2 Kɔrɛntɩ mba 9​:​1-15

  • Peseɣtiɣ-wɛ se paha (1-15)

    • Ɛsɔ sɔɔlɩ weyi ɛhaɣnɩ taa leleŋ yɔ (7)

9  Piyele nɛ lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ pɩwɛɛ se pala ɛyaa kiɖeɖema yɔ ɖɩ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, toovenim taa lɛ, pɩtɩcɛyɩ se mama-mɩ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansɩm mbʋ se mi-liu wɛɛ faaa se ɩla mbʋ, nɛ mankʋndʋʋ pɩ-yɔɔ Masedonii mba cɔlɔ, se Akayii mba tɛm pa-tɩ ñɔɔzʋʋ pɩlakɩ pɩnaɣ yɔ, nɛ mi-kpekpeka seɣti pa-taa sakɩyɛ.  Ɛlɛ mentiyiɣ koobiya se pɩsa nɛ ɛzɩma ɖɩkʋndʋʋ mɩ-yɔɔ yɔ, pɩtaapɩsɩ falaa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa, nɛ ɖɔɖɔ se ɩpɩzɩ nɛ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ toovenim taa nɛ ɩɖaŋ, ɛzɩ maayɔɔdʋʋ se ɩkaɣ labʋ yɔ.  Pɩtɩkɛ mbʋ yɔ, ye ma nɛ Masedonii mba ɖɩkɔm nɛ pamaɣnɩ-mɩ ɩtɩñɔɔzɩtɩ mɩ-tɩ yɔ, fɛyɛ kaɣ-ɖʋ kpaʋ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ mɩ-yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ; ɛlɛ fɛyɛ kaɣ-mɩ kpaʋ ɖɔɖɔ.  Pʋyɔɔ mamaɣzaa se pɩcɛyaa se mansazɩ koobiya se pɛɖɛɛ nɔɔ nɛ pɔkɔɔ mɩ-cɔlɔ nɛ pacalɩnɩ ñɔɔzʋʋ kʋjɔŋ sakɩyɛ weyi ɩɖʋwa se ɩlakɩ yɔ, se pɩsa nɛ ɩkɛ kʋjɔŋ weyi ɩlabɩnɩ laŋɩyɛ faaa nɛ ɩñɔɔzɩ-ɩ nɛ ɩsɩɩ yɔ, nɛ pɩtaawɛɛ ɛzɩ mbʋ pamʋnɩ ɖoŋ yɔ.  Ɛlɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, weyi eɖuu pazɩ yɔ, ɛkaɣ kʋm ɖɔɖɔ pazɩ, nɛ weyi eɖuu sakɩyɛ yɔ, ɛkaɣ kʋm ɖɔɖɔ sakɩyɛ.  Paa weyi lɛ, ɛla ɛzɩ ɛɖʋʋ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ, ɛtaalabɩnɩ agbiɖa yaa pɩtaawɛɛ ɛzɩ pakpa-ɩ nɛ ɖoŋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ sɔɔlɩ weyi ɛhaɣnɩ taa leleŋ yɔ.  Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ pɩzɩɣ eyele nɛ e-lootiye tɩŋa wɛɛ mɩ-yɔɔ siŋŋ, se pɩsa nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ ɩwɛɛnɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ-mɩ yɔ pɩtɩŋa pɩ-taa, nɛ ɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ wondu sakɩyɛ paa tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ lɛ, ɖɩ-labʋ taa.  (Ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Ɛtayɩ sakɩyɛ;* ɛha kʋñɔndɩnaa. E-siɣsiɣ wɛtʋ wɛɣ tamtam.” 10  Nɛ Weyi ɛhaɣ ɖomaɣ ɖuyu ɖomaɣ sakɩyɛ nɛ kpɔnʋ se ɛyaa ɩtɔɔ yɔ, ɛkaɣ-mɩ haʋ ɖomaɣ se iɖuu nɛ ɛkaɣ-mɩ kɛ haʋ sakɩyɛ, nɛ ɛkaɣ yebu nɛ mi-siɣsiɣ wɛtʋ kʋmtʋ huu.) 11  Pɩtɩŋa pɩ-taa lɛ, peɖiɣni-mɩ pɩsʋʋ ñɩm tɩnaa kʋjɔŋ labʋ ndɩ ndɩ taa, weyi iseɣtiɣ ɛyaa se pɛsɛɛ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ pɩtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ; 12  mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ,* pɩtɩkɛ ɛyaa kiɖeɖema kɩcɛyɩm yɔɔ ɖeke ɖɩcɔŋna, ɛlɛ ɖiyeki ɖɔɖɔ se ɛyaa sakɩyɛ ɩsɛɛ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ. 13  Pɩtɩŋnɩ mbʋ sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, pasaŋ Ɛsɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ iluzi mɩ-tɩ Krɩstʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ tɛɛ, ɛzɩ isusuu-tʋ kaɣlaa yɔ, nɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ haɖɛ nɖɩ ɩlabɩ pa nɛ ɛyaa tɩŋa yɔ, ɩlabɩ-ɖɩ nɛ laŋɩyɛ faaa. 14  Nɛ patɩŋɩɣnɩ ɛzɩma petendiɣ mɩ-yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩɣ-mɩ sɔɔlɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ lootiye nɖɩ ɖɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ, ɖɩwɛ mɩ-yɔɔ. 15  Pɛsɛɛ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ ɛ-kʋjɔʋ falaa ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ kɩ-yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ɛtayɩnɩ laŋɩyɛ faaa.”
Yaa “mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ se pɩwazɩ lalaa yɔ.”