2 Pɩyɛɛrɩ 1​:​1-21

  • Sɛtʋ (1)

  • Ɩɖɔkɩ mɩ-yatʋ kpam (2-15)

    • Ɩsɔzɩ mi-tisuu yɔɔ wɛtʋ kɩbandʋ (5-9)

  • Lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ natʋ tɔm yɔɔ yɔ kɩcɛyɩ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ (16-21)

1  Ma Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ, Yesu Krɩstʋ yom nɛ ɛ-tɛ apostoloo, mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ mba pehiɣ tisuu mbʋ pɩwɛ ñɩm ɛzɩ ɖa-ñɩmbʋ yɔ, pɩtɩŋnɩ ɖɛ-Ɛsɔ nɛ Ñʋʋ Yaɖʋ Yesu Krɩstʋ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ:  Tɛtɛ nɛ pɔsɔzɩ-mɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu pɔ-yɔɔ toovenim sɩmtʋ yɔɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɖoŋ ha-ɖʋ* wondu ndʋ payɩ tiyeki se ɖɩcaɣ wezuu nɛ ɖɩñɔɔnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩtɩŋnɩ Weyi ɛtɩŋnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-samtʋ nɛ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ nɛ ɛyaa-ɖʋ yɔ e-toovenim sɩmtʋ yɔɔ.  Ɛtɩŋnɩ wondu ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɛha-ɖʋ* lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ ñɩm nɛ tɩpaɣlɩ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ lɛ, ɩkaa Ɛsɔ wɛtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩlɩ mbʋ pɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ pɩɖazɩɣ nɛ pɩlɩnɩ kɔɖɛyɩ kɩdɛkɛdʋʋ cɔlɔ yɔ pi-nesi tɛɛ.  Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi lɛ, ɩñaɣ pana siŋŋ nɛ ɩsɔzɩ mi-tisuu yɔɔ wɛtʋ kɩbandʋ, mɩ-wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ sɩmtʋ,  mɩ-sɩmtʋ yɔɔ tɩ ɖɔkʋʋ, mɩ-tɩ ɖɔkʋʋ yɔɔ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, mɩ-laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ yɔɔ Ɛsɔ ñɔnʋʋ,  mɩ-Ɛsɔ ñɔnʋʋ yɔɔ koobiye sɔɔlɩm, mi-koobiye sɔɔlɩm yɔɔ sɔɔlɩm.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ɩwɛnɩ wɛtʋ ndʋ nɛ tɩwadɩ yɔ, tɩkaɣ-mɩ ɖaŋʋʋ se ɩtaakɛ mba paalakɩ naɖɩyɛ yɔ* yaa mba paalʋlʋʋ pee ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ toovenim sɩmtʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛfɛyɩnɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, ɛkɛ yʋlʋm, nɛ ehuuzi ɛ-ɛsa se ɛtaana ñalɩmɩyɛ,* nɛ ɛpɩsɩ weyi ɛsɔwa se pañalɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛɛlabɩ ɖooo lɔŋ yɔ. 10  Pʋyɔɔ lɛ, koobiya, ɩñaɣ pana siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-yatʋ nɛ mɩ-lɩzʋʋ kpam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye iwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩɩkaɣ tɔlʋʋ wiɖiyi kaaʋ. 11  Toovenim taa lɛ, ye ɩlakɩ mbʋ yɔ, pakaɣ-mɩ haʋ waɖɛ siŋŋ nɛ ɩsʋʋ ɖa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Yesu Krɩstʋ tamtam Kewiyaɣ taa. 12  Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ manɖʋ man-taa se paa ɛzɩmtaa lɛ, mɔntɔzʋʋ-mɩ tɔm ndʋ, paa ɩɩsɩm-tʋ nɛ ɩka camɩyɛ toovenim mbʋ pɩwɛ mɩ-taa yɔ pɩ-taa yɔ. 13  Ɛlɛ mamaɣzɩɣ se pɩmʋnaa se alɩwaatʋ ndʋ mɛnkpɛndɩ mɛwɛ kizinziku* kʋnɛ kɩ-tɛɛ yɔ, mɔntɔzʋʋ-mɩ tɔm ndʋ se menseɣtini-mɩ, 14  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansɩm mbʋ se piileɖiɣ lɛ, pakʋsʋʋ men-kizinziku, ɛzɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ wɩlʋʋ-m ɖɔɖɔ kpayɩ kpayɩ yɔ. 15  Mankaɣ labʋ mbʋ payɩ manpɩzɩɣ yɔ paa ɛzɩmtaa se pɩsa nɛ mɛn-ɖɛʋ wayɩ lɛ, mɩ-maɣmaɣ ɩpɩzɩ nɛ ɩtɔzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. 16  Aayɩ, pɩtɩkɛ mʋya wena polubini lɛɣtʋ yɔ a-yɔɔ ɖɩtɩŋnaa nɛ ɖiyele nɛ ɩtɩlɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ ɖoŋ nɛ ɛ-wɛʋ alɩwaatʋ, ɛlɛ ɖɩnanɩ ɖɛ-ɛsa ɛ-paɣlɩka sɔsɔɔ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmʋ Caa Ɛsɔ cɔlɔ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ samtʋ alɩwaatʋ ndʋ peheyi-i tɔm tʋnɛ* pɩtɩŋnɩ samtʋ sɔsɔtʋ yɔɔ yɔ se: “Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ, man-kʋsɔɔlʋ, weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ ma-maɣmaɣ yɔ.” 18  Ɛɛɛ, tɔm ndʋ ɖɩnɩwa, tɩlɩnɩ ɛsɔdaa alɩwaatʋ ndʋ ɖa nɛ ɩ ɖɩɩwɛ pʋʋ kiɖeɖeu yɔɔ yɔ. 19  Pʋyɔɔ lɛ, lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ natʋ tɔm yɔɔ yɔ, kɩcɛyɩ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ ɩlakɩ camɩyɛ se ikemsiɣni-tʋ ɛzɩ kanɖʋ ŋgʋ kiɖiɣni ñandʋʋ cɩkpɛndʋʋ lone naɖɩyɛ taa (pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ fema nɛ tɩmbalʋʋ* lɩɩ) mɩ-laŋa taa yɔ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kajalaɣ lɛ ɩsɩm tɔm tʋnɛ, se Masɩ taa natʋ tɔm natʋyʋ tɩlɩɩnɩ ɛyʋ maɣmaɣ lɩmaɣza taa. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ natʋ tɔm tɩlɩɩnɩ ɛyʋ sɔɔlɩm taa wiɖiyi kaaʋ, ɛlɛ fezuu kiɖeɖeu ɖiyini ɛyaa nɛ pɔyɔɔdɩ Ɛsɔ hɩɖɛ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ha-ɖʋ faaa.”
Yaa “ɛha-ɖʋ faaa.”
Yaa “mba peyeki tʋmɩyɛ labʋ yɔ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “yʋlʋm, nɛ ɛɛnaɣ poliŋ taa.”
Yaa “kɩɖanɖʋʋ,” pʋ-tɔbʋʋ se tomnaɣ ŋga ɛwɛnɩ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ.
Piye piye, “alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩ nɔɔ kanɛ.”
Pɩkɛ tɩɩŋa ŋga kalɩɣ tanaŋ tɛɛ pala yɔ.