2 Pɩyɛɛrɩ 2​:​1-22

  • Cɛtɩm wɩlɩyaa kaɣ lɩʋ (1-3)

  • Pɩtʋʋ fɛyɩ se pahʋʋnɩ cɛtɩm wɩlɩyaa tɔm (4-10a)

    • Pɛpɛɖɩ Ɛsɔ tiyiyaa Tarɩtaarɩ taa (4)

    • Tɛʋ Sɔsɔʋ; Sodom nɛ Gomɔɔrɩ (5-7)

  • Mbʋ patɩlɩɣnɩ cɛtɩm wɩlɩyaa yɔ (10b-22)

2  Ɛlɛ cɛtɩm nayaa ɖɔɖɔ kaawɛ samaɣ hɛkʋ taa, ɛzɩ cɛtɩm wɩlɩyaa ɖɔɖɔ kɔŋʋʋ wɛʋ mɩ-hɛkʋ taa yɔ. Pakaɣ kɔnʋʋ tayʋʋ* mbʋ pɩwɛɛkɩɣ mi-tisuu yɔ mɛsaɣ tɛɛ, nɛ halɩ pakaɣ kizuu pa-tʋ weyi ɛyabɩ-wɛ yɔ, piyeki nɛ pɔkɔnɩ ɖɩzʋʋ pa-maɣmaɣ pɔ-yɔɔ lɛɛ lɛɛ.  Pɩtasɩ lɛ, sakɩyɛ kaɣ tɩŋʋʋ pa-lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ* sɩ-nʋmɔʋ, nɛ pɔ-yɔɔ lɛ, lalaa kaɣ yɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ toovenim nʋmɔʋ yɔɔ.  Pɩtasɩ lɛ, ɛsa naɣ naɣ yɔɔ lɛ, pakaɣ tɩŋnʋʋ cɛtɩm tɔm yɔɔ nɛ pañɩnɩ kɛzɛɣa mɩ-cɔlɔ. Ɛlɛ pɔ-tɔm hʋʋ, mbʋ paɖʋ-pʋ ɖooo lɔŋ yɔ, pɩkɔŋ lɛɛ lɛɛ, nɛ pa-ɖɩzʋʋ eeɖou.  Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ tiyele hɔm tiyiyaa mba palabɩ kɩwɛɛkɩm yɔ pa-nɩŋgbaaŋ, ɛlɛ ɛpɛɖɩ-wɛ Tarɩtaarɩ* taa, nɛ ɛɖʋ-wɛ cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ kpasɩ* nɛ ɛsɩɩ-wɛ se pahʋʋnɩ-wɛ tɔm.  Nɛ etiyele hɔm ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ naɖɩyɛ nɩŋgbaŋʋʋ, ɛlɛ ɛyabɩ Noowa, weyi ɛkɛ siɣsiɣ wɛtʋ tɔm susuyu yɔ ɛ-ñʋʋ, ɛ nɛ ɛyaa lʋbɛ lalaa alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔnɩ tɛʋ sɔsɔʋ ɛyaa mba paañaŋ Ɛsɔ yɔ pɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.  Nɛ ɛkʋ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ tɛtʋ tɔm alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩ-tʋ tɔlɩma yɔ, nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa mba paañaŋ Ɛsɔ yɔ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ pɩ-kɩɖaʋ.  Nɛ eholi siɣsiɣ tʋ Lɔɔtɩ, ɛnʋ weyi ɛɛnɩ siziŋ siŋŋ ɛyaa mba paaɖɔŋ paɣtʋ yɔɔ yɔ pa-lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ* sɩ-yɔɔ yɔ—  mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, ɛyʋ siɣsiɣ tʋ ɛnʋ ɛnazaɣ ɛ-kalɩzaɣ* siɣsiɣ ñɩŋga lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ ɛɛnawa nɛ ɛnɩɩ sɩ-tɔm alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ sɩ-yɔɔ.  Ye mbʋ, Yehowa* sɩm holuu ɛyaa mba pɔñɔʋnɩ Ɛsɔ yɔ takɩm taa, ɛlɛ ɛsɩm sɩʋ ɖɔɖɔ ɛyaa mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ se paɖɩzɩ-wɛ tɔm hʋʋ kɩyakʋ wiye, 10  kɔzɩ kɔzɩ mba pañɩnɩɣ se pepisi lalaa tomnasɩ nɛ peniŋ ñʋndɩnaa* yɔ. Pɛkɛ katɩyaa nɛ ñʋʋ taa ɖoŋ tɩnaa, nɛ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-wɛ se pɔyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mba pɛcɛlɩ-wɛ samtʋ yɔ* pɔ-yɔɔ, 11  piyele nɛ Ɛsɔ tiyiyaa yɔ, paa pɛwɛnɩ hoɖe nɛ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, paakʋyʋʋ pɔ-yɔɔ nɛ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ, Yehowa* ñam yɔɔ.* 12  Ɛlɛ ɛyaa mba, mba pɛwɛ ɛzɩ kpɩna wena aamaɣzɩɣ nɛ palʋlɩ-yɛ se pakpa-yɛ nɛ pakʋ-yɛ yɔ, pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mbʋ paasɩŋ pɩ-tɔm yɔ pɩ-yɔɔ. Pakaɣ-wɛ ɖɩzʋʋ pa-maɣmaɣ pa-nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ yɔɔ, 13  nɛ pɔtɔkɩ kʋñɔŋ nɛ pɩkɛ pa-maɣmaɣ pa-nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ kɩhɛyʋʋ. Pamaɣzɩɣ se pɩkɛ leleŋ pʋyʋ se pacaɣ leleŋ nɩʋ wezuu siŋŋ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ wɩsɩ taa. Pɛkɛ azuluma nɛ kʋzɔɔtʋ tɩnaa mba panɩɣ leleŋ pɛ-cɛtɩm wɩlɩtʋ taa alɩwaatʋ ndʋ pɛkpɛndɩɣ mɩ-yɔɔ nɛ ɩtɔkɩ kazandʋ yɔ. 14  Pɛ-ɛsa suni acɛyɛ ɖo nɛ paapɩzɩɣ se peyele kɩwɛɛkɩm labʋ, nɛ pepeɣziɣ ɛyaa* mba patɩka camɩyɛ yɔ. Pafalɩsɩ pa-laŋɩyɛ ɛsa naɣ naɣ taa. Pɛkɛ piya nzɩ pɔlɔ sɩ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ yɔ. 15  Peyebi nʋmɔʋ ŋgʋ kɩtʋʋzaa yɔ, nɛ pele. Patɩŋ Beyɔɔrɩ pɩyalʋ Baalam nʋmɔʋ, ɛnʋ weyi ɛɛsɔɔlɩ kɩdɛkɛdɩm labʋ kɩhɛyʋʋ yɔ, 16  ɛlɛ pɔhɔ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-maɣmaɣ ɛtɩɖɔ mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ pɩ-yɔɔ. Kpɩnɛ nɖɩ ɖɩsɩɣlɩɣ sʋʋtʋ nɛ ɖɩɩyɔɔdʋʋ yɔ, ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyʋ nɔɔ nɛ ɖɩɖaŋ nayʋ ɛ-kpaanzɩyɩtʋ nʋmɔʋ taa. 17  Pɛkɛ hila wena a-taa lɩm fɛyɩ yɔ nɛ hulumiye nɖɩ helim sɔsɔm kpakɩɣ nɛ pɩɖɛɣna yɔ, nɛ pɔñɔɔzɩ cɩkpɛndʋʋ kpemm nɛ pasɩɩ-wɛ. 18  Pɔyɔɔdʋʋ tɔm sɔsɔtʋ ndʋ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ. Patɩŋɩɣnɩ tomnaɣ kɔɖɛyɩ nɛ pa-lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ* sɩ-yɔɔ, nɛ pepeɣziɣ ɛyaa mba palɩ mba palakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ pe-nesi tɛɛ pitileɖita yɔ. 19  Palakɩ-wɛ tamaɣ se pɛwɛɣ pa-tɩ yɔɔ, ŋgʋ pa-maɣmaɣ pɛkɛ mbʋ pɩɖazɩɣ yɔ pi-yomaa; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye nɔɔyʋ ɛwabɩ lɛlʋ yɔ, ɛlɛ pɩsɩ e-yom.* 20  Toovenim taa lɛ, ye patɩŋnɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Ñʋʋ Yaɖʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ toovenim sɩmtʋ yɔɔ nɛ palɩɩ ɛjaɖɛ yɔɔ azuluma taa, nɛ pʋwayɩ paɖaɣnɩ pɩsʋʋ lakasɩ nzɩ sɩ-maɣmaɣ sɩ-wayɩ nɛ peyele nɛ sɩwabɩ-wɛ yɔ, pɛ-kɛdɛzaɣ wɛtʋ wɛɛkaa nɛ pɩkɩlɩ kajalaɣ ñɩndʋ. 21  Pɩɩkɩlɩ-wɛ ɖeu se pataatɩlɩ siɣsiɣ wɛtʋ nʋmɔʋ camɩyɛ, se patɩlɩ-kʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, paha siɣye paɣtʋ kiɖeɖetu ndʋ paacɛlɩ-wɛ yɔ. 22  Pɩlabɩ-wɛ ɛzɩ toovenim eduuye yɔɔdʋʋ yɔ: “Haɣ pɩsɩ ka-maɣmaɣ kɔ-tɔtʋ wayɩ, nɛ afa weyi paasɔ-ɩ lɩm yɔ ɛpɩsaa nɛ epilimiɣ ahɔya taa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “kɩjaʋ yɔɔ agbaa.”
Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “pɔŋ taa.”
Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kɩbaɣlaa.”
Pʋ-tɔbʋʋ se mba pɛwɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Yehowa ɛsɩndaa.”
Yaa “kalɩzasɩ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ye nabʋyʋ ɛwabɩ nɔɔyʋ yɔ, ɛlɛ pɩsɩ pi-yom.”