɛ pɩtalɩ tɔm hʋʋ kɩyakʋ wiye nɛ ɛyaa mba paañaŋ Ɛsɔ yɔ pa-ɖɩzʋʋ kɩyakʋ wiye.  Ɛlɛ man-kʋsɔɔlaa, ɩtaasɔɔ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ, se Yehowa* ɛsɩndaa lɛ, kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ wɛ ɛzɩ pɩnzɩ kudoku yɔ nɛ pɩnzɩ kudoku wɛɛ ɛzɩ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ yɔ.  Yehowa* fɛyɩ ninika e-lidaʋ tɔm labʋ yɔɔ, ɛzɩ nabɛyɛ nɩʋ ninika tɔbʋʋ yɔ, ɛlɛ ɛwɛ suuɖu mɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩsɔɔlɩ se paɖɩzɩ nɔɔyʋ, ɛlɛ ɛsɔɔlaa se ɛyaa tɩŋa ikpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. 10  Ɛlɛ Yehowa* kɩyakʋ kaɣ kɔm ɛzɩ mɩlʋ yɔ, nɛ ki-wiye lɛ, ɛsɔdaa kaɣ mʋʋʋ kɔkɔɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ taa, ɛlɛ wondu ndʋ tɩsa miŋ kaŋ kaŋ yɔ tɩkaɣ yoluu, nɛ pɩkaɣ kuluu tɛtʋ nɛ tɩ-yɔɔ tʋma yɔɔ. 11  Ɛzɩma pɩtɩŋa payɩ pɩkaɣ yoluu mbʋ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɩmaɣzɩ nɛ ɩna ɛyaa mba pɩwɛɛ se ɩkɛna yɔ ɖɔnɛ kiɖeɖee taa nɛ lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se ɩñɔnɩ Ɛsɔ yɔ sɩ-taa, 12  alɩwaatʋ ndʋ ɩɖaŋaa nɛ ɩtɔzʋʋ tam* Yehowa* kɩyakʋ wɛʋ alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɩkaɣ tɩŋnʋʋ nɛ paɖɩzɩ ɛsɔdaa miŋ nzʋlʋma taa nɛ wondu yoli mbʋ pɩsa miŋ kaŋ kaŋ yɔ pɩ-taa yɔ! 13  Ɛlɛ ɖɩɖaŋ ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ ɛzɩ ɛlabʋ tamaɣ yɔ, nɛ siɣsiɣ wɛtʋ kaɣ wɛʋ pa-taa. 14  Ye mbʋ man-kʋsɔɔlaa, ɛzɩma ɩɖaŋ wondu ndʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɩla mbʋ payɩ ɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɛna-mɩ kɛdɛzaɣ ɖeɖe se ɩfɛyɩnɩ azuluma nɛ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ nɛ ɩwɛ laŋhɛzɩyɛ taa. 15  Pɩtasɩ lɛ, ɩkpaɣ ɖa-Kɩbaɣlʋ suuɖu se pɩkɛnɩ ñʋʋ yabɩtʋ, ɛzɩ ɖo-koobu kʋsɔɔlʋ Pɔɔlɩ ɖɔɖɔ tɩŋnʋʋ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ paha-ɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛma-mɩ yɔ, 16  nɛ ɛyɔɔdɩ pɩ-tɔm ɛzɩ ɛlakʋʋ ɛ-takayɩsɩ tɩŋa taa yɔ. Paa mbʋ yɔ, sɩ-taa tɔm natʋyʋ taa nɩʋ wɛ kaɖɛ, nɛ mba paasɩŋ pʋyʋ* nɛ mba patɩka camɩyɛ yɔ, pɛlɛɣzɩɣ-tʋ, ɛzɩ palakʋʋ Masɩ lɛɛsɩ yɔ, se pɩkɛnɩ pa-maɣmaɣ pa-ɖɩzʋʋ. 17  Pʋyɔɔ lɛ, man-kʋsɔɔlaa mɩ, ɛzɩma ɩsɩm tɔm tʋnɛ lɔŋ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɩɖaŋ mɩ-tɩ yɔɔ nɛ pɩtaala nɛ mba paaɖɔŋ paɣtʋ yɔɔ yɔ pa-kɩdɛkɛdɩm labʋ peɣzi mɩ nɛ wɛ nɛ ɩtɩŋ pa-wayɩ nɛ iyele kam camɩyɛ nɛ ɩtɔlɩ. 18  Aayɩ, ɛlɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩpaɣlɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Yesu Krɩstʋ lootiye nɛ ɛ-sɩmtʋ pa-taa. Ɛnʋ tɩnɩ samtʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ tamtam. Amɛn.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɩsɔɔlɩ siŋŋ.” Piye piye, “nɛ ikpedesiɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “mba patɩkpɛlɩkɩ-wɛ yɔ.”